Research Article
BibTex RIS Cite

Linguistic Properties in Academic Essays of Educational Faculty Students

Year 2023, Volume: 11 Issue: 3, 730 - 753, 23.07.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1255631

Abstract

The main aim of this study was to obtain a picture of quantifiable linguistic properties in the academic writings of educational faculty students. In the study, a corpus consisting of 162 texts, 2,111 sentences and 26,766 words of 162 students who studied in Turkish, Social Sciences, English, and German Teaching Departments was analyzed. The method used was cross-sectional screening. A multi-dimensional framework was used in order to determine linguistic properties in the texts. Dimensions of the research consisted of metadiscourse, sentence types, connectors (transitions), ways of expanding ideas, spelling, punctuation and paragraph structure of the text. In order to evaluate the quality of the text in general, text difficulty was calculated. According to the results of the study, the texts were mostly “moderately difficult” by 51.23% and “difficult” by 37.65%. The texts written by Foreign Languages Department students were found to be more at the level of “difficult” and “very difficult” compared to the texts of Turkish and Social Sciences students. The rate of metadiscourse markers in words was determined as 4.55%. The highest percentage in this rate was self-mentions with a rate of 3.18%. In the texts, interactional metadiscourse markers with a rate of 3.95% and interactive metadiscourse markers with a rate of 0.61% were used. The rate of conjunctions among the words was 7.44%. The most used conjunction type used in the texts was coordinate conjunctions, which was followed by explanatory, cause, result, addition, and contrasting sentence connectors. The sentence type used mostly in the texts was simple sentence by 34,96% and compound sentence by 27.52%. In the texts, 8 different ways of expanding ideas were used, and the ones used mostly were exemplifying by 51.06%, comparison by 18.09% and describing by 13.56%. While the rate of punctuation errors in the texts was 0.63%, the rate of spelling mistakes was 0.81%. Punctuations mistakes were found to be in the use of full stop, comma, and apostrophe, respectively. The highest rate in spelling mistakes was found in the use of capital letters and misspelled words. Almost half of the teacher candidates did not pay attention to writing a title and paragraph structure of the text. As a result, this study gave an idea in determining the quality of academic writings of educational faculty students. Results regarding each linguistics properties were discussed in line with the literature.

