Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Okuma Alanındaki Araştırmaların Bibliyometrik Özellikler Açısından İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 781 - 799, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.581630

Öz

Okuma, anlama uğraşında zihinsel süreçlere dayalı bir
üretim etkinliğidir. Bu çalışmada okuma alanındaki araştırmaların bibliyometrik
analizini gerçekleştirmek ve alanın genel yapısı hakkında çıkarımlarda bulunmak
amaçlanmıştır. Bu amaçla 1974-2018 yılları arasında okuma literatürü ile ilgili
bilimsel araştırmalar yayın türü, yayın dili, ülke adresleri, anahtar kelime
ağı gibi çeşitli bibliyometrik özellikler açısından analiz edilmiştir. Araştırma,
betimsel araştırma modelinde desenlenmiştir. Çalışmanın veri kaynağını, Web of
Science (WoS) veri tabanından elde edilen veriler oluşturmaktadır. WoS (SCI,
SSCI, A&HCI ve ESCI) atıf
dizinlerindeki dergilerin listelendiği uluslararası bibliyometrik veri
tabanıdır. Veri analizi sürecinde bibliyometrik analiz tekniği
kullanılmıştır. Bibliyometrik ağ kümeleri VOSviewer (Version 1.6.9) analitik
aracı ile haritalandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında araştırmaların
çoğunlukla makale türünde (% 69.18) ve İngilizce (% 92.46) olarak yayımlandığı
görülmüştür.

Kaynakça

 • Akaydın, Ş. ve Çeçen, A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40 (178), 183-198.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Altunkaya, H. ve Erdem, İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ve okuduğunu anlama becerileri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-77.
 • Bordons, M., ve Barrigón, S. (1992). Bibliometric analysis of publications of Spanish pharmacologists in the SCI (1984–89). Part II. Scientometrics, 25(3), 425-446.
 • Bus, A. G., Van Ijzendoorn, M. H. ve Pellegrini, A. D. (1995). Joint book reading makes for success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. Review of educational research, 65(1), 1-21.
 • Büyüköztürk, Ç., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ç. ve Demirel, E. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chao, C. C., Yang, J. M., ve Jen, W. Y. (2007). Determining technology trends and forecasts of RFID by a historical review and bibliometric analysis from 1991 to 2005. Technovation, 27(5), 268-279.
 • Chiu, W. T., ve Ho, Y. S. (2007). Bibliometric analysis of tsunami research. Scientometrics, 73(1), 3-17.
 • Demirel, Ö. (1990). Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • Elbir, B., ve Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 229-247.
 • Epçaçan, C. (2018). Okuma ve anlama becerilerinin öğretim sürecine etkisi üzerine bir değerlendirme. Electronic Turkish Studies, 13(19), 615-630.
 • Glänzel, W., ve Moed, H. (2002). Journal impact measures in bibliometric research. Scientometrics, 53(2), 171-193.
 • Hoover, W. A., ve Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and writing, 2(2), 127-160.
 • Hsieh, W. H., Chiu, W. T., Lee, Y. S., ve Ho, Y. S. (2004). Bibliometric analysis of patent ductus arteriosus treatments. Scientometrics, 60(2), 205-215.
 • Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YÖK ve ProQuest veri tabanları örneklemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 1-17.
 • Karagöz, B. (2018). Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş sürecinde sınıf öğretmenlerinin dik temel yazı öğretimine ilişkin görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 22, 73, 395-414.
 • Karagöz, B. ve Koç Ardıç, İ. (2019). Ana Dili Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.
 • Karatay, H. (2009). Okuma stratejileri bilişsel farkındalık ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 58-80.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., ve Sever, S. (2005). Türkçe öğretimi: Türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Li, K., Rollins, J. ve Yan, E. (2018) Web of science use in published research and review papers 1997–2017: A selective, dynamic, cross-domain, content-based analysis. Scientometrics, 115, 1–20.
 • Liu, X., Zhang, L., ve Hong, S. (2011). Global biodiversity research during 1900–2009: a bibliometric analysis. Biodiversity and Conservation, 20(4), 807-826.
 • Lv, P. H., Wang, G. F., Wan, Y., Liu, J., Liu, Q., ve Ma, F. C. (2011). Bibliometric trend analysis on global graphene research. Scientometrics, 88(2), 399-419.
 • Macías-Chapula, C., ve Mijangos-Nolasco, A. (2002). Bibliometric analysis of AIDS literature in Central Africa. Scientometrics, 54(2), 309-317.
 • Onan, B. (2017). Ana dili öğretiminde yapılandırmacı hedefler üzerine bir tasnif çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 806-822.
 • Özdemir, S. (2018). Okumaya ilişkin lisansüstü araştırmaların eğilimleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1161-1178.
 • Pinto, M., Fernández-Pascual, R., Caballero-Mariscal, D., Sales, D., Guerrero, D., ve Uribe, A. (2019). Scientific production on mobile information literacy in higher education: a bibliometric analysis (2006–2017). Scientometrics, 120(1), 57-85.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?. Journal of Documentation, 24, 348-349.
 • Tang, M., Liao, H., ve Su, S. F. (2018). A bibliometric overview and visualization of the International Journal of Fuzzy Systems between 2007 and 2017. International Journal of Fuzzy Systems, 20(5), 1403-1422.
 • Tonta Y. (2017). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) programının değerlendirilmesi. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.
 • Tsay, M. Y. (2008). A bibliometric analysis of hydrogen energy literature, 1965–2005. Scientometrics, 75(3), 421-438.
 • Tsay, M. Y., ve Yang, Y. H. (2005). Bibliometric analysis of the literature of randomized controlled trials. Journal of the Medical Library Association, 93(4), 450-458.
 • Uçak, N. Ö. (2009). Bilimsel iletişim ve üniversite kütüphaneleri. İ, Keskin, M. H. Kutluoğlu ve S. S. Kurbanoğlu (Yay. Haz.). Hidayet Nuhoğu'na Armağan içinde (291-298), İstanbul, Pamuk Yayıncılık.
 • Uçan, H. (2016). Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Ülper, H. (2017). Okumaya genel bir bakış kuram ve modellere giriş. Ankara: PEGEMAKADEMİ.
 • Van Eck, N. J. ve Waltman, L. (2010). Software survey: Vosviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84, 523–538.
 • Yaşar, Ş. ve Guvey-Aktay, E. (2011). Türkiye’de okuma alanına ilişkin yapılan tezlerin incelenmesi. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Yazıcı, N. (1 Mart 2013), “Edebiyat Eğitimde Ne İşe Yarar?”, 7. Eğitimde Edebiyat Semineri Günışığı Kitaplığı, Özel Şişli Terakki Ortaokulu, İstanbul, (Keçi İnadına Edebiyat Dergisi, S.1, s.4-6).

