Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Journal Writer Guidelines in Terms of Academic Writing

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1210 - 1225, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.458116

Öz

One of the types of scientific texts is article.
Publishing an article is important for the academic development of scientists.
The publication of the article depends both on the content and on the format of
the journal to be sent according to the author's guide. Authors' guidelines,
which include rules from the title to the writing of the sources from the
content, help shape the article in terms of academic writing. The purpose of
this study is to determine the fields in which journal writer guidelines are
guided by authors and therefore articles in terms of academic writing. Research
is planned qualitatively. 15 academic journals selected according to various
criteria and publishing in the field of educational sciences constitute the
working group of the researcher. A content analysis technique was used to
analyze the data obtained from the author guidelines of the journals. First,
the data obtained from the authors' guides is coded. Categories and themes were
obtained by grouping the coded data. After the categories and themes are
organized, the frequency and percentages are calculated. It has been determined
that the journal authors' guides do not adequately guide the researchers in
terms of the academic writing of the sections that make up the article. The
findings and the results obtained in the study of academic journals and authors
writing content directory in Turkey are expected to contribute to the
development.

Kaynakça

 • Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yayıncılık.
 • APA Publication Manual. (2015). Amerikan Psikoloji Derneği yayım kılavuzu. (6. Baskı). (Çev. E. Karadağ). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233.
 • Day, R. A. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2016). Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tez başlıklarının kelime sayısı ve söz dizimi bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017a). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017b). Akademik yazma açısından hakem değerlendirme formları. Turkish Studies, 12(34), 143-162.
 • Güneş, F. ve Çevik, A. (2016). Makale başlıklarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 1185-1202.
 • Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing a pratical handbook. New York: Routledge.
 • Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metindilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: bir durum çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karagöl, E. (2018). Akademik yazma açısından lisansüstü tezler. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MEB İlköğretim Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu (2006), 23.04.2015 tarihinde internetten http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.
 • Murray, R. (2015). Bilimsel dergilere makale nasıl yazılır? (çev. Ş. ÇINKIR). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Oshıma, A. & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson-Longman Press.
 • Tatar, E. ve Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-1: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89-103.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2011). Türkçe bilim terimleri sözlüğü sosyal bilimler. Ankara: TÜBA.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldızeli, A. & Dener, H. I. (2005). Makalelerde öz hazırlama üzerine. O, Yılmaz (Ed.), Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2005: 3. Ulusal Sempozyum (ss. 170-199). Ankara: TÜBİTAK.
 • Zemach, D. & Rumisek, L. (2005). Academic writing from paragraph to essay. Oxford: Macmillan Publishers Limited.
 • http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/
 • http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
 • http://eric.ed.gov/?id=ED557152
 • http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=egitim
 • https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.pdf

Akademik Yazma Açısından Dergi Yazar Rehberleri

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 4, 1210 - 1225, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.458116

Öz

Bilimsel metin türlerinden biri makaledir. Makale
yayımlamak, bilim adamlarının akademik gelişimi açısından önemlidir. Makalenin
yayımlanması hem içerik hem de biçimsel olarak gönderilecek derginin yazar
rehberine göre düzenlenmesine bağlıdır. İçerikten yönteme başlıktan kaynakların
yazımına kadar birtakım kurallar içeren yazar rehberleri, makalenin akademik
yazma açısından şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dergi
yazar rehberlerinin akademik yazma açısından yazarları ve dolayısıyla
makaleleri yönlendirdiği alanları tespit etmektir. Araştırma nitel olarak
planlanmıştır. Çeşitli kriterlere göre seçilen ve eğitim bilimleri alanında
yayın yapan 15 dergi, araştırmanın inceleme nesnesini oluşturmaktadır. Dergilerin
yazar rehberlerinden elde edilen verilerin analizi için içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Öncelikle yazar rehberlerinden elde edilen veriler
kodlanmıştır. Kodlanan verilerin gruplandırılmasıyla kategori ve temalar elde edilmiştir.
Kategori ve temalar düzenlendikten sonra sıklık ve yüzde hesaplaması
yapılmıştır. Dergi yazar rehberlerinin makaleyi oluşturan bölümlerin akademik
yazımı bakımından araştırmacıları yeterince yönlendirmediği saptanmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgu ve sonuçların Türkiye’de akademik yazma
içeriğinin ve dergi yazar rehberlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği tahmin
edilmektedir. 

Kaynakça

 • Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yayıncılık.
 • APA Publication Manual. (2015). Amerikan Psikoloji Derneği yayım kılavuzu. (6. Baskı). (Çev. E. Karadağ). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233.
 • Day, R. A. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2016). Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tez başlıklarının kelime sayısı ve söz dizimi bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017a). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017b). Akademik yazma açısından hakem değerlendirme formları. Turkish Studies, 12(34), 143-162.
 • Güneş, F. ve Çevik, A. (2016). Makale başlıklarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 1185-1202.
 • Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing a pratical handbook. New York: Routledge.
 • Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metindilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: bir durum çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karagöl, E. (2018). Akademik yazma açısından lisansüstü tezler. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MEB İlköğretim Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu (2006), 23.04.2015 tarihinde internetten http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.
 • Murray, R. (2015). Bilimsel dergilere makale nasıl yazılır? (çev. Ş. ÇINKIR). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Oshıma, A. & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson-Longman Press.
 • Tatar, E. ve Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-1: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89-103.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2011). Türkçe bilim terimleri sözlüğü sosyal bilimler. Ankara: TÜBA.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldızeli, A. & Dener, H. I. (2005). Makalelerde öz hazırlama üzerine. O, Yılmaz (Ed.), Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2005: 3. Ulusal Sempozyum (ss. 170-199). Ankara: TÜBİTAK.
 • Zemach, D. & Rumisek, L. (2005). Academic writing from paragraph to essay. Oxford: Macmillan Publishers Limited.
 • http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/
 • http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
 • http://eric.ed.gov/?id=ED557152
 • http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=egitim
 • https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.pdf
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kemalettin Deniz

Efecan Karagöl 0000-0003-0331-8009

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Deniz, K., & Karagöl, E. (2018). Akademik Yazma Açısından Dergi Yazar Rehberleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1210-1225. https://doi.org/10.16916/aded.458116

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.