Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 285 - 302, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.485425

Öz

Bu araştırmada Türkçe Öğretmenliği lisans programında
okuyan son sınıf öğrencilerinin ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans programında
okuyan ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine
yönelik algısının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma modeline göre
hazırlanmış bu çalışmada olgubilim (fenomoloji) deseni kullanılmıştır.
Araştırmaya, bir devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği programının son
sınıfında okuyan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması I-II derslerini almış
18 öğrenci ve aynı üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı programında son sınıf
öğrencisi olan ve pedagojik formasyon eğitimi alan (Öğretmenlik Uygulaması
dersi almış) 23 öğrenci katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanan verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenlik
meslek algısının Eğitim Fakültesinde okuyan öğrenciler ve pedagojik formasyon
eğitimi alan öğrenciler arasında çeşitli açılardan farklılıklar taşıdığı
görülmüş; Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bu mesleğe yönelik
algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Alparslan, C. (2010). “Öğretmen Yeterliğinin Güncel Sorunsalı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri”. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II: 16–18 Mayıs 2010 (s. 225- 227). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Bağçeci, B., Yıldırım, İ., Kara, K. ve Keskinpalta, D. (2015). Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 307-324.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Bulut, H. ve Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 13-27.
 • Caires, S., Almeida, L. ve Vieira, D. (2012). Becoming a Teacher: Student Teachers’ Experiences and Perceptions about Teaching Practice. European Journal of Teacher Education, 35(2), 163-178, DOI: 10.1080/02619768.2011.643395.
 • Creswell, J.W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri (2.Baskı). (Çev. Edt. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Korthagen, F.A.J. (2010). How teacher education can make a difference. Journal of Education for Teaching, 36(4), 407-423, DOI: 10.1080/02607476.2010.513854.
 • MEB (2011). Ulusal öğretmen strateji belgesi.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 221-232.
 • Özkan, H.H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (2), 29-48.
 • Öztürk, B., Doğan, O. ve Koç, G. (2005). Eğitim fakültesi öğrencileri ile fen edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik algılarının karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri, 3, 1-22.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63-82.
 • Tarman, B. (2012). Öğretmenlik deneyimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik inançlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3), 1951-1973.
 • TDK (2009). Güncel Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Urbay Şen, A. (2015). Eğitim Fakültesi Mezunu Olan Öğretmenlerle, Eğitim Fakültesi Mezunu Olmayan Öğretmenlerin Meslek Algıları Farklılaşmakta Mıdır? İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Yüksek lisans tezi.
 • URL1,http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802 20.09.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Uygun, S. (2016). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlıklarının karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (1), 313-330.
 • Uygun, S. (2013). Türk eğitim sistemi sorunları (Geleneksel ve Güncel). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2013). Soysal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. ve Vural, Ö.F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3 (1), 73-90.

Perceptions of Turkish Language Arts and Turkish Language and Literature Preservice Teachers Towards Teaching Profession

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 285 - 302, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.485425

Öz

The present research aimed to investigate the views of
the undergraduate students studying Turkish language literature and enrolling
in pedagogic formation program. Phenomenological method, which is one of the
qualitative methods,  was used in this
study. 18 fourth-year students from Turkish Language Arts Teaching Department
who took School Experience and Teaching Practice I-II courses, and 23
third-year students from Turkish Language Literature who took pedagogic
formation program participated in the research. Content analysis is employed in
analysis of the data collected through semi-structured interview forms. It is
found that perception of teaching profession has differed from the students
studying in Faculty of Education to the students who have obtained pedagogical
formation training in numerous aspects and it is concluded that perception of
the profession of these students in Faculty of Education is higher.

Kaynakça

 • Alparslan, C. (2010). “Öğretmen Yeterliğinin Güncel Sorunsalı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri”. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II: 16–18 Mayıs 2010 (s. 225- 227). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Bağçeci, B., Yıldırım, İ., Kara, K. ve Keskinpalta, D. (2015). Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 307-324.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
 • Bulut, H. ve Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 13-27.
 • Caires, S., Almeida, L. ve Vieira, D. (2012). Becoming a Teacher: Student Teachers’ Experiences and Perceptions about Teaching Practice. European Journal of Teacher Education, 35(2), 163-178, DOI: 10.1080/02619768.2011.643395.
 • Creswell, J.W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri (2.Baskı). (Çev. Edt. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Korthagen, F.A.J. (2010). How teacher education can make a difference. Journal of Education for Teaching, 36(4), 407-423, DOI: 10.1080/02607476.2010.513854.
 • MEB (2011). Ulusal öğretmen strateji belgesi.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 221-232.
 • Özkan, H.H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (2), 29-48.
 • Öztürk, B., Doğan, O. ve Koç, G. (2005). Eğitim fakültesi öğrencileri ile fen edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik algılarının karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi Örneği). Türk Eğitim Bilimleri, 3, 1-22.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63-82.
 • Tarman, B. (2012). Öğretmenlik deneyimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik inançlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3), 1951-1973.
 • TDK (2009). Güncel Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Urbay Şen, A. (2015). Eğitim Fakültesi Mezunu Olan Öğretmenlerle, Eğitim Fakültesi Mezunu Olmayan Öğretmenlerin Meslek Algıları Farklılaşmakta Mıdır? İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Yüksek lisans tezi.
 • URL1,http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802 20.09.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Uygun, S. (2016). Pedagojik formasyon ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlıklarının karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (1), 313-330.
 • Uygun, S. (2013). Türk eğitim sistemi sorunları (Geleneksel ve Güncel). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2013). Soysal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ. ve Vural, Ö.F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3 (1), 73-90.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Özdemir

Fatih Mehmet Tulumcu

Feride İdi Tulumcu

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özdemir, M., Tulumcu, F. M., & İdi Tulumcu, F. (2019). Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 285-302. https://doi.org/10.16916/aded.485425

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.