Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Selection and Compliance of Learning Outcome of Pre-service Turkish Language and Literature Teachers in Activity Development Process

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 751 - 764, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.588195

Öz

Turkish Language and Literature courses
are structured upon the constructivist approach and activity approach in line
with the learning areas. For this reason, it is expected that teacher
candidates will be able to prepare activities according to learning areas and
in line with the learning outcomes supported by methods and techniques in order
to form a lesson plan. The aim of this study is to determine the learning
outcome preferences of the Turkish Language and Literature teacher candidates
in the activities they prepare in line with learning areas and their compatibility
with the activity process. It is structured as case study. This study consists
of 30 teacher candidates who took Special Education Methods courses in Yıldız
Technical University Faculty of Education in 2017-2018 academic year. The
research objects of the study consist of reading, writing, listening and
speaking activities, and observation notes in 15 lesson plans prepared by the
teacher candidates in the study group. Teacher candidates were asked to design
lesson plans with activities for four learning areas, to select a sample among the
list of 100 fundamental works in order to develop an activity and to use these
examples in the classrooms for the activity. Teacher candidates were free for
selecting readings, choosing works and determining class level. In the study, document
analysis was used as a data collection tool, and which achievements and how
often they were used by teacher candidates were determined by content analysis.
In order to evaluate the consistency of the outcomes with the activity process,
a graded scale was formed as a data collection tool in line with the opinions
of the field experts. The concordance of the activity process and the outcomes
was evaluated by three experts as “compatible”, “partially compatible” and “incompatible”.
As a result of the research, it has been determined that teacher candidates are
limited in the choice of learning outcomes and matching them with the activity
process. It is thought that teacher candidates should take different courses
for Turkish language and literature education in order to recognize their
learning areas and develop activities accordingly.

Kaynakça

 • Alver, M. ve Taştemir, T. (2017). Konuşme becerisi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 451-462.
 • Arslan, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında konuşma” ile ilgili çeşitli görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 7(3), 221-231.
 • Büyükikiz, K., & Hasırcı, S. (2013). Ana dili öğretiminde konuşma becerisinin yeri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 57-63.
 • Aydemir, Y., & Çiftçi, Ö. (2008). Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 103-115.
 • Creswell, John W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demir, S. (2016). Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluation About Education of Literature in Turkey. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 48-68.
 • Donnelly, R. ve Fitzmaurice, M. (2005). Designing modules for learning. (Ed.: G. O'Neill, S. Moore and B. McMullin), Emerging Issues in The Practice of University Learning and Teaching. Dublin: All Ireland Society for Higher Education (AISHE).
 • Erdem, İ., & Topbaş, S. (2017). Dil ve anlatım ile Türk edebiyatı derslerinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerine dair öğretmen görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 465-495.
 • Huitt, W. (1998). Critical thinking: an overview. Educational psychology interactive, Valdosta, GA: Valdosta State University.
 • Katrancı, M. ve Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2015), 415-445.
 • MEB. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational leadership, 42(8), 40-45.
 • Seferoğlu, S. S., ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (30), 193-200.
 • Şenşekerci, E., & Bilgin, A. (2008). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14), 15-43.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 751 - 764, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.588195

Öz

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri
öğrenme alanları doğrultusunda yapılandırmacı yaklaşım ekseninde ve etkinlik
yaklaşımı aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple dersin öğretmen
adaylarının ders planı geliştirebilmeleri için öğrenme alanlarına göre ve
kazanımlara uygun olarak etkinlik hazırlayabilmeleri beklenmektedir. Bu araştırmada
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının öğrenme alanları doğrultusunda
hazırladıkları etkinliklerde tercih ettikleri kazanımlar ve bu kazanımların
etkinlik süreci ile uyumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel
araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma
grubunu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adayı olan ve 2017-2018 eğitim-öğretim
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon
Eğitimi programı kapsamında Özel Öğretim Yöntemleri dersi alan 30 kişi
oluşturmaktadır. Araştırmadaki inceleme nesneleri çalışma grubundaki öğretmen
adayları tarafından hazırlanmış okuma, yazma ve sözlü iletişim
(dinleme/konuşma) etkinlikleridir. Öğretmen adaylarından etkinlik
geliştirebilmeleri için ortaöğretim 100 temel eser içerisinden istedikleri bir
örneği seçmeleri ve etkinliğe yönelik eğitim ortamlarında bu örneklerden
yararlanmaları istenmiştir. Eser seçme, kazanım seçme ve sınıf düzeyi belirleme
hususlarında öğretmen adayları serbest bırakılmıştır. Doküman incelemesi ile
toplanan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir.  Etkinlik süreci ile kazanımların uyumu üç
alan uzmanı tarafından “uyumlu”, “kısmen uyumlu” ve “uyumsuz” olarak
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının kazanım
seçimlerinde ve kazanımları etkinlik süreciyle eşleştirmede sınırlı oldukları
belirlenmiştir. 4 saatlik bir içeriği olan özel öğretim yöntemleri dersini alan
öğretmen adaylarının öğrenme alanlarını tanıyabilmeleri ve bu doğrultuda
etkinlik geliştirebilmeleri için Türk Dili ve Edebiyatı eğitimine yönelik
farklı dersler de almaları gerektiği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Alver, M. ve Taştemir, T. (2017). Konuşme becerisi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 451-462.
 • Arslan, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında konuşma” ile ilgili çeşitli görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 7(3), 221-231.
 • Büyükikiz, K., & Hasırcı, S. (2013). Ana dili öğretiminde konuşma becerisinin yeri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 57-63.
 • Aydemir, Y., & Çiftçi, Ö. (2008). Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 103-115.
 • Creswell, John W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demir, S. (2016). Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluation About Education of Literature in Turkey. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 48-68.
 • Donnelly, R. ve Fitzmaurice, M. (2005). Designing modules for learning. (Ed.: G. O'Neill, S. Moore and B. McMullin), Emerging Issues in The Practice of University Learning and Teaching. Dublin: All Ireland Society for Higher Education (AISHE).
 • Erdem, İ., & Topbaş, S. (2017). Dil ve anlatım ile Türk edebiyatı derslerinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerine dair öğretmen görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 465-495.
 • Huitt, W. (1998). Critical thinking: an overview. Educational psychology interactive, Valdosta, GA: Valdosta State University.
 • Katrancı, M. ve Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2015), 415-445.
 • MEB. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Norris, S. P. (1985). Synthesis of research on critical thinking. Educational leadership, 42(8), 40-45.
 • Seferoğlu, S. S., ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (30), 193-200.
 • Şenşekerci, E., & Bilgin, A. (2008). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14), 15-43.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bayram Baş 0000-0001-6019-5880

Nil Ucuzsatar 0000-0003-3569-9395

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Baş, B., & Ucuzsatar, N. (2019). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Geliştirme Süreçlerinde Kazanım Seçimi ve Uyumu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 751-764. https://doi.org/10.16916/aded.588195

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.