" />" />
Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 747 - 757, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.324128

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça BASAT, Ezgi Metin (2013). "Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek", Milli Folklor, Kış 2013, S.100, ss. 61-71.
 • COŞKUN, Emel (2005). Uluslararası Göç Teorilerinde Kadınlar, Batı Avrupa Ülkelerinde Göç, Göçmen Politikaları ve Kadın Göçmenlerin Ekonomiye Katkısı, Marmara Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • ÇANKAYA, Esra (2006). Somut olmayan kültürel mirasın müzecilik bağlamında korunması. Yıldız Teknik Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • FEDAKAR, Metin; EKİCİ, Pınar (2013). “Ege Üniversitesi Deneyimleriyle Somut Olmayan Kültürel Mirası Yaşatarak Koruma", Milli Folklor, Kış 2013, S. 100, ss. 50-60.
 • GÜZEL, Abdurrahman (2010). İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği), Öncü Kitap, Ankara.
 • HENGİRMEN, Mehmet (2009). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Engin Yayınevi, Ankara.
 • MASSEY, Douglas S.; ARANGO, Joaquin; HUGO, Graeme; KOUAOUCİ, Ali; PELLEGRİNO, Adela; TAYLOR, J.Edward (2014). "Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirmesi", Göç Dergisi, Ekim 2014, ss. 11-46.
 • MEB (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara.
 • MEB (2009). Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara.
 • OĞUZ, M. Öcal (2013). "Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras", Milli Folklor, Kış 2013, S.100, ss. 5-13.
 • ÖZDEMİR, S. Mehmet; BENZER, Halis; AKBAŞ, Oktay (2009). "Almanya'da Yaşayan 15-19 Yaş Türk Gençlerinin Eğitim Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme (Kuzey Ren Vestfalya Örneği)", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2009, S.10, ss. 23-40.
 • SİRKECİ, İbrahim; COHEN, Jeffrey H.; YAZGAN, Pınar (2012). "Türk Göç Kültürü: Türkiye ile Almanya Arasında Göç Hareketleri, Sosyo-ekonomik Kalkınma ve Çatışma", Migration Letters, Aralık 2012, S.4, ss. 373-386.
 • ŞAHİN, Birsen (2010). "Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme", Bilig, Güz 2010, S.55, ss. 103- 134. TDK (2005). Büyük Türkçe Sözlük, TDK, Ankara.
 • TÜRKYILMAZ, Dilek (2013). "Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları Bağlaminda Türksoy Bölgesel Seminerlerine İlişkİn Bir Değerlendirme", Milli Folklor, Kış 2013, S.100, ss. 40-49.
 • UNESCO (2003). "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi", Erişim Tarihi: 3 Şubat 2016, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-TR-PDF.pdf>
 • UNESCO (1982). "Mexico City declaration on cultural policies: World conference on cultural" (26 Temmuz - 6 Ağustos 1982), <http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/>
 • YAĞMUR, Kutlay (2010). "Batı Avrupa’da Uygulanan Dil Politikaları Kapsamında Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi", Bilig, Güz 2010, S.55, ss. 221- 242.
 • YAĞMUR, Kutlay (2006). "Batı Avrupa'da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Dil Dergisi, 2006, S. 134, ss. 26-41.
 • YALINKILIÇ, Kadir; KUTLAY, Yağmur (2014). "Batı Trakya Türklerinin Anadillerine ve Kültürlerine Karşı Tutumları", Bilig , Yaz 2014, S. 70, ss. 283-308.
 • YILDIRIM, Ali; ŞİMŞEK Hasan (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yurtdışında Yaşayan Türklerin Eğitiminde Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Yeri

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 4, 747 - 757, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.324128

