BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 79, 28.01.2015
https://doi.org/10.16916/aded.66746

Öz

The contribution of textbooks to students’ vocabulary, the amount of vocabulary used by students are searched out by studies. Most of these are master’s and doctoral theses. The purpose of this study is to classify these theses by their subject and method, and define the results and findings. This study was limited to the theses on 6th, 7th and 8th graders and 37 theses were detected by scanning method. The data, gathered by document analysis, was studied by the previously prepared thesis analysis form. The data was studied in terms of year, university, institute, subject, study group/sample, method, modal, data collection tool, data analysis and results and findings obtained by the theses. The data obtained by the analysis was defined as quantitative and qualitative. Results; the amount of theses on the related field is decreasing gradually, doctoral theses are inadequate in amount

Kaynakça

 • Açıkgöz, B. (2008). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının kelime serveti bakımından değerlendirilmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Adıgüzel, M. S. (2004). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Yeryüzü Yayınları.
 • Apaydın, N. (2010). 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Arı, G. (2003). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kelimeler ve bu kelimelerin kullanılabilirliği. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi
 • Baldan, N. (2009). Yeni program 6. Sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin kelime serveti ve güçlük seviyesi. Manisa: Celal Demir Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Batur, Z. (2006). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin Türkçe 6. ve 7. sınıf ders kitaplarından geçen bilinmeyen kelimeleri kazanım düzeyleri üzerine bir araştırma. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Baş, B. (2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler. Tübar, 29, 27-61.
 • Baş, B. ve Karadağ, Ö. (2012). Söz varlığı üzerine yurt dışında ve Türkiye’de yapılan temel araştırmalar. Millî Eğitim, 193, 81-105.
 • Başdamar, G. (2010). Yazılı çalışmalar yaptırılarak öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirme uygulamaları, etkinlikleri ve ölçme değerlendirmeleri. Erzincan: Erzincan Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Baysal, A. D. (2007). İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitabının kelime serveti bakımından değerlendirilmesi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Benzer, A. (2013). Kelime dağarcığını geliştirmede 6. sınıf Türkçe ders kitabının etkisi. İlköğretim Online, 12 (2), 425-435.
 • Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınevi.
 • Cesur, O. (2005). (Kastamonu ilinde bir inceleme) Pansiyonlu ilköğretim okulu öğrencileri üzerinde kelime serveti araştırması. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Çelikkol, Ö. (2007). Kelime kazanımında müziğin etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Çıplak, M. (2005). Uşak merkez ilköğretim 5., 8. ve 11. sınıflarının yazılı kelime hazinesinin belirlenmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Çocuk, H. E. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitapları bağlamında sıfat öğretiminde aşamalılık sorunu. Mersin: Mersin Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Ekmen, H. (2009). 2005 programına göre hazırlanan 7. sınıf Türkçe ders kitabının söz varlığı bakımından incelenmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Erkul, A. B. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe kitaplarındaki olaya dayalı metinlerin öğrencilerin söz varlığını geliştirmedeki etkisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Göğüş, B. (1991). Türkçe öğretmen kılavuzu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Gül, D. (2009). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretiminde kullanılan etkinliklerin etkinliğine yönelik bir araştırma. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gülsoy, T. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların etkisi. Niğde: Niğde Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Günay, F. Ç. (2007). 8. sınıf Türkçe ders kitabının kelime serveti bakımından incelenmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Hacıeminoğlu, İ. (1972). Türkçenin karanlık günleri. İstanbul: İrfan Yayınevi.
 • İpekçi, A. (2005). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kelime serveti üzerine bir araştırma. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Karakaya, İ. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak/Eşme örneği). Uşak: Uşak Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karatay, H. (2004). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının ortak kelime kazandırma yönünden değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kaya, E. (2008). İlköğretim II. kademe ders kitaplarında söz varlığı incelemesi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kayhan, G. Ç. (2009). Hakkâri/Yüksekova 75. yıl yatılı ilköğretim bölge okulu ilköğretim 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deyim, atasözü ve bilmece dağarcıklarının belirlenmesi ve bunların öğretilmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Kutlu, H. A. (2006). MEB ilköğretim 6, 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin söz varlığı açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Lüle Mert, E. (2013). İlköğretim Türkçe programı ile Türkçe çalışma kitaplarındaki kazanım ve etkinliklerin sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2 (5), 13-31.
 • Okur, A. (2007). Serbest okuma etkinliğinin sözcük hazinesi ve kavram gelişimine etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Oruç, M. (2011). Bilmecelerin kelime öğrenimine etkisi (Hatay ili Dörtyol ilçesi Yeniyurt ilköğretim okulu örneği). Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Öz, G. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı bakımından incelenmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Özalan, A. (2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Özbay, M., Büyükikiz, K. K. ve Uyar, Y. (2011). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki kelime hazineleri üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 149-173.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri I, Ankara: Öncü Kitap Basımevi.
 • Özer, Ö. (2007). Serbest okuma etkinliğinin öğrencilerin sözcük kazanımına etkileri. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Özkan, E. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen sözcüklerin öğretimi ve iç sözlük ilişkisi. Mersin: Mersin Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Serarslan, N. (2010). Konya Ereğli Atatürk ilköğretim okulu 6. Sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Şişman, M. (2004). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Turhan, H. (2010). 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söz varlığı açısından incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Uluçay, M. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarındaki metinlere altyapı oluşturmada yeterliliği. Erzincan: Erzincan Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Uludağ, Ç. (2010). 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Ünsal, H. (2005). İlköğretim 5. ve 8. Sınıflar ile ortaöğretim 11. sınıfların sözlü anlatımdaki aktif kelime hazineleri/Afyon merkez örneği. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Yavuzer, H. (2001). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2006). Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yiğit, A. (2011). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki (2009) metinlerin kelime serveti açısından incelenmesi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.

