Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

The Effect of the Write Your Connotation Tactics on the Writing Attitude and Anxiety of Gifted Students

Year 2021, Volume 9, Issue 4, 1066 - 1080, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.929610

Abstract

The use of concept maps, word networking and mind mapping techniques together, and the effect of the mentioned application on the writing attitudes and anxieties of gifted students were tried to be investigated in this study, which the researchers describe as the "Write Your Connotations" tactic. In the study, descriptive sequential design, one of the mixed research methods, was used and qualitative data were collected at the end of the study in order to explain the obtained quantitative data better. The study was conducted with a pre-test and post-test single-group design among weak experimental designs. The study group of this research consists of 40 gifted students studying in 5th, 6th, 7th and 8th grades in Bingöl city in 2019-2020 academic year. While creating the study group, one of the purposeful sampling methods, "sequential simultaneous mixed method sampling" was used. From the data obtained at the end of the study, it was concluded that the quantitative and qualitative results coincide with each other and based on these results, the "Write Your Connotations" tactic, which consists of the combination of word networking, mind maps and concept map, has a positive effect on the writing attitudes and anxieties of gifted students.

References

 • Acat, M. B. (2003). Kavram haritalarının Türkçe öğretiminde kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34(34), 168-193.
 • Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 311-319.
 • Akyürek, S. (2013). Din öğretimi, model, strateji, yöntem ve teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Anılan, H. (2005). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde kelime ağı oluşturma yönteminin etkililiği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım derslerine yönelik tutumları ile yazma becerileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.
 • Bircan-Manay, E., Türkel, A. ve Savaş, B. (2017). Kelime ağı yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarına ve yazma özyeterlik algısına etkisi. Electronic Turkish Studies, 12(14), 257-284.
 • Cavkaytar, S. (2010). İlköğretimde yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde yazma süreci modelinden yararlanma. Journal of International Social Research, 3(10), 133-139.
 • Creswell, J. (2017). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çağlar, D. (1972). Üstün zekâlı çocukların özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(3), 95-110.
 • Deniz, H. ve Demir, S. (2019). Yazma kaygısı ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(2), 1034-1051.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.
 • Graham, S., Berninger, V. V., & Fan, W. (2007). The structural relationship between writing attitude and writing achievement in first and third grade students. Contemporary Educational Psychology, 32(3), 516-536.
 • Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kemper, E., Stringfield. S., & Teddlie, C. (2003). Mixed methods sampling strategies in social science research. In A. Tashakkori ve C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social ve behavioral research (pp. 273-296). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Özsoy, Y. (2015). Özel yetenekli (üstün zekâlı ve yetenekli) ortaokul öğrencilerinde yazma kaygısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Palmquist, M., & Young, R. (1992). The notion of giftedness and student expectations about writing. Written Communication, 9(1), 137-168.
 • Sak, U. (2010). Üstün zekâlılar özellikleri tanılanmaları eğitimleri. Ankara: Maya Akademi Yayınları.
 • Saluk, N. ve Pilav, S. (2018). Üstün yeteneklilerde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19(3), 2191-2215.
 • Strateji-Yaklaşım (2021). Strateji-Yaklaşım. Erişim adresi: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/55568/mod_resource/content/1/ADM%20%C3%96%C4%B0Y%2015_Scrd.pdf
 • Susar-Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 2(5), 159-177.
 • Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M., ve Öztürk, Y. A. (2013). Türkçe öğretiminde kavram haritalarının kullanılması üzerine kuramsal bir çalışma. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 13-33.
 • Tağa, T. (2013). İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde kullanılan zihin haritası tekniğinin öğrencilerin yazma becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tekşan, K. (2001). Yazılı anlatım geliştirmede ön hazırlığın etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Tok, M. ve Ünlü, S. (2014). Yazma becerisi sorunlarının ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13(50), 73-95.
 • Tok, T. N. (2011). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler, A. Doğanay (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde, (s. 161-237). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tok, Ş. (2011). Öğrenme-öğretme strateji ve modelleri, A. Doğanay (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde, (s. 130-160). Ankara: Pegem Akademi.
 • Toker, M. M. (2003). Aktif Öğrenme. Mevzuat dergisi, 6(61). Erişim adresi: https://www.mevzuatdergisi.com/2003/01a/03.htm
 • Tunagür, M. ve Kardaş. N. M. (2021). Yazmanın fiziksel ve zihinsel süreçleri. M. N. Kardaş (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 59-79). Ankara: Pegem Akademi.

