BibTex RIS Kaynak Göster

Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisinin Okuma Bozukluğu ve Anlama Güçlüğü: Bir Durum Çalışması

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 174 - 186, 22.03.2016
https://doi.org/10.16916/aded.23121

Öz

Bu araştırmanın amacı, okuma güçlüğü çeken bir ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinin okuma alanındaki sorunlarının ortaya konulması ve bu sorunların giderilmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin okuma alanındaki sorunlarını çözmeye yönelik “Paragrafın önceden dinlenmesi stratejisi” ve “Eşli okuma stratejisi” kullanılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu araştırma, 2013–2014 eğitim öğretim yılının toplam 13 saatlik sürecini kapsamaktadır. Araştırma, bütüncül tek durum desenli bir durum araştırmasında nitel bir araştırmadır. Gözlemler ve doküman incelemesi veri toplama araçları olarak kullanılmaktadır. Uygulama öncesinde, öğrencinin tekrar ederek, heceleyerek, heceleri ve sözcükleri atlayarak okuduğu, okurken eklemeler yaptığı, yanlış okuduğu ve noktalama işaretlerine dikkat etmeden okuduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu veriler doğrultusunda Türkçe ders ve hikâye kitaplarından öğrencinin düzeyine uygun metinler seçilmiştir. Tüm bu çalışmalar ses kaydına alınmıştır. Bu çalışmalar sonucunda okuma ve okuduğunu anlama sorunlarında kullanılan stratejilerle öğrencinin problemleri azalmıştır.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Arslan, D. ve Dirik, M. Z. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin okuma güçlüklerini gidermede okumayı geliştirici duyuşsal yaklaşımın etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 1-18.
 • Aytan, N. (2015). Eşli okuma ve uygulama süreci. The Journal of Academic Social Science Studies. Kış (32), 527-536.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301-319.
 • Dedeoğlu, H., Ulusoy, M., Ügüten, M. ve Yolaçan, P. (2010). Yanlış analizi envanterinin ilköğretim okulları I. kademe öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesinde kullanımı. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22 Mayıs), Elazığ.
 • Epçaçan, C. (2008). Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Karaçay, B. (2011). Okuyan Beyin. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, 526, 20-27.
 • Kıroğlu, M. K. (2002). Anlamlı gruplandırma stratejisinin okuduğunu anlamaya etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Koçer, D. (2011). Okuma bozukluğu. Erişim tarihi: 24 Şubat 2012,
 • http://www.beyazokul.com/okuma-bozuklugu.htm
 • Lovett, M. W. (1987). A developmental approach to reading disability: Accuracy and speed criteria of normal and deficient reading skill. Child Development, 58, 234–260.
 • N’namdi, K. (2005). Guide to teaching reading at the primary school level, UNESCO.
 • Özsoy, Y. (1984). Okuma yetersizliği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 17-20.
 • Öztürk, E. (2012). Okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 11(2), 292-305.
 • Pressley, M. (2002). Comprehension Strategies Instruction: A turn Of The Century Status Report, Comprehension Instruction Research Based Best Practices, Guilford Pres, London.
 • Temizkan, M. (2009). Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading. Remedial and Special Education, 25, 252-261.
 • Topping, K. J. ve Lindsay, G. A. (1992). The Structure and Development of the Paired Reading Technique, The Journal of Research in Reading, 15(2), 120-136.
 • Yangın, S. ve Sidekli, S. (2006). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16.
 • Wright, J. (2001). The savvy teacher’s guide: reading interventions that work 18.04.2009 tarihinde http://www.jimwrightonline.com/pdfdocs/brouge/rdngManual.PDF adresinden edinilmiştir.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nergiz Kardaş İşler

Ali Ekber Şahin

Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kardaş İşler, N., & Şahin, A. E. (2016). Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisinin Okuma Bozukluğu ve Anlama Güçlüğü: Bir Durum Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 174-186. https://doi.org/10.16916/aded.23121

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.