PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 49 - 58, 10.09.2015
https://doi.org/10.16916/aded.30257

Öz

This study aimed to determine the expectations of prospective Turkish language teacher from the teaching profession, was carried out with 80 fourth-grade prospective Turkish language teachers at the Faculty of Education, Mustafa Kemal University in the academic year 2014-2015. Descriptive survey model was used in the study. The data were collected through an open-ended question asked such as "What are your expectations from the teaching profession?" and the data were encoded by both the first and second researcher for providing the reliability of the study. The data collected in this study were analyzed by using content analysis, one of the qualitative data collection and analysis techniques. The mainly conclusions reached in the study were summarized below: 1) Most of prospective teachers had positive expectations for the teaching profession. 2) Female prospective teachers believed their appointment as a teacher more than male prospective teachers. 3) Prospective teachers with high level of achievement had more positive thoughts about the teaching profession according to prospective teachers with low and moderate level of success

Kaynakça

 • Akman, Y. (1992). Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 125-149.
 • Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 229-241.
 • Aslan, C. (2010). Türkçe öğretmenleri ve öğretmen adaylarının sorunları üzerine çevrimiçi paylaşım alanlarındaki (forum) iletilere dayalı bir çözümleme. NWSA: Education Sciences, 5(4), 2254-2269.
 • Aydın, O. (2003). Tutumlar. E. Özkalp (Ed.), Davranış bilimlerine giriş (279-296). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Başkonuş, T., Akdal, D. ve Taşdemir, M. (2011). Ahi Evran Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin gelecek beklentileri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ss. 1512-1522). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Millî Eğitim Dergisi, 162.
 • Erdem, A. R. ve Şimşek, S. (2000, Mayıs). PAÜ eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenliği seçmelerinde etkili olan faktörler. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Erden, M. (1990). Hacettepe Üniversitesi eğitim bilimleri bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 4-5, 245-257.
 • Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü. ve Biçer, S. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri (Fırat Üniversitesi örneği). E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(2), 479-500.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kim, H. & Cho, Y. (2014). Pre-service teachers’ motivation, sense of teaching efficacy, and expectation of reality shock. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42(1), 67-81.
 • Oxford. (2010). Oxford dictionary of English. Oxford University Press (Third Edition).
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.
 • Semerci, Ç. (1999). Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 23(111), 51-55.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9-22.
 • Şahin, İ. (2011). Prospective teachers’ ideas about teacher recruitment and their professional future. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1179-1184.
 • Tarman, B. (2012). Prospective teachers' beliefs and perceptions about teaching as a profession. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(3), 1964-1973.
 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), s. 461-486.
 • Uğurlu, Z., Kıral, E. ve Glsen Aksoy, İ. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin sosyalleşmesinde kullandıkları örgütsel sosyalleşme strateji ve taktikleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ss. 706-719). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Weinstein, C. S. (1988). Preservice teachers' expectations about the first year of teaching. Teaching and Teacher Education, 4(1), 31-40.
 • Yaşar Ekici, F. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 658-665.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Beklentileri

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 4, 49 - 58, 10.09.2015
https://doi.org/10.16916/aded.30257

Öz

Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentilerini belirlemeyi amaçlayan bu
çalışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören dördüncü sınıf öğretmen adayı 80 kişi ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, “Öğretmenlik mesleğinden beklentileriniz
nelerdir?” şeklinde sorulan açık uçlu bir soru ile toplanmış, çalışmanın güvenirliğini sağlamak
amacıyla, hem birinci hem de ikinci araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Çalışmada toplanan veriler,
nitel veri toplama ve çözümleme tekniklerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada başlıca
şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1) Öğretmen adaylarının çoğu, öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu
beklentiye sahiptir. 2) Bayan öğretmen adayları, öğretmen olarak atanacaklarına erkek öğretmen
adaylarından daha fazla inanmaktadır. 3) Yüksek başarı düzeyine sahip öğretmen adayları, düşük
ve orta seviye akademik başarı düzeyine sahip öğretmen adaylarına göre öğretmenlik mesleği
hakkında daha olumlu düşünmektedir.

Kaynakça

 • Akman, Y. (1992). Hacettepe Üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 125-149.
 • Akpınar, B. (2013). Öğretmen adaylarının stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 229-241.
 • Aslan, C. (2010). Türkçe öğretmenleri ve öğretmen adaylarının sorunları üzerine çevrimiçi paylaşım alanlarındaki (forum) iletilere dayalı bir çözümleme. NWSA: Education Sciences, 5(4), 2254-2269.
 • Aydın, O. (2003). Tutumlar. E. Özkalp (Ed.), Davranış bilimlerine giriş (279-296). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Başkonuş, T., Akdal, D. ve Taşdemir, M. (2011). Ahi Evran Üniversitesi eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin gelecek beklentileri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ss. 1512-1522). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Millî Eğitim Dergisi, 162.
 • Erdem, A. R. ve Şimşek, S. (2000, Mayıs). PAÜ eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenliği seçmelerinde etkili olan faktörler. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Erden, M. (1990). Hacettepe Üniversitesi eğitim bilimleri bölümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 4-5, 245-257.
 • Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü. ve Biçer, S. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri (Fırat Üniversitesi örneği). E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(2), 479-500.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kim, H. & Cho, Y. (2014). Pre-service teachers’ motivation, sense of teaching efficacy, and expectation of reality shock. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42(1), 67-81.
 • Oxford. (2010). Oxford dictionary of English. Oxford University Press (Third Edition).
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159.
 • Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.
 • Semerci, Ç. (1999). Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 23(111), 51-55.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Sezgin, F. ve Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9-22.
 • Şahin, İ. (2011). Prospective teachers’ ideas about teacher recruitment and their professional future. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1179-1184.
 • Tarman, B. (2012). Prospective teachers' beliefs and perceptions about teaching as a profession. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(3), 1964-1973.
 • TDK. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), s. 461-486.
 • Uğurlu, Z., Kıral, E. ve Glsen Aksoy, İ. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin sosyalleşmesinde kullandıkları örgütsel sosyalleşme strateji ve taktikleri. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ss. 706-719). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Weinstein, C. S. (1988). Preservice teachers' expectations about the first year of teaching. Teaching and Teacher Education, 4(1), 31-40.
 • Yaşar Ekici, F. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 658-665.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüseyin ÖZÇAKMAK


Mustafa KÖROĞLU

Yayımlanma Tarihi 10 Eylül 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
ÖZÇAKMAK, H., & KÖROĞLU, M. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Beklentileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 49-58. https://doi.org/10.16916/aded.30257

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.