Çağrışımlarını Yaz Taktiğinin Özel Yetenekli Öğrencilerin Yazma Tutum ve Kaygılarına Etkisi

Year 2021, Volume 9, Issue 4, 1066 - 1080, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.929610

Abstract

Bu araştırmada; kavram haritaları, kelime ağı oluşturma tekniği ve zihin haritaları tekniğinin bir arada kullanılmasıyla oluşan “Çağrışımlarını Yaz” taktiğinin özel yetenekli öğrencilerin yazma tutum ve kaygılarına etkisi araştırılmıştır. Karma araştırma yöntemlerinden açıklayıcı ardışık desen ile zayıf deneysel desenlerden ön test-son test tek gruplu desen kullanıldığı bu çalışmada nicel verileri daha iyi açıklayabilmek amacıyla nitel veriler de toplanmıştır. Çalışmada, zayıf deneysel desenlerden ön test -son test tek gruplu desen yürütülmüştür. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Bingöl il merkezinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim görmekte olan özel yetenekli 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ‘sıralı eş zamanlı karma yöntem örneklemi’ kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen nicel veriler, ‘Çağrışımlarını Yaz’ taktiğinin özel yetenekli öğrencilerin yazma tutum ve kaygılarına olumlu yönde etki ettiğini göstermektedir. Çalışmadan elde edilen nitel veriler de bu bulguyu desteklemektedir.

References

 • Acat, M. B. (2003). Kavram haritalarının Türkçe öğretiminde kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 34(34), 168-193.
 • Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 311-319.
 • Akyürek, S. (2013). Din öğretimi, model, strateji, yöntem ve teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Anılan, H. (2005). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde kelime ağı oluşturma yönteminin etkililiği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım derslerine yönelik tutumları ile yazma becerileri üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.
 • Bircan-Manay, E., Türkel, A. ve Savaş, B. (2017). Kelime ağı yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarına ve yazma özyeterlik algısına etkisi. Electronic Turkish Studies, 12(14), 257-284.
 • Cavkaytar, S. (2010). İlköğretimde yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde yazma süreci modelinden yararlanma. Journal of International Social Research, 3(10), 133-139.
 • Creswell, J. (2017). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çağlar, D. (1972). Üstün zekâlı çocukların özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(3), 95-110.
 • Deniz, H. ve Demir, S. (2019). Yazma kaygısı ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(2), 1034-1051.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.
 • Graham, S., Berninger, V. V., & Fan, W. (2007). The structural relationship between writing attitude and writing achievement in first and third grade students. Contemporary Educational Psychology, 32(3), 516-536.
 • Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kemper, E., Stringfield. S., & Teddlie, C. (2003). Mixed methods sampling strategies in social science research. In A. Tashakkori ve C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social ve behavioral research (pp. 273-296). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Özsoy, Y. (2015). Özel yetenekli (üstün zekâlı ve yetenekli) ortaokul öğrencilerinde yazma kaygısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Palmquist, M., & Young, R. (1992). The notion of giftedness and student expectations about writing. Written Communication, 9(1), 137-168.
 • Sak, U. (2010). Üstün zekâlılar özellikleri tanılanmaları eğitimleri. Ankara: Maya Akademi Yayınları.
 • Saluk, N. ve Pilav, S. (2018). Üstün yeteneklilerde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19(3), 2191-2215.
 • Strateji-Yaklaşım (2021). Strateji-Yaklaşım. Erişim adresi: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/55568/mod_resource/content/1/ADM%20%C3%96%C4%B0Y%2015_Scrd.pdf
 • Susar-Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 2(5), 159-177.
 • Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M., ve Öztürk, Y. A. (2013). Türkçe öğretiminde kavram haritalarının kullanılması üzerine kuramsal bir çalışma. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 13-33.
 • Tağa, T. (2013). İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde kullanılan zihin haritası tekniğinin öğrencilerin yazma becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tekşan, K. (2001). Yazılı anlatım geliştirmede ön hazırlığın etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Tok, M. ve Ünlü, S. (2014). Yazma becerisi sorunlarının ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13(50), 73-95.
 • Tok, T. N. (2011). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler, A. Doğanay (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde, (s. 161-237). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tok, Ş. (2011). Öğrenme-öğretme strateji ve modelleri, A. Doğanay (Ed.) Öğretim ilke ve yöntemleri içinde, (s. 130-160). Ankara: Pegem Akademi.
 • Toker, M. M. (2003). Aktif Öğrenme. Mevzuat dergisi, 6(61). Erişim adresi: https://www.mevzuatdergisi.com/2003/01a/03.htm
 • Tunagür, M. ve Kardaş. N. M. (2021). Yazmanın fiziksel ve zihinsel süreçleri. M. N. Kardaş (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 59-79). Ankara: Pegem Akademi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Oğuzhan SEVİM>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7533-4724
Türkiye


Ahmet KARABULUT>
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2222-4078
Türkiye


Veysel ELKATMIŞ> (Primary Author)
MEB
0000-0002-9599-8330
Türkiye

Publication Date October 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 4

Cite

APA Sevim, O. , Karabulut, A. & Elkatmış, V. (2021). Çağrışımlarını Yaz Taktiğinin Özel Yetenekli Öğrencilerin Yazma Tutum ve Kaygılarına Etkisi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (4) , 1066-1080 . DOI: 10.16916/aded.929610