PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 3, 58 - 73, 01.09.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16000

Öz

The study to be searched to what extend the indigenous culture with the aspects of universal culture are included in translated children books to be prepared aimed at primary school students is prepared in the model of the survey as the product of the study to have descriptive characteristics. Firstly, translated children books to be prepared aiming at primary school students have been part of the study; and then, through the method of criterion modeling, by considering the criteria stated in the studies by the experts of children’s literature and indicated to be required in the children books, five books chosen from among the translated children books which are kind of story prepared by different publishers have been part of the study. Through the technique of document analysis, in question, the cultural aspects. In this way, it has been tried to determine the level of reflecting the indigenous which translated children books belong and their transformation forms are analyzed. When the analysis has been completed the coded cultural aspects have been arrayed culture. Also, It has been aimed to prove whether the books effecting the transitional process from the childhood to adulthood and supporting the educational activities in the school or the one’s social life are convention to interest, needs and adequate, or not.

Kaynakça

 • Akbayır, S. (2010). Çocuğum neyi okulmalı? 9 ay-14 yaş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Albayrak, F. ve Serin, N. (2012). Gazi üniversitesi TÖMER yabancılar için Türkçe 1-2 ders kitaplarındaki okuma metinlerinin kültür aktarımı açısından incelenmesi. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 05-06 Temmuz 2012, Mersin.
 • Baş, B. (2012). Türkçe öğretimi açısından çocuk edebiyatı. İstanbul: Kriter Yayıncılık.
 • Çeçen, M. A. ve Aydemir, F. (2011). Okul öncesi hikâye kitaplarının okunabilirlik açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 185-194.
 • Çınar, İ. (2009). Çocuk kitaplarında bulunması gereken bazı özellikler. Eğitişim Dergisi, S. 22.
 • Dağlıoğlu, H. E. ve Çamlıbel, Ö. (2009). Çakmak okul öncesi çocuklarına yönelik yayınlanan hikâye kitaplarının şiddet ve korku öğeleri açısından incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği Prof. Dr. Jale Baysal özel sayısı, 23(3), Eylül 2009, 490-510.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), Haziran 2006, 12-27.
 • Demirel, Ş. ve d. (2010). Edebî metinlerle çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Eroğlu, E. (2008). Muzaffer İzgü’nün çocuk kitaplarının mizah unsurları yönüyle incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M. ve Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36, S. 160. Gürsel, N. (1978). Çeviri etkinliği ve kültür. Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi Çeviri Sorunları Özel Sayısı, Yıl: 27, Cilt XXXVIII, S. 322, 21-26.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karaağaç, G. (2002). Dil, tarih ve insan. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, F. (2010). Yetişkinlere yönelik yabancı dil olarak Türkçe derslerinde yazınsal metinlerle kültür aktarımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Körükçü, Ö. (2012). Okulöncesi eğitime yönelik resimli çocuk kitaplarının bulunması gereken temel özellikler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2012, 14(2), 243-254.
 • Küçük, S. (2007). Çocuk edebiyatında kültürel değerler açısından Şeker Portakalı ve Fadiş üzerine bir değerlendirme. II. Ulusal çocuk ve gençlik edebiyatı sempozyumu (Gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri), 4-6 Ekim 2006, (Yay. Hzl. Sedat Sever), Ankara, 297-306.
 • Levent, G. (2010). Çocuk edebiyatı çevirilerinde karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Neydim, N. (1998). Çocuk ve edebiyat çocukluğun kısa tarihi edebiyatta çocuk figürleri. İstanbul: Bu Yayınevi. Sever, S. (1995). Çocuk kitaplarında bulunması gereken yapısal ve eğitsel özellikler. Abece, S. 107, 14-15.
 • Sever, S. (2010). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Sınar Çılgın, A. (2007). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Tural, S. (1992). Kültürel kimlik üzerine düşünceler. Ankara: Ecdad Yayınları.
 • Veziroğlu, M. ve Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37, S. 163.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Yılar, Ö., Turan, L. ve d. (2010). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çeviri Çocuk Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 3, 58 - 73, 01.09.2013
https://doi.org/10.16916/aded.16000

