Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bibliometric Analysis of the Articles Published in Journal of Mother Tongue Education

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 419 - 435, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.482628

Öz

There is a great
need for field-specific scientific journals in the process of information
transfer and sharing. Journal of Mother Language Education (JOMTE) is a
peer-reviewed scientific journal that hosts research in the field of Turkish
education. The Journal of Mother Language Education has been published
continuously since 2013. The journal is published four times a year. All issues
of the journal are available free of charge through Dergipark's open access
policy. The aim of this study is to investigate the bibliometric
characteristics of the articles published in the Journal of Mother Language
Education between 2013-2018. The articles published in the journal were
examined with bibliometric approach and comparisons were made in various
respects and some results were obtained. In this context, the total number of
articles, the publication language of the articles, the page numbers of the
articles, the authorship status of the articles, the institutions where the
authors work, the title of the authors, the period of evaluation of the
articles, number of source types in articles, number of bibliography in
articles, number of bibliography in articles, topic distribution of articles,
authorsin the Journal of Mother Tongue Education are examined in terms of the
authors who published the most articles. According to the findings of the
study, the most widely published type of academic publication in the journal is
the article. Almost all articles are in Turkish. The most published article was
in 2018. It was determined that the range of pages with the maximum number of
pages of articles is 16-20 pages. The majority of the publications in the
journal are two authors. Most of the academic titles of the authors of the
articles published in the journal are Assistant Professor and Associate
Professor Doctor. In addition, articles in different academic titles were also
included in the journal. In the Journal of Mother Tongue Education, it is
determined that the most published institutions are Gazi University, Ministry
of National Education and Mustafa Kemal University. The most commonly referred
source in the journal is the article.

Kaynakça

 • Al, U. (2012). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008-2010. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 61, 273-286.
 • Al, U., ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Al, U.,Soydal, İ., ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından Bilig’in değerlendirilmesi. bilig, 55, 1-20.
 • Armutlu, C., ve Arı, G. S. (2010). Yönetim modalarının yüksek lisans ve doktora tezlerine yansımaları: Bibliyometrik bir analiz. METU Studies in Development, 37(1), 1-25.
 • Beşel, F. ve Yardımcıoğlu, F. (2017). Maliye Dergisi’nin bibliyometrik analizi: 2007-2016 Dönemi. Maliye Dergisi, 172, 133-151.
 • Birinci, H. G. (2008). Turkish Journal of Chemistry’nin bibliyometrik analizi. Bilgi Dünyası, 9(2), 348-369.
 • Cevizkaya, G.,İlsay, S., ve Avcıkurt, C. (2014). Turizm alan yazınında engelliler ile ilgili çalışmaların bibliyometrik profili(2000-2013). Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 101-108.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö., ve Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229-263.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N.(2012). Anatolia: Turizm Dergisi’nde Yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Hotamışlı, M., ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 63, 1-20.
 • Karadağ, Ö. (2013). Takdim. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1),http://www.anadiliegitimi.com/issue/1359/16013 adresinden erişildi.
 • Karagöz, D., ve Kozak, N. (2014). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bibliyometrik analizi: Araştırma konuları ve kurumlar arası iş birliğinin sosyal ağ analizi ile incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 28(1), 47-61.
 • Mutlu, H. H. (2018). Ana Dili Eğitimi Dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1196-1209.
 • Özel, Ç. H., ve Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 715-733.
 • Özsoy, Z. ve Demir, E. (2018) Which bariatric procedure ıs the most popular in the world? A bibliometric comparison, ObesitySurgery, 28(8), 2339-2352.
 • Polat, C., Sağlam, M., ve Sarı, T. (2013). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), 273-287.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?.Journal of Documentation, 24, 348-349.
 • Taşkın, Z., ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası Dergisi'nin bibliyometrik profili. Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348.
 • Tsay, M. Y., ve Shu, Z. Y. (2011). Journal bibliometric analysis: a case study on the Journal of Documentation. Journal of Documentation, 67(5), 806-822.
 • Ulu, S., ve Akdağ, M. (2015). Dergilerde yayınlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili: Selçuk İletişim Örneği. Selçuk İletişim, 9(1), 5-21.
 • Van Raan, A. F. (2003). The use of bibliometric analysis in research performance assessment and monitoring of interdisciplinary scientific developments. Technology Assessment-Theory and Practice, 1(12), 20-29.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Yalçın, H. (2010). Millî Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 205-211.
 • Yalçın, H. ve Öztürk, T. (2017). Bilimsel yayınlarıyla Gazi Yaşargil. TÜBA Günce. 104-107.