References

 • Acar, Ü. (2011). Özel Servergazi lisesinde 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ve yazım kurallarını kullanma oranlarının kıyaslanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Andriani, E., & Bram, B. (2021). Syntactic analysis of sentence patterns and types of BBC news articles. Lingua, 16(1), 25-34.
 • Arıcı, A. F. (2008). Üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 209-220.
 • Arıcı, B. (2021). Öğretmen adaylarının yazılı anlatım hataları. Temel Eğitim, 3(2), 42-50.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 58, 171-174.
 • Avila, E. C., Lavadia, M. K. S., Sagun, R. D., & Miraña, A. E (2020). Readability analysis of college student’s written outputs using. Grammarly Premium and Flesch Kincaide Tools. Virtual Conference on Engineering, Science and Technology (ViCEST). Erişim adresi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1933/1/012120/pdf
 • Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ile yazım kurallarını uygulayabilme düzeyi. Electronic Turkish Studies, 6(1). 693-706
 • Bağcı, H., & Ünal, Y. (2013). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 12-28.
 • Baki, Y., & Karakuş, N. (2017). Öğretmen adaylarının yazmaya ilişkin algıları ve yazma sürecinde karşılaştıkları güçlükler: RTEÜ örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 573-593.
 • Baki, Y. (2019). Türkçe dersi 8. sınıf kitabındaki metinlerin okunabilirliği. Journal of Language Education and Research, 5(1), 30-46.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Bayat, N. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 155-169.
 • Baytekin, S. (2022). Simin-i Danişver'in İntihab isimli eserinin ilk sekiz öyküsünün bağlaçlar açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Bora, A., & Arslan, M. A. (2021). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik yönünden incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 222-236.
 • Bozlak, Ü. G. (2018). 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim ve öğretim yıllarında 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin Uzun-Çetinkaya formülü ile okunabilirlik düzeyleri. AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 6(14), 209-234.
 • Calp, M. (2019) Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin gözlem raporlarında kullandıkları cümle yapıları ile dil ve yazım yanlışları üzerine bir durum çalışması. SETSCI Conference Proceedings, 4(4), 21-41.
 • Chanyoo, N. (2018). Cohesive devices and academic writing quality of thai undergraduate students. Journal of Language Teaching and Research, 9(5), 994-1001.
 • Coleman, D., & Pimentel, S. (2012). Revised publishers’ criteria for the Common Core State Standards in English language arts and literacy, grades 3–12 Achieve. Erişim adresi: https://education.alaska.gov/AKStandards/ela/PublishersCriteria_Literacy_3-12.pdf
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (F. Güngör, çev.). Ankara, Eğiten Kitap.
 • Çelik, M. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma kazanımlarına ulaşma düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A., & Melanlıoğlu, D. (2007). Altıncı sınıf ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 206-219.
 • Demir. E. (2019). Sabahattin Ali'nin "İçimizdeki Şeytan" adlı romanındaki birleşik cümle türlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Demirezen, M. (2019). Identification of sentence types for writing skill in teacher education. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(1), 98-110.
 • Dumanlı Kadızade, E. (2015). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazım kurallarını uygulama becerileri üzerine değerlendirme. Tarih Okulu Dergisi, 8(21), 527 – 537.
 • Ernawati, A. (2014). An analysis types of sentences used by the students’ essay writing at the third semester of IAIN Tulungagung in the 2013/2014 academic years. Tulungagung: (Thesıs) IAIN Tulungagung.
 • Esmer, E. (2018). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler tarafından üretilen ikna metinlerinde üstsöylem belirleyicileri. Journal of Language Education and Research, 4(3), 216-228.
 • Esmer. E. (2009). Söylem belirleyicisi ki’nin işlevlerinin ezgi ile desteklenmesi. Dil ve Edebiyat Dergisi, 1, 1-16.
 • Farahani, M. V. (2019). Metadiscourse in academic English texts: A corpus-based probe into British academic written English corpus. Kalbu Studijos/Sstudies Abaout Languages, 34, 56-73.
 • Gökçe, B., & Çelebi, S. (2015). Fen bilgisi öğretmeni adaylarının tartışmacı metinlerinde düşünceyi geliştirme yolları. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 11-30.
 • Güder, O., & Bilgen, M. (2021). Matematik korsanları hikâye setinin okunabilirlik düzeyi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 60, 273-301.
 • Güner Yıldız, N. (2018). Özel eğitim bölümü öğrencilerinin Türkçe kullanım hataları: Cümleye küçük harfle başlayan öğretmen olur mu? HAYEF: Journal Of Education, 15, 85-96.
 • Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Longman.
 • Hamzadayı, E., & Dölek, O. (2022). Bilgilendirici metin yazma başarımını değerlendirmeye yönelik bir ölçek önerisi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 115-130.
 • Hyland, K., & Hse, P. (2004). Metadiscourse in academic writing: A reappraisal. Applied Linguistics, 25(2), 156-177.
 • Imani, A., & Habil, H. (2014). Lexical features of academic writing. LSP International Journal 1(1), 41-50.
 • Johns, A. M. (1997). Text, role and context devoloping academic literacies. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kan, M. O. (2016). The use of ınteractional metadiscourse: A comparison of articles on Turkish education and literature. Educational Sciences: Theory & Practice. 16(5), 1639-1648.
