Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of the Secondary School Sixth Grade Students' Misspellings

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 1, 94 - 114, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.466685

Öz

The aim of this study is to
investigate the misspellings of the sixth grade students in the secondary
school. The research was carried out with the method of document analysis, one
of the qualitative research methods. In the scope of easily accessible situation
sampling, 163 students from sixth grade were studied in a state secondary
school in Yozgat province. 85 of the students are male and 78 are girls. Data
were collected in May 2018. In the Turkish language classes, sixth grade
students were given a composition about family love. Content analysis technique
was used in the analysis of the obtained data. As a result of the research,
seven pieces of word writing errors of the sixth grade students of secondary
school were reached. These results are as follows: 1. Adding extra letters to
the word. 2. Lack of letters in the word. 3. Changing the letter in the word.
4. Lack of syllable in the word. 5. Combination of the upper and lower case in
the word. 6. Combining the word or attachment that needs to be written
inaccuracy.
7. Inaccuracy in the writing of dotted letters
in the word.

Kaynakça

 • Akkaya, A. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin yazım yanlışları sıklığı ve yazım yanlışlarının nedenlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8 (4), 33-52.
 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım (3. Baskı). Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Alperen, N. (2001). Türkçe okuma ve yazma eğitimi rehberi (7. Baskı). Ankara: Alperen Yayınları.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bussmann, H. (2002). Lexikon der sprachwissenschaft, dritte, aktualisierte und erweiterte auflage, Stuttgart: Kröner.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması). E-International Journal of Educational Research, 4 (1), 1-28.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları, (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Çelik, H. ve Ekşi, H. (2015). Nitel desenler: gömülü teori. İstanbul: EDAM Yayınları.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2015). Türkçe dersi metin işleme sürecinde bağlam temelli sözcük öğretimi ve etkin sözcük dağarcığı oluşturmadaki işlevi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3 (1), 48-63.
 • Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2013). Dikte uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama becerilerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 133-143.
 • İlanbey, Ö. ve Can, R. (2016). Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında konuşma dili unsurlarının incelenmesi. Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, 8 (2), 241-256.
 • Johnson, D. ve Johnson, B. (2005). Vocabulary Development. S. J. Farenga ve D. Ness (Ed.), Encyclopedia of education and human development. New York: M.E. Sharpe, Inc.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 141-153.
 • Kurtlu, Y. ve Korucu, S. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerin dik temel ve bitişik eğik yazılarının yazım yanlışları ve noktalama işaretleri bakımından karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 167-190.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2005). Kelime hazinesi çalışmaları açısından kelime kavramı üzerine bir değerlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 293-307.
 • Mayor, M. (2009). Longman dictionary of contemporary English. Essex: Pearson Education Limited.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B. ve Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed.: Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, A. G. D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 30-45.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çev. Ed.: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temple, C. ve Gillet, J. W. (1989). Language arts: learning processes and teaching practices (2nd ed.) London: Scott, Foresman and Company.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sözcük Düzeyinde Yazım Yanlışlarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 1, 94 - 114, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.466685

Öz

Bu araştırmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf
öğrencilerinin sözcük düzeyinde yazım yanlışlarının incelenmesidir. Araştırma,
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kapsamında Yozgat
ili Merkez ilçedeki bir devlet ortaokulunda altıncı sınıfta öğrenim gören 163
öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrencilerin 85’i erkek, 78’i kızdır. Veriler 2018
yılı mayıs ayında toplanmıştır. Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine Türkçe
derslerinde bir ders saati boyunca “aile sevgisi” konulu kompozisyon
yazdırılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde, ortaokul altıncı sınıf
öğrencilerinin sözcük yazım yanlışları konusunda yedi adet sonuca ulaşılmıştır.
Öğrencilerin sözcüğe fazladan harf ekleme, sözcükte harf eksikliği, sözcükteki
harfi değiştirme, sözcükte hece eksikliği, sözcükte büyük ve küçük harfin bir
arada kullanımı, ayrı yazılması gereken sözcüğü veya eki birleştirme, sözcükteki
noktalı harflerin yazımında yanlışlık yaptıkları belirlenmiştir. Ortaokul altıncı
sınıf öğrencilerinin konuşmadaki yanlışları yazıya aktardıkları belirlenmiştir.
Sözcük yazım hatalarının azaltılmasına yönelik olarak, dikte çalışmalarının
artırılması önerilmektedir. Bağlaç ve eklerin yazımındaki sıkıntılara yönelik
olarak, yazım ve düzeltme çalışmalarının artırılması önerilmektedir.
Öğrencilerin yazma çalışmaları sonrasında Türkçe öğretmeninin yazılı metinler
üzerinde düzeltmeleri belirtmesi ve bu düzeltmelerin öğrencilere gösterilmesi
gerekmektedir. 

Kaynakça

 • Akkaya, A. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin yazım yanlışları sıklığı ve yazım yanlışlarının nedenlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8 (4), 33-52.
 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2002). Yazılı ve sözlü anlatım (3. Baskı). Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Alperen, N. (2001). Türkçe okuma ve yazma eğitimi rehberi (7. Baskı). Ankara: Alperen Yayınları.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bussmann, H. (2002). Lexikon der sprachwissenschaft, dritte, aktualisierte und erweiterte auflage, Stuttgart: Kröner.
 • Calp, M. (2013). Yazma problemi olan bir öğrenciye bitişik eğik yazı öğretimi (bir eylem araştırması). E-International Journal of Educational Research, 4 (1), 1-28.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları, (Çev. Ed: S. B. Demir). İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Çelik, H. ve Ekşi, H. (2015). Nitel desenler: gömülü teori. İstanbul: EDAM Yayınları.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göçer, A. (2015). Türkçe dersi metin işleme sürecinde bağlam temelli sözcük öğretimi ve etkin sözcük dağarcığı oluşturmadaki işlevi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3 (1), 48-63.
 • Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2013). Dikte uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama becerilerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 133-143.
 • İlanbey, Ö. ve Can, R. (2016). Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında konuşma dili unsurlarının incelenmesi. Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, 8 (2), 241-256.
 • Johnson, D. ve Johnson, B. (2005). Vocabulary Development. S. J. Farenga ve D. Ness (Ed.), Encyclopedia of education and human development. New York: M.E. Sharpe, Inc.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 141-153.
 • Kurtlu, Y. ve Korucu, S. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerin dik temel ve bitişik eğik yazılarının yazım yanlışları ve noktalama işaretleri bakımından karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 167-190.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2005). Kelime hazinesi çalışmaları açısından kelime kavramı üzerine bir değerlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 293-307.
 • Mayor, M. (2009). Longman dictionary of contemporary English. Essex: Pearson Education Limited.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, B. ve Huberman, M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: nitel veri analizi (Çev. Ed.: Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, A. G. D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 30-45.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çev. Ed.: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temple, C. ve Gillet, J. W. (1989). Language arts: learning processes and teaching practices (2nd ed.) London: Scott, Foresman and Company.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür Babayiğit 0000-0001-6123-0609

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Babayiğit, Ö. (2019). Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sözcük Düzeyinde Yazım Yanlışlarının İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 94-114. https://doi.org/10.16916/aded.466685

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.