Literature Review on Reading in Terms of Bibliometric Properties

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 781 - 799, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.581630

Öz

Reading is a production
activity based on mental processes in understanding comprehension. The aim of
this study is to perform bibliometric analysis of the studies in the field of
reading and to make inferences about the general structure of the field. For
this purpose, scientific studies related to reading literature between 1974-2018
were analysed in terms of bibliometric characteristics such as publication
type, publication language, country addresses, and keyword network. The
research was designed in descriptive research model. The data source of the
study consists of data obtained from the Web of Science (WoS) database. WoS
(SCI, SSCI, A&HCI and ESCI) is an international bibliometric database
listing journals in citation indexes. In the data analysis process,
bibliometric analysis technique was used. Bibliometric network clusters were
mapped using the VOSviewer (Version 1.6.9) analytical tool. In the light of the
results, it was observed that studies were mostly published in articles
(69.18%) and English (92.46%).

Kaynakça

 • Akaydın, Ş. ve Çeçen, A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40 (178), 183-198.
 • Akyol, H. (2011). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Altunkaya, H. ve Erdem, İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ve okuduğunu anlama becerileri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-77.
 • Bordons, M., ve Barrigón, S. (1992). Bibliometric analysis of publications of Spanish pharmacologists in the SCI (1984–89). Part II. Scientometrics, 25(3), 425-446.
 • Bus, A. G., Van Ijzendoorn, M. H. ve Pellegrini, A. D. (1995). Joint book reading makes for success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. Review of educational research, 65(1), 1-21.
 • Büyüköztürk, Ç., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ç. ve Demirel, E. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chao, C. C., Yang, J. M., ve Jen, W. Y. (2007). Determining technology trends and forecasts of RFID by a historical review and bibliometric analysis from 1991 to 2005. Technovation, 27(5), 268-279.
 • Chiu, W. T., ve Ho, Y. S. (2007). Bibliometric analysis of tsunami research. Scientometrics, 73(1), 3-17.
 • Demirel, Ö. (1990). Yabancı dil öğretimi: İlkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • Elbir, B., ve Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 229-247.
 • Epçaçan, C. (2018). Okuma ve anlama becerilerinin öğretim sürecine etkisi üzerine bir değerlendirme. Electronic Turkish Studies, 13(19), 615-630.
 • Glänzel, W., ve Moed, H. (2002). Journal impact measures in bibliometric research. Scientometrics, 53(2), 171-193.
 • Hoover, W. A., ve Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and writing, 2(2), 127-160.
 • Hsieh, W. H., Chiu, W. T., Lee, Y. S., ve Ho, Y. S. (2004). Bibliometric analysis of patent ductus arteriosus treatments. Scientometrics, 60(2), 205-215.
 • Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YÖK ve ProQuest veri tabanları örneklemi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 1-17.
 • Karagöz, B. (2018). Bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçiş sürecinde sınıf öğretmenlerinin dik temel yazı öğretimine ilişkin görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 22, 73, 395-414.
 • Karagöz, B. ve Koç Ardıç, İ. (2019). Ana Dili Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.