 • Kaplan, A. (2022). Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında bağlaçlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Karapınar, Y., & Küçükavşar, A. (2021). Türkçe Almanca iki dilli ve Türkçe tek dilli Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı metinlerinde üstsöylem belirleyicileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(3), 911-930.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kemiksiz, Ö. (2020). Öğretmen adaylarının yazılı anlatımlarındaki imla hataları. Journal of Language Education and Research, 6(1), 35-55.
 • Konuk, S. (2019). Eylem araştırmasında raporlaştırma. A.S. Saracaloğlu ve A.K. Eranıl (Ed.). Eğitimde eylem araştırmaları içinde (s. 363-400). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri (Şekil bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kouachi, R. (2021). A Corpus-Based study of the lexical density and readability of student's academic writings (Thesıs). Larbi Ben M’hidi University, Oum El Bouaghi.
 • Kurtul, K. (2011). Türkçe ve İngilizcedeki bağlaçların yazılı metinlerde kullanımı (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kurudayıoğlu, M., & Çimen, L. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin akademik yazılarında etkileşimli üstsöylem belirleyicilerinin kullanımı. OPUS International Journal of Society Researches, 16(31), 3899-3923.
 • Langan, J. (2002). English skills with readings. New York: McGraw-Hill.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığı.
 • Okumuş, G. (2018). Mehmet Rauf'un "Eylül" adlı romanında cümlelerin bağlanış şekilleri ve cümle türleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Okur, A., & Arı, G. (2013). 6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği. İlköğretim Online, 12(1), 202-226.
 • Oshima, A., & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson Education.
 • Önel, M. A. (2020). Türkçe eğitimi alanında yapılmış yüksek lisans tezlerinde kişilerarası üstsöylem belirleyicilerinin betimlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Özbek, N. (1998). Türkçede söylem belirleyicileri. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 9, 37-47.
 • Qasim, H. M., Shah M. I., & Sibtain, M. (2021). Locus of conjunctions in academic writing: A corpus-driven approach to developing writing among efl learners. Pakistan Languages and Humanities Review, 5(2), 432-443.
 • Saragih, W., & Hutajulu, C. (2020). Types of sentences used by male and female writers in journal article abstracts. LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature, 1(1), 1-11.
 • Savage, A., & Shafeil, M. (2006). Effective academic writing: The one paragraph. Hong Kong: Oxford University Press.
 • Seyedi, G. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik yazma öğretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.
 • Solmaz, E. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf düzeylerindeki Türkçe metinlerde cümle uzunluğu, kelime uzunluğu ve kelime hazinesinin okunabilirlik üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Soyşekerci, G., Aydın Öztürk, E., & İşeri, K. (2022). Lisansüstü tezlerin sonuç bölümlerinde üstsöylem belirleyicileri. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 7(2), 766-794.
 • Spycher, P. (2007). Academic writing of adolescent English learners: Learning to use “although”. Journal of Second Language Writing, 16(4), 238-254.
 • Şakiroğlu, Y. (2020). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki öykülerin kelime–cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(6), 1827-1834.
 • Şen, E. (2021). Üstsöylem: Tanım, modeller, çözümlemeler çerçevesinde bir değerlendirme. Kültür Araştırmaları Dergisi, 8, 275-299.
 • Şener, G. E., & Kana, F. (2021). Yazma tekniklerinin ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerisine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 50(231), 353-382.
 • Şentürk, N. (2009). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin 8.sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Şimşek, Y., & Çinpolat, E. (2021). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarının okunabilirlik özellikleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 233-250.
 • Tanrıkulu, F. (2017). Türkçe öğretmen adaylarının sosyal medya yazışmalarındaki yazım ve noktalama yanlışlarının sebepleri: Whatsapp örneği. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 129-143.
 • Tarcan, Ö. (2019) Sosyal bilimler alanında yazılan Türkçe bilimsel metinlerde kullanılan üstsöylem belirleyicileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tarnopolsky, O. (2005). Creative EFL writing as a means of intensifying English writing skill acquisition: A Ukrainian experience. TESL Canada Journal, 23(1). 76-88.
 • Tekbıyık, A. (2006). Lise Fizik 1 ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(14), 441-446.
 • Temizkan, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin bilgilendirici metinlerde düşünceyi geliştirme yollarını kullanma durumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 13-32.
 • Temur, T. (2002). İlköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan metinler ile öğrenci kompozisyonlarının okunabilirlik düzeyleri açısından karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tiryaki, E. N. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının tartışmacı metinlerinde gerekçelendirmede kullandıkları düşünceyi geliştirme yollarının tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1035-1045.
 • Tran, T. T., & Truong, D. M. D. (2021). The influence of single-clause sentences on IELTS writing task 2 band score. International Journal of TESOL & Education, 2(1), 23-39.
 • Uludağ, E. (2002). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama beceri düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 97-114.
 • Ünsal, H. (2010). Sinekli Bakkal romanının cümle türlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Zhao, J. (2017). Native speaker advantage in academic writing? Conjunctive realizations in EAP writing by four groups of writers. Ampersand, 4, 47-57.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 87-101.

