PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 1, 49 - 72, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.99872

Öz

The aim of this research is to evaluate secondary Turkish coursebooks in terms of basic skills in 2005 Turkish Course Curriculum. The model applied in the study is descriptive method. The sample of this study consists of 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish coursebooks used in secondary schools of Hatay city centre. Basic Skills and Sub- Skills Scale of 2005 Turkish Course Curriculum was used in order to collect data in the research. This scale was consisted of sub-skills determined through literature review related to items under the title of “Basic Skills” of 2005 Turkish Course Curriculum. Amongst qualitative data analysis techniques, document review was applied with the aim of analysing data in the study. As a result, it was determined that Turkish coursebooks were not desired level in terms of basic skills.

Kaynakça

  • Akbıyık, C. – Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C. 32, S. 2, 90-99. Alacalı, O. (2013). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Ada Yayıncılık. Bıyıklı, H. – Öztaş, Y. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Doku Yayınları. Cüceloğlu, D. (2001). İyi Düşün Doğru Karar Ver. İstanbul: Remzi Kitabevi. Epstein, R. L. (1999). Critical Thinking, Belmont: Wadsworth Publishing Company. Ersever, H. Ö. (1996). Karar verme becerileri kazandırma programının ve etkileşim grubu deneyiminin üniversite öğrencilerinin karar verme stilleri üzerindeki etkileri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gömleksiz, M. N. - Kan A. Ü. (2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül, Muğla. Gültekin, M. (2004). Öğrenme Öğretme Sürecinde Yeni Yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (14), 25-51. Kapulu, A. – Karaca, A. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Koza Yayın Dağıtım. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınevi , 23. Baskı Kaya, B. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, 189-205. Köken, N. (2004). Düşünme ve Eğitim. Eğitime İlişkin Çeşitlemeler I. (Edt. Musa Gürel). 109-129. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. Kurt, M. – Altay, J. – Kara, M. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Enderun Matbaacılık. May, R. (1994). Yaratma Cesareti. (Çev. Alper Oysal). İstanbul: Metis Yayınları. MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara. Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. San, İ. (1979). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Ankara: Tisa Matbaası. Sardoğan, M., Karahan, T. ve Kaygusuz, C. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı 1, 78-97. Semerci, N. (1999). Kritik düşünmenin mikro öğretim dersinde eleştiri becerisini geliştirmeye etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ. Şen, Ü. (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks. Vol 1, No: 2, 69-89. TDK (1996). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Tor, H. – Erden, O. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. The Turkish Online Journal Of Educational Technology - TOJET. Vol. 3, Issue 1. 120-130. Torrance E. P. (1995). Why To Fly? A Philosophy Of Creativity. New Jersey: Norwood Alex.

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temel Beceriler Açısından İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 1, 49 - 72, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.99872

Öz

Bu araştırmanın amacı ortaokul Türkçe ders kitaplarının 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan temel beceriler açısından bir değerlendirmesini yapmaktır. Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni Hatay ili merkezindeki ortaokullarda okutulmakta olan 5. 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe kitaplarıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Temel Beceriler ve Alt Beceriler ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın “Temel Beceriler” başlığı altındaki becerilerden ve bu becerilere ilişkin literatür taraması yoluyla tespit edilen alt becerilerden oluşmaktadır. Çalışmada verilerin analiz edilmesi amacıyla nitel veri analizi tekniklerinden doküman incelemesine başvurulmuştur. Sonuç olarak Türkçe ders kitaplarının temel beceriler açısından istenen düzeyde olmadıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Akbıyık, C. – Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C. 32, S. 2, 90-99. Alacalı, O. (2013). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Ada Yayıncılık. Bıyıklı, H. – Öztaş, Y. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Doku Yayınları. Cüceloğlu, D. (2001). İyi Düşün Doğru Karar Ver. İstanbul: Remzi Kitabevi. Epstein, R. L. (1999). Critical Thinking, Belmont: Wadsworth Publishing Company. Ersever, H. Ö. (1996). Karar verme becerileri kazandırma programının ve etkileşim grubu deneyiminin üniversite öğrencilerinin karar verme stilleri üzerindeki etkileri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gömleksiz, M. N. - Kan A. Ü. (2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme ve Girişimcilik Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül, Muğla. Gültekin, M. (2004). Öğrenme Öğretme Sürecinde Yeni Yaklaşımlar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (14), 25-51. Kapulu, A. – Karaca, A. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Koza Yayın Dağıtım. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınevi , 23. Baskı Kaya, B. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, 189-205. Köken, N. (2004). Düşünme ve Eğitim. Eğitime İlişkin Çeşitlemeler I. (Edt. Musa Gürel). 109-129. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. Kurt, M. – Altay, J. – Kara, M. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Enderun Matbaacılık. May, R. (1994). Yaratma Cesareti. (Çev. Alper Oysal). İstanbul: Metis Yayınları. MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara. Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. San, İ. (1979). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Ankara: Tisa Matbaası. Sardoğan, M., Karahan, T. ve Kaygusuz, C. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 2, Sayı 1, 78-97. Semerci, N. (1999). Kritik düşünmenin mikro öğretim dersinde eleştiri becerisini geliştirmeye etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ. Şen, Ü. (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks. Vol 1, No: 2, 69-89. TDK (1996). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Tor, H. – Erden, O. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. The Turkish Online Journal Of Educational Technology - TOJET. Vol. 3, Issue 1. 120-130. Torrance E. P. (1995). Why To Fly? A Philosophy Of Creativity. New Jersey: Norwood Alex.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet TEMİZKAN

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
TEMİZKAN, M. (2014). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temel Beceriler Açısından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 49-72. https://doi.org/10.16916/aded.99872

Cited By88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.