Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluating the Effectiveness of the Methods Used in Teaching Unknown Words Through Students' Views

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 395 - 415, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.856911

Abstract

The correct understanding of the content of the text has an important role in the development of students' comprehension skills. In this process, the students know of the vocabulary in the text will bring along effective / correct understanding. These listed features require the investigation of the effectiveness of the methods used in teaching unknown words. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of the methods used in teaching unknown words. The study group of the research consisted of sixth and seventh grade students. Scanning model and descriptive analysis were used in this study where mixed method was used. Likert type attitude scale was used to determine the students' attitudes towards the methods used in teaching unknown words in Turkish lessons. The data obtained here were analyzed by frequency / percentile and t-test. The results obtained from the forms with open-ended questions were interpreted through the document analysis method and descriptive analysis methods. According to the data obtained in the study, it was seen that the students generally qualified the methods used in teaching unknown words in a positive way. In addition, it was determined that the variables of class level and gender in the teaching processes of unknown words made a significant difference at p <0.05 level in some subject areas.

References

 • Ak, B. (2010). Parametrik hipotez testleri. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 73-82). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Aktaş, Ş., Gündüz, O. (2017). Yazılı ve sözlü anlatım okuma-dinleme-konuşma-yazma. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H., Temur, T. (2007). Kelime hazinesinin geliştirilmesi. A. Kırkkılıç, H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde (s. 195-232). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akyüz Aru, S. ve Ertem, İ. S. (2014). Türkçe ders kitaplarında kelime hazinesini geliştirmeye yönelik planlamanın incelenmesi. Turkish Studies, 9(3), 575-694.
 • Bademci, V. (2006). Tartışmayı sonlandırmak: Cronbach'ın Alfa Katsayısı, iki değerli (0,1) ölçümlenmiş maddeler ile kullanılabilir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 438-446.
 • Biçer, N. ve Polatcan, F. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime öğrenme stratejilerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 54, 811-828.
 • Büker, M. ve Zeytinkaya, D. (2013). Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelime öğretiminin dil edinimindeki yeri ve önemi. Turkish Studies, 8(10), 185-191.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çapraz Baran, Ş., Diren, E. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 5. sınıf ders kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık.
 • Demirel, T. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 6. sınıf ders kitabı. Ankara: Ekoyay Yayıncılık.
 • Duran, E. ve Bitir, T. (2017). Bağlam temelli kelime öğretiminin kelime kazanımına katkısı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(11), 70-94.
 • Ehri, L. C. (1987). Learning to read and spell words. Journal of Reading Behavior, XIV (1), 5-31.
 • Erdem, A. R. (2005). Öğrenmede etkili yollar: öğrenme stratejileri ve öğretimi. İlköğretim-Online, 4(1), 1-6.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.
 • Göçer, A. (2018). Metin işleme süreçli – mikro öğretim uygulama örnekli Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Hsueh-chao, M. H. and Nation, P. (2000). Unknown vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreing Languagae, 13(1), 403-430.
 • İlter, İ. (2014). Kelime öğretiminde grafik düzenleyicileri (frayer modeli örneği). Turkish Studies, 9(3), 755-770.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kansızoğlu, H. B. (2017). Kelime öğretim yöntemlerinin kelime hazinesinin gelişimindeki etkisinin karşılaştırılması: meta analitik bir değerlendirme. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 821 – 841.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. TÜBAR, XXVII, 423-436.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 403-419). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kula Kartal, S. ve Mor Dirlik, E. (2016). Geçerlik kavramının tarihsel gelişimi ve güvenirlikte en çok tercih edilen yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1865-1879.
 • Maden, S. ve Demir, R. (2019). Ortaokul Türkçe dersi öğretim programlarında sözlük kullanma alışkanlığı kazandırmaya dair tespitler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 419-436.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. MEB Yayınları. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf
 • Memiş, M. R. (2019a). Kelime öğretim stratejileri ölçeği: geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 14(4), 2579-2593.
 • Memiş, M. R. (2019b). Yabancılara Türkçe öğretenlerin başvurdukları kelime öğretim stratejilerinin belirlenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(28), 275-300.
 • Na, L. and Nation, I.S.P. (1985). Factors affecting guessing vocabulary in context. RELC Journal, 16 (1), 33-42.
 • Nagy, W., Herman, P. and Anderson, R. (1985). Learning words from context. Reading Research Quarterly, 20(2), 233-253.
 • Okur, A. ve Dağtaş, A. (2014). Ortaokula yönelik kelime öğretimi çalışmaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 66-84.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008a). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008b). Kelime öğretiminde örneklemenin önemi ve Divanü Lügat-it Türk. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 49-58.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.

Bilinmeyen Kelimelerin Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkililiğinin Öğrencilerin Görüşleri Vasıtasıyla Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 395 - 415, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.856911

Abstract

Öğrencilerin anlama becerilerinin geliştirilmesinde metnin içeriğinin doğru olarak anlaşılmasının önemli rolü vardır. Bu süreçte metinde bulunan söz varlığına öğrencinin hâkim olması etkili