Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İkna Edici Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Monroe’nun Motive Edilmiş Dizisi Tekniği

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 314 - 329, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.859485

Abstract

Başarılı bir ikna edici konuşmada fikirlerin ve argümanların organize edilerek konuşma metninin yapılandırıldığı hazırlık aşaması büyük önem taşır. Öğrenciler konuşmaya karşı istekli olsalar dahi hazırlık aşamasında uygun strateji ve tekniği belirlemede zorlanabilmektedir. MÖ. 4. yüzyıldan beri üzerinde yoğun ve sistematik bir şekilde çalışılmış, çeşitli kuram ve modellerle zenginleştirilmiş bir alan olarak ikna, ikna edici dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerde strateji ve tekniklerden yararlanmak adına oldukça geniş bir alan sunmaktadır. Alan Monroe tarafından geliştirilmiş Monroe’nun Motive Edilmiş Dizisi sırasıyla dikkat, ihtiyaç, tatmin, görselleştirme ve eylem adımlarını içeren ikna tekniklerinden biridir. Çalışmada Dizi konuşma eğitimi kapsamında ele alınmış, öğrencilerin ikna edici konuşma çalışmalarında rehber olarak kullanabilecekleri bir konuşma taslağına ve taslağın kullanımını içeren etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Çalışmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Alan yazından elde edilen bulgular bu tekniğin kullanılmasıyla öğrencilerin konuşma kaygısının azaldığını, etkinliklere katılımlarının ve konuşma performanslarının arttığını göstermektedir. Teknik, yapısı gereği eleştirel dinleme ve ikna edici yazma kapsamında da ele alınabileceği gibi problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi becerilerin geliştirilmesinde de yararlanılabilecek niteliktedir.

References

 • Aristoteles. (1995). Retorik (M. H. Doğan Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Corbin, J. ve Strauss, A. (2008). Strategies for qualitative data analysis. In Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (s. 65-86). California: Sage Publications.
 • Covelli, E. F. (1966). Why persuasive speaking?, Today’s Speech, 14(2), 40-43.
 • Cüceloğlu, D. (1990). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Yayınevi.
 • Golden, J. L., Berquist, G. F., ve Coleman, W. E. (2000). The rhetoric of Western thought. Dubuque, IA: Kendall/Hunt.
 • Güneş, F. (2014). Konuşma öğretimi yaklaşım ve modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27.
 • Griffin, C. L. (2002). Invitation to public speaking handbook. Boston: Cengage Learning.
 • Hovland, C. I., Janis I. L., ve Kelley H. H. (1953). Communication and persuasion. New Haven: Yale University Press.
 • Irawati, E. (2017). Penggunaan Monroe’s Motivated Sequence untuk meningkatkan keterampilan publik speaking mahasiswa dalam menyampaikan pidato persuasif. Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran, 3(2), 188-195.
 • Kaptan, A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma beceri düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., ve Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Keith, W., ve Lundberg, C. O. (2013). Public speaking: Choice and responsibility. Boston: Cengage Learning.
 • Fellows, K. L., ve Madden, S. J. (2006). Persuasive speaking: It's just a game!, Communication Teacher, 20(2), 49-52.
 • Kurudayıoğlu, M. (2013). Konuşma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayıncılık.
 • Lazar, J. (2001). İletişim bilimi. Ankara: Vadi Yayınları.
 • McKerrow, R. E., Gronbeck, B. E., Ehninger, D., ve Monroe, A. H. (2000). Principles and types of speech communication. New York: Addison-Wesley/Longman.
 • Micciche, T., Pryor, B., ve Butler, J. (2000). A test of Monroe’s motivated sequence for its effects on ratings of message organization on attitude change. Psychological Reports, 86, 1135-1138.
 • Miller, G. R., ve Hewgill, M. A. (1966). Some recent research on fear‐arousing message appeals. Speech Monographs, 33(4), 377-391.
 • Monroe, A. H. (1943). Monroe’s principles of speech. New York: Scott, Foresman & Company.
 • O'keefe, D. J. (2015). Persuasion: Theory and research. California: Sage Publications.
 • Okur, A.,Göçen, G., ve Süğümlü, Ü. (2013). İkna edici yazma ve karşılaştırmalı bir araştırma (Avustralya ana dili öğretimi ders materyalleri ve Türkiye örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 167-197.
 • Özodaşık, M. (2012). Halkla ilişkiler ve iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınevi.
 • Parviz, E. (2020). How to survive a zombie apocalypse: Using Monroe's Motivated Sequence to persuade in a public-speaking classroom. Communication Teacher, 34(1),40-46.
 • Paul, R.W. (1995). Critical thinking: How to prepare students for a rapidly changing world. Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
 • Petty, R. E., Ostrom, T. M., ve Brock, T. C. (1981). Cognitive responses in persuasion. NJ: Erlbaum.
 • Rapley, T. (2007). Doing conversation, discourse and document analysis. California: Sage Publications.
 • Reardon, K. K. (1991). Persuasion in practice. California: Sage Publications.
 • Sandıkçıoğlu, B. (2012a). İkna edici iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Simonds, C. J., Hunt, S. K., ve Simonds, B. K. (2008). Presenting ideas: Becoming critical producers and consumers of messages. Boston: Pearson.
 • Smulowitz, S. (2017). Document analysis. The International Encyclopedia of Communication Research Methods, 1-8.
 • Stiff, J. B. (1986). Cognitive processing of persuasive message cues: A meta‐analytic review of the effects of supporting information on attitudes. Communication Monographs, 53(1), 75-89.

