Research Article
BibTex RIS Cite

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Yönelik Hazırladıkları Ders Planlarının Ders İşleme Süreci Açısından İncelenmesi

Year 2023, Volume: 11 Issue: 1, 47 - 63, 27.01.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1156637

Abstract

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine yönelik hazırladıkları ders planlarında ders işleme sürecinin nasıl düzenlendiğini belirlemek amaçlanmıştır. Türkçe öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim gören 60 Türkçe öğretmeni adayının yazma becerisine yönelik hazırladığı ders planları veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Veriler doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından düzenlenmiş ders planı taslağı ve kodlama formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda derse giriş aşamasında öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun duyuşsal hazırlık sürecini yanlış, zihinsel hazırlık sürecini ise doğru planladığı tespit edilmiştir. Yine öğretmen adaylarının büyük bir kısmının ders işleme sürecini belirlenen yazma yöntemine ve kazanımlara uygun olarak planladığı tespit edilmiştir. Ancak öğretmen adayları ders işleniş sürecini planlı yazma ve değerlendirme modeline göre düzenlemede çok başarılı olamamışlardır. Benzer şekilde, öğretmen adaylarının ders işleme sürecini metin türünde öğretilmesi gereken özelliklere uygun olarak düzenlemede de çok başarılı olmadıkları tespit edilmiştir.

References

 • Akhan, N. E., Çiçek, S. ve Kocaağa, G. (2021). Sosyal bilgiler son sınıf öğretmen adaylarının drama ders planı hazırlayabilme düzeylerinin belirlenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 13(1), 157-176. http://dx.doi.org/10.46291/ZfWT/130109
 • Aşiroğlu, S. ve Koç Akran, S. (2018). Öğretmen adaylarının ders planlarının ve öğretim uygulamalarının incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-13. http://dx.doi.org/10.30900/kafkasegt.442694
 • Balcı, O. (2017). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini ve yazılı anlatım tutumlarını geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ceyhan, G. D. ve Güven, D. (2014, Eylül). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ders planı hazırlama ve uygulamaya ilişkin görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana.
 • Davran, A. M. (2020). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasında ders planı hazırlama ve uygulama durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, A. (2021). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının tartışmacı metin yazma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bolu.
 • Erden, B. ve Dilekçi, A. (2022). Türkçe öğretiminde bir ihtiyaç olarak kılavuz kitaplar ve ders planı. Millî Eğitim, 51(233), 623-642. https://doi.org/10.37669/milliegitim.770002
 • Göçer, A. (2018). Yazma eğitimi-yazma uğraşı: Yazı nasıl yazılır? Nasıl yazar olunur? (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kablan, Z. (2012). Öğretmen adaylarının ders planı hazırlama ve uygulama becerilerine bilişsel öğrenme ve somut yaşantı düzeylerinin etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 239-253.
 • Karabay, A. (2013). Eleştirel okuma-yazma eğitimi programının Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe dersini planlama ve uygulama sürecine etkisi. Turkish Studies, 8(8), 745-759.
 • Karadağ, R. (2016). Yazma eğitimi. F. Susar Kırmızı (Ed.), İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi içinde (s. 163-210). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karagöl, E. (2020). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre güncel Türkçe öğretim programları. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 56-71. https://doi.org/10.31464/jlere.666641
 • Karagöz, M., Ak Başoğul, D. ve Yücelşen, N. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının ders planı hazırlamadaki yeterlikleri. International Journal of Language Academy, 5(7), 67-80. http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3777
 • Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 21-43). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Katrancı, M. (2015). Bireysel ve grupla yazma uygulamalarının yazma kaygısı ve yazılı anlatım öz yeterlik algısı üzerine etkisi. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 40-55.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded source book: Qualitative data analysis (2nd ed.). SAGE Publications.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Erişim adresi: https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Özaltun Çelik, A. ve Bukova Güzel, E. (2017). Matematik öğretmenlerinin ders imecesi kapsamında köklü ifadelerin öğretimine ilişkin oluşturdukları ders planı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 561-594. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.336744
 • Özdemir, B. ve Özbay, M. (2016). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 261-276. https://doi.org/10.16916/aded.05703
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (23. baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Şentürk, N. (2009). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin 8. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ünver, G. ve Demirel, Ö. (2004). Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli öğretimi planlama becerilerini geliştirme üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 188-195.
 • Yeşildağ Hasançebi, F. ve Baydaş Önlü, Ö. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri eğitimlerinin 5E ders planı uygulamalarına yansıması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 427-451. https://doi.org/10.17943/etku.667304
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, M. ve Aklar, S. (2015). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 223-234.
 • Yiğit Koyunkaya, M. ve Tataroğlu Taşdan, B. (2019). Matematik öğretmen adaylarının ders planlarının teknoloji entegrasyonu açısından değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1137-1166. https://doi.org/10.17494/ogusbd.555139

