Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Suitability of 3rd Grade Primary School Turkish Textbooks and Teacher's Book to the Constructivist Learning Approach

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 13, 30.01.2017
https://doi.org/10.16916/aded.268692

Öz

The importance of course books has been increasing in proportion to developing and improving technological capabilities. In order to assess the scientificity and the main approach that course books have adopted, it is necessary to analyze them. Course books which do not reflect the approach they have adopted may have an influence on the misinterpretation of that approach. In this study, the congruence level of primary school Turkish course books with the constructivist learning approach is examined. In this study, Turkish course books printed by publishing companies and distributed in sets of three as course book, workbook, and teacher’s book were randomly chosen from among those that were available and were examined using the criteria developed through the survey method. Based on the analysis, it was found that in the examined sets of course books, there were some deficiencies and the books did not accurately reflect the constructivist approach, that the course books were inadequate in terms of visual support, theme contents in them did not reflect different dimensions, and that workbooks consisted of activities inadequate in terms of visual reading and visual presentation and did not include different activities. As for teacher’s books, it was concluded that the books did not encourage research, were inadequate in terms of assessment and evaluation, were unsuccessful at giving instructions and consisted of mistakes in terms of methods and techniques. In the light of these findings, suggestions were made including the adding of an item like “congruence with the constructivist learning approach” among the criteria used in course books analysis.

Kaynakça

 • Akkocaoğlu, N. (2009). MEB ilköğretim 5.sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluğunun incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Ankara.
 • Alacalı, O., & Anaç, G. (2012). İlköğretim Türkçe 3.sınıf ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı. İstanbul: Dörtel Yayıncılık.
 • Amankwa, K.O, Hammand, A.B., & Kofigah, F.E. (2011). What is in a texbook? Investigating the language and literacy learning princioles of the “gateway to english” texbook series, pedogogy. Culture and Society, 19(2), 291-310.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2009). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretim programına uygunluğunun incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36),26-38.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.B., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, B. (2008). İlköğretim 5.sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Adana.
 • Durukan, E. (2008). Türkçe dersi öğretim programının (6-8.sınıflar) hedef ve kazanımları doğrultusunda 7.sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Ekmekçi, V.& Karadüz, A.(2015). Yurt dışında yaşayan iki dilli çocuklar için hazırlanan Türkçe ve Türk kültürü ders kitabına eleştirel bir bakış. Turkish Studies, 10(15), 361-378
 • Epçaçan, C., &Okçu, V. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 187, 39-51.
 • Erdoğan, T. (2007). İlköğretim 3.sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 163-172.
 • Gültekin, M., Karadağ, R., & Yılmaz, F. (2007). Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 503-528.
 • Gündoğdu, A.E.(2011). İlköğretim sekizinci sınıf dinleme metinlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Turkish Studies, 6(1), 1217-1227.
 • Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeleri ve yapılandırıcı yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11),1-21.
 • Güven, S. (2010). İlköğretim hayat bilgisi dersi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 84-95.
 • Işıtan, S.(2016). Özel amaçla yazılmış çocuk kitapları. Turkish Studies, 11(4), 471-492.
 • İşeri, K. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitabının ilköğretim Türkçe programının amaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi. Dil Dergisi, 136, 58-74.
 • Kılıç, H.C. (2008). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik ders, öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı yaklaşıma göre niteliğine ve saptanan sorunlara yönelik görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kırcı, I. (2011). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının çoklu zekâ kuramına uygunluk durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Trabzon.
 • Küçükahmet, L. (2011). Eğitim programlarında ders kitabının yeri, Küçükahmet, L.(Ed.).Konu alanı ders kitabı inceleme içinde (ss.2-16) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1.kademe Türkçe öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerin ders kitaplarında kullanılmasına ilişkin durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sert, F. (2012). İlköğretim 7.sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-146.
 • Şahin, A. (2010). İlköğretim ikinci ve üçüncü sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 185, 48-65.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3, (5), 115-139.
 • Yapıcı, M. (2004). İlköğretim I.Kademe ders kitaplarının öğrenci düzeyine uygunluğu. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 121-131.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75.
 • Yurdakul, B. (2004). Eğitimde davranışçılıktan yapılandırmacılığa geçiş için bilgi, gerçeklik ve öğrenme olgularının yeniden anlamlandırılması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 109-120.
 • Yurdakul, B. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sosyal-bilişsel bağlamda bilgiyi oluşturmaya katkısı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 39-67.