 • Karatay, H. (2009). Okuma stratejileri bilişsel farkındalık ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 58-80.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., ve Sever, S. (2005). Türkçe öğretimi: Türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Li, K., Rollins, J. ve Yan, E. (2018) Web of science use in published research and review papers 1997–2017: A selective, dynamic, cross-domain, content-based analysis. Scientometrics, 115, 1–20.
 • Liu, X., Zhang, L., ve Hong, S. (2011). Global biodiversity research during 1900–2009: a bibliometric analysis. Biodiversity and Conservation, 20(4), 807-826.
 • Lv, P. H., Wang, G. F., Wan, Y., Liu, J., Liu, Q., ve Ma, F. C. (2011). Bibliometric trend analysis on global graphene research. Scientometrics, 88(2), 399-419.
 • Macías-Chapula, C., ve Mijangos-Nolasco, A. (2002). Bibliometric analysis of AIDS literature in Central Africa. Scientometrics, 54(2), 309-317.
 • Onan, B. (2017). Ana dili öğretiminde yapılandırmacı hedefler üzerine bir tasnif çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 806-822.
 • Özdemir, S. (2018). Okumaya ilişkin lisansüstü araştırmaların eğilimleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1161-1178.
 • Pinto, M., Fernández-Pascual, R., Caballero-Mariscal, D., Sales, D., Guerrero, D., ve Uribe, A. (2019). Scientific production on mobile information literacy in higher education: a bibliometric analysis (2006–2017). Scientometrics, 120(1), 57-85.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?. Journal of Documentation, 24, 348-349.
 • Tang, M., Liao, H., ve Su, S. F. (2018). A bibliometric overview and visualization of the International Journal of Fuzzy Systems between 2007 and 2017. International Journal of Fuzzy Systems, 20(5), 1403-1422.
 • Tonta Y. (2017). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) programının değerlendirilmesi. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.
 • Tsay, M. Y. (2008). A bibliometric analysis of hydrogen energy literature, 1965–2005. Scientometrics, 75(3), 421-438.
 • Tsay, M. Y., ve Yang, Y. H. (2005). Bibliometric analysis of the literature of randomized controlled trials. Journal of the Medical Library Association, 93(4), 450-458.
 • Uçak, N. Ö. (2009). Bilimsel iletişim ve üniversite kütüphaneleri. İ, Keskin, M. H. Kutluoğlu ve S. S. Kurbanoğlu (Yay. Haz.). Hidayet Nuhoğu'na Armağan içinde (291-298), İstanbul, Pamuk Yayıncılık.
 • Uçan, H. (2016). Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Ülper, H. (2017). Okumaya genel bir bakış kuram ve modellere giriş. Ankara: PEGEMAKADEMİ.
 • Van Eck, N. J. ve Waltman, L. (2010). Software survey: Vosviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84, 523–538.
 • Yaşar, Ş. ve Guvey-Aktay, E. (2011). Türkiye’de okuma alanına ilişkin yapılan tezlerin incelenmesi. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Yazıcı, N. (1 Mart 2013), “Edebiyat Eğitimde Ne İşe Yarar?”, 7. Eğitimde Edebiyat Semineri Günışığı Kitaplığı, Özel Şişli Terakki Ortaokulu, İstanbul, (Keçi İnadına Edebiyat Dergisi, S.1, s.4-6).
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Beytullah Karagöz 0000-0003-2966-8226

İzzet Şeref 0000-0002-2379-1373

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Karagöz, B., & Şeref, İ. (2019). Okuma Alanındaki Araştırmaların Bibliyometrik Özellikler Açısından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 781-799. https://doi.org/10.16916/aded.581630

Cited ByBibliometric Analysis Of Studies On Information Literacy In Education
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)
https://doi.org/10.38015/sbyy.113276888x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.