Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Kültürel Öğeleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 627 - 648, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.329612

Öz

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Türkçe
derslerinde kültürel öğelerden yararlanma durumlarını belirlemektir. Araştırma
2017 yılı nisan ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını
Yozgat il merkezindeki bir devlet ilkokulunda görev yapan dokuz sınıf öğretmeni
oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenleri ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler ses
kayıt cihazına kaydedilmiştir. Kaydedilen görüşmeler, araştırmacı tarafından
bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiştir. Araştırma sonucunda, sınıf
öğretmenlerinin bireysel farklılıklar göstermekle birlikte kültürel öğeleri
Türkçe derslerinde orta sıklıkla kullandıkları belirlenmiştir. Sınıf
öğretmenlerinin Türkçe derslerinde en çok kullandıkları kültürel öğenin masal
olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde en az
kullandıkları kültürel öğenin ise efsane olduğu belirlenmiştir. Masalların
çocuğun hayal dünyasına hitap etmesi, ilgi çekici olması nedeniyle sıklıkla
kullanıldığı düşünülmektedir. Sonuçlar ile ilgili olarak önerilerde
bulunulmuştur.   

Kaynakça

 • Ata, A. (2003). "Dil", Türk dili, (Ed. Hülya PİLANCI). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Baş, B. (2002). Türkçe temel dil becerilerinin öğretiminde atasözlerinin kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 60-68.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B., Turner, L., A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). United States of America: Sage Publications, Inc.
 • Çobanoğlu, Ö. (2012). Halk edebiyatına giriş 1, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Demiray, K. (1977). Açıklamalı çocuk edebiyatı antolojisi, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi.
 • Eriş, U. (2012), "Sözel iletişim", iletişim bilgisi (Ed. Nezih Orhon, Ufuk Eriş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma, TÜBAR-XXVII-Bahar, 341-369.
 • Göktuna Yaylacı, F. (2012). “Kültür, toplumsal değişme ve tabakalaşma", davranış bilimlerine giriş (Ed. Bilhan Kartal), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güvenç, B. (1979). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Yayınları.
 • Güvenç, B. (2002). Kültürün abc'si (2. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Helimoğlu Yavuz, M. (1998). Ortak (anonim) halk edebiyatı, türk halk edebiyatı, (Ed. Sakine ÖZTÜRK ÇELİK), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kabadayı, A. (2009). Ninnilerin çocuğun gelişim alanlarına katkılarının içerik açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1), 276-289.
 • Kaplan, M. (2011). Kültür ve dil (27. baskı). İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3), 463-475.
 • Koç, H. (2007), Dil ve anlatım 1, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Kotan, Y. (2012). Mahalli fıkra tipine bir örnek: erzurumlu naim hoca. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (3) 1791-1802.
 • Küçük, M. (2012). İletişim kavramı ve iletişim süreci, iletişim bilgisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • MEB (2009). İlköğretim türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, M. (2004). Sosyoloji 2, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pilancı, H. (1998). İslamiyet öncesi türk halk edebiyatı, türk halk edebiyatı, (Ed. Sakine ÖZTÜRK ÇELİK), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
 • Shaul, D., L. ve Furbee, N. L. (1998). Language and Culture. USA: Waveland Press.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük, Erişim Tarihi: 18.05.2017.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 627 - 648, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.329612

Öz

Kaynakça

 • Ata, A. (2003). "Dil", Türk dili, (Ed. Hülya PİLANCI). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Baş, B. (2002). Türkçe temel dil becerilerinin öğretiminde atasözlerinin kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 60-68.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B., Turner, L., A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). United States of America: Sage Publications, Inc.
 • Çobanoğlu, Ö. (2012). Halk edebiyatına giriş 1, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Demiray, K. (1977). Açıklamalı çocuk edebiyatı antolojisi, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi.
 • Eriş, U. (2012), "Sözel iletişim", iletişim bilgisi (Ed. Nezih Orhon, Ufuk Eriş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için seçkin edebî ürünlerden yararlanma, TÜBAR-XXVII-Bahar, 341-369.
 • Göktuna Yaylacı, F. (2012). “Kültür, toplumsal değişme ve tabakalaşma", davranış bilimlerine giriş (Ed. Bilhan Kartal), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güvenç, B. (1979). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Yayınları.
 • Güvenç, B. (2002). Kültürün abc'si (2. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Helimoğlu Yavuz, M. (1998). Ortak (anonim) halk edebiyatı, türk halk edebiyatı, (Ed. Sakine ÖZTÜRK ÇELİK), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kabadayı, A. (2009). Ninnilerin çocuğun gelişim alanlarına katkılarının içerik açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1), 276-289.
 • Kaplan, M. (2011). Kültür ve dil (27. baskı). İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (3), 463-475.
 • Koç, H. (2007), Dil ve anlatım 1, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Kotan, Y. (2012). Mahalli fıkra tipine bir örnek: erzurumlu naim hoca. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (3) 1791-1802.
 • Küçük, M. (2012). İletişim kavramı ve iletişim süreci, iletişim bilgisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • MEB (2009). İlköğretim türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, M. (2004). Sosyoloji 2, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Pilancı, H. (1998). İslamiyet öncesi türk halk edebiyatı, türk halk edebiyatı, (Ed. Sakine ÖZTÜRK ÇELİK), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
 • Shaul, D., L. ve Furbee, N. L. (1998). Language and Culture. USA: Waveland Press.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük, Erişim Tarihi: 18.05.2017.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür Babayiğit

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Babayiğit, Ö. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Kültürel Öğeleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 627-648. https://doi.org/10.16916/aded.329612

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.