BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Türkçe Ders Kitapları: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabına Yönelik Bir İnceleme

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 200 - 214, 25.04.2016
https://doi.org/10.16916/aded.93425

Öz

Ana dili öğretimi, ilköğretim süreciyle başlayan okul türü öğrenmede bütün derslerin başarısını etkileyen bir süreçtir. Bu süreçte, öğrencilerin dilsel becerilerini geliştirmeye dönük uygulamalardan yararlanılır. Türkçe eğitiminin başat amacı, öğrencilerin okuyup dinlediklerini anlamaları ve düşündüklerini söz ve yazı ile anlatabilmeleridir. Başka bir deyişle öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerin metin çözümlenmesi ve değerlendirilmesiyle geliştirilmesidir. Uygulamalarda, öğretimin temel gereçleri olan öğretici ve yazınsal nitelikli metinler kullanılır. Bu yönüyle metin türlerin seçimi ve hazırlanması çok önemlidir. Bu nedenle Türkçe öğretiminde kullanılacak öğretim programının ve metinlerin nitelikli olması gerekmektedir. Ana dili öğretimi olan Türkçenin başarıyla yürütülmesi ilk elde çok iyi düzenlenmiş bir programla ve bu programa bağlı kalınarak hazırlanmış Türkçe ders kitaplarıyla gerçekleştirilebilir. 2004-2005 öğretim yılında bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim programlarının yapısında değişiklik yapmıştır ve yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış programları uygulamaya koymuştur. Bu programa uygun olarak da eğitim-öğretim sürecinde yeni ders kitapları hazırlanmıştır. Ders kitapları, eğitimin amaçlarına ulaşmak için öğrencinin öğrenme yaşantılarına kaynaklık eden öğretim araç ve gereçlerinden biri, hatta birçok durumda tek öğretim aracıdır. Bu çalışmada da Türkçe dersi öğretim programı ve beşinci sınıf Türkçe ders kitabı incelenmiştir. İncelenen öğretim programı ve metinler ışığında sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Türkçe Öğretimi

 

Kaynakça

 • Arı, G. (2011). Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri ile yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,.6(3), 489-511.
 • Baş, B. (2003). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin türleri üzerine bir inceleme. TÜBAR, XIII, 257-265.
 • Bayat, N. (2012). Türkçe ders kitaplarında yer alan şiirlerin şiirbilim açısından görünümü üstüne bir inceleme. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,.7(1), 325-344.
 • Çınar, P. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki öykülerin çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,.8(1), 1171-1180.
 • Çoban, A. ve Tabak, G. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâyelerin hikâye haritalama yöntemine göre incelenmesi. Journal of European Education, 1(1), 43-50.
 • Çoşkun, B. (2008). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının ve ders kitaplarının çeşitli açılardan incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Demir, T. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâye metinlerinde yer alan değer unsurlarının eşdizimsel örüntülemeler açısından görünümleri. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2),1063-1078.
 • Demirel, Ö. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme, öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Göçer, A. (2008). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 197-210.
 • Göğüş, B. (1983). Anadili eğitim programlarının niteliği. Türk Dili-Dil Öğretimi Özel Sayısı. Sayı: 379-380 Temmuz-Ağustos.
 • Halis, İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. TÜBAR, XXVII, 423-436.
 • Kardaş Güneş, F. (2010). 2008–2009 öğretim yılı ilköğretim okulları birinci kademe Türkçe ders kitaplarının biçim ve içerik açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kavcar, C. (1999) Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kayasandık, A. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki anlatım bozuklukları. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25, 1-30.
 • Kılıç Bağcı, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 7-22.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2009). Öğrenci başarısının belirlenmesi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Küçükahmet, L.(2003), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lüle Mert, E. (2013). İlköğretim Türkçe Programı ile Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 13-31.
 • MEB (2009a). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu(1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi Müdürlüğü.
 • MEB (2009b). İlköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Saray Matbaacılık
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri-I. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Pilav, S. ve Oğuz, M. M. (2013). Türkçe ders kitaplarında yer alan metin türleri üzerine bir araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 16-30.
 • Sever, S.(2005). Yeni Türkçe öğretim programına göre öğrenme-öğretme ortamının düzenlenmesi. 14-16 Kasım 2005 Kayseri, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri.
 • Sever, S. (2006). Türkçe öğretiminin çözülemeyen sorunları. Varlık Dergisi, 1189(10), 8-16.
 • Sever, S. (2007). Okuma kültürü edinme sürecinde Türkçe öğretiminin sorumluluğu. Milli Eğitim Bakanlığı Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısında sunulmuş bildiri. 06 Aralık 2004. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Solak, M. ve Yaylı, D. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 2(9), 444-453.
 • Solar, B. (2010). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin çocuğa göreliğinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Sulak, S. E. (2009). İlköğretim okulları 1-5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin türlerine göre yapılarının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Şen, Erhan ve Turhan, H. (2013). Ortaokul Türkçe Dersi öğrenci çalışma kitaplarında yer alan günlük yaşama ilişkin etkinlikler üzerine bir inceleme. International Journal of Language Academy, 1(1), 55-70.
 • Türk Dil Kurumu (2014, Mayıs). Büyük Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr adresinden elde edildi.
 • Yapıcı, M. (2004). İlköğretim 1. kademe ders kitaplarının öğrenci düzeyine uygunluğu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 121- 130.
 • Yaşar, Ş. ve Mehmet G. (2002, Mayıs). Uzaktan eğitimde kullanılan ders kitaplarının yapılandırmacı öğrenmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenmesi. Sözel bildiri, Uluslar Arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürbüz Çalışkan

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çalışkan, G. (2016). Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Türkçe Ders Kitapları: 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabına Yönelik Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 200-214. https://doi.org/10.16916/aded.93425

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.