Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Journal Writer Guidelines in Terms of Academic Writing

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4, 1210 - 1225, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.458116

Öz

One of the types of scientific texts is article. Publishing an article is important for the academic development of scientists. The publication of the article depends both on the content and on the format of the journal to be sent according to the author's guide. Authors' guidelines, which include rules from the title to the writing of the sources from the content, help shape the article in terms of academic writing. The purpose of this study is to determine the fields in which journal writer guidelines are guided by authors and therefore articles in terms of academic writing. Research is planned qualitatively. 15 academic journals selected according to various criteria and publishing in the field of educational sciences constitute the working group of the researcher. A content analysis technique was used to analyze the data obtained from the author guidelines of the journals. First, the data obtained from the authors' guides is coded. Categories and themes were obtained by grouping the coded data. After the categories and themes are organized, the frequency and percentages are calculated. It has been determined that the journal authors' guides do not adequately guide the researchers in terms of the academic writing of the sections that make up the article. The findings and the results obtained in the study of academic journals and authors writing content directory in Turkey are expected to contribute to the development.

Kaynakça

 • Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yayıncılık.
 • APA Publication Manual. (2015). Amerikan Psikoloji Derneği yayım kılavuzu. (6. Baskı). (Çev. E. Karadağ). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233.
 • Day, R. A. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2016). Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tez başlıklarının kelime sayısı ve söz dizimi bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017a). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017b). Akademik yazma açısından hakem değerlendirme formları. Turkish Studies, 12(34), 143-162.
 • Güneş, F. ve Çevik, A. (2016). Makale başlıklarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 1185-1202.
 • Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing a pratical handbook. New York: Routledge.
 • Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metindilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: bir durum çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karagöl, E. (2018). Akademik yazma açısından lisansüstü tezler. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MEB İlköğretim Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu (2006), 23.04.2015 tarihinde internetten http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.
 • Murray, R. (2015). Bilimsel dergilere makale nasıl yazılır? (çev. Ş. ÇINKIR). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Oshıma, A. & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson-Longman Press.
 • Tatar, E. ve Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-1: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89-103.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2011). Türkçe bilim terimleri sözlüğü sosyal bilimler. Ankara: TÜBA.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldızeli, A. & Dener, H. I. (2005). Makalelerde öz hazırlama üzerine. O, Yılmaz (Ed.), Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2005: 3. Ulusal Sempozyum (ss. 170-199). Ankara: TÜBİTAK.
 • Zemach, D. & Rumisek, L. (2005). Academic writing from paragraph to essay. Oxford: Macmillan Publishers Limited.
 • http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/
 • http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
 • http://eric.ed.gov/?id=ED557152
 • http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=egitim
 • https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.pdf

Akademik Yazma Açısından Dergi Yazar Rehberleri

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4, 1210 - 1225, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.458116

Öz

Bilimsel metin türlerinden biri makaledir. Makale yayımlamak, bilim adamlarının akademik gelişimi açısından önemlidir. Makalenin yayımlanması hem içerik hem de biçimsel olarak gönderilecek derginin yazar rehberine göre düzenlenmesine bağlıdır. İçerikten yönteme başlıktan kaynakların yazımına kadar birtakım kurallar içeren yazar rehberleri, makalenin akademik yazma açısından şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dergi yazar rehberlerinin akademik yazma açısından yazarları ve dolayısıyla makaleleri yönlendirdiği alanları tespit etmektir. Araştırma nitel olarak planlanmıştır. Çeşitli kriterlere göre seçilen ve eğitim bilimleri alanında yayın yapan 15 dergi, araştırmanın inceleme nesnesini oluşturmaktadır. Dergilerin yazar rehberlerinden elde edilen verilerin analizi için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öncelikle yazar rehberlerinden elde edilen veriler kodlanmıştır. Kodlanan verilerin gruplandırılmasıyla kategori ve temalar elde edilmiştir. Kategori ve temalar düzenlendikten sonra sıklık ve yüzde hesaplaması yapılmıştır. Dergi yazar rehberlerinin makaleyi oluşturan bölümlerin akademik yazımı bakımından araştırmacıları yeterince yönlendirmediği saptanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgu ve sonuçların Türkiye’de akademik yazma içeriğinin ve dergi yazar rehberlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği tahmin edilmektedir. 

Kaynakça

 • Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yayıncılık.
 • APA Publication Manual. (2015). Amerikan Psikoloji Derneği yayım kılavuzu. (6. Baskı). (Çev. E. Karadağ). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233.
 • Day, R. A. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2016). Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tez başlıklarının kelime sayısı ve söz dizimi bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017a). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.
 • Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017b). Akademik yazma açısından hakem değerlendirme formları. Turkish Studies, 12(34), 143-162.
 • Güneş, F. ve Çevik, A. (2016). Makale başlıklarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 1185-1202.
 • Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing a pratical handbook. New York: Routledge.
 • Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metindilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: bir durum çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karagöl, E. (2018). Akademik yazma açısından lisansüstü tezler. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MEB İlköğretim Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu (2006), 23.04.2015 tarihinde internetten http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.
 • Murray, R. (2015). Bilimsel dergilere makale nasıl yazılır? (çev. Ş. ÇINKIR). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Oshıma, A. & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson-Longman Press.
 • Tatar, E. ve Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-1: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89-103.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2011). Türkçe bilim terimleri sözlüğü sosyal bilimler. Ankara: TÜBA.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldızeli, A. & Dener, H. I. (2005). Makalelerde öz hazırlama üzerine. O, Yılmaz (Ed.), Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2005: 3. Ulusal Sempozyum (ss. 170-199). Ankara: TÜBİTAK.
 • Zemach, D. & Rumisek, L. (2005). Academic writing from paragraph to essay. Oxford: Macmillan Publishers Limited.
 • http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/
 • http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
 • http://eric.ed.gov/?id=ED557152
 • http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=egitim
 • https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kemalettin DENİZ>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Efecan KARAGÖL> (Sorumlu Yazar)
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
0000-0003-0331-8009
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Deniz, K. & Karagöl, E. (2018). Akademik Yazma Açısından Dergi Yazar Rehberleri . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 6 (4) , 1210-1225 . DOI: 10.16916/aded.458116

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.