BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 23, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16015

Öz

Dictionary can be defined as the main source in the learning of new words. For this reason, it is an invaluable tool in the teaching of Turkish to foreigners. There are many studies on the teaching of Turkish to foreigners. However, the number of studies on dictionary use is highly limited. The aim of the present study is to identify the level of dictionary use by foreigners learning Turkish as a foreign language as a group or individually in the development of vocabulary size. The sample comprised A2 level students learning Turkish at Gazi TÖMER in the 2011-2012 educational year. The descriptive model was adopted. Qualitative data collection tools were utilized. The qualitative data were collected via "Foreigner Students' Use of Dictionary Questionnaire" and SPSS 15.0 was used in data analysis. In light of the findings of the study, the formation of a dictionary in consideration of the level of foreigners learning Turkish is suggested.

Kaynakça

 • Al-Fuhaid, M. (2004). Vocabulary learning strategies: an empirical study of their use and evaluation by Saudi EFL learners majoring in English. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Durham Üniversitesi.
 • Alhaysony, M. (2011). Dictionary look-up behavior of Saudi female EFL students. European Journal of Social Sciences, 26 (2), 250-267.
 • Al-Smael, F. (2000). A think-aloud protocols investigation of lexico-semantic problems and problem-solving strategies among trainee English-Arabic translators (BL). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Durham Üniversitesi.
 • Arı, G. (2006). Kelime öğretimi. Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi (Editör: Cemal Yıldız). Ankara: PegamA. Aygün, M. (1999). Yabancı dil dersinde sözcük öğretimi ve sözcük dağarcığını geliştirme teknikleri. Dil Dergisi, (8).
 • Baxter, J. (1980). The dictionary and vocabulary behaviour: a single word or a handful? TESOL Quarterly, 14 (3), 325-3
 • Bruton, A. (2007). Vocabulary learning from dictionary reference in collaborative EFL translational writing. System, 35, 353–367.
 • Budak, Y. (2000). Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi. Dil Dergisi, (92).
 • Cemiloğlu, M. (1998). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Bursa: Vipaş.
 • Chen, Y. (2010). Dictionary use and EFL learning. A contrastive study of pocket electronic dictionaries and paper dictionaries. International Journal of Lexicography, 23 (3), 275–306.
 • Çevik, O. A. (2007). The effect of exercises in English elementary reading books, on the Success of vocabulary teaching problems and their solution proposals. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Gass, S. (1999). Incidental vocabulary learning: Discussion. SSLA. 21, 319-333.
 • Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Hameau, M. (1988). Söz dağarcığı öğretimi (Çev. Ramis Dara). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, 3 (1).
 • Huang, D. (2003). Taiwanese university English majors' beliefs about English dictionaries and their dictionary strategy use. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Teksas Üniversitesi.
 • Hulstijn, J., Fukkink, R. G. ve Simis, A. (2005). Does training in second language word recognition skills affect reading comprehension? An Experimental Study. The Modern Language Journal, 89, 54-75.
 • Hummel, K. (2010). Translation and short-term L2 vocabulary retention: Hindrance or help? Language Teaching Research, 14(1) 61–74.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kent, D. (2001). Korean university freshmen’s’ dictionary use and perceptions regarding dictionaries. The Korean TESOL Journal, 4(1).
 • Macizo, P. ve Bajo, M. (2006). Reading for repetition and reading for translation: do they involve the same processes? Cognition, 99 (1), 1–34.
 • Marin-Marin, A. (2005). Extraversion and the use of vocabulary learning strategies among university EFL students in Mexico. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Essex Üniversitesi.
 • Nation, I. S. P. (2006). How large a vocabulary is needed for reading and listening? The Canadian Modern Language Review,63(1), 59-81.
 • Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Özcan, E. (2006). Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için sözlükçe çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul.
 • Pehlivan, A. (2003). Türkçe kitaplarında sözcük dağarcığını geliştirme sorunu ve çözüm yolları. Atatürk Üniversitesi Dil Dergisi, (122).
 • Schmitt, N.ve McCarthy, M. eds. (1997). Vocabulary: description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Türkçe Sözlük. (2005). Ankara: TDK.

