Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determining the Perception of Students Who Learn Turkish as a Foreign Language toward Turkish by Means of Metaphors

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, 450 - 471, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331251

Öz

In this study the aim was to determine the perceptions learners who learned Turkish as a foreign language toward Turkish. 100 students, 51 male and 49 female from A2, B1, and B2 levels took part in this research. Each participant was asked to complete the sentence stem “Turkish is like..., because…” to find out the metaphors they used for Turkish. In this study, phenomenological approach which is one of the qualitative research methods was used. According to the findings of the research, participants used 100 valid metaphors. Each metaphor was placed into a group based on the field it was conceptualized in and they were grouped under certain themes. 9 metaphors were discarded as it was not possible to place them into any theme. At the end of the analysis, a total of four different themes were formed (Similarity between Languages, Positive Feeling, Necessity, and Ease of Use). The findings showed that 31 students regarded Turkish as a necessity, 21 found Turkish difficult, 9 made connections between Turkish and their mother tongue or a language which they know well, and 30 had positive feeling toward Turkish.

Kaynakça

 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli Mültecilerin Türkçe Algıları. Ekev Akademi Dergisi Yıl: 17 Sayı: 56, 179-190.
 • Altun, S. A., ve Apaydın, Ç. (2013). Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının “Eğitim” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(3), 329-354.
 • Arslan, M., ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim- öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 171, 100-108.
 • Aydın, S. ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies, 5/3, 817- 842.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çalışkan, N. (2009). “Kavramsal Anahtar Modeliyle İki Dilli Çocuklara Metafor ve Deyim Öğretimi” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çalışkan, N. (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığını Geliştirme: Kavramsal Anahtarlar Aracılığıyla Deyim Öğretimi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4.
 • Çalışkan, N. (2013). Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi. Bilig, (64), 95-122.
 • Demirci, K. (2016). “Metafor: Bir Anlatım ve Üretim Mekanizması” Dil Bilimleri Kültür ve Edebiyat, (Edt. M Sarıca, B. Sarıca), Padam Yayınları, Ankara, s.330-343)
 • Dumanlı Kadızade, E. (2014). Aktif Öğrenmede Bir Teknik; Metafor Uygulaması "Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Dersi Algıları Üzerine" International Journal of Language Academy. Volume 2/4 Winter 2014 p. 68-85.
 • Fidan, D. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları ve Öğretmen-Öğrenici Görüşleri / Grammar Subjects in Turkish as a Foreign Language Course Books and Teachers’-Learners’ Views", Turkish Studies, 11/14 Summer, 257-2”76.
 • Fidan, M. (2014). “Öğretmen Adaylarının Teknoloji Ve Sosyal Ağ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları.” The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 25-I, p. 483-496,
 • Göçer, A. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Kültür Dil İlişkisi’ne Yönelik Metaforik Algıları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 253-263
 • Guerrero, M. ve Vıllamıl, O. (2002). Metaphorical Conceptualizations of ELS Teaching and Learning Language Teaching Researh, 6, 2, 95-120.
 • Kalyoncu, R. (2012). “Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının “Öğretmenlik” Kavramına İlişkin Metaforları.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 9 Sayı 20, s. 471-484.
 • Lüle Mert, E. (2013). Türkçe Öğretmen Adaylarının Dört Temel Dil Becerisine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,6 (27). 357-372.
 • Pilav, S. ve Elkatmış, M. (2013). “Öğretmen adaylarının Türkçe kavramın ilişkin metaforları” Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic; Volume 8/4 p. 1207-1220, Ankara
 • Rızvanoğlu, K. (2007). Grafik Kullanıcı Ara yüzlerinde Metaforların Kültürlerarası Kavranışı (Fransa ve Türkiye’de Bir e-Öğrenme Sitesi Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Çalışma). Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461–522.
 • Semerci, Ç. (2007) “Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış” C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 125-140.
 • Şengül, S. Katrancı, Y. ve Gerez Cantimer, G. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Matematik Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metafor Algıları. The Journal of Academic Social Science Studies, s. 25. Ss. 89-111.
 • Şeyhoğlu, A., ve Gençer, G. (2011). Hayat Bilgisi Öğretiminde “Metafor” Tekniğinin Kullanımı. TÜRK FEN Eğitimi Dergisi, 8 (3).
 • Vadebocoeur, Jennifer A. Myriam N. T. (2003). “Constructing and Reconstructing Teaching Roles: A Focus On Generative Metaphors and Dichotomies”, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Carfax Publishing, Vol: 24, No:1
 • Yıldım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58dd137b146e38.88791049 (erişim tarihi:15.03.2017)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçeye Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, 450 - 471, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331251