Monroe's Motivated Sequence Technique for Developing Persuasive Speaking Skill

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 314 - 329, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.859485

Abstract

In a successful persuasive speech, the preparation step in which the ideas and arguments are organized and the speech text is structured is significant. Even if students are willing to speaking, they may find it difficult to determine the appropriate strategy and technique. Persuasion as a field that has been studied intensively and systematically since the 4th century B.C., enriched with various theories and models, offers a wide range of activities to use strategies and techniques in activities aimed at developing persuasive language skills. Developed by Alan Monroe, Monroe's Motivated Sequence is one of the persuasion techniques that include attention, need, satisfaction, visualization and action steps, respectively. In this study, the sequence has been discussed within the scope of speaking training and examples of activities including the use of a speech outline and the draft that students can use as a guide in persuasive speech studies are included. Data of this study has been obtained through document rewiev. The findings obtained from the literature show that the use of the technique decreases the speech anxiety of the students, increases their participation in the activities and their speaking performance. The sequence can be handled within the scope of critical listening and persuasive writing, and can be used in the development of skills such as problem solving, creative and critical thinking.

References

 • Aristoteles. (1995). Retorik (M. H. Doğan Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Corbin, J. ve Strauss, A. (2008). Strategies for qualitative data analysis. In Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (s. 65-86). California: Sage Publications.
 • Covelli, E. F. (1966). Why persuasive speaking?, Today’s Speech, 14(2), 40-43.
 • Cüceloğlu, D. (1990). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Yayınevi.
 • Golden, J. L., Berquist, G. F., ve Coleman, W. E. (2000). The rhetoric of Western thought. Dubuque, IA: Kendall/Hunt.
 • Güneş, F. (2014). Konuşma öğretimi yaklaşım ve modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27.
 • Griffin, C. L. (2002). Invitation to public speaking handbook. Boston: Cengage Learning.
 • Hovland, C. I., Janis I. L., ve Kelley H. H. (1953). Communication and persuasion. New Haven: Yale University Press.
 • Irawati, E. (2017). Penggunaan Monroe’s Motivated Sequence untuk meningkatkan keterampilan publik speaking mahasiswa dalam menyampaikan pidato persuasif. Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pengajaran, 3(2), 188-195.
 • Kaptan, A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma beceri düzeylerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., ve Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Keith, W., ve Lundberg, C. O. (2013). Public speaking: Choice and responsibility. Boston: Cengage Learning.
 • Fellows, K. L., ve Madden, S. J. (2006). Persuasive speaking: It's just a game!, Communication Teacher, 20(2), 49-52.
 • Kurudayıoğlu, M. (2013). Konuşma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayıncılık.
 • Lazar, J. (2001). İletişim bilimi. Ankara: Vadi Yayınları.
 • McKerrow, R. E., Gronbeck, B. E., Ehninger, D., ve Monroe, A. H. (2000). Principles and types of speech communication. New York: Addison-Wesley/Longman.
 • Micciche, T., Pryor, B., ve Butler, J. (2000). A test of Monroe’s motivated sequence for its effects on ratings of message organization on attitude change. Psychological Reports, 86, 1135-1138.
 • Miller, G. R., ve Hewgill, M. A. (1966). Some recent research on fear‐arousing message appeals. Speech Monographs, 33(4), 377-391.
 • Monroe, A. H. (1943). Monroe’s principles of speech. New York: Scott, Foresman & Company.
 • O'keefe, D. J. (2015). Persuasion: Theory and research. California: Sage Publications.
 • Okur, A.,Göçen, G., ve Süğümlü, Ü. (2013). İkna edici yazma ve karşılaştırmalı bir araştırma (Avustralya ana dili öğretimi ders materyalleri ve Türkiye örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 167-197.
 • Özodaşık, M. (2012). Halkla ilişkiler ve iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınevi.
 • Parviz, E. (2020). How to survive a zombie apocalypse: Using Monroe's Motivated Sequence to persuade in a public-speaking classroom. Communication Teacher, 34(1),40-46.
 • Paul, R.W. (1995). Critical thinking: How to prepare students for a rapidly changing world. Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking.
 • Petty, R. E., Ostrom, T. M., ve Brock, T. C. (1981). Cognitive responses in persuasion. NJ: Erlbaum.
 • Rapley, T. (2007). Doing conversation, discourse and document analysis. California: Sage Publications.
 • Reardon, K. K. (1991). Persuasion in practice. California: Sage Publications.
 • Sandıkçıoğlu, B. (2012a). İkna edici iletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Simonds, C. J., Hunt, S. K., ve Simonds, B. K. (2008). Presenting ideas: Becoming critical producers and consumers of messages. Boston: Pearson.
 • Smulowitz, S. (2017). Document analysis. The International Encyclopedia of Communication Research Methods, 1-8.
 • Stiff, J. B. (1986). Cognitive processing of persuasive message cues: A meta‐analytic review of the effects of supporting information on attitudes. Communication Monographs, 53(1), 75-89.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet KURUDAYIOĞLU>
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0447-5236
Türkiye


Büşra GOCİAOĞLU> (Primary Author)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4321-6605
Türkiye

Publication Date April 27, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Kurudayıoğlu, M. & Gociaoğlu, B. (2021). İkna Edici Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Monroe’nun Motive Edilmiş Dizisi Tekniği . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (2) , 314-329 . DOI: 10.16916/aded.859485