Investigation of Lesson Plans Prepared by Turkish Teacher Candidates for Writing Skills in Terms of Lesson Processing

Year 2023, Volume: 11 Issue: 1, 47 - 63, 27.01.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1156637

Abstract

In this research, it was aimed to determine how the teaching process is organized in the lesson plans prepared by Turkish teacher candidates for writing skills. Lesson plans prepared for writing skills by 60 Turkish teacher candidates studying in the 3rd grade of Turkish language education were used as data sources. The data were analyzed by document analysis method. Lesson plan draft and coding form prepared by the researcher were used as data collection tools in the research. As a result of the research, it was determined that the majority of the pre-service teachers planned the affective preparation process incorrectly and the mental preparation process correctly. It was determined that most of the pre-service teachers planned the teaching process in accordance with the determined writing method and learning outcomes. However, pre-service teachers were not very successful in arranging the teaching process according to the planned writing and evaluation model. Similarly, it was determined that pre-service teachers were not very successful in arranging the teaching process in accordance with the features that should be taught in the text type.

References

 • Akhan, N. E., Çiçek, S. ve Kocaağa, G. (2021). Sosyal bilgiler son sınıf öğretmen adaylarının drama ders planı hazırlayabilme düzeylerinin belirlenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 13(1), 157-176. http://dx.doi.org/10.46291/ZfWT/130109
 • Aşiroğlu, S. ve Koç Akran, S. (2018). Öğretmen adaylarının ders planlarının ve öğretim uygulamalarının incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-13. http://dx.doi.org/10.30900/kafkasegt.442694
 • Balcı, O. (2017). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini ve yazılı anlatım tutumlarını geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ceyhan, G. D. ve Güven, D. (2014, Eylül). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ders planı hazırlama ve uygulamaya ilişkin görüşleri. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana.
 • Davran, A. M. (2020). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasında ders planı hazırlama ve uygulama durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, A. (2021). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının tartışmacı metin yazma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bolu.
 • Erden, B. ve Dilekçi, A. (2022). Türkçe öğretiminde bir ihtiyaç olarak kılavuz kitaplar ve ders planı. Millî Eğitim, 51(233), 623-642. https://doi.org/10.37669/milliegitim.770002
 • Göçer, A. (2018). Yazma eğitimi-yazma uğraşı: Yazı nasıl yazılır? Nasıl yazar olunur? (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kablan, Z. (2012). Öğretmen adaylarının ders planı hazırlama ve uygulama becerilerine bilişsel öğrenme ve somut yaşantı düzeylerinin etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 239-253.
 • Karabay, A. (2013). Eleştirel okuma-yazma eğitimi programının Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe dersini planlama ve uygulama sürecine etkisi. Turkish Studies, 8(8), 745-759.
 • Karadağ, R. (2016). Yazma eğitimi. F. Susar Kırmızı (Ed.), İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi içinde (s. 163-210). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karagöl, E. (2020). Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre güncel Türkçe öğretim programları. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 56-71. https://doi.org/10.31464/jlere.666641
 • Karagöz, M., Ak Başoğul, D. ve Yücelşen, N. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının ders planı hazırlamadaki yeterlikleri. International Journal of Language Academy, 5(7), 67-80. http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3777
 • Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 21-43). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Katrancı, M. (2015). Bireysel ve grupla yazma uygulamalarının yazma kaygısı ve yazılı anlatım öz yeterlik algısı üzerine etkisi. Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 40-55.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded source book: Qualitative data analysis (2nd ed.). SAGE Publications.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Erişim adresi: https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Özaltun Çelik, A. ve Bukova Güzel, E. (2017). Matematik öğretmenlerinin ders imecesi kapsamında köklü ifadelerin öğretimine ilişkin oluşturdukları ders planı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 561-594. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.336744
 • Özdemir, B. ve Özbay, M. (2016). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 261-276. https://doi.org/10.16916/aded.05703
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (23. baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Şentürk, N. (2009). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin 8. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ünver, G. ve Demirel, Ö. (2004). Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli öğretimi planlama becerilerini geliştirme üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 188-195.
 • Yeşildağ Hasançebi, F. ve Baydaş Önlü, Ö. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri eğitimlerinin 5E ders planı uygulamalarına yansıması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 427-451. https://doi.org/10.17943/etku.667304
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, M. ve Aklar, S. (2015). Planlı yazma ve değerlendirme modelinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 223-234.
 • Yiğit Koyunkaya, M. ve Tataroğlu Taşdan, B. (2019). Matematik öğretmen adaylarının ders planlarının teknoloji entegrasyonu açısından değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1137-1166. https://doi.org/10.17494/ogusbd.555139
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Fidan Geçici 0000-0002-3336-4914

Publication Date January 27, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Geçici, F. (2023). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Yönelik Hazırladıkları Ders Planlarının Ders İşleme Süreci Açısından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(1), 47-63. https://doi.org/10.16916/aded.1156637