Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Ardahan Folk Songs in Terms of Vocabulary and CulturalThemes

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 1, 179 - 189, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.488186

Öz

Folk songs are one of the important literary products
reflecting the life style and culture of a society. Themes in folk songs are
the elements that reflect the culture. These themes reflect the people's
lifestyle, customs and traditions. This study was conducted to determine the
vocabulary and cultural themes in Ardahan folk songs. In this study,
descriptive method was used and the folk songs belonging to Ardahan province
were examined in terms of themes and symbols with titles by conducting
documentary research. In this context, twenty-two
folk songs belonging to Ardahan region from the sources of Turkish Radio and
Television Corporation (TRT) were examined. It is seen that the topics such as
love, immigration, separation, homesickness, nature, death - lament and
economic activities were written in Ardahan folk songs that were examined. In
addition, it is seen that geographical formations and outdoor elements of the
region, climate, animals, plants, celestial bodies, mines, religious elements,
colors, names of men and women, relatives, sadness and suffering, clothing,
weddings and instruments had effects on the cultural themes in the examined
folk songs.Considering the vocabulary of the folk songs, it is revealed that
they are closely related to the cultural texture of the region. In this study,
the elements that constitute the vocabulary in the folk songs of Ardahan region
were discussed. It will be an effective way to utilize the vocabulary of the
folk songs in the culture transfer in various levels and in different courses
in schools
.

Kaynakça

 • Gülüm, K, Ulusoy, K. (2014) Sosyal bilgiler dersinde göç konusunun işlenişinde halk türkülerinin kullanılması (örnek bir çalışma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 112-127.
 • Günay, Edip. (2011). Müzik Sosyolojisi- Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış (2.Baskı). İstanbul: Bağlam Yayıncılık
 • Gürbüz, M. Ve Şahin, M. (2012). Türk halk müziği söz varlığında coğrafi motifler ve benzerlik analizi. International Journal Of Human Sciences [Online].9 (2), 1633-1656.
 • Güvenç, B. (2007). Kültürün Abc’si. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Mirzaoğlu, F.G. (2005). Türkülerde mitolojik unsurlar.Türkbilig, 10: 34-53.
 • Oğuz, M.Ö. (2001), Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam, Ankara: Akçağ Yay.
 • Özbek, Mehmet. (2009). Türkülerin Dili. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Uğurlu, N.(2009), Folklor ve Etnografya Halk Türkülerimiz, İstanbul:Örgün Yayınevi.
 • Vural, F.G. ve Vural,T. (2013). Niğde kültürünün sesi: Niğde türküleri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/3, Winter, 645-657.
 • Vural, T. (2013). Konya türkülerindeki konular. TheJournal of SocialScienceStudies. 6/4, 743-758.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=T%C3%9CRK%C3%9C (20.11.2018a).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=K%C3%9CLT%C3%9CR(20.11.2018b)
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=nah%C4%B1r (20.11.2018).
 • http://www.trtnotaarsivi.com/thm_arama.php (20.11.2018).

Ardahan Türkülerinin Söz Varlığı ve Kültürel Motifler Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 1, 179 - 189, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.488186

ÖzTürküler
toplumun yaşam biçimini, kültürünü yansıtan önemli edebi ürünler içerisinde yer
almaktadır. Türkülerdeki motifler bu kültürü yansıtan ögelerdir. Bu motifler
halkın yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini yansıtırlar. Bu çalışma Ardahan
türkülerindeki söz varlığı ve kültürel motifleri belirlemek amacıyla
yapılmıştır.  Çalışmada
betimsel
yöntem kullanılmış olup doküman incelemesi yapılarak
Ardahan iline ait türküler, genel konu başlıkları ile
içerdiği motifler ve semboller açısından incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kaynaklarından ulaşılabilinen Ardahan yöresine
ait yirmi iki türkü İncelenmiştir.
İncelenen Ardahan
türkülerinde sevgili – aşk, göç, ayrılık, gurbet, doğa, ölüm - ağıt ve ekonomik
faaliyetler gibi konuların işlendiği görülmektedir. İncelenen türkülerdeki
kültürel motiflere yörenin yer şekilleri ve dış mekân unsurları, iklim,
hayvanlar, bitkiler, gök cisimleri, madenler, dinî ögeler, renkler, kadın ve
erkek adları, akrabalar, hüzün ve acı, giyim eşyaları, düğünler ve
enstrümanların etki ettiği görülmektedir. Türkülerin söz varlığı ele
alındığında yörenin kültürel dokusuyla yakından ilişkili olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmada Ardahan yöresi türkülerindeki söz varlığını oluşturan
ögeler ele alınmıştır. Okullarda çeşitli kademelerde ve farklı derslerde kültür
aktarımında türkülerin söz varlığından yararlanılması etkili bir yol olacaktır.Kaynakça

 • Gülüm, K, Ulusoy, K. (2014) Sosyal bilgiler dersinde göç konusunun işlenişinde halk türkülerinin kullanılması (örnek bir çalışma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 112-127.
 • Günay, Edip. (2011). Müzik Sosyolojisi- Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış (2.Baskı). İstanbul: Bağlam Yayıncılık
 • Gürbüz, M. Ve Şahin, M. (2012). Türk halk müziği söz varlığında coğrafi motifler ve benzerlik analizi. International Journal Of Human Sciences [Online].9 (2), 1633-1656.
 • Güvenç, B. (2007). Kültürün Abc’si. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Mirzaoğlu, F.G. (2005). Türkülerde mitolojik unsurlar.Türkbilig, 10: 34-53.
 • Oğuz, M.Ö. (2001), Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam, Ankara: Akçağ Yay.
 • Özbek, Mehmet. (2009). Türkülerin Dili. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Uğurlu, N.(2009), Folklor ve Etnografya Halk Türkülerimiz, İstanbul:Örgün Yayınevi.
 • Vural, F.G. ve Vural,T. (2013). Niğde kültürünün sesi: Niğde türküleri. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/3, Winter, 645-657.
 • Vural, T. (2013). Konya türkülerindeki konular. TheJournal of SocialScienceStudies. 6/4, 743-758.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=T%C3%9CRK%C3%9C (20.11.2018a).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=K%C3%9CLT%C3%9CR(20.11.2018b)
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derlay&kelime1=nah%C4%B1r (20.11.2018).
 • http://www.trtnotaarsivi.com/thm_arama.php (20.11.2018).
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Kemal Öztürk

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öztürk, M. K. (2019). Ardahan Türkülerinin Söz Varlığı ve Kültürel Motifler Açısından Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 179-189. https://doi.org/10.16916/aded.488186

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.