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Yazılarının Dilsel Özellikleri

Year 2023, Volume: 11 Issue: 3, 730 - 753, 23.07.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1255631

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik yazılarındaki ölçülebilir dil özelliklerinin bir resmini elde etmeye çalışmaktır. Araştırmada; Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Almanca öğretmenlik programlarında okuyan 162 öğrenciye ait 162 metin, 2.111 cümle ve 26.766 sözcükten oluşan bir derlemin incelemesi yapılmıştır. Kullanılan yöntem kesitsel tarama desenidir. Metinlerdeki dil özelliklerini görmek için çok boyutlu bir çerçeve kullanılmıştır. Üstsöylem, cümle türleri, bağlaçlar, düşünceyi geliştirme yolları, yazım, noktalama ve metnin paragraf yapısı inceleme boyutlarını oluşturmaktadır. Genel olarak metin niteliğini değerlendirmek için metin güçlüğü hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre metinlerin güçlük düzeyi %51,23 oranıyla “orta güçlük” ve %37,65 oranıyla “zor” düzeyinde ağırlık göstermektedir. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilerinin yazdığı metinler Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğrencilerine oranla “zor” ve “çok zor” düzeyinde daha fazladır. Üstsöylem belirleyicilerinin sözcükler içindeki oranı %4,55’tir. Bu oran içinde en yüksek payı %3,18 ile kendini anma üstsöylemi almaktadır. Metinlerde, %3,95 oranında etkileşimsel %0,61 oranında etkileşimli üstsöylem belirleyiciler kullanılmıştır. Bağlaçların sözcükler içindeki oranı %7,44’tür. Metinlerde, en çok sıralama bağlaçları, onu takiben açıklama, sebep, sonuç, üsteleme, zıtlık bildiren cümle bağlayıcıları kullanılmıştır. Metinlerde en sık kullanılan cümle türü %34,96 ile basit, %27,52 ile girişik birleşik cümledir. Metinlerde 8 farklı düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır, en fazla kullanılanlar %51,06 ile örnekleme, %18,09 ile karşılaştırma ve %13,56 ile tanımlamadır. Metinlerdeki noktalama yanlışlarının oranı %0,63 iken yazım yanlışlarının oranı %0,81’dir. Noktalamadaki yanlışlar sırasıyla en çok nokta, virgül ve kesme işareti kullanımında bulunmaktadır. Yazım yanlışlarında en yüksek payı sırasıyla büyük harflerin kullanıldığı yerler ve sözcüklerin yazılışı almaktadır. Öğretmen adaylarının neredeyse yarısı başlık ve paragraflı metin yapısı hususuna dikkat etmemiştir. Sonuç olarak bu çalışma eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik yazılarının niteliğinin belirlenmesinde fikir vermektedir. Her bir dil özelliğine ilişkin sonuçlar alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır.

