Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Being Evaluated the Works of Yahya Kemal Beyatlı in Terms of Educational Values

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 402 - 418, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.544892

Öz

The aim of this research is to examine the educational
values of Yahya Kemal Beyatlı's works.
In
this research which is prepared as a case study which is one of the qualitative
research designs, data were collected by document analysis method. In the
evaluation of the data, content analysis was used from qualitative analysis
techniques and content analysis was made according to the classification. The
findings of the study are based on the data collected by Şahin (2018). When
Yahya Kemal Beyatlı's works are examined, it is seen that it contains many
value elements. In the works of Yahya Kemal Beyatlı, interpersonal relationship
values of universal values can be considered and the most common values are
determined with “love” and “love of the nation”. In the context of
interpersonal relationship values from national values, two values were determined.
As the national values in the research have reached the values of “unity” and
“hospitality”.

Kaynakça

 • Akbalık, H. (2015). Değerler eğitimi bağlamında Hacı Bektaş-ı Veli'nin eserlerinde yer alan eğitsel unsurlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aktaş, Ş. (1992). Büyük Türk klasikleri: Yahya Kemal Beyatlı. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Aktaş, Ş. (1996). Yenileşme dönemi Türk şiiri ve antolojisi. Ankara: Akçay Yayınları.
 • Akyüz, K. (2010). Batı tesirinde Türk şiiri antolojisi. İstanbul: İnkılap Yayıncılık.
 • Alyılmaz, C., & Alyılmaz, S. (2014). Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e sesleniş. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3 (1), 68-84.
 • Alyılmaz, S. (2008). Öğretmen adaylarına göre görgü kurallarına aykırı davranışlar. İzvestiya Vuzov, 1 (2), 136-142.
 • Alyılmaz, S. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hedef kitlenin / “öğrenen”in önemi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (4), 2452-2463.
 • Bağcı Ayrancı, B., & Temizyürek, F. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin bilim dili olarak Türkçeye katkısı. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12 (17), 33-54.
 • Bayrak, Ö. (2009). Yahya Kemal’in şiirinin kaynakları. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4 (1), 1521-1542.
 • Beyatlı, Y. K. (1975). Târih musâhabeleri. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (1976). Bitmemiş şiirler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (1986). Çocukluğum, gençliğim siyasi ve edebi hatıralarım. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (1990). Mektuplar makaleler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (1999). Eski şiirin rüzgârıyle. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2007). Kendi gök kubbemiz. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2014). Siyâsî ve edebî portreler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2014b). Siyâsî hikâyeler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2015). Eğil dağlar. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2015b). Edebiyata dair. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2016). Aziz İstanbul. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Bilgegil, K. (2000). Yahya Kemal için yazılanlar. (haz. K. Yetiş). İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Er, O. (2017). Evaluation of the cultural elements in the textbook “Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese”. Journal of Education and Training Studies, 5 (9), 193-204.
 • Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, 55, 193-208.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Morris, C. (1956). Varieties of human value. Chicago: The University of Chicago.
 • Okay, O (1998) Sanat ve edebiyat yazıları. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Özbalcı, M. (1996). Yahya Kemâl’in duygu ve düşünce dünyası. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Seyyar, A. (2003). Ahlaki terimler sözlüğü. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Şahin, H. (2018). Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerindeki değerler ve bu değerlere yönelik Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Thome, H. (2015). Values, sociology of. In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd edition, Vol: 25). Oxford: Elsevier. pp. 47–53.
 • Tolan, B. (1996). Toplum bilimlerine giriş. Ankara: Murat ve Adım Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Büyük Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Veugelers, W., & Vedder, P. (2003). Values in teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9 (4), 377-389.
 • Yazıcı, M. (2014). Değerler ve toplumsal yapıda sosyal değerlerin yeri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (1), 209-223.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2008). Eğitim yönetiminde değerler. Ankara: Pegem Akademi.

Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 402 - 418, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.544892

Öz

Bu araştırma ile Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerindeki
eğitsel değerlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden
olan durum çalışması şeklinde hazırlanan bu araştırmada veriler doküman
incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel analiz
tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır ve içerik analizi söz konusu
sınıflandırmaya göre yapılmıştır. Araştırmanın bulguları Şahin (2018)
tarafından yapılan araştırmada toplanan verilerden yola çıkılarak
oluşturulmuştur. Yahya Kemal Beyatlı’nın eserleri incelendiğinde, birçok değer
unsurunu barındırdığı görülmektedir. Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerinde
evrensel değerlerden kişilerarası ilişki değerleri kapsamında ele alınabilecek
ve en fazla karşılaşılan iki değer “sevgi” ile “vatan ve millet sevgisi” olarak
belirlenmiştir. Ulusal değerlerden kişilerarası ilişki değerleri kapsamında ise
iki değer tespit edilmiştir. Bu kapsamda araştırmada “birlik olma” ve
“misafirperverlik” değerlerine ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akbalık, H. (2015). Değerler eğitimi bağlamında Hacı Bektaş-ı Veli'nin eserlerinde yer alan eğitsel unsurlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Aktaş, Ş. (1992). Büyük Türk klasikleri: Yahya Kemal Beyatlı. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Aktaş, Ş. (1996). Yenileşme dönemi Türk şiiri ve antolojisi. Ankara: Akçay Yayınları.
 • Akyüz, K. (2010). Batı tesirinde Türk şiiri antolojisi. İstanbul: İnkılap Yayıncılık.
 • Alyılmaz, C., & Alyılmaz, S. (2014). Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e sesleniş. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3 (1), 68-84.
 • Alyılmaz, S. (2008). Öğretmen adaylarına göre görgü kurallarına aykırı davranışlar. İzvestiya Vuzov, 1 (2), 136-142.
 • Alyılmaz, S. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hedef kitlenin / “öğrenen”in önemi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (4), 2452-2463.
 • Bağcı Ayrancı, B., & Temizyürek, F. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin bilim dili olarak Türkçeye katkısı. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12 (17), 33-54.
 • Bayrak, Ö. (2009). Yahya Kemal’in şiirinin kaynakları. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4 (1), 1521-1542.
 • Beyatlı, Y. K. (1975). Târih musâhabeleri. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (1976). Bitmemiş şiirler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (1986). Çocukluğum, gençliğim siyasi ve edebi hatıralarım. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (1990). Mektuplar makaleler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (1999). Eski şiirin rüzgârıyle. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2007). Kendi gök kubbemiz. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2014). Siyâsî ve edebî portreler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2014b). Siyâsî hikâyeler. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2015). Eğil dağlar. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2015b). Edebiyata dair. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Beyatlı, Y. K. (2016). Aziz İstanbul. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Bilgegil, K. (2000). Yahya Kemal için yazılanlar. (haz. K. Yetiş). İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
 • Er, O. (2017). Evaluation of the cultural elements in the textbook “Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese”. Journal of Education and Training Studies, 5 (9), 193-204.
 • Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, 55, 193-208.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Morris, C. (1956). Varieties of human value. Chicago: The University of Chicago.
 • Okay, O (1998) Sanat ve edebiyat yazıları. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Özbalcı, M. (1996). Yahya Kemâl’in duygu ve düşünce dünyası. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Seyyar, A. (2003). Ahlaki terimler sözlüğü. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Şahin, H. (2018). Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerindeki değerler ve bu değerlere yönelik Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Thome, H. (2015). Values, sociology of. In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd edition, Vol: 25). Oxford: Elsevier. pp. 47–53.
 • Tolan, B. (1996). Toplum bilimlerine giriş. Ankara: Murat ve Adım Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Büyük Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Veugelers, W., & Vedder, P. (2003). Values in teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9 (4), 377-389.
 • Yazıcı, M. (2014). Değerler ve toplumsal yapıda sosyal değerlerin yeri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (1), 209-223.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2008). Eğitim yönetiminde değerler. Ankara: Pegem Akademi.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cengiz Alyılmaz

Harun Şahin

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Alyılmaz, C., & Şahin, H. (2019). Yahya Kemal Beyatlı’nın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 402-418. https://doi.org/10.16916/aded.544892

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.