Ortaokula Yönelik Söz Varlığı Araştırmalarının İncelenmesi: Tezler

Yıl 2015, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 79, 28.01.2015
https://doi.org/10.16916/aded.66746

Öz

Ders/çalışma kitaplarının öğrencilerin söz varlığına ne ölçüde katkı sağladığı, öğrencilerin ders
kitaplarında yer alan söz varlığının ne kadarını kullanabildiği bazı araştırmalarla ortaya
konmaktadır. Bunların bir bölümünü yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Araştırmanın
amacı sözcük öğretimi konusunda hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerini konu, yöntem gibi
başlıklar altında sınıflandırmak ve tezler ile ulaşılan bulgu ve sonuçları betimlemektir. 6-7-8. sınıf
öğrencilerine yönelik tezlerle sınırlandırılan bu çalışma kapsamında tarama yöntemi ile 37 adet
lisansüstü teze ulaşılmıştır. Doküman analizi ile toplanan veriler, önceden hazırlanan tez inceleme
formuna göre düzey, yıl, üniversite adı, enstitü adı, konu, çalışma grubu/örneklem, yöntem, model,
veri toplama aracı, veri analizi ve incelenen tezlerde ulaşılan bulgu ve sonuçlar bakımından
incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler, nicel ve nitel olarak betimlenmiştir. İlgili
alanda, tez çalışmalarının sayısının giderek azaldığı, özellikle doktora çalışmalarının az sayıda
olduğu, çalışmaların veri toplama yöntemlerinde karşılaştırma yapmayı zorlayacak farklılıkların
olduğu ulaşılan sonuçlardandır.


