Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Examination of Paragraph Questions in Turkish Tests of University Entrance Exams from Various Aspects

Year 2021, Volume 9, Issue 3, 1012 - 1021, 26.07.2021
https://doi.org/10.16916/aded.934923

Abstract

The purpose of this study is to determine the number of paragraph questions, item stems, the number of words that constitute the paragraph, and which knowledge and cognitive process dimension of these questions according to the Revised Bloom's Taxonomy in Turkish tests of university entrance exams held between 2011-2020. In this study, which was designed in the basic qualitative research, document analysis was used to collect the data. 240 paragraph questions in Turkish tests of university entrance exams between 2011-2020 were investigated. The main results achieved in the study are as follows: Although the number of paragraph questions varies over the years, it has been determined that at least 50 percent of the questions in Turkish tests are paragraph questions. It was found that the average number of words per paragraph in paragraph questions of Turkish tests for 2018 and after has increased compared to previous years. With respect to the cognitive process dimension of the taxonomy, most of the paragraph questions examined on were in the understanding level, and the questions in the analyzing step were given a few places. In addition, with respect to the knowledge dimension of the taxonomy it was determined that all of the paragraph questions were at the level of conceptual knowledge. The most common item stems in the paragraph questions examined in the study are “comments and inferences about the person or work described in the piece, the person who says the words in the piece” and “the main idea of the paragraph”; the least common ones were found to be "narration styles" and "main emotion of the paragraph".

References

 • Arı, A. (2013). Bilişsel alan sınıflamasında yenilenmiş Bloom, Solo, Fink, Dettmer taksonomileri ve uluslararası alanda tanınma durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259- 290.
 • Bümen, N. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.
 • Calp, M. ve Alpkaya, C. (2021). LGS Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarına uygunluğu üzerine bir çalışma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 632-654.
 • Çetinkaya, S. (2009). ÖSS'de sorulan Türkçe sorularının taksonomik açıdan değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe dersi sınav sorularının yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine gör analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 479-497.
 • Demirci, C. ve Gökdeniz, M. (2020). TEOG sınavı İngilizce sorularının İngilizce öğretim programına uygunluğu ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre sınıflandırılması. Education Sciences, 15(1) 1-10.
 • Dursunoğu, H. (2002). Öğrenci seçme sınavlarındaki Türkçe sorularının orta öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programları ile karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Erdoğan, T. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin Türkçe dersine ilişkin sordukları soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından görünümü. Eğitim ve Bilim, 42(192), 173-191.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayınları.
 • ÖSYM, (2017). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzu. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/KILAVUZ18042017.pdf
 • ÖSYM, (2021). Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı hakkında. Erişim adresi: https://www.osym.gov.tr/TR,8789/hakkinda.html
 • Vural, C. (2020). Son 10 yılda yapılan liselere giriş sınavlarında (SBS, TEOG ve LGS) yer alan Türkçe dersi sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Yakalı, D. (2016). TEOG sınavlarındaki matematik sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi ve öğretim programına göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112).
 • Yıldırım, T. (2020). Kimya öğretmenlerinin yazılı sınav sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analizi ve ÖSYM soruları ile karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 449-467.
 • Yurdabakan, İ. (2012). Bloom’un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 327-348.
 • YÖK. (2018). Yükseköğretim kurumları sınavı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/yuksekogretim_kurumlari_sinavi_sss_ve_cev plari_puan_turleri_ile.pdf

Üniversiteye Giriş Sınavlarında Yer Alan Türkçe Testlerindeki Paragraf Sorularının Çeşitli Açılardan İncelenmesi

Year 2021, Volume 9, Issue 3, 1012 - 1021, 26.07.2021
https://doi.org/10.16916/aded.934923

