PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 74 - 83, 15.10.2015
https://doi.org/10.16916/aded.62688

Öz

The class board has taken a teaching case symbol since the 19th century. Colored chalk and dust dusty place once the chalky blackboard green board, after became the whiteboard pen and ink color. Nowadays interactive electronic whiteboards (digital whiteboard, e-boards, smart board, interactive whiteboard, etc.) are used because of the intensive development of technology. Turkey, which replaced the blackboard in class FATİH project and the scope of the three components (white, black, interactive whiteboards), this board is offering the opportunity to create multiple learning environments. The purpose of research, whether black, or white, if you want an interactive the board is to demonstrate the importance of using these materials effectively and efficiently. In this study, correlational scan method was used. Survey data collection tool that has been developed by researchers related literature. According to the results, a majority of classroom teachers think that they use of the board effectively. Again, the majority of teachers are seen as important to use of the board. However, teachers are not always ideal for use in board level, they often do

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-471.
 • Akbaş, O. ve Pektaş, H. (2011). The effects of using an interactive whiteboard on the academic achievement of university students. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2), 1-19.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 317–327
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69-92
 • Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Yıldırım, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin yazma güçlükleri hakkındaki görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (2), 475-493
 • Ateş, M, (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 409-427.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişme ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Baytekin, Ç. (2004). Materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Blau, I. (2011). Teachers for smart classrooms. the extent for implementation of an interactive whiteboard based professional development program on elementary teachers ınstructional practices. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 7, 275-289.
 • Bulut, İ. ve Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.
 • Büyükyavuz, O. ve İnal, S. (2012). Ders kitabına dayalı eğitimden teknoloji destekli eğitime geçiş. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 193-210.
 • Calp, M. (2014). Farklı yaş aralığındaki birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma, kalem tutma, derse katılma ve akademik başarılarının karşılaştırılması. EKEV Akademi Dergisi, 18(60), 31-54.
 • Çelik, S. ve Atak H. (2012). Etkileşimli tahta tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 43-60.
 • Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları (77 – 134) Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ed: Gülsevin, G., Boz, E. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Demirel, Ö. ve Altun, E. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Gürsul, F. ve Tozman, G. B. (2010). Which one is smarter? Teacher or board. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5731-5737.
 • İşman, A. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Students’ view towards interactive white board applications in the teaching of geography themes in social knowledge lessons. Zettschrift Für Die Wett Der Türken Journal of World of Turks, 3(1), 179-189. MEB. (2015). 2014-15 MEB orgun_egitim_2014_2015.pdf. (Erişim Tarihi: 12.08.2015). istatistikleri.
 • http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_ istatistikleri
 • Perkmen, S. ve Tezci, E. (2011). Eğitimde teknoloji entegrasyonu. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Sarıtaş, M. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Sünkür, M., Arabacı, İ. ve Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri, E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 313-321.
 • Türel, Y. K. (2012). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik olumsuz tutumları: Problemler ve ihtiyaçlar. İlköğretim Online, 11(2), 423-439.
 • Temur, T. (2011). İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin kalem tutma şekilleri ile kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin betimlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2189-2205.
 • Ulaş A. H. ve Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 63-84.
 • Worth-Baker, M. (2004). Plan to write. Teaching PreK-8, 35, 64-64.
 • Yalın, H. İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yanpar, T. (2006). Materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71.