Türkçe Öğrenen Yabancıların Sözlük Kullanma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 23, 01.03.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16015

Öz

Sözlük, yeni kelimelerin öğreniminde başvurulan ana kaynaktır, denilebilir. Bu nedenle Türkçenin yabancılara öğretiminde de oldukça önemli bir materyaldir. Türkçenin yabancılara öğretimi üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır. Ancak sözlük kullanımı üzerine oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğrenen yabancıların, kelime hazinesinin gelişiminde sözlük kullanma becerilerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim öğretim yılında Gazi TÖMER’de A2 kurunda bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışma, betimsel modelde tasarlanmıştır. Araştırmada nicel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Nicel veriler, “Yabancı Öğrencilerin Sözlük Kullanma Becerilerini Belirleme Anketi” ile toplanmış ve verilerin analizinde SPSS 15.0 istatistik programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda Türkçe öğrenen yabancılar için seviyeler göz önüne alınarak bir sözlük oluşturulması gerektiği şeklinde birtakım öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Al-Fuhaid, M. (2004). Vocabulary learning strategies: an empirical study of their use and evaluation by Saudi EFL learners majoring in English. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Durham Üniversitesi.
 • Alhaysony, M. (2011). Dictionary look-up behavior of Saudi female EFL students. European Journal of Social Sciences, 26 (2), 250-267.
 • Al-Smael, F. (2000). A think-aloud protocols investigation of lexico-semantic problems and problem-solving strategies among trainee English-Arabic translators (BL). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Durham Üniversitesi.
 • Arı, G. (2006). Kelime öğretimi. Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi (Editör: Cemal Yıldız). Ankara: PegamA. Aygün, M. (1999). Yabancı dil dersinde sözcük öğretimi ve sözcük dağarcığını geliştirme teknikleri. Dil Dergisi, (8).
 • Baxter, J. (1980). The dictionary and vocabulary behaviour: a single word or a handful? TESOL Quarterly, 14 (3), 325-3
 • Bruton, A. (2007). Vocabulary learning from dictionary reference in collaborative EFL translational writing. System, 35, 353–367.
 • Budak, Y. (2000). Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi. Dil Dergisi, (92).
 • Cemiloğlu, M. (1998). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Bursa: Vipaş.
 • Chen, Y. (2010). Dictionary use and EFL learning. A contrastive study of pocket electronic dictionaries and paper dictionaries. International Journal of Lexicography, 23 (3), 275–306.
 • Çevik, O. A. (2007). The effect of exercises in English elementary reading books, on the Success of vocabulary teaching problems and their solution proposals. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Gass, S. (1999). Incidental vocabulary learning: Discussion. SSLA. 21, 319-333.
 • Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Hameau, M. (1988). Söz dağarcığı öğretimi (Çev. Ramis Dara). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, 3 (1).
 • Huang, D. (2003). Taiwanese university English majors' beliefs about English dictionaries and their dictionary strategy use. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Teksas Üniversitesi.
 • Hulstijn, J., Fukkink, R. G. ve Simis, A. (2005). Does training in second language word recognition skills affect reading comprehension? An Experimental Study. The Modern Language Journal, 89, 54-75.
 • Hummel, K. (2010). Translation and short-term L2 vocabulary retention: Hindrance or help? Language Teaching Research, 14(1) 61–74.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kent, D. (2001). Korean university freshmen’s’ dictionary use and perceptions regarding dictionaries. The Korean TESOL Journal, 4(1).
 • Macizo, P. ve Bajo, M. (2006). Reading for repetition and reading for translation: do they involve the same processes? Cognition, 99 (1), 1–34.
 • Marin-Marin, A. (2005). Extraversion and the use of vocabulary learning strategies among university EFL students in Mexico. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Essex Üniversitesi.
 • Nation, I. S. P. (2006). How large a vocabulary is needed for reading and listening? The Canadian Modern Language Review,63(1), 59-81.
 • Nation, I. S. P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Özcan, E. (2006). Başlangıç düzeyi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için sözlükçe çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul.
 • Pehlivan, A. (2003). Türkçe kitaplarında sözcük dağarcığını geliştirme sorunu ve çözüm yolları. Atatürk Üniversitesi Dil Dergisi, (122).
 • Schmitt, N.ve McCarthy, M. eds. (1997). Vocabulary: description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Türkçe Sözlük. (2005). Ankara: TDK.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Özbay

Deniz Melanlıoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özbay, M., & Melanlıoğlu, D. (2013). Türkçe Öğrenen Yabancıların Sözlük Kullanma Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 13-23. https://doi.org/10.16916/aded.16015

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.