Öz

İlkokul seviyesindeki çocuklara yönelik olarak hazırlanan çeviri çocuk kitaplarında ait oldukları kültür ile birlikte evrensel kültür ögelerine ne ölçüde yer verildiğinin araştırıldığı bu çalışma, betimsel nitelikte yapılmış bir araştırmanın ürünü olup tarama modelinde hazırlanmıştır. Öncelikle ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan çeviri çocuk kitapları araştırma kapsamına alınmış; ardından ölçüt örnekleme yöntemiyle çocuk edebiyatı uzmanlarınca yapılan çalışmalarda belirtilen ve çocuk kitaplarında bulunması gerektiği ifade edilen ölçütler dikkate alınarak farklı yayınevlerince hazırlanan hikâye türündeki çeviri çocuk kitapları arasından seçilen 5 kitap çalışma kapsamına alınmıştır. Doküman analizi tekniğiyle, söz konusu çeviri çocuk kitaplarının ait olduğu kültürel ögeler ve bunların aktarılma biçimleri incelenmiştir. İnceleme tamamlandığında kodlanan kültürel ögeler sıralanmıştır. Bu biçimde söz konusu eserlerin, ait oldukları kültürü yansıtma dereceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecini etkileyen, gerek okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerini gerekse bireyin sosyal yaşamını destekleyen kitapların çocuklarınilgilerine, ihtiyaçlarına uygun ve de yeterli olup olmadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Akbayır, S. (2010). Çocuğum neyi okulmalı? 9 ay-14 yaş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Albayrak, F. ve Serin, N. (2012). Gazi üniversitesi TÖMER yabancılar için Türkçe 1-2 ders kitaplarındaki okuma metinlerinin kültür aktarımı açısından incelenmesi. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 05-06 Temmuz 2012, Mersin.
 • Baş, B. (2012). Türkçe öğretimi açısından çocuk edebiyatı. İstanbul: Kriter Yayıncılık.
 • Çeçen, M. A. ve Aydemir, F. (2011). Okul öncesi hikâye kitaplarının okunabilirlik açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 185-194.
 • Çınar, İ. (2009). Çocuk kitaplarında bulunması gereken bazı özellikler. Eğitişim Dergisi, S. 22.
 • Dağlıoğlu, H. E. ve Çamlıbel, Ö. (2009). Çakmak okul öncesi çocuklarına yönelik yayınlanan hikâye kitaplarının şiddet ve korku öğeleri açısından incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği Prof. Dr. Jale Baysal özel sayısı, 23(3), Eylül 2009, 490-510.
 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), Haziran 2006, 12-27.
 • Demirel, Ş. ve d. (2010). Edebî metinlerle çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Eroğlu, E. (2008). Muzaffer İzgü’nün çocuk kitaplarının mizah unsurları yönüyle incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M. ve Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının, içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36, S. 160. Gürsel, N. (1978). Çeviri etkinliği ve kültür. Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi Çeviri Sorunları Özel Sayısı, Yıl: 27, Cilt XXXVIII, S. 322, 21-26.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karaağaç, G. (2002). Dil, tarih ve insan. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, F. (2010). Yetişkinlere yönelik yabancı dil olarak Türkçe derslerinde yazınsal metinlerle kültür aktarımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Körükçü, Ö. (2012). Okulöncesi eğitime yönelik resimli çocuk kitaplarının bulunması gereken temel özellikler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2012, 14(2), 243-254.
 • Küçük, S. (2007). Çocuk edebiyatında kültürel değerler açısından Şeker Portakalı ve Fadiş üzerine bir değerlendirme. II. Ulusal çocuk ve gençlik edebiyatı sempozyumu (Gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri), 4-6 Ekim 2006, (Yay. Hzl. Sedat Sever), Ankara, 297-306.
 • Levent, G. (2010). Çocuk edebiyatı çevirilerinde karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Neydim, N. (1998). Çocuk ve edebiyat çocukluğun kısa tarihi edebiyatta çocuk figürleri. İstanbul: Bu Yayınevi. Sever, S. (1995). Çocuk kitaplarında bulunması gereken yapısal ve eğitsel özellikler. Abece, S. 107, 14-15.
 • Sever, S. (2010). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayıncılık.
 • Sınar Çılgın, A. (2007). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Tural, S. (1992). Kültürel kimlik üzerine düşünceler. Ankara: Ecdad Yayınları.
 • Veziroğlu, M. ve Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37, S. 163.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayıncılık.
 • Yılar, Ö., Turan, L. ve d. (2010). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman MERT


Fatma ALBAYRAK


Nilüfer SERİN

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 1 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
MERT, O., ALBAYRAK, F., & SERİN, N. (2013). Çeviri Çocuk Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 58-73. https://doi.org/10.16916/aded.16000

Cited By
88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.