Kaynakça

 • Açıkgöz, B. (2008). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının kelime serveti bakımından değerlendirilmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Adıgüzel, M. S. (2004). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Yeryüzü Yayınları.
 • Apaydın, N. (2010). 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Arı, G. (2003). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kelimeler ve bu kelimelerin kullanılabilirliği. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi
 • Baldan, N. (2009). Yeni program 6. Sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin kelime serveti ve güçlük seviyesi. Manisa: Celal Demir Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Batur, Z. (2006). İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin Türkçe 6. ve 7. sınıf ders kitaplarından geçen bilinmeyen kelimeleri kazanım düzeyleri üzerine bir araştırma. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Baş, B. (2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler. Tübar, 29, 27-61.
 • Baş, B. ve Karadağ, Ö. (2012). Söz varlığı üzerine yurt dışında ve Türkiye’de yapılan temel araştırmalar. Millî Eğitim, 193, 81-105.
 • Başdamar, G. (2010). Yazılı çalışmalar yaptırılarak öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirme uygulamaları, etkinlikleri ve ölçme değerlendirmeleri. Erzincan: Erzincan Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Baysal, A. D. (2007). İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitabının kelime serveti bakımından değerlendirilmesi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Benzer, A. (2013). Kelime dağarcığını geliştirmede 6. sınıf Türkçe ders kitabının etkisi. İlköğretim Online, 12 (2), 425-435.
 • Cemiloğlu, M. (2001). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınevi.
 • Cesur, O. (2005). (Kastamonu ilinde bir inceleme) Pansiyonlu ilköğretim okulu öğrencileri üzerinde kelime serveti araştırması. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Çelikkol, Ö. (2007). Kelime kazanımında müziğin etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Çıplak, M. (2005). Uşak merkez ilköğretim 5., 8. ve 11. sınıflarının yazılı kelime hazinesinin belirlenmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Çocuk, H. E. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitapları bağlamında sıfat öğretiminde aşamalılık sorunu. Mersin: Mersin Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Ekmen, H. (2009). 2005 programına göre hazırlanan 7. sınıf Türkçe ders kitabının söz varlığı bakımından incelenmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Erkul, A. B. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe kitaplarındaki olaya dayalı metinlerin öğrencilerin söz varlığını geliştirmedeki etkisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Göğüş, B. (1991). Türkçe öğretmen kılavuzu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Gül, D. (2009). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretiminde kullanılan etkinliklerin etkinliğine yönelik bir araştırma. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gülsoy, T. (2013). 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların etkisi. Niğde: Niğde Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Günay, F. Ç. (2007). 8. sınıf Türkçe ders kitabının kelime serveti bakımından incelenmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Hacıeminoğlu, İ. (1972). Türkçenin karanlık günleri. İstanbul: İrfan Yayınevi.
 • İpekçi, A. (2005). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kelime serveti üzerine bir araştırma. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Karakaya, İ. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak/Eşme örneği). Uşak: Uşak Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karatay, H. (2004). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının ortak kelime kazandırma yönünden değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kaya, E. (2008). İlköğretim II. kademe ders kitaplarında söz varlığı incelemesi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kayhan, G. Ç. (2009). Hakkâri/Yüksekova 75. yıl yatılı ilköğretim bölge okulu ilköğretim 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deyim, atasözü ve bilmece dağarcıklarının belirlenmesi ve bunların öğretilmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Kutlu, H. A. (2006). MEB ilköğretim 6, 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin söz varlığı açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Lüle Mert, E. (2013). İlköğretim Türkçe programı ile Türkçe çalışma kitaplarındaki kazanım ve etkinliklerin sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2 (5), 13-31.
 • Okur, A. (2007). Serbest okuma etkinliğinin sözcük hazinesi ve kavram gelişimine etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Oruç, M. (2011). Bilmecelerin kelime öğrenimine etkisi (Hatay ili Dörtyol ilçesi Yeniyurt ilköğretim okulu örneği). Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Öz, G. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı bakımından incelenmesi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Özalan, A. (2006). Kelime oyunları ile kelime dağarcığının geliştirilmesinin okuduğunu anlama düzeyine etkisi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Özbay, M., Büyükikiz, K. K. ve Uyar, Y. (2011). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki kelime hazineleri üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 149-173.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri I, Ankara: Öncü Kitap Basımevi.
 • Özer, Ö. (2007). Serbest okuma etkinliğinin öğrencilerin sözcük kazanımına etkileri. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Özkan, E. (2012). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen sözcüklerin öğretimi ve iç sözlük ilişkisi. Mersin: Mersin Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Serarslan, N. (2010). Konya Ereğli Atatürk ilköğretim okulu 6. Sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Şişman, M. (2004). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Turhan, H. (2010). 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söz varlığı açısından incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Uluçay, M. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarındaki metinlere altyapı oluşturmada yeterliliği. Erzincan: Erzincan Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Uludağ, Ç. (2010). 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Ünsal, H. (2005). İlköğretim 5. ve 8. Sınıflar ile ortaöğretim 11. sınıfların sözlü anlatımdaki aktif kelime hazineleri/Afyon merkez örneği. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Yavuzer, H. (2001). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2006). Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yiğit, A. (2011). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki (2009) metinlerin kelime serveti açısından incelenmesi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
Toplam 51 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökçen Göçen

Alparslan Okur

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Göçen, G., & Okur, A. (2015). Ortaokula Yönelik Söz Varlığı Araştırmalarının İncelenmesi: Tezler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 64-79. https://doi.org/10.16916/aded.66746

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.