BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 116 - 128, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16025

Öz

This research aims to explore the teachers' book reading habits at Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, and Department of Elementary Education. Attitude scale developed by Susar Kırmızı (2012) was conducted to 278 teacher candidates. As a result, it is identified that student teachers teachers' book reading habits changed significantly according to gender. However there were no significant differences according to subject area, education type, family income, place of residence, education level of the mother and the father.

Kaynakça

  • Akca, Ç. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmada Türkçe öğretmenlerinin rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi. Akçamete, G. (1989). Üniversite öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 22(2), 735-736. Aksaçlıoğlu, A.G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28. Andrews, S.V. (1992). Becoming serious writers/readers: Providing encouragement and contexts for learning. Paper presented at the Annual Indiana Teachers Applying Whole Langoage Conference. (Terre Haute, IN, Feb 22, 1992). ERIC ED345230. Aral, N. ve Aktaş, Y. (1997). Çocukların televizyon ve diğer etkinliklere harcadıkları sürenin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 99-105. Arıcı, A.F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi. Aslantürk, E. ve Saracaloglu, A. S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 155–176. Atak, M., Gündüz, E., Gür, Ü., Dikici, M. ve Yaman Zengin, B. (2007). Kayseri ili Kocasinan ilçesindeki liselerde görev yapan öğretmenlerin okuma konusundaki bilgi, tutum ve davranışları, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 6–7 Eylül 2007 Tokat, 1–8. Ataklı, A. (2000). Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 20-28. Baccus, A.A. (2004). Urban fourth and fifth grade teachers’ reading attitudes and efficacy beliefs: Relationships to reading instruction and to students’ reading attitudes and efficacy beliefs. United States: University of Maryland. Balcı, V. (2003) Ankara’daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması, Milli Eğitim Dergisi, 158. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/158/balci.htm Benevides, T.L. (2006). Personel reading habits and literacy instruction in pre-service teachers. Canada: Nipissing University. Coles, M., and Hall, C. (2002). Gendered reading: Learning from children’s reading choices, Journal of Research in Reading, 25(1), 96–108. Dökmen, Ü. (1990). Lise ve üniversite öğrencilerinin okuma becerileri, ilgileri, okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 23(2), 394-418. Dökmen, Ü. (1994) Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psikososyal bir araştırma, İstanbul: MEB Yay. Duros, I. and Papadopoulos, C. (2009). Effects of a book club intervention on fifth graders' vocabulary, reading habit and attitude. Boston: Boston University Erişkon Cangil, B. (2008). Okumayı öğretmek - Almanca öğretmen adayı gençlerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Gençliğin İzdüşümü, Nilüfer Tapan Armağan Kitabı. Yay. Haz. Nilüfer Kuruyazıcı. İstanbul: Multilingual, 293-313. Esgin, A. ve Karadağ, O. (2000). Üniversite öğrencilerinde okuma alışkanlığı. Popüler Bilim Dergisi. 82, 19–23. Filiz, K. (2004). Gazi Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin meslekle ilgili okuma ve araştırma alışkanlıkları, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 231–242. Gürcan, H. İ. (1999). Okuma alışkanlığı ile kitap yayımcılığının kültürel iletişim ve teknolojisine bağlı sorunları karşısında Türkiye koşulları temelinde bir model önerisi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Hall, C. and Coles, M. (1999). Children’s reading choices. Routledge. Janes, J.L.(2008). Families, motivation, and reading: Pre-Adolescent students. Iowa State University Pres. Koç, S. ve Müftüoğlu, G. (2008). Dinleme ve okuma öğretimi. 21 Kasım 2012 tarihinde www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2277/ unite04.pdf adresinden erişildi. Koçal, E. (2004). Televizyon çocukları uyuşturuyor. 11 Ekim 2012 tarihinde http://arsiv.sabah.com.tr/2004/09/01/cp/yas114-20040821-101.html adresinden erişildi. Kolaç, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının okuyucu profilleri. Anadolu Üniversitesi VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, 209-214. Kurulgan, M. ve Çekerol, G. S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258 Lehr, F. (1981). Television viewing and reading. Reading Teacher, 35(2), 230-233. Mavi, H. F., Çetin, B. (2009). Beden eğitimi öğretmen adaylarının kitap okumaya ilişkin görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi. C.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-11.
  • Myette, S. (2006). Finding a great read: Book selection strategies for sixth grade silent reading an abstract. United States: Master of Arts in Education, Pacific Lutheran University. Netherland, J.L.(2004). A Comparison of students’ and parents’ habits and attitudes toward reading in title I and non-title I schools. United States: East Tennessee State University Odabaş, H. (2005). Ülkemizde okuma alışkanlığı ve eleştirel okuma. 002013’de http//www.humanityankara.edu.tr/bilgibelge/ogrelfiles/ho/Ulkmzde_okm_al_ve_el_om.doc.,1–8. adresinden erişildi. Odabaş, H., Odabaş, Z.Y., ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örnegi. Bilgi Dünyası. 9(2):431-465. Olson, M. W. and Gillis, M. (1983). Teaching reading study skills and course content to preservice teachers. Reading World. 23(2), 124-133. Ortaş, İ. (2007). Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Kitap okuru bir toplum muyuz?-2. 12 Ekim 2012 tarihinde http://www.hakimiyetimilliye.org/index.php?news=864 adresinden erişildi. Saglamtunç, T. (1990). Türkiye’de üniversite kütüphanecilik bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerinin özgür (boş) zaman ders dışı okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 4, 3-21. Saracaloglu, A.S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12), 149–157. Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2006). Öğretmen Adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 4–5 Mayıs 2006, Çanakkale, 1– 23. Saracaloğlu, A.S., Karasakaloğlu, N. ve Yenice, N. (2007). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Eskişehir, 384–389. Semerci, Ç. (2002). Türk üniversitelerinde beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Eğitim ve Bilim, 27(125), 36-43. Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. Suat, U. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 218-2 Susar Kırmızı, F. (2012). Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,7(3), Summer 2353-2366. Sünbül, A. M. ve diğ. (2010). Lise öğrencileri kitap okuma alışkanlıkları: Konya İli araştırma raporu. Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası. Özen, F. (1998). Türkiye’de okuma alışkanlığı ve öğretmenin sorumluluğu. Eğitim Sen Demokratik Eğitim Kurultayı, 2-6 Şubat 1998. 571-590. Ankara: Volkan Matbaası. Tezcan, M. (1983). Boş zamanlar sosyolojisi. Ankara: Bilgi Yayınevi. Wilson, B.C. (2007). A Newspaper reading habit in college students: Family newspaper literacy pratices K-12 newspaper exposure and civic interest. United States: Tennessee Technological University . Yalınkılıç, K. (2007) Türkçe öğretmen adaylarının okumaya ilişkin tutum ve görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 225-241. Yeni Türk Ansiklopedisi. (1985), Ötüken Yayınevi, 5,1876. Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu bir enstitü örneği ve Türkiye için öneriler, Türk Kütüphaneciliği, 12(3), 244–251. Yılmaz, B. (2002). Ankara’da ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460. Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136. Yılmaz, B., Köse, E. Ve Korkut, S. (2009). Hacettepe üniversitesi ve Bilkent üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği. 23(1), 22-51.

İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 116 - 128, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16025

Öz

Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 3. sınıf öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen tutum ölçeğin kullanıldığı araştırmaya 278 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim öğretmen adaylarının kitap okumaya ilişkin tutumlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak değiştiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte ilköğretim öğretmen adaylarının kitap okumaya ilişkin tutumlarının öğrenim gördükleri anabilim dalı, öğretim türü, aile geliri, yaşanılan yerleşim yeri türü, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre ise anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

  • Akca, Ç. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmada Türkçe öğretmenlerinin rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Yeditepe Üniversitesi. Akçamete, G. (1989). Üniversite öğrencilerinin okumalarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 22(2), 735-736. Aksaçlıoğlu, A.G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28. Andrews, S.V. (1992). Becoming serious writers/readers: Providing encouragement and contexts for learning. Paper presented at the Annual Indiana Teachers Applying Whole Langoage Conference. (Terre Haute, IN, Feb 22, 1992). ERIC ED345230. Aral, N. ve Aktaş, Y. (1997). Çocukların televizyon ve diğer etkinliklere harcadıkları sürenin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 99-105. Arıcı, A.F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi. Aslantürk, E. ve Saracaloglu, A. S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 155–176. Atak, M., Gündüz, E., Gür, Ü., Dikici, M. ve Yaman Zengin, B. (2007). Kayseri ili Kocasinan ilçesindeki liselerde görev yapan öğretmenlerin okuma konusundaki bilgi, tutum ve davranışları, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 6–7 Eylül 2007 Tokat, 1–8. Ataklı, A. (2000). Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin okuma alışkanlığı üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 20-28. Baccus, A.A. (2004). Urban fourth and fifth grade teachers’ reading attitudes and efficacy beliefs: Relationships to reading instruction and to students’ reading attitudes and efficacy beliefs. United States: University of Maryland. Balcı, V. (2003) Ankara’daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması, Milli Eğitim Dergisi, 158. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/158/balci.htm Benevides, T.L. (2006). Personel reading habits and literacy instruction in pre-service teachers. Canada: Nipissing University. Coles, M., and Hall, C. (2002). Gendered reading: Learning from children’s reading choices, Journal of Research in Reading, 25(1), 96–108. Dökmen, Ü. (1990). Lise ve üniversite öğrencilerinin okuma becerileri, ilgileri, okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 23(2), 394-418. Dökmen, Ü. (1994) Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psikososyal bir araştırma, İstanbul: MEB Yay. Duros, I. and Papadopoulos, C. (2009). Effects of a book club intervention on fifth graders' vocabulary, reading habit and attitude. Boston: Boston University Erişkon Cangil, B. (2008). Okumayı öğretmek - Almanca öğretmen adayı gençlerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Gençliğin İzdüşümü, Nilüfer Tapan Armağan Kitabı. Yay. Haz. Nilüfer Kuruyazıcı. İstanbul: Multilingual, 293-313. Esgin, A. ve Karadağ, O. (2000). Üniversite öğrencilerinde okuma alışkanlığı. Popüler Bilim Dergisi. 82, 19–23. Filiz, K. (2004). Gazi Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin meslekle ilgili okuma ve araştırma alışkanlıkları, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 231–242. Gürcan, H. İ. (1999). Okuma alışkanlığı ile kitap yayımcılığının kültürel iletişim ve teknolojisine bağlı sorunları karşısında Türkiye koşulları temelinde bir model önerisi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Hall, C. and Coles, M. (1999). Children’s reading choices. Routledge. Janes, J.L.(2008). Families, motivation, and reading: Pre-Adolescent students. Iowa State University Pres. Koç, S. ve Müftüoğlu, G. (2008). Dinleme ve okuma öğretimi. 