Ana Dili Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 419 - 435, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.482628

Öz

Bilgi aktarımı ve paylaşımı sürecinde
alana özgü bilimsel dergilere büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Ana Dili Eğitimi
Dergisi (ADED), Türkçe eğitimi alanındaki araştırmalara ev sahipliği yapan
hakemli bilimsel bir dergidir. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2013 yılından bu yana
kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Dergi yılda dört sayı
olarak yayımlanmaktadır. Derginin tüm sayılarına Dergipark üzerinden açık
erişim politikasıyla ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir. Bu çalışmada
2013-2018 yılları arasında Ana Dili Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin
bibliyometrik özellikler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Dergide
yayımlanan makaleler bibliyometrik yaklaşımla incelenerek çeşitli açılardan
karşılaştırmalar yapılmış ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu bağlamda Ana Dili
Eğitimi Dergisi toplam makale sayısı, makalelerin yayın dili, makalelerin sayfa
sayıları, makalelerin yazarlık durumları, yazarların çalıştıkları kurumlar,
yazarların unvanı, makalelerin değerlendirme süresi, makalelerdeki kaynak
türleri, makalelerdeki kaynakça sayılarının dağılımı, makalelerin konu dağılımı
açısından incelenmiştir. Araştırmanın bazı bulguları şunlardır: Dergide en çok
yayın yapılan akademik yayın türü makaledir. Makalelerin tamamına yakını
Türkçedir. Dergide en çok makale yayımlanan yıl 2018 (f=68) olmuştur. Makale
sayfa sayılarının %34’ü 16-20 sayfa aralığında yoğunlaşmaktadır. Dergideki
yayınlar çoğunlukla iki yazarlıdır. Dergiye katkı sağlayan yazarların çoğunluğu
“Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç. Dr.” unvanlıdır. Ana Dili Eğitimi Dergisine en çok
katkı yapan araştırmacılar Gazi Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Mustafa
Kemal Üniversitesi adreslidir. Dergide en sık atıf yapılan kaynak türü, dergidir
(makale
).

Kaynakça

 • Al, U. (2012). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008-2010. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 61, 273-286.
 • Al, U., ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Al, U.,Soydal, İ., ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından Bilig’in değerlendirilmesi. bilig, 55, 1-20.
 • Armutlu, C., ve Arı, G. S. (2010). Yönetim modalarının yüksek lisans ve doktora tezlerine yansımaları: Bibliyometrik bir analiz. METU Studies in Development, 37(1), 1-25.
 • Beşel, F. ve Yardımcıoğlu, F. (2017). Maliye Dergisi’nin bibliyometrik analizi: 2007-2016 Dönemi. Maliye Dergisi, 172, 133-151.
 • Birinci, H. G. (2008). Turkish Journal of Chemistry’nin bibliyometrik analizi. Bilgi Dünyası, 9(2), 348-369.
 • Cevizkaya, G.,İlsay, S., ve Avcıkurt, C. (2014). Turizm alan yazınında engelliler ile ilgili çalışmaların bibliyometrik profili(2000-2013). Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 101-108.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö., ve Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229-263.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N.(2012). Anatolia: Turizm Dergisi’nde Yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Hotamışlı, M., ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 63, 1-20.
 • Karadağ, Ö. (2013). Takdim. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1),http://www.anadiliegitimi.com/issue/1359/16013 adresinden erişildi.
 • Karagöz, D., ve Kozak, N. (2014). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi’nin bibliyometrik analizi: Araştırma konuları ve kurumlar arası iş birliğinin sosyal ağ analizi ile incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 28(1), 47-61.
 • Mutlu, H. H. (2018). Ana Dili Eğitimi Dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1196-1209.
 • Özel, Ç. H., ve Kozak, N. (2012). Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf analizi çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 715-733.
 • Özsoy, Z. ve Demir, E. (2018) Which bariatric procedure ıs the most popular in the world? A bibliometric comparison, ObesitySurgery, 28(8), 2339-2352.
 • Polat, C., Sağlam, M., ve Sarı, T. (2013). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), 273-287.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics?.Journal of Documentation, 24, 348-349.
 • Taşkın, Z., ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası Dergisi'nin bibliyometrik profili. Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348.
 • Tsay, M. Y., ve Shu, Z. Y. (2011). Journal bibliometric analysis: a case study on the Journal of Documentation. Journal of Documentation, 67(5), 806-822.
 • Ulu, S., ve Akdağ, M. (2015). Dergilerde yayınlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili: Selçuk İletişim Örneği. Selçuk İletişim, 9(1), 5-21.
 • Van Raan, A. F. (2003). The use of bibliometric analysis in research performance assessment and monitoring of interdisciplinary scientific developments. Technology Assessment-Theory and Practice, 1(12), 20-29.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A., ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Yalçın, H. (2010). Millî Folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 205-211.
 • Yalçın, H. ve Öztürk, T. (2017). Bilimsel yayınlarıyla Gazi Yaşargil. TÜBA Günce. 104-107.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Beytullah Karagöz

İmran Koç Ardıç

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karagöz, B., & Koç Ardıç, İ. (2019). Ana Dili Eğitimi Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435. https://doi.org/10.16916/aded.482628

Cited By

Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Yazılan Makalelerin İncelenmesi
Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR]
https://doi.org/10.30622/tarr.1336308

Bibliometric Analysis Of Studies On Information Literacy In Education
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS)
https://doi.org/10.38015/sbyy.1132768
88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.