Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Preservice Teachers’ Views on the Roles They Took in Literature Circles

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 1, 141 - 157, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.482428

Öz

Literature circles are groups formed by students who get together to read the same story, poem or book. In these groups, students discuss and share what they have read. As required by the roles they assume in groups, students perform many activities in literature circles. These roles may be divided into two groups as basic and optional roles. The main roles are questioner, connector, literary luminary, and illustrator. The optional roles are roles such as summarizer, vocabulary enricher (word wizard), scene setter, character sketcher, and predictor. Literature circle activities that are done in classes contribute to students’ cognitive, affective and social development. This research aimed to explore the preservice teachers’ views on the roles they took in literature circles activities. A total of 21 preservice teachers constituted the research sample. After every three literature circles lasting three months, the preservice teachers’ views were obtained. The data was analyzed by using content analysis. The findings and their implications were discussed through the related scientific literature. 

Kaynakça

 • Avalos, M.A., Plasencia, A., Chavez, C. ve Rasco ́n, J. (2007/2008). Modified guided reading: Gateway to English as a second language and literacy learning. The Reading Teacher, 61(4), 318–329.
 • Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings. UK: Open University Press.
 • Brabham, E., G. ve Willaume, S., K. (2000). Continuing conversations about literature circles, The Reading Teacher, 54(3). 278-280.
 • Byrman, A. (2012). Social research methods. UK: Oxford University Press.
 • Calzada, S., M. (2013). Reading as a means of promoting social interaction. An analysis of the use of literature circles in EFL teaching. Encuentro: Revista De Investigación e Innovación En La Clase De Idiomas, 22, 84-97.
 • Creswell, J. W. (2003) Research design. London: Sage Publication.
 • DaLie, S.O. (2001). Students becoming real readers: Literature circles in high school English classes, in Ericson, B.O. (Ed.), Teaching reading in high school english classes. Urbana: NCTE.
 • Daniels, H. (2002). Literature circles: Voice and choice in book clubs and reading groups. Portland, ME: Stenhouse Publishers.
 • Doğan, B. (2006). Strateji öğretiminin, iş birlikli ve geleneksel sınıflarda okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(23), 82-93.
 • Doğan, B. ve Çermik, H. (2016). Kitap okumaya yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences. NWSAES, 11 (3), 168-183.
 • Doğan, B , Yıldırım, K , Çermik, H ve Ateş, S . (2018a). Okuma Çemberleri: Niçin ve Nasıl? Örnek Bir Uygulama. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (3), 747-765.
 • Doğan, B., Ateş, S., Çermik, H. ve Yıldırım, K. (2018b). Okuma göstergeleri zayıf! İyileştirmek için bir adım atalım. TAY Journal, 2(1), 46-62.
 • Furr, M. (2004). Literature circles for the EFL classroom. http://eflliteraturecircles.com/litcirclesforEFL.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Gay, L.R., Mills, G.E. ve Airasian, P. (2009). Educational research. Competencies for analysis and applications. New Jersey: Pearson Education.
 • Griffith, G. (2018). Literature circles effect on overall achievement (Unpublished Master dissertation). Education Goucher College, Baltimore.
 • Guthrie, J. T. ve Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson ve R. Barr (Eds.), Handbook of reading research: Volume III (pp. 403-419). New York, NY: Routledge.
 • Kaya-Tosun, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Lyons, C. ve Pinnell, G. S. (2001). Systems for change in literacy education: A guide to professional development. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Madhuri, M., Walker, N., Landmann-Johnsey, E. ve Laughter, J. (2015). Using literature circles to discuss social justice in teacher education. Penn GSE Perspectives on Urban Education, 12(1), 67-70.
 • Marchiando, K. (2013). Creating lifelong readers: Student ownership and peer interaction in literature circles, Illinois Reading Council Journal, 41(3), 13-21.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Pearson, P. D., Cervetti, G. N. ve Tilson, J. L. (2008). Reading for understanding. In L. Darling-Hammond (Ed.), Powerful Learning: What we know about teaching for understanding (pp. 71-111). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Raphael, T.E. ve Au, K.H. (2005). QAR: Enhancing comprehension and test taking across grades and content areas. The Reading Teacher, 59(3), 206-221.
 • Rich, R.Z. ve Blake, S. (1994). Using pictures to assist in comprehension and recall. Intervention in School and Clinic, 29, (5) 271-275.
 • Sarantakos, S. (2005). Social research. New York: Palgrave Macmillian.
 • Seidman, I. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences.
 • Straits, W. ve Nichols, S. (2006). Literature circles for science. Science and Children, 44(3), 52-55.
 • Tracey, D. ve Morrow, L.M. (2006). Lenses on reading: An introduction to theories and models. New York, NY: Guilford Press.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. USA: Sage Publications.

Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 1, 141 - 157, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.482428

Öz

Okuma çemberleri, aynı öykü, şiir ya da kitabı okumak için bir araya gelen öğrencilerin oluşturdukları gruplardır. Gruplarda üstlendikleri rollerin gereği olarak öğrenciler, okuma çemberlerinde pek çok etkinlik yapmaktadırlar. Bu roller, temel ve seçimlik roller olmak üzere iki grupta toplanabilir. Temel roller, sorgulayıcı, bağ kurucu, okuma aydınlatıcısı, ressamdır. Seçimlik roller ise özetleyici, sözcük avcısı, hareket izcisi, karakter çözümleyici ve tahmin edici gibi rollerdir. Rollerin gereği olarak yapılan işler, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönlerinin gelişimini sağlamaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının okuma çemberlerinde üstlenmiş oldukları rollere ilişkin görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Araştırma bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin sınıf eğitimi anabilim dalında öğenim gören toplam 21 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Üç aylık süreler ve altı kitabı içeren okuma çemberleri uygulamalarından sonra olmak üzere dokuz ayda toplam üç defa öğretmen adaylarının belirttikleri görüşlerden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Ulaşılan bulgular ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Avalos, M.A., Plasencia, A., Chavez, C. ve Rasco ́n, J. (2007/2008). Modified guided reading: Gateway to English as a second language and literacy learning. The Reading Teacher, 61(4), 318–329.
 • Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings. UK: Open University Press.
 • Brabham, E., G. ve Willaume, S., K. (2000). Continuing conversations about literature circles, The Reading Teacher, 54(3). 278-280.
 • Byrman, A. (2012). Social research methods. UK: Oxford University Press.
 • Calzada, S., M. (2013). Reading as a means of promoting social interaction. An analysis of the use of literature circles in EFL teaching. Encuentro: Revista De Investigación e Innovación En La Clase De Idiomas, 22, 84-97.
 • Creswell, J. W. (2003) Research design. London: Sage Publication.
 • DaLie, S.O. (2001). Students becoming real readers: Literature circles in high school English classes, in Ericson, B.O. (Ed.), Teaching reading in high school english classes. Urbana: NCTE.
 • Daniels, H. (2002). Literature circles: Voice and choice in book clubs and reading groups. Portland, ME: Stenhouse Publishers.
 • Doğan, B. (2006). Strateji öğretiminin, iş birlikli ve geleneksel sınıflarda okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(23), 82-93.
 • Doğan, B. ve Çermik, H. (2016). Kitap okumaya yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences. NWSAES, 11 (3), 168-183.
 • Doğan, B , Yıldırım, K , Çermik, H ve Ateş, S . (2018a). Okuma Çemberleri: Niçin ve Nasıl? Örnek Bir Uygulama. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (3), 747-765.
 • Doğan, B., Ateş, S., Çermik, H. ve Yıldırım, K. (2018b). Okuma göstergeleri zayıf! İyileştirmek için bir adım atalım. TAY Journal, 2(1), 46-62.
 • Furr, M. (2004). Literature circles for the EFL classroom. http://eflliteraturecircles.com/litcirclesforEFL.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Gay, L.R., Mills, G.E. ve Airasian, P. (2009). Educational research. Competencies for analysis and applications. New Jersey: Pearson Education.
 • Griffith, G. (2018). Literature circles effect on overall achievement (Unpublished Master dissertation). Education Goucher College, Baltimore.
 • Guthrie, J. T. ve Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson ve R. Barr (Eds.), Handbook of reading research: Volume III (pp. 403-419). New York, NY: Routledge.
 • Kaya-Tosun, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Lyons, C. ve Pinnell, G. S. (2001). Systems for change in literacy education: A guide to professional development. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Madhuri, M., Walker, N., Landmann-Johnsey, E. ve Laughter, J. (2015). Using literature circles to discuss social justice in teacher education. Penn GSE Perspectives on Urban Education, 12(1), 67-70.
 • Marchiando, K. (2013). Creating lifelong readers: Student ownership and peer interaction in literature circles, Illinois Reading Council Journal, 41(3), 13-21.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Pearson, P. D., Cervetti, G. N. ve Tilson, J. L. (2008). Reading for understanding. In L. Darling-Hammond (Ed.), Powerful Learning: What we know about teaching for understanding (pp. 71-111). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Raphael, T.E. ve Au, K.H. (2005). QAR: Enhancing comprehension and test taking across grades and content areas. The Reading Teacher, 59(3), 206-221.
 • Rich, R.Z. ve Blake, S. (1994). Using pictures to assist in comprehension and recall. Intervention in School and Clinic, 29, (5) 271-275.
 • Sarantakos, S. (2005). Social research. New York: Palgrave Macmillian.
 • Seidman, I. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences.
 • Straits, W. ve Nichols, S. (2006). Literature circles for science. Science and Children, 44(3), 52-55.
 • Tracey, D. ve Morrow, L.M. (2006). Lenses on reading: An introduction to theories and models. New York, NY: Guilford Press.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. USA: Sage Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Birsen DOĞAN Bu kişi benim
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
The Netherlands


Hülya ÇERMİK Bu kişi benim
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ


Seyit ATEŞ>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4498-0376


Kasım YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Doğan, B. , Çermik, H. , Ateş, S. & Yıldırım, K. (2019). Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 7 (1) , 141-157 . DOI: 10.16916/aded.482428

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.