Research Article
BibTex RIS Cite

Türkçe Eğitimi Alanındaki Makalelerin Akademik Söylem Oluşumu

Year 2023, Volume: 11 Issue: 4, 796 - 824, 28.10.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1303002

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’deki Türkçe eğitimi üzerine çalışılan akademik metinlerin tür analizi çerçevesinde çeşitli başlıklar altında söylem analizinin yapılmasını ve ilgili makalelerin uzman görüşleri ile değerlendirilerek bilimsel dile ve yapıya uygunluğunun incelemesini amaçlamaktadır. Bu araştırma için Türkçe eğitimini konu alan makaleler çalışma materyali olarak kullanılmıştır. Makaleler Türkçeye uyarlanan makale inceleme formatı ile doküman incelemesine tabi tutulmuştur. Ardından Türkçe eğitimi makalelerinin yayınlandığı dergilerin Türkçe eğitimi alan editörleriyle araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formuyla Türkçe eğitimi makalelerinin durum hakkında görüşme tekniği ile veri alınmıştır. Bu verilerin işlenmesi ve yorumlanması makalenin bulgular kısmında, karşılaştırması ise tartışma bölümünde yapılmıştır. Araştırma kapsamında 402 makale incelenmiş ve 12 editör ile mülakat yapılmıştır. Bulgular, her bir veri setinin ayrı ayrı incelenmesini, tartışma ise veri setlerinin ilişkilendirmesini içermektedir. Bu çalışma ile Türkçe eğitimi makalelerinin sorunlarının tespit edilmesi, yazarın çalışmadaki konumu ve topladığı verileri nasıl kullanması gerektiğine yönelik yöntem bilimsel, bağlamsal, epistemolojik ve içeriğe dayalı öneriler yer almaktadır.

References

 • American Psychological Association (APA). (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7). Washington: American Psychological Association.
 • Bazerman, C. (1988). Shaping written knowledge: The genre and activity of the experimental article in science. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
 • Bazerman, C. (1994). Systems of genres and the enactment of social intentions. A. Freedman & P. Medway (Ed.), Genre in The New Rhetoric içinde. London: Routledge.
 • Bhatia, V. K. (1993). Analysing genre: Language use in professional settings. London: Longman.
 • Börekçi, M. (2006). Atatürk, dil ve kültür. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12(31), 15-21.
 • Cargill, M., & O’Connor, P. (2009). Writing scientific research articles: Strategy and steps. Cargill, M. ve O’Connor, P (Ed.) Veterinary Pathology içinde. New_Jersey: Blackwell Publishing Inc.
 • Creswell, J. (2004). Designing a mixed methods study in primary care. The Annals of Family Medicine, 2(1), 7-12.
 • Çocuk, H. E. (2017). Eğitim bilimleri alanındaki makalelerin giriş bölümlerinin bilimsel söylem yapısı bağlamında incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çocuk, H. E. (2018). Hareket ve adım bağlamında eğitim bilimleri makalelerinin giriş bölümlerinin incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1–17.
 • Çocuk, H. E., & Arı, B. (2018). Makale giriş bölümlerinin sözbilimsel yapılarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 988-1003.
 • Day, R. A. (1979). How to write and publish a scientific paper. Philadelphia: University City Science Center.
 • Day, R. A., & Gastel, B. (2011). How to write and publish a scientific paper (7. bs). Westport: Greenwood Publishing Group.
 • Douglas, D. (1992). The multi-dimensional approach to linguistic analyses of genre variation: An overview of methodology and findings. Computers and the Humanities, 26(5-6), 331-345.
 • Ergenç, İ. (2001). Bilim dili ve anadili. Bilim ve Ütopya Dergisi, 2(1), 12-13.
 • Graves, H., Moghaddasi, S., & Hashim, A. (2013). Mathematics is the method: Exploring the macro-organizational structure of research articles in mathematics. Discourse Studies, 15(4), 421-438.