References

 • Acar, Ü. (2011). Özel Servergazi lisesinde 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ve yazım kurallarını kullanma oranlarının kıyaslanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Andriani, E., & Bram, B. (2021). Syntactic analysis of sentence patterns and types of BBC news articles. Lingua, 16(1), 25-34.
 • Arıcı, A. F. (2008). Üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 209-220.
 • Arıcı, B. (2021). Öğretmen adaylarının yazılı anlatım hataları. Temel Eğitim, 3(2), 42-50.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 58, 171-174.
 • Avila, E. C., Lavadia, M. K. S., Sagun, R. D., & Miraña, A. E (2020). Readability analysis of college student’s written outputs using. Grammarly Premium and Flesch Kincaide Tools. Virtual Conference on Engineering, Science and Technology (ViCEST). Erişim adresi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1933/1/012120/pdf
 • Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ile yazım kurallarını uygulayabilme düzeyi. Electronic Turkish Studies, 6(1). 693-706
 • Bağcı, H., & Ünal, Y. (2013). İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 12-28.
 • Baki, Y., & Karakuş, N. (2017). Öğretmen adaylarının yazmaya ilişkin algıları ve yazma sürecinde karşılaştıkları güçlükler: RTEÜ örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 573-593.
 • Baki, Y. (2019). Türkçe dersi 8. sınıf kitabındaki metinlerin okunabilirliği. Journal of Language Education and Research, 5(1), 30-46.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.
 • Bayat, N. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 155-169.
 • Baytekin, S. (2022). Simin-i Danişver'in İntihab isimli eserinin ilk sekiz öyküsünün bağlaçlar açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Bora, A., & Arslan, M. A. (2021). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik yönünden incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(1), 222-236.
 • Bozlak, Ü. G. (2018). 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim ve öğretim yıllarında 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin Uzun-Çetinkaya formülü ile okunabilirlik düzeyleri. AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 6(14), 209-234.
 • Calp, M. (2019) Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin gözlem raporlarında kullandıkları cümle yapıları ile dil ve yazım yanlışları üzerine bir durum çalışması. SETSCI Conference Proceedings, 4(4), 21-41.
 • Chanyoo, N. (2018). Cohesive devices and academic writing quality of thai undergraduate students. Journal of Language Teaching and Research, 9(5), 994-1001.
 • Coleman, D., & Pimentel, S. (2012). Revised publishers’ criteria for the Common Core State Standards in English language arts and literacy, grades 3–12 Achieve. Erişim adresi: https://education.alaska.gov/AKStandards/ela/PublishersCriteria_Literacy_3-12.pdf
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (F. Güngör, çev.). Ankara, Eğiten Kitap.
 • Çelik, M. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma kazanımlarına ulaşma düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A., & Melanlıoğlu, D. (2007). Altıncı sınıf ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 206-219.
 • Demir. E. (2019). Sabahattin Ali'nin "İçimizdeki Şeytan" adlı romanındaki birleşik cümle türlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Demirezen, M. (2019). Identification of sentence types for writing skill in teacher education. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(1), 98-110.
 • Dumanlı Kadızade, E. (2015). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazım kurallarını uygulama becerileri üzerine değerlendirme. Tarih Okulu Dergisi, 8(21), 527 – 537.
 • Ernawati, A. (2014). An analysis types of sentences used by the students’ essay writing at the third semester of IAIN Tulungagung in the 2013/2014 academic years. Tulungagung: (Thesıs) IAIN Tulungagung.
 • Esmer, E. (2018). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler tarafından üretilen ikna metinlerinde üstsöylem belirleyicileri. Journal of Language Education and Research, 4(3), 216-228.
 • Esmer. E. (2009). Söylem belirleyicisi ki’nin işlevlerinin ezgi ile desteklenmesi. Dil ve Edebiyat Dergisi, 1, 1-16.
 • Farahani, M. V. (2019). Metadiscourse in academic English texts: A corpus-based probe into British academic written English corpus. Kalbu Studijos/Sstudies Abaout Languages, 34, 56-73.
 • Gökçe, B., & Çelebi, S. (2015). Fen bilgisi öğretmeni adaylarının tartışmacı metinlerinde düşünceyi geliştirme yolları. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 11-30.
 • Güder, O., & Bilgen, M. (2021). Matematik korsanları hikâye setinin okunabilirlik düzeyi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 60, 273-301.
 • Güner Yıldız, N. (2018). Özel eğitim bölümü öğrencilerinin Türkçe kullanım hataları: Cümleye küçük harfle başlayan öğretmen olur mu? HAYEF: Journal Of Education, 15, 85-96.
 • Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Longman.
 • Hamzadayı, E., & Dölek, O. (2022). Bilgilendirici metin yazma başarımını değerlendirmeye yönelik bir ölçek önerisi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 115-130.
 • Hyland, K., & Hse, P. (2004). Metadiscourse in academic writing: A reappraisal. Applied Linguistics, 25(2), 156-177.
 • Imani, A., & Habil, H. (2014). Lexical features of academic writing. LSP International Journal 1(1), 41-50.
 • Johns, A. M. (1997). Text, role and context devoloping academic literacies. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kan, M. O. (2016). The use of ınteractional metadiscourse: A comparison of articles on Turkish education and literature. Educational Sciences: Theory & Practice. 16(5), 1639-1648.
 • Kaplan, A. (2022). Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında bağlaçlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Karapınar, Y., & Küçükavşar, A. (2021). Türkçe Almanca iki dilli ve Türkçe tek dilli Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı metinlerinde üstsöylem belirleyicileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(3), 911-930.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kemiksiz, Ö. (2020). Öğretmen adaylarının yazılı anlatımlarındaki imla hataları. Journal of Language Education and Research, 6(1), 35-55.