Öz

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türkçeye yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 51’i erkek 49’u bayan olmak üzere A2,B1 ve B2 seviyelerinde Türkçe öğrenen toplam 100 öğrenci katılmıştır. Çalışmada katılımcıların Türkçeye ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amacıyla onların her birinden “Türkçe ………. gibidir, çünkü ...........” cümlesini tamamlaması istenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar Türkçeye ilişkin olarak toplam 100 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu bağlamda 100 metafor dikkate alınarak her metaforun kavramsallaştığı alana göre gruplara ayrılmış ve belli bir tema altında toplanmıştır. Bu metaforlardan 9 tanesi herhangi bir temaya yerleştirilemediği için değerlendirilmeye alınmamıştır. İşlemler sonunda toplam 4 farklı tema (Diller Arası Benzerlik, Olumlu His, İhtiyaç ve Kolay Bulma) oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, öğrencilerin 31’inin Türkçeyi ihtiyaç olarak gördüğü, 21’inin Türkçeyi zor bulduğunu, 9’unun Türkçeyi ana dili ile veya bildiği bir dille ilişkilendirdiği, 30’unun ise Türkçeye karşı olumlu bir his beslediği görülmektedir.

Kaynakça

 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli Mültecilerin Türkçe Algıları. Ekev Akademi Dergisi Yıl: 17 Sayı: 56, 179-190.
 • Altun, S. A., ve Apaydın, Ç. (2013). Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının “Eğitim” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(3), 329-354.
 • Arslan, M., ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim- öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 171, 100-108.
 • Aydın, S. ve Pehlivan, A. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına İlişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies, 5/3, 817- 842.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Çalışkan, N. (2009). “Kavramsal Anahtar Modeliyle İki Dilli Çocuklara Metafor ve Deyim Öğretimi” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çalışkan, N. (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığını Geliştirme: Kavramsal Anahtarlar Aracılığıyla Deyim Öğretimi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4.
 • Çalışkan, N. (2013). Kavramsal Anahtar Modeli ile Metafor ve Deyim Öğretimi. Bilig, (64), 95-122.
 • Demirci, K. (2016). “Metafor: Bir Anlatım ve Üretim Mekanizması” Dil Bilimleri Kültür ve Edebiyat, (Edt. M Sarıca, B. Sarıca), Padam Yayınları, Ankara, s.330-343)
 • Dumanlı Kadızade, E. (2014). Aktif Öğrenmede Bir Teknik; Metafor Uygulaması "Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Dersi Algıları Üzerine" International Journal of Language Academy. Volume 2/4 Winter 2014 p. 68-85.
 • Fidan, D. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları ve Öğretmen-Öğrenici Görüşleri / Grammar Subjects in Turkish as a Foreign Language Course Books and Teachers’-Learners’ Views", Turkish Studies, 11/14 Summer, 257-2”76.
 • Fidan, M. (2014). “Öğretmen Adaylarının Teknoloji Ve Sosyal Ağ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları.” The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 25-I, p. 483-496,
 • Göçer, A. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Kültür Dil İlişkisi’ne Yönelik Metaforik Algıları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 253-263
 • Guerrero, M. ve Vıllamıl, O. (2002). Metaphorical Conceptualizations of ELS Teaching and Learning Language Teaching Researh, 6, 2, 95-120.
 • Kalyoncu, R. (2012). “Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının “Öğretmenlik” Kavramına İlişkin Metaforları.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 9 Sayı 20, s. 471-484.
 • Lüle Mert, E. (2013). Türkçe Öğretmen Adaylarının Dört Temel Dil Becerisine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,6 (27). 357-372.
 • Pilav, S. ve Elkatmış, M. (2013). “Öğretmen adaylarının Türkçe kavramın ilişkin metaforları” Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic; Volume 8/4 p. 1207-1220, Ankara
 • Rızvanoğlu, K. (2007). Grafik Kullanıcı Ara yüzlerinde Metaforların Kültürlerarası Kavranışı (Fransa ve Türkiye’de Bir e-Öğrenme Sitesi Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Çalışma). Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461–522.
 • Semerci, Ç. (2007) “Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış” C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 125-140.
 • Şengül, S. Katrancı, Y. ve Gerez Cantimer, G. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin “Matematik Öğretmeni” Kavramına İlişkin Metafor Algıları. The Journal of Academic Social Science Studies, s. 25. Ss. 89-111.
 • Şeyhoğlu, A., ve Gençer, G. (2011). Hayat Bilgisi Öğretiminde “Metafor” Tekniğinin Kullanımı. TÜRK FEN Eğitimi Dergisi, 8 (3).
 • Vadebocoeur, Jennifer A. Myriam N. T. (2003). “Constructing and Reconstructing Teaching Roles: A Focus On Generative Metaphors and Dichotomies”, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Carfax Publishing, Vol: 24, No:1
 • Yıldım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58dd137b146e38.88791049 (erişim tarihi:15.03.2017)

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah BOYLU>
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR. (TAM BURSLU)
Türkiye


Ömer Faruk IŞIK>
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3773-4089
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Boylu, E. & Işık, Ö. F. (2017). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçeye Yönelik Algılarının Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 5 (3) , 450-471 . DOI: 10.16916/aded.331251

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.