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2011-2020 yılları arasında yapılan üniversiteye giriş sınavlarında yer alan Türkçe testlerindeki paragraf sorularının sayısını, madde köklerini, paragrafı oluşturan sözcük sayısını ve söz konusu soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre hangi bilgi alanı ve bilişsel süreç boyutunda olduğunu belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımlarından temel nitel araştırma deseninde tasarlanan bu araştırmada verilerin toplanmasında doküman analizi kullanılmıştır. 2011-2020 yılları arasında üniversiteye giriş sınavlarının Türkçe testlerinde yer alan 240 paragraf sorusu incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan temel sonuçlar şunlardır: Paragraf sorularının sayısı yıllara göre değişmekle beraber Türkçe testlerindeki soruların en az yüzde 50’sinin paragraf sorusu olduğu belirlenmiştir. 2018 ve sonrasına ait Türkçe testlerindeki paragraf sorularında paragraf başına düşen ortalama sözcük sayısının önceki yıllara göre artış gösterdiği bulgulanmıştır. Taksonominin bilişsel süreç boyutuna dair, incelenen paragraf sorularının büyük bölümünün anlama basamağında olduğu, çözümleme basamağındaki sorulara ise az da olsa yer verildiği, ayrıca söz konusu taksonominin bilgi alanı boyutuna dair de ele alınan paragraf sorularının tamamının kavramsal bilgi düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ele alınan paragraf sorularında en çok görülen madde köklerinin “parçada anlatılan kişi ya da yapıta, parçadaki sözleri söyleyene ilişkin yorum ve çıkarımlar” ve “paragrafın ana düşüncesi” olduğu; en az görülenlerin ise “anlatım biçimleri” ve “paragrafın ana duygusu” olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Arı, A. (2013). Bilişsel alan sınıflamasında yenilenmiş Bloom, Solo, Fink, Dettmer taksonomileri ve uluslararası alanda tanınma durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259- 290.
 • Bümen, N. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.
 • Calp, M. ve Alpkaya, C. (2021). LGS Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarına uygunluğu üzerine bir çalışma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 632-654.
 • Çetinkaya, S. (2009). ÖSS'de sorulan Türkçe sorularının taksonomik açıdan değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe dersi sınav sorularının yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine gör analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 479-497.
 • Demirci, C. ve Gökdeniz, M. (2020). TEOG sınavı İngilizce sorularının İngilizce öğretim programına uygunluğu ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre sınıflandırılması. Education Sciences, 15(1) 1-10.
 • Dursunoğu, H. (2002). Öğrenci seçme sınavlarındaki Türkçe sorularının orta öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programları ile karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Erdoğan, T. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin Türkçe dersine ilişkin sordukları soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından görünümü. Eğitim ve Bilim, 42(192), 173-191.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayınları.
 • ÖSYM, (2017). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzu. Erişim adresi: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/KILAVUZ18042017.pdf
 • ÖSYM, (2021). Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı hakkında. Erişim adresi: https://www.osym.gov.tr/TR,8789/hakkinda.html
 • Vural, C. (2020). Son 10 yılda yapılan liselere giriş sınavlarında (SBS, TEOG ve LGS) yer alan Türkçe dersi sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Yakalı, D. (2016). TEOG sınavlarındaki matematik sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi ve öğretim programına göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112).
 • Yıldırım, T. (2020). Kimya öğretmenlerinin yazılı sınav sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analizi ve ÖSYM soruları ile karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 449-467.
 • Yurdabakan, İ. (2012). Bloom’un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 327-348.
 • YÖK. (2018). Yükseköğretim kurumları sınavı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları. Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/yuksekogretim_kurumlari_sinavi_sss_ve_cev plari_puan_turleri_ile.pdf

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

M. Onur KAN> (Primary Author)
Mustafa Kemal University, TURKEY
0000-0001-8319-0791
Türkiye


Seyran DUMAN This is me
Hatay Mustafa Kemal University
0000-0001-5930-3362
Türkiye

Publication Date July 26, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 3

Cite

APA Kan, M. O. & Duman, S. (2021). Üniversiteye Giriş Sınavlarında Yer Alan Türkçe Testlerindeki Paragraf Sorularının Çeşitli Açılardan İncelenmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (3) , 1012-1021 . DOI: 10.16916/aded.934923