 • Grech, V. (2019). WASP (Write a Scientific Paper): Miscellaneous practical and material aspects. Early Human Development, 128(1), 105-127.
 • Holloway, I., & Todres, L. (2003). The status of method: Flexibility, consistency and coherence. Qualitative Research, 3(3), 345-357.
 • Hyland, K. (2003). Genre-based pedagogies: A social response to process. Journal of Second Language Writing, 12(1), 17-29.
 • Hyland, K. (2004). Genre and second language writing. Michigan: The University of Michigan Press.
 • Hyon, S. (2018). Introducing genre and English for specific purposes. London: Routledge.
 • Ivanič, R. (1998). The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metin dilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kan, M. O., & Uzun, G. L. (2016). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin yöntem bölümlerine ilişkin sözbilimsel yapı özellikleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-19.
 • Kanoksilapatham, B. (2003). A corpus-based investigation of scientific research articles: Linking move analysis with multidimensional analysis. Georgetown: The University of Georgetown University.
 • Kuckartz, U., & Rädiker, S. (1999). Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text, audio, and video. Berlin: Springer.
 • Lin, L., & Evans, S. (2012). Structural patterns in empirical research articles: A cross-disciplinary study. English for Specific Purposes, 31(3), 150-160.
 • Mauranen, A., Hynninen, N., & Ranta, E. (2010). English as an academic lingua franca: The ELFA project. English for Specific Purposes, 29(3), 183-190.
 • Miller, C. R. (1984). Genre as social action. Quarterly Journal of Speech, 70(2), 151-167.
 • Özönder, F. S. B. (2002). Eski Türklerde dil ve edebiyat: Türkler. İstanbul: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Paltridge, B. (1994). Genre analysis and the identification of textual boundaries. Applied Linguistics, 15(3), 288-299.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods. New York: SAGE Publications, Inc.
 • Politis, P. (2007). Promotion and politeness: conflicting scholarly rhetoric in three disciplines. Journal of Pragmatics, 39(11), 2071-2074.
 • Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes. Field Methods, 15(1), 85-109.
 • Salager-Meyer, F. (2014). Writing and publishing in peripheral scholarly journals: How to enhance the global influence of multilingual scholars. Journal of English for Academic Purposes, 13, 78-82.
 • Simon, E. L., Osei-Ampofo, M., Wachira, B. W., & Kwan, J. (2020). Getting accepted – successful writing for scientific publication. African Journal of Emergency Medicine, 10, 154-157.
 • Soler, V. (2007). Writing titles in science: An exploratory study. English for Specific Purposes, 26(1), 90-102.
 • Swales, J. M. (1990a). Genre analysis: English in academic and research settings. New York: Cambridge University Press.
 • Swales, J. M. (1990b). Genre in rhetoric genre analysis: English in academic and research settings. New York: Cambridge University Press.
 • Swales, J. M. (1997). English as tyrannosaurus rex. World Englishes, 16(3), 373-382.
 • Swales, J. M., & Leeder, C. (2012). A reception study of the articles published in English for Specific Purposes from 1990–1999. English for Specific Purposes, 31(2), 137-146.
 • Swales, John M & Feak, C. (2004). Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. Michigan: University of Michigan Press.
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tezcan, S. (1978). En eski Türk dili ve yazını, dilim, kültür ve öğretim dili olarak Türkçe. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK). (2017). Bibliyometrik analiz raporu. https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/turkiye-bilimsel-yayin-performans-raporlari.
 • Wagner, C. S., & Jonkers, K. (2017). Open countries have strong science. Nature, 550(7674), 32-33.

