Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki (Ortaokul) Okuma Kazanımlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 685 - 703, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331660

Öz

Türkçe
dersi öğretim programı son on yılda üçüncü kez yenilenmiştir. Bu çalışmada,
yenilenen programın okuma kazanımları ele alınmıştır. Çalışmanın amacı Türkçe
Dersi Öğretim Programı’ndaki (2017) ortaokul sınıflarında yer alan okuma
kazanımlarını değerlendirmektir. Değerlendirme özcü yaklaşımla doküman
incelemesi tekniğiyle yapılmıştır. İnceleme sonucunda kazanım yazma sorunları
ile birlikte, kazanımların boyutlara (akıcı okuma, söz varlığı, anlama)
yerleştirilmesiyle ve sınıflara dağıtılmasıyla ilgili sorunlar belirlenmiştir.
Okuma ile dinleme/izleme, konuşma ve yazma kazanımları arasındaki ilişkilerin
iyi kurulabildiği görülmektedir. Okuma kazanımlarının 2006 ve 2015 yılında
yayımlanan öğretim programlarındakilere göre daha nitelikli olduğu
söylenebilir. 

Kaynakça

 • Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök.
 • Arı, G. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin kullandığı ASOAT ve YO-DE okuma stratejilerinin anlamaya etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (2), 535-555.
 • Arı, G. (2016). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı sözlü iletişim öğrenme alanındaki kazanımlara eleştirel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 6 (2), 235-253.
 • Arı, G. (2017). Okuma becerisi kazanımlarının bilişsel kategorilere göre sınıflandırılması. R. Gürses (Ed.) Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Toplantısı Bildirileri (Sivas, 30-31 Ekim 2014) (ss.35-52). Ankara: TDK.
 • Arı, G. ve Keskin, H. K. (2016). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı okuma öğrenme alanındaki kazanımlarla ilgili eleştirel bir değerlendirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 144-169.
 • Calfee, R. ve Miller, R. G. (2005). Comprehending through composing: reflections on reading assessment strategies. S. G. Paris ve S. A. Stahl (Ed.) Children’s reading comprehension and assessment (ss. 215-236). New Jersey: Lawrence Earlbaum.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2006). Öğretim amaçlarının belirlenmesi, ifade edilmesi ve uygun içeriğin seçilmesi. A. Doğanay ve E. Karip (Ed.) Öğretimde planlama ve değerlendirme (ss. 31-76). Ankara: Pegem Akademi.
 • Duffy, G. G. (2009). Explaing reading. New York: Guilford.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu.
 • Hock, M. F., Brasseur-Hock, I. F., Deshler, D. D. (2015). Reading comprehension instruction for middle and high school students in english language arts: research and evidence-based practices. K. L. Santi ve D. K. Reed (Ed.) Improving reading comprehension of middle and high school students (ss. 99-118). New York: Springer. Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter.
 • Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kuhn, M. R., Schwanenflugel P.J., Meisinger, E. B. (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230-251.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2000). İlköğretim Okulu Türkçe-Yazı Programı 6-7-8. Sınıf. İstanbul: MEB, 2. baskı
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Türkçe dersi (1-5. Sınıflar)öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2015). İlköğretim Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017a). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) [taslak]. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017b). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim
 • Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı temeller, ilkeler, sorunlar. (çev. ed. A. Arı). Konya: Eğitim.
 • Serravallo, J. (2010). Teaching reading in small groups. Portsmouth: Heinemann.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Ankara: Nobel.
 • Yıldız, C. (2003). Ana dili öğretiminde çağdaş yaklaşımlar ve Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A.
Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 685 - 703, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331660

Öz

Kaynakça

 • Akyol, H. (2008). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök.
 • Arı, G. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin kullandığı ASOAT ve YO-DE okuma stratejilerinin anlamaya etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (2), 535-555.
 • Arı, G. (2016). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı sözlü iletişim öğrenme alanındaki kazanımlara eleştirel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 6 (2), 235-253.
 • Arı, G. (2017). Okuma becerisi kazanımlarının bilişsel kategorilere göre sınıflandırılması. R. Gürses (Ed.) Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Toplantısı Bildirileri (Sivas, 30-31 Ekim 2014) (ss.35-52). Ankara: TDK.
 • Arı, G. ve Keskin, H. K. (2016). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı okuma öğrenme alanındaki kazanımlarla ilgili eleştirel bir değerlendirme. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 144-169.
 • Calfee, R. ve Miller, R. G. (2005). Comprehending through composing: reflections on reading assessment strategies. S. G. Paris ve S. A. Stahl (Ed.) Children’s reading comprehension and assessment (ss. 215-236). New Jersey: Lawrence Earlbaum.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2006). Öğretim amaçlarının belirlenmesi, ifade edilmesi ve uygun içeriğin seçilmesi. A. Doğanay ve E. Karip (Ed.) Öğretimde planlama ve değerlendirme (ss. 31-76). Ankara: Pegem Akademi.
 • Duffy, G. G. (2009). Explaing reading. New York: Guilford.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu.
 • Hock, M. F., Brasseur-Hock, I. F., Deshler, D. D. (2015). Reading comprehension instruction for middle and high school students in english language arts: research and evidence-based practices. K. L. Santi ve D. K. Reed (Ed.) Improving reading comprehension of middle and high school students (ss. 99-118). New York: Springer. Karadağ, Ö. (2013). Kelime öğretimi. İstanbul: Kriter.
 • Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kuhn, M. R., Schwanenflugel P.J., Meisinger, E. B. (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230-251.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2000). İlköğretim Okulu Türkçe-Yazı Programı 6-7-8. Sınıf. İstanbul: MEB, 2. baskı
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Türkçe dersi (1-5. Sınıflar)öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2015). İlköğretim Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017a). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) [taslak]. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017b). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim
 • Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2014). Eğitim programı temeller, ilkeler, sorunlar. (çev. ed. A. Arı). Konya: Eğitim.
 • Serravallo, J. (2010). Teaching reading in small groups. Portsmouth: Heinemann.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Ankara: Nobel.
 • Yıldız, C. (2003). Ana dili öğretiminde çağdaş yaklaşımlar ve Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan Arı

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Arı, G. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki (Ortaokul) Okuma Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 685-703. https://doi.org/10.16916/aded.331660

Cited By


88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.