Sınıf Tahtalarının Etkili Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 74 - 83, 15.10.2015
https://doi.org/10.16916/aded.62688

Öz

Sınıflardaki tahtalar 19. yüzyıldan beri kullanılarak bir öğretim sembolü hâlini almıştır. Zamanla tozlu tebeşir yerini renkli ve tozsuz tebeşirlere, kara tahta yeşil tahtaya, sonrasında beyaz tahtaya ve mürekkepli renkli kalemlere dönüşmüştür. Günümüzde ise teknolojinin yoğun gelişimi nedeniyle etkileşimli elektronik tahtalar (dijital beyaz tahta, e-tahta, akıllı tahta, interaktif tahta, vb.) yaygınlaşmaya devam etmektedir. Türkiye’de FATİH projesi kapsamında sınıflardaki yazı tahtaların yerine kurulan ve üç bileşenden (beyaz, kara, etkileşimli tahta) oluşan bu tahtalar öğrenme ortamına birden fazla sunu imkânı vermektedir. Araştırmanın amacı, ister kara, ister beyaz, isterse etkileşimli (akıllı tahta) tahta olsun tahtayı öğrenme, öğretme ve tasarım ilkelerine uygun bir şekilde etkili ve verimli kullanmanın önemini ortaya koymaktır. Bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olan anket, araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun tahtayı etkili bir şekilde kullandıklarını düşündükleri görülmüştür. Yine öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu yazı tahtasının kullanımını önemli olarak görmektedirler. Ancak öğretmenler, ideal düzeydeki tahta kullanımlarını her zaman değil, çoğu zaman yapmaktadırlar.

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-471.
 • Akbaş, O. ve Pektaş, H. (2011). The effects of using an interactive whiteboard on the academic achievement of university students. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2), 1-19.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 317–327
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69-92
 • Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Yıldırım, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin yazma güçlükleri hakkındaki görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (2), 475-493
 • Ateş, M, (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 409-427.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişme ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Baytekin, Ç. (2004). Materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Blau, I. (2011). Teachers for smart classrooms. the extent for implementation of an interactive whiteboard based professional development program on elementary teachers ınstructional practices. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 7, 275-289.
 • Bulut, İ. ve Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.
 • Büyükyavuz, O. ve İnal, S. (2012). Ders kitabına dayalı eğitimden teknoloji destekli eğitime geçiş. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 193-210.
 • Calp, M. (2014). Farklı yaş aralığındaki birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma, kalem tutma, derse katılma ve akademik başarılarının karşılaştırılması. EKEV Akademi Dergisi, 18(60), 31-54.
 • Çelik, S. ve Atak H. (2012). Etkileşimli tahta tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 43-60.
 • Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları (77 – 134) Türkçenin Çağdaş Sorunları, Ed: Gülsevin, G., Boz, E. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Demirel, Ö. ve Altun, E. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Gürsul, F. ve Tozman, G. B. (2010). Which one is smarter? Teacher or board. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5731-5737.
 • İşman, A. (2005). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Students’ view towards interactive white board applications in the teaching of geography themes in social knowledge lessons. Zettschrift Für Die Wett Der Türken Journal of World of Turks, 3(1), 179-189. MEB. (2015). 2014-15 MEB orgun_egitim_2014_2015.pdf. (Erişim Tarihi: 12.08.2015). istatistikleri.
 • http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_ istatistikleri
 • Perkmen, S. ve Tezci, E. (2011). Eğitimde teknoloji entegrasyonu. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Sarıtaş, M. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Sünkür, M., Arabacı, İ. ve Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri, E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 313-321.
 • Türel, Y. K. (2012). Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik olumsuz tutumları: Problemler ve ihtiyaçlar. İlköğretim Online, 11(2), 423-439.
 • Temur, T. (2011). İlköğretim 1. sınıf öğrencilerinin kalem tutma şekilleri ile kavrama ve sıkıştırma kuvvetlerinin betimlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2189-2205.
 • Ulaş A. H. ve Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 63-84.
 • Worth-Baker, M. (2004). Plan to write. Teaching PreK-8, 35, 64-64.
 • Yalın, H. İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yanpar, T. (2006). Materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nida BAYINDIR


Ali Fuat ARICI

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
BAYINDIR, N., & ARICI, A. F. (2015). Sınıf Tahtalarının Etkili Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 74-83. https://doi.org/10.16916/aded.62688

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.