Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Attitudes of Preservice Elementary School Teachers Towards the Primary Literacy Teaching Course

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 450 - 468, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.469009

Öz

The primary literacy teaching
course is one of the core curriculum courses in the undergraduate programme.
The aim of this study is to determine the attitudes of preservice elementary
school teachers towards primary literacy teaching. A mixed research approach
was employed in the study. The sample was made up of students studying in the
Classroom Teaching Department at Kafkas University during the 2017-2018
academic year. The quantitative data related to the study were collected by
means of the “Attitude Scale for the Primary Literacy Teaching Course”
developed by Arslan and Aytaç (2010). The qualitative data were gathered by
conducting semi-structured interviews with the preservice teachers. It was found
that the preservice teachers’ attitudes towards the primary literacy course
were positive, they were enthusiastic towards the course, they regarded the course
as necessary and they gave importance to the course. It was also determined
that their attitudes towards the primary literacy course did not differ according
to grade level, but they differed according to whether the course was taught
theoretically or practically, to gender, and to academic grade point average.
The preservice teachers recommended that the course should be taught
practically and its time period should be increased. 

Kaynakça

 • Akello, D. L., Timmerman, G., & Namusisi, S. (2016). Teaching reading and writing in local language using the child-centred pedagogy in Uganda. Language and Education, 30(3), 252-266
 • Arslan, D. ve Aytaç, A. (2010). İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9 (3), 841-850.
 • Aydın, H. Ve Kartal H. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Giderilmesi. Academy Journal of Educational Sciences, 1(1), 34-54.
 • Aytan, T (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (2), 547-565.
 • Creswell, W. J. (2017). Temel ve Gelişmiş Karma Yöntem Desenleri, (Çev. İ. H. Acar), M. Sözbilir (Ed.) Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş içinde (s.35-51). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gömleksiz, M. N. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8 (3), 197- 211.
 • Graham, S., Berninger, V., & Abbott, R. (2012). Are attitudes toward writing and reading separable constructs? A study with primary grade children. Reading & Writing Quarterly, 28(1), 51-69.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (Second Edition) California: Sage Publications.
 • Özdemir, C. ve Erdoğan, T. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 314-331.
 • Özkara, Y. (2014) Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 42.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kızılaslan Tunçer, B. (2013). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları, Biliş Üstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış doktora tezi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Kızılaslan Tunçer B., Kıncal R., Şahin Ç. (2015). Öğretmen Adaylarinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarilari, Biliş Üstü Farkindalik Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumlari Arasindaki İlişkiler. The Journal of Academic Social Science Studies, (31), 249-263.
 • Saygılı, G. (2013). Analysis of Teachers' Views on the Configuration of First Reading and Writing Process with Games. European Journal of Contemporary Education, 6(4), 235-248.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (18. Baskı) (419). Ankara: Pegem Akademi
 • Thurstone, L. L. (1928). Attitudes can be measured. American journal of Sociology, 33(4), 529-554.
 • Üst, E. (2015). Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin İlkokuma Yazma Öğretimine Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yaşar, F. O. (2018). Opinions of Turkish Language Teacher Candidates on a Primary-level Reading and Writing Teaching Course: A Qualitative Study. International Journal of Progressive Education, 14(4), 97-110. doi: 10.29329/ijpe.2018.154.8
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldırım, N. ve Demirtaş, Z. (2008). Öğrenci Görüşlerine Dayalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Bir Öneri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 681-695.
 • Yurdakul, İ. H. ve Susar Kırmızı, F. (2013). Views and Insights of Elementary Teacher Candidates on Sound-based Sentence Method (Case of Pamukkale University). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 3303-3311.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 450 - 468, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.469009

Öz

İlkokuma yazma öğretimi dersi sınıf öğretmenliği
lisans programının temel derslerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı sınıf
öğretmeni adaylarının ilkokuma yazma öğretimine yönelik tutumlarını
belirlemektir. Araştırmada karma araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup nitel
boyutta fenomenoloji deseni, nicel boyutta tarama yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan ölçüt
durum örnekleme tekniğiyle belirlenmiştir. Çalışma grubunu 2017-2018 akademik
yılında Kafkas Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında eğitim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin nicel veriler Arslan ve Aytaç (2010)
tarafından geliştirilen “İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği”
aracılığıyla toplanmıştır. Nitel veriler, öğretmen adaylarıyla yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen
adaylarının ilkokuma yazma öğretimi dersine yönelik tutumlarının olumlu olduğu;
derse istekli oldukları, dersi gerekli gördükleri ve derse ilgi duydukları
görülmektedir. İlkokuma yazma dersine ilişkin tutumlarının sınıf seviyesine
göre farklılaşmadığı; dersin teorik ve uygulamalı şekilde işlenmesine,
cinsiyete, akademik başarı notuna göre farklılaştığı belirlenmiştir. Öğretmen
adayları dersin uygulamalı olmasını ve süresinin artırılmasını önermişlerdir.

Kaynakça

 • Akello, D. L., Timmerman, G., & Namusisi, S. (2016). Teaching reading and writing in local language using the child-centred pedagogy in Uganda. Language and Education, 30(3), 252-266
 • Arslan, D. ve Aytaç, A. (2010). İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9 (3), 841-850.
 • Aydın, H. Ve Kartal H. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlüklerin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Giderilmesi. Academy Journal of Educational Sciences, 1(1), 34-54.
 • Aytan, T (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (2), 547-565.
 • Creswell, W. J. (2017). Temel ve Gelişmiş Karma Yöntem Desenleri, (Çev. İ. H. Acar), M. Sözbilir (Ed.) Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş içinde (s.35-51). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gömleksiz, M. N. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8 (3), 197- 211.
 • Graham, S., Berninger, V., & Abbott, R. (2012). Are attitudes toward writing and reading separable constructs? A study with primary grade children. Reading & Writing Quarterly, 28(1), 51-69.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (Second Edition) California: Sage Publications.
 • Özdemir, C. ve Erdoğan, T. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma ve Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 314-331.
 • Özkara, Y. (2014) Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 42.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kızılaslan Tunçer, B. (2013). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları, Biliş Üstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler. Yayımlanmamış doktora tezi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Kızılaslan Tunçer B., Kıncal R., Şahin Ç. (2015). Öğretmen Adaylarinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarilari, Biliş Üstü Farkindalik Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumlari Arasindaki İlişkiler. The Journal of Academic Social Science Studies, (31), 249-263.
 • Saygılı, G. (2013). Analysis of Teachers' Views on the Configuration of First Reading and Writing Process with Games. European Journal of Contemporary Education, 6(4), 235-248.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (18. Baskı) (419). Ankara: Pegem Akademi
 • Thurstone, L. L. (1928). Attitudes can be measured. American journal of Sociology, 33(4), 529-554.
 • Üst, E. (2015). Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin İlkokuma Yazma Öğretimine Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yaşar, F. O. (2018). Opinions of Turkish Language Teacher Candidates on a Primary-level Reading and Writing Teaching Course: A Qualitative Study. International Journal of Progressive Education, 14(4), 97-110. doi: 10.29329/ijpe.2018.154.8
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldırım, N. ve Demirtaş, Z. (2008). Öğrenci Görüşlerine Dayalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Bir Öneri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (3), 681-695.
 • Yurdakul, İ. H. ve Susar Kırmızı, F. (2013). Views and Insights of Elementary Teacher Candidates on Sound-based Sentence Method (Case of Pamukkale University). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 3303-3311.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meral Gözüküçük

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gözüküçük, M. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 450-468. https://doi.org/10.16916/aded.469009

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.