Öz

 1960’lı
yıllarda başlayan işçi göçleri sonucunda özellikle Avrupa ülkelerinde Türk
nüfusu artmıştır. İkinci ve üçüncü kuşak Türklerin de bu ülkelerde yaşamaya
devam etmeleri sosyal ve kültürel sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu sorunların başında da ana dili eğitimi ile ilgili olanlar gelmektedir.
Yurtdışında yaşayan Türklere yönelik olarak her ülke farklı dil politikası
uygulasa da ana dili eğitimi genellikle seçmeli ders niteliğinde olan Türkçe ve
Türk Kültürü dersleri ile verilmektedir. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından 2009 yılında yurtdışında yaşayan Türk öğrenciler için öğretim
programı hazırlanmıştır. Bu araştırmada ilgili öğretim programı somut olmayan
kültürel miras öğeleri bakımından incelenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre,
programda somut olmayan kültürel mirasla ilgili kazanımların ve etkinliklerin hem
sayı hem de nitelik olarak artırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Kaynakça BASAT, Ezgi Metin (2013). "Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek", Milli Folklor, Kış 2013, S.100, ss. 61-71.
 • COŞKUN, Emel (2005). Uluslararası Göç Teorilerinde Kadınlar, Batı Avrupa Ülkelerinde Göç, Göçmen Politikaları ve Kadın Göçmenlerin Ekonomiye Katkısı, Marmara Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • ÇANKAYA, Esra (2006). Somut olmayan kültürel mirasın müzecilik bağlamında korunması. Yıldız Teknik Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.
 • FEDAKAR, Metin; EKİCİ, Pınar (2013). “Ege Üniversitesi Deneyimleriyle Somut Olmayan Kültürel Mirası Yaşatarak Koruma", Milli Folklor, Kış 2013, S. 100, ss. 50-60.
 • GÜZEL, Abdurrahman (2010). İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği), Öncü Kitap, Ankara.
 • HENGİRMEN, Mehmet (2009). Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Engin Yayınevi, Ankara.
 • MASSEY, Douglas S.; ARANGO, Joaquin; HUGO, Graeme; KOUAOUCİ, Ali; PELLEGRİNO, Adela; TAYLOR, J.Edward (2014). "Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirmesi", Göç Dergisi, Ekim 2014, ss. 11-46.
 • MEB (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara.
 • MEB (2009). Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara.
 • OĞUZ, M. Öcal (2013). "Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras", Milli Folklor, Kış 2013, S.100, ss. 5-13.
 • ÖZDEMİR, S. Mehmet; BENZER, Halis; AKBAŞ, Oktay (2009). "Almanya'da Yaşayan 15-19 Yaş Türk Gençlerinin Eğitim Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme (Kuzey Ren Vestfalya Örneği)", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2009, S.10, ss. 23-40.
 • SİRKECİ, İbrahim; COHEN, Jeffrey H.; YAZGAN, Pınar (2012). "Türk Göç Kültürü: Türkiye ile Almanya Arasında Göç Hareketleri, Sosyo-ekonomik Kalkınma ve Çatışma", Migration Letters, Aralık 2012, S.4, ss. 373-386.
 • ŞAHİN, Birsen (2010). "Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme", Bilig, Güz 2010, S.55, ss. 103- 134. TDK (2005). Büyük Türkçe Sözlük, TDK, Ankara.
 • TÜRKYILMAZ, Dilek (2013). "Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları Bağlaminda Türksoy Bölgesel Seminerlerine İlişkİn Bir Değerlendirme", Milli Folklor, Kış 2013, S.100, ss. 40-49.
 • UNESCO (2003). "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi", Erişim Tarihi: 3 Şubat 2016, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-TR-PDF.pdf>
 • UNESCO (1982). "Mexico City declaration on cultural policies: World conference on cultural" (26 Temmuz - 6 Ağustos 1982), <http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/>
 • YAĞMUR, Kutlay (2010). "Batı Avrupa’da Uygulanan Dil Politikaları Kapsamında Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi", Bilig, Güz 2010, S.55, ss. 221- 242.
 • YAĞMUR, Kutlay (2006). "Batı Avrupa'da Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Dil Dergisi, 2006, S. 134, ss. 26-41.
 • YALINKILIÇ, Kadir; KUTLAY, Yağmur (2014). "Batı Trakya Türklerinin Anadillerine ve Kültürlerine Karşı Tutumları", Bilig , Yaz 2014, S. 70, ss. 283-308.
 • YILDIRIM, Ali; ŞİMŞEK Hasan (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alpaslan Okur

Nahide İrem Azizoğlu

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Okur, A., & Azizoğlu, N. İ. (2017). Yurtdışında Yaşayan Türklerin Eğitiminde Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Yeri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 747-757. https://doi.org/10.16916/aded.324128

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.