İlköğretim 3.Sınıf Türkçe Ders Kitapları ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluk Düzeyi

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 13, 30.01.2017
https://doi.org/10.16916/aded.268692

Öz

Ders kitaplarının önemi, gelişen ve değişen teknolojik imkânlarla beraber orantılı olarak artmaktadır. Bilimsellik ve benimsemiş olduğu temel yaklaşımı yansıtması açısından ders kitaplarının incelenmesi bir zorunluluk teşkil etmektedir.  Benimsemiş olduğu yaklaşımı yansıtmayan ders kitaplarının yaklaşımın yanlış aktarılmasında etkisi olabilir. Bu çalışmada da ilköğretim düzeyindeki okullarda okutulmakta olan Türkçe ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenme anlayışına olan uygunluk düzeyi incelenmeye çalışılmıştır. Üçlü setler halinde dağıtılan Türkçe ders kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı araştırma evreninde yer alan yayınevleri arasından random bir şekilde belirlenerek, geliştirilen ölçütler doğrultusunda tarama modeli yoluyla incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda set halinde incelenen ders kitaplarında birtakım eksikliklerin olduğu ve yapılandırmacı yaklaşımı tam olarak yansıtmadığı görülmüştür. Buna göre Türkçe ders kitabının metin görsel uyumu açısından yetersiz olduğu, tema içeriklerinin farklı boyutları yansıtmadığı görülmüştür. Öğrenci çalışma kitaplarında görsel okuma ve görsel sunu alanında yetersiz etkinliklerin olduğu, farklı etkinliklere yer verilmediği görülmüştür.  Öğretmen kılavuz kitaplarının  ise araştırmaya sevk edici nitelikte olmadığı, ölçme değerlendirmede yeterli olmadığı, yönergeler sunmada başarısız olduğu ve yöntem teknikler konusunda hatalarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgulardan yola çıkılarak temelinde ders kitabı inceleme kriterleri arasında yapılandırmacı “yaklaşıma uygunluk düzeyi” biçiminde madde eklemesi temele alınarak birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akkocaoğlu, N. (2009). MEB ilköğretim 5.sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluğunun incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Ankara.
 • Alacalı, O., & Anaç, G. (2012). İlköğretim Türkçe 3.sınıf ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı. İstanbul: Dörtel Yayıncılık.
 • Amankwa, K.O, Hammand, A.B., & Kofigah, F.E. (2011). What is in a texbook? Investigating the language and literacy learning princioles of the “gateway to english” texbook series, pedogogy. Culture and Society, 19(2), 291-310.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2009). Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretim programına uygunluğunun incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36),26-38.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.B., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, B. (2008). İlköğretim 5.sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Adana.
 • Durukan, E. (2008). Türkçe dersi öğretim programının (6-8.sınıflar) hedef ve kazanımları doğrultusunda 7.sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Ekmekçi, V.& Karadüz, A.(2015). Yurt dışında yaşayan iki dilli çocuklar için hazırlanan Türkçe ve Türk kültürü ders kitabına eleştirel bir bakış. Turkish Studies, 10(15), 361-378
 • Epçaçan, C., &Okçu, V. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 187, 39-51.
 • Erdoğan, T. (2007). İlköğretim 3.sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 163-172.
 • Gültekin, M., Karadağ, R., & Yılmaz, F. (2007). Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 503-528.
 • Gündoğdu, A.E.(2011). İlköğretim sekizinci sınıf dinleme metinlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Turkish Studies, 6(1), 1217-1227.
 • Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeleri ve yapılandırıcı yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11),1-21.
 • Güven, S. (2010). İlköğretim hayat bilgisi dersi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 84-95.
 • Işıtan, S.(2016). Özel amaçla yazılmış çocuk kitapları. Turkish Studies, 11(4), 471-492.
 • İşeri, K. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitabının ilköğretim Türkçe programının amaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi. Dil Dergisi, 136, 58-74.
 • Kılıç, H.C. (2008). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik ders, öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı yaklaşıma göre niteliğine ve saptanan sorunlara yönelik görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kırcı, I. (2011). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının çoklu zekâ kuramına uygunluk durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Trabzon.
 • Küçükahmet, L. (2011). Eğitim programlarında ders kitabının yeri, Küçükahmet, L.(Ed.).Konu alanı ders kitabı inceleme içinde (ss.2-16) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1.kademe Türkçe öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerin ders kitaplarında kullanılmasına ilişkin durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sert, F. (2012). İlköğretim 7.sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-146.
 • Şahin, A. (2010). İlköğretim ikinci ve üçüncü sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 185, 48-65.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3, (5), 115-139.
 • Yapıcı, M. (2004). İlköğretim I.Kademe ders kitaplarının öğrenci düzeyine uygunluğu. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 121-131.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75.
 • Yurdakul, B. (2004). Eğitimde davranışçılıktan yapılandırmacılığa geçiş için bilgi, gerçeklik ve öğrenme olgularının yeniden anlamlandırılması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 109-120.
 • Yurdakul, B. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sosyal-bilişsel bağlamda bilgiyi oluşturmaya katkısı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 39-67.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN>
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4410-1279
Türkiye


Adem İŞCAN Bu kişi benim
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alkış Küçükaydın, M. & İşcan, A. (2017). İlköğretim 3.Sınıf Türkçe Ders Kitapları ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluk Düzeyi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 5 (1) , 1-13 . DOI: 10.16916/aded.268692

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.