 • Konuk, S. (2019). Eylem araştırmasında raporlaştırma. A.S. Saracaloğlu ve A.K. Eranıl (Ed.). Eğitimde eylem araştırmaları içinde (s. 363-400). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri (Şekil bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kouachi, R. (2021). A Corpus-Based study of the lexical density and readability of student's academic writings (Thesıs). Larbi Ben M’hidi University, Oum El Bouaghi.
 • Kurtul, K. (2011). Türkçe ve İngilizcedeki bağlaçların yazılı metinlerde kullanımı (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kurudayıoğlu, M., & Çimen, L. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin akademik yazılarında etkileşimli üstsöylem belirleyicilerinin kullanımı. OPUS International Journal of Society Researches, 16(31), 3899-3923.
 • Langan, J. (2002). English skills with readings. New York: McGraw-Hill.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığı.
 • Okumuş, G. (2018). Mehmet Rauf'un "Eylül" adlı romanında cümlelerin bağlanış şekilleri ve cümle türleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Okur, A., & Arı, G. (2013). 6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği. İlköğretim Online, 12(1), 202-226.
 • Oshima, A., & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson Education.
 • Önel, M. A. (2020). Türkçe eğitimi alanında yapılmış yüksek lisans tezlerinde kişilerarası üstsöylem belirleyicilerinin betimlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Özbek, N. (1998). Türkçede söylem belirleyicileri. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 9, 37-47.
 • Qasim, H. M., Shah M. I., & Sibtain, M. (2021). Locus of conjunctions in academic writing: A corpus-driven approach to developing writing among efl learners. Pakistan Languages and Humanities Review, 5(2), 432-443.
 • Saragih, W., & Hutajulu, C. (2020). Types of sentences used by male and female writers in journal article abstracts. LingLit Journal Scientific Journal for Linguistics and Literature, 1(1), 1-11.
 • Savage, A., & Shafeil, M. (2006). Effective academic writing: The one paragraph. Hong Kong: Oxford University Press.
 • Seyedi, G. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akademik yazma öğretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.
 • Solmaz, E. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf düzeylerindeki Türkçe metinlerde cümle uzunluğu, kelime uzunluğu ve kelime hazinesinin okunabilirlik üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Soyşekerci, G., Aydın Öztürk, E., & İşeri, K. (2022). Lisansüstü tezlerin sonuç bölümlerinde üstsöylem belirleyicileri. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 7(2), 766-794.
 • Spycher, P. (2007). Academic writing of adolescent English learners: Learning to use “although”. Journal of Second Language Writing, 16(4), 238-254.
 • Şakiroğlu, Y. (2020). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki öykülerin kelime–cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(6), 1827-1834.
 • Şen, E. (2021). Üstsöylem: Tanım, modeller, çözümlemeler çerçevesinde bir değerlendirme. Kültür Araştırmaları Dergisi, 8, 275-299.
 • Şener, G. E., & Kana, F. (2021). Yazma tekniklerinin ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerisine etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 50(231), 353-382.
 • Şentürk, N. (2009). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin 8.sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Şimşek, Y., & Çinpolat, E. (2021). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarının okunabilirlik özellikleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 233-250.
 • Tanrıkulu, F. (2017). Türkçe öğretmen adaylarının sosyal medya yazışmalarındaki yazım ve noktalama yanlışlarının sebepleri: Whatsapp örneği. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 129-143.
 • Tarcan, Ö. (2019) Sosyal bilimler alanında yazılan Türkçe bilimsel metinlerde kullanılan üstsöylem belirleyicileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tarnopolsky, O. (2005). Creative EFL writing as a means of intensifying English writing skill acquisition: A Ukrainian experience. TESL Canada Journal, 23(1). 76-88.
 • Tekbıyık, A. (2006). Lise Fizik 1 ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(14), 441-446.
 • Temizkan, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin bilgilendirici metinlerde düşünceyi geliştirme yollarını kullanma durumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 13-32.
 • Temur, T. (2002). İlköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan metinler ile öğrenci kompozisyonlarının okunabilirlik düzeyleri açısından karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tiryaki, E. N. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının tartışmacı metinlerinde gerekçelendirmede kullandıkları düşünceyi geliştirme yollarının tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1035-1045.
 • Tran, T. T., & Truong, D. M. D. (2021). The influence of single-clause sentences on IELTS writing task 2 band score. International Journal of TESOL & Education, 2(1), 23-39.
 • Uludağ, E. (2002). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama beceri düzeyleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 97-114.
 • Ünsal, H. (2010). Sinekli Bakkal romanının cümle türlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Zhao, J. (2017). Native speaker advantage in academic writing? Conjunctive realizations in EAP writing by four groups of writers. Ampersand, 4, 47-57.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 87-101.
There are 78 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Sümeyye Konuk 0000-0003-0896-0711

Yusuf Karakahraman 0000-0002-7384-1746

Publication Date July 23, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 11 Issue: 3

Cite

APA Konuk, S., & Karakahraman, Y. (2023). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Yazılarının Dilsel Özellikleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(3), 730-753. https://doi.org/10.16916/aded.1255631