BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 2, 28 - 41, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.04927

Öz

The aim of this study is determine attitudes and thoughts of Turkish Language Teacher Candidates toward using technology in education. This study was applied in 2012-2013 spring term at the department of Turkish Language Teacher Education at Çanakkale Onsekiz Mart University. The study was conducted with 282 students from Turkish Language Education Department. The data collection tool was the “Technology Attitude Scale” of 5 factors and 19 items, developed by Yavuz (2005). In addition, 5 students were chosen and semi-structured interview was conducted with them in order to determine students’ ideas on the use of technology in education. According to the results of the study, the attitutes of the Turkish Language Education Teacher Candidates are positive in total. There is no significant difference toward class level and alma mater, but a significant difference was found between male and female teacher candidates that high in favor of female candidates. The data collected through the interviews showed that most teacher candidates have positive ideas on the use of computer because it facilitate education.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik (baskı). Ankara: PegemAkademi Yayınevi.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Çuhadar, C. ve Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 199-210.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Frankel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (Eighth Edition). New York: McGraw Hill.
 • Karamustafaoğlu, O., Çakır, R.ve Topuz, F.(2012). Fen öğretiminde öğretmenlerin derslerinde materyal ve teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde: Niğde Üniversitesi.
 • Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S. A., Uça, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-36.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katrancı, M., Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 773-797.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Redearch, 32 (2), 131-152.
 • Önkaş, N. A. (2008). Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı ve kalıcı öğrenme. 8th. International Educational Technology Conference (ss.811-816), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Şahin, A. ve Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. TurkishStudies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 909-918.
 • Yalın, H.İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yaman, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının ‘öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme’ dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve algıları. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 57Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4, 1, 17-25.
 • Yavuz, S. ve Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education), 34: 276-286.
 • Yılmaz, İ., Ulucan, H. ve Pehlivan, S. (2010). Beden eğitimi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 105-118.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri

Yıl 2014, Cilt: 2 Sayı: 2, 28 - 41, 28.06.2014
https://doi.org/10.16916/aded.04927

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının öğretimde teknoloji kullanımına karşı tutum ve sahip oldukları fikirleri tespit etmektir ve bu doğrultuda, eğitimde daha etkili teknoloji kullanımına ilişkin yapılabilecekler konusunda önerilerde bulunmaktır. Bu araştırma betimsel bir çalışma olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği öğrencileri ile yürütülmüştür. Veriler, öğretimde teknolojik araçların kullanımına ilişkin öğrencilerin tutumlarının değerlendirildiği “Teknoloji Tutum Ölçeği” (Yavuz, 2005) ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği vasıtasıyla toplanmıştır. 19 sorudan oluşan Teknoloji Tutum Ölçeği ile 282 Türkçe öğretmeni adayından veri toplanmış ayrıca bu verileri desteklemek amacıyla Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 5 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre Türkçe Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının genel olarak olumlu olduğu, cinsiyet ile tutumlar arasında kadınlar lehine anlamlı bir ilişki olduğu, ancak sınıf düzeyi ve mezun oldukları okul yönünde anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda da öğretmen adaylarının en çok öğrenmeyi kolaylaştırdığı için bilgisayar kullanımı yönünde olumlu düşünceye sahip oldukları görülmüştür.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik (baskı). Ankara: PegemAkademi Yayınevi.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Çuhadar, C. ve Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 199-210.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Frankel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (Eighth Edition). New York: McGraw Hill.
 • Karamustafaoğlu, O., Çakır, R.ve Topuz, F.(2012). Fen öğretiminde öğretmenlerin derslerinde materyal ve teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde: Niğde Üniversitesi.
 • Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S. A., Uça, S. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-36.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katrancı, M., Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 773-797.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Redearch, 32 (2), 131-152.
 • Önkaş, N. A. (2008). Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı ve kalıcı öğrenme. 8th. International Educational Technology Conference (ss.811-816), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Şahin, A. ve Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. TurkishStudies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 909-918.
 • Yalın, H.İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yaman, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının ‘öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme’ dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve algıları. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 57Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 4, 1, 17-25.
 • Yavuz, S. ve Coşkun, A. E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education), 34: 276-286.
 • Yılmaz, İ., Ulucan, H. ve Pehlivan, S. (2010). Beden eğitimi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 105-118.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay Dargut

Gamze Çelik

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dargut, T., & Çelik, G. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. https://doi.org/10.16916/aded.04927

Cited By88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.