21 Kasım 2012 tarihinde www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2277/ unite04.pdf adresinden erişildi. Koçal, E. (2004). Televizyon çocukları uyuşturuyor. 11 Ekim 2012 tarihinde http://arsiv.sabah.com.tr/2004/09/01/cp/yas114-20040821-101.html adresinden erişildi. Kolaç, E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının okuyucu profilleri. Anadolu Üniversitesi VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, 209-214. Kurulgan, M. ve Çekerol, G. S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258 Lehr, F. (1981). Television viewing and reading. Reading Teacher, 35(2), 230-233. Mavi, H. F., Çetin, B. (2009). Beden eğitimi öğretmen adaylarının kitap okumaya ilişkin görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi. C.B.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-11.
  • Myette, S. (2006). Finding a great read: Book selection strategies for sixth grade silent reading an abstract. United States: Master of Arts in Education, Pacific Lutheran University. Netherland, J.L.(2004). A Comparison of students’ and parents’ habits and attitudes toward reading in title I and non-title I schools. United States: East Tennessee State University Odabaş, H. (2005). Ülkemizde okuma alışkanlığı ve eleştirel okuma. 002013’de http//www.humanityankara.edu.tr/bilgibelge/ogrelfiles/ho/Ulkmzde_okm_al_ve_el_om.doc.,1–8. adresinden erişildi. Odabaş, H., Odabaş, Z.Y., ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara üniversitesi örnegi. Bilgi Dünyası. 9(2):431-465. Olson, M. W. and Gillis, M. (1983). Teaching reading study skills and course content to preservice teachers. Reading World. 23(2), 124-133. Ortaş, İ. (2007). Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Kitap okuru bir toplum muyuz?-2. 12 Ekim 2012 tarihinde http://www.hakimiyetimilliye.org/index.php?news=864 adresinden erişildi. Saglamtunç, T. (1990). Türkiye’de üniversite kütüphanecilik bölümlerinin 4. sınıf öğrencilerinin özgür (boş) zaman ders dışı okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 4, 3-21. Saracaloglu, A.S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12), 149–157. Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2006). Öğretmen Adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 4–5 Mayıs 2006, Çanakkale, 1– 23. Saracaloğlu, A.S., Karasakaloğlu, N. ve Yenice, N. (2007). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Eskişehir, 384–389. Semerci, Ç. (2002). Türk üniversitelerinde beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Eğitim ve Bilim, 27(125), 36-43. Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. Suat, U. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 218-2 Susar Kırmızı, F. (2012). Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,7(3), Summer 2353-2366. Sünbül, A. M. ve diğ. (2010). Lise öğrencileri kitap okuma alışkanlıkları: Konya İli araştırma raporu. Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası. Özen, F. (1998). Türkiye’de okuma alışkanlığı ve öğretmenin sorumluluğu. Eğitim Sen Demokratik Eğitim Kurultayı, 2-6 Şubat 1998. 571-590. Ankara: Volkan Matbaası. Tezcan, M. (1983). Boş zamanlar sosyolojisi. Ankara: Bilgi Yayınevi. Wilson, B.C. (2007). A Newspaper reading habit in college students: Family newspaper literacy pratices K-12 newspaper exposure and civic interest. United States: Tennessee Technological University . Yalınkılıç, K. (2007) Türkçe öğretmen adaylarının okumaya ilişkin tutum ve görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 225-241. Yeni Türk Ansiklopedisi. (1985), Ötüken Yayınevi, 5,1876. Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu bir enstitü örneği ve Türkiye için öneriler, Türk Kütüphaneciliği, 12(3), 244–251. Yılmaz, B. (2002). Ankara’da ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460. Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136. Yılmaz, B., Köse, E. Ve Korkut, S. (2009). Hacettepe üniversitesi ve Bilkent üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği. 23(1), 22-51.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ercan Arı

Mehmet Kaan Demir

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arı, E., & Demir, M. K. (2013). İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128. https://doi.org/10.16916/aded.16025

Cited By88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.