PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 84 - 99, 20.10.2015
https://doi.org/10.16916/aded.82632

Öz

One of the students' vocabulary acquisition that directly affect the media broadcasts are also cartoons. In this study, the cartoons that follow the primary school students to do determine their contribution to the development of students vocabulary and aim to compare these vocabulary elements with the thesaurus of primary school students. In this study, document analysis and categorical content analysis methods were used. Watched by most of the students total of 30,000 words data has been compiled from 10 cartoons. The elements of vocabulary; words, idioms, proverbs, repetitions, special names, molds words and including slang words was studied in a total of seven categories. Total 27.946 and 3.839 different vocabulary items were found from the cartoons. This vocabulary elements except words is including 424 idiom, 4 proverb, 72 repetitions, 205 mold word, 4 slang words and 1.592 special name. 3,839 different words in cartoons and uses of primary school students 6322 different words in Karadağ (2005 )'s research were compared and 1.916 word has been shown to be a common. 49.90 % of different words in the cartoons, have been found to be used by primary school pupils of 80.70 % of the total words

Kaynakça

 • Abalı, O. (2012). Konuşmaya başlamayan çocuk. Özde Öğrenme Zekâ Dikkat Eğitim Dergisi, 7 (2), 22-24.
 • Aksan, D. (2006). Anadilimizin söz denizinde. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aktunç, H. (2015). Büyük argo sözlüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Aral, N., Ceylan, R., ve Bıçakçı, M. R. (2011). Çocukların televizyon seyretme alışkanlıklarının yaş ve cinsiyete göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 489-498.
 • Aşıcı, M. (2005). Okul çağında dil etkinlikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Baş, B. (2010). Söz
 • varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü, TÜBAR, XXVII, 137-159.
 • Baş, B.(2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler, TÜBAR, XXIX, 27-61.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı, Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.
 • Güney, N.ve Aytan, T. (2014). Aktif kelime hazinesini geliştirmeye yönelik bir etkinlik önerisi: tabu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (5), 617-628.
 • Gür, T., Coşkun, İ. ve Sağlam, F. (2013). İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe ders kitapları bütüncesinin kelime hazinesini geliştirme eğitimi açısından incelenmesi. Turkish Studies, 8(1), 1561- 1570.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I.kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. TÜBAR, XXVII, 424-436.
 • Karadağ, Ö. (2011). İlköğretim Türkçe sözlüklerinin hazırlanmasında temel ölçütler. TÜBAR, XXX, 193-207.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 141-153.
 • Kol, S. (2011). Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-21.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı (Taslak). Ankara.
 • Mert, E. L. (2010). Etkinliklerle sözcük öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Onan, B. (2013). Dil eğitiminin temel kavramları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. İzmir: Tudem.
 • Türker, İ. H. (2011). "Canlandırma"nın tarihçesi ve Türk canlandırma sanatı. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(2), 227-241.
 • Yapıcı, Ş. (2004). Çocukta dil gelişimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara.
 • Zengin, A. Y. ve Zengin, N. (2009). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. İstanbul: Truva Yayınları.
 • İnternet Kaynakçası
 • TDK Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts Erişim Tarihi: 26.05.2015
 • TDK Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasozleri&view=atasozleri Erişim Tarihi: 26.05.2015

Çizgi Filmler ile İlkokul Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 84 - 99, 20.10.2015
https://doi.org/10.16916/aded.82632

Öz

Öğrencilerinin söz varlığı edinimini doğrudan etkileyen medya yayınlarından biri de çizgi filmlerdir. Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin izlediği çizgi filmlerin, öğrencilerin söz varlığı gelişimlerine katkılarını belirlemek ve bu söz varlığı unsurlarını ilkokul öğrencilerinin kelime hazineleri ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada, doküman incelemesi ve kategorisel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin en fazla izlediği 10 çizgi filmden toplam 30.000 kelimelik veri derlenmiştir. Söz varlığı unsurları kelimeler, deyimler, atasözleri, ikilemeler, özel isimler, kalıp sözler ve argo kelimeler olmak üzere toplam yedi kategoride incelenmiştir. Çizgi filmlerden toplam 27.946, farklı 3.839 söz varlığı unsuru elde edilmiştir. Bu söz varlığı unsurlarının kelimeler dışındaki 424’ü deyim, 4’ü atasözü, 72’si ikileme, 205’i kalıp söz, 4’ü argo kelime, 1.592’si ise özel isimdir. Çizgi filmlerde bulunan 3.839 farklı kelime ile Karadağ (2005)’ın araştırmasındaki ilkokul öğrencilerinin kullandığı 6.322 farklı kelime karşılaştırılmıştır ve 1.916 kelimenin ortak olduğu görülmüştür. Çizgi filmlerde bulunan farklı kelimelerin %49.90’ının, toplam kelimelerin %80.70’inin ilkokul öğrencileri tarafından da kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Abalı, O. (2012). Konuşmaya başlamayan çocuk. Özde Öğrenme Zekâ Dikkat Eğitim Dergisi, 7 (2), 22-24.
 • Aksan, D. (2006). Anadilimizin söz denizinde. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aktunç, H. (2015). Büyük argo sözlüğü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Aral, N., Ceylan, R., ve Bıçakçı, M. R. (2011). Çocukların televizyon seyretme alışkanlıklarının yaş ve cinsiyete göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 489-498.
 • Aşıcı, M. (2005). Okul çağında dil etkinlikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Baş, B. (2010). Söz
 • varlığının oluşumu ve gelişiminde çocuk edebiyatının rolü, TÜBAR, XXVII, 137-159.
 • Baş, B.(2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler, TÜBAR, XXIX, 27-61.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı, Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.
 • Güney, N.ve Aytan, T. (2014). Aktif kelime hazinesini geliştirmeye yönelik bir etkinlik önerisi: tabu. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (5), 617-628.
 • Gür, T., Coşkun, İ. ve Sağlam, F. (2013). İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe ders kitapları bütüncesinin kelime hazinesini geliştirme eğitimi açısından incelenmesi. Turkish Studies, 8(1), 1561- 1570.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I.kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. TÜBAR, XXVII, 424-436.
 • Karadağ, Ö. (2011). İlköğretim Türkçe sözlüklerinin hazırlanmasında temel ölçütler. TÜBAR, XXX, 193-207.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 141-153.
 • Kol, S. (2011). Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-21.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı (Taslak). Ankara.
 • Mert, E. L. (2010). Etkinliklerle sözcük öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Onan, B. (2013). Dil eğitiminin temel kavramları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. İzmir: Tudem.
 • Türker, İ. H. (2011). "Canlandırma"nın tarihçesi ve Türk canlandırma sanatı. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 1(2), 227-241.
 • Yapıcı, Ş. (2004). Çocukta dil gelişimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara.
 • Zengin, A. Y. ve Zengin, N. (2009). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. İstanbul: Truva Yayınları.
 • İnternet Kaynakçası
 • TDK Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts Erişim Tarihi: 26.05.2015
 • TDK Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasozleri&view=atasozleri Erişim Tarihi: 26.05.2015

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selin AYAN


Bayram BAŞ

Yayımlanma Tarihi 20 Ekim 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
AYAN, S., & BAŞ, B. (2015). Çizgi Filmler ile İlkokul Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 84-99. https://doi.org/10.16916/aded.82632

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.