Academic Discourse Formation of Articles in Turkish Education

Year 2023, Volume: 11 Issue: 4, 796 - 824, 28.10.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1303002

Abstract

The aim of this study is to perform a discourse analysis of academic texts pertaining to Turkish language education in Türkiye. The analysis will be conducted using genre analysis, with a focus on evaluating the appropriateness of scientific language and structure. Expert opinions will be utilized to assess the relevant articles. The study materials consist of articles specifically related to Turkish language education. These articles underwent document analysis using a review format adapted for the Turkish language. Additionally, interviews were conducted with the editors of journals that publish Turkish education articles, using an interview form developed by the researcher. The data collected from these sources were processed and interpreted, with the findings presented in the respective section of the article. A comparison of the data sets was conducted within the discussion section. In total, 402 articles were analyzed, and interviews were conducted with 12 editors. The findings comprise an individual examination of each data set, while the discussion section establishes connections between the data sets. This study offers methodological, contextual, epistemological, and content-based suggestions to identify issues related to Turkish education articles, the researcher's role in the study, and how to effectively utilize the collected data.

References

 • American Psychological Association (APA). (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7). Washington: American Psychological Association.
 • Bazerman, C. (1988). Shaping written knowledge: The genre and activity of the experimental article in science. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
 • Bazerman, C. (1994). Systems of genres and the enactment of social intentions. A. Freedman & P. Medway (Ed.), Genre in The New Rhetoric içinde. London: Routledge.
 • Bhatia, V. K. (1993). Analysing genre: Language use in professional settings. London: Longman.
 • Börekçi, M. (2006). Atatürk, dil ve kültür. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12(31), 15-21.
 • Cargill, M., & O’Connor, P. (2009). Writing scientific research articles: Strategy and steps. Cargill, M. ve O’Connor, P (Ed.) Veterinary Pathology içinde. New_Jersey: Blackwell Publishing Inc.
 • Creswell, J. (2004). Designing a mixed methods study in primary care. The Annals of Family Medicine, 2(1), 7-12.
 • Çocuk, H. E. (2017). Eğitim bilimleri alanındaki makalelerin giriş bölümlerinin bilimsel söylem yapısı bağlamında incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çocuk, H. E. (2018). Hareket ve adım bağlamında eğitim bilimleri makalelerinin giriş bölümlerinin incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 1–17.
 • Çocuk, H. E., & Arı, B. (2018). Makale giriş bölümlerinin sözbilimsel yapılarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 988-1003.
 • Day, R. A. (1979). How to write and publish a scientific paper. Philadelphia: University City Science Center.
 • Day, R. A., & Gastel, B. (2011). How to write and publish a scientific paper (7. bs). Westport: Greenwood Publishing Group.
 • Douglas, D. (1992). The multi-dimensional approach to linguistic analyses of genre variation: An overview of methodology and findings. Computers and the Humanities, 26(5-6), 331-345.
 • Ergenç, İ. (2001). Bilim dili ve anadili. Bilim ve Ütopya Dergisi, 2(1), 12-13.
 • Graves, H., Moghaddasi, S., & Hashim, A. (2013). Mathematics is the method: Exploring the macro-organizational structure of research articles in mathematics. Discourse Studies, 15(4), 421-438.
 • Grech, V. (2019). WASP (Write a Scientific Paper): Miscellaneous practical and material aspects. Early Human Development, 128(1), 105-127.
 • Holloway, I., & Todres, L. (2003). The status of method: Flexibility, consistency and coherence. Qualitative Research, 3(3), 345-357.
 • Hyland, K. (2003). Genre-based pedagogies: A social response to process. Journal of Second Language Writing, 12(1), 17-29.
 • Hyland, K. (2004). Genre and second language writing. Michigan: The University of Michigan Press.
 • Hyon, S. (2018). Introducing genre and English for specific purposes. London: Routledge.
 • Ivanič, R. (1998). The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metin dilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kan, M. O., & Uzun, G. L. (2016). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin yöntem bölümlerine ilişkin sözbilimsel yapı özellikleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-19.
 • Kanoksilapatham, B. (2003). A corpus-based investigation of scientific research articles: Linking move analysis with multidimensional analysis. Georgetown: The University of Georgetown University.
 • Kuckartz, U., & Rädiker, S. (1999). Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text, audio, and video. Berlin: Springer.
 • Lin, L., & Evans, S. (2012). Structural patterns in empirical research articles: A cross-disciplinary study. English for Specific Purposes, 31(3), 150-160.
 • Mauranen, A., Hynninen, N., & Ranta, E. (2010). English as an academic lingua franca: The ELFA project. English for Specific Purposes, 29(3), 183-190.
 • Miller, C. R. (1984). Genre as social action. Quarterly Journal of Speech, 70(2), 151-167.
 • Özönder, F. S. B. (2002). Eski Türklerde dil ve edebiyat: Türkler. İstanbul: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Paltridge, B. (1994). Genre analysis and the identification of textual boundaries. Applied Linguistics, 15(3), 288-299.
 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods. New York: SAGE Publications, Inc.
 • Politis, P. (2007). Promotion and politeness: conflicting scholarly rhetoric in three disciplines. Journal of Pragmatics, 39(11), 2071-2074.
 • Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes. Field Methods, 15(1), 85-109.
 • Salager-Meyer, F. (2014). Writing and publishing in peripheral scholarly journals: How to enhance the global influence of multilingual scholars. Journal of English for Academic Purposes, 13, 78-82.
 • Simon, E. L., Osei-Ampofo, M., Wachira, B. W., & Kwan, J. (2020). Getting accepted – successful writing for scientific publication. African Journal of Emergency Medicine, 10, 154-157.
 • Soler, V. (2007). Writing titles in science: An exploratory study. English for Specific Purposes, 26(1), 90-102.
 • Swales, J. M. (1990a). Genre analysis: English in academic and research settings. New York: Cambridge University Press.
 • Swales, J. M. (1990b). Genre in rhetoric genre analysis: English in academic and research settings. New York: Cambridge University Press.
 • Swales, J. M. (1997). English as tyrannosaurus rex. World Englishes, 16(3), 373-382.
 • Swales, J. M., & Leeder, C. (2012). A reception study of the articles published in English for Specific Purposes from 1990–1999. English for Specific Purposes, 31(2), 137-146.
 • Swales, John M & Feak, C. (2004). Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. Michigan: University of Michigan Press.
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tezcan, S. (1978). En eski Türk dili ve yazını, dilim, kültür ve öğretim dili olarak Türkçe. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK). (2017). Bibliyometrik analiz raporu. https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/turkiye-bilimsel-yayin-performans-raporlari.
 • Wagner, C. S., & Jonkers, K. (2017). Open countries have strong science. Nature, 550(7674), 32-33.
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Education
Journal Section Articles
Authors

Serkan Furtun 0000-0002-7120-8701

Muhsine Börekçi 0000-0003-1687-3810

Early Pub Date August 9, 2023
Publication Date October 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 11 Issue: 4

Cite

APA Furtun, S., & Börekçi, M. (2023). Türkçe Eğitimi Alanındaki Makalelerin Akademik Söylem Oluşumu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(4), 796-824. https://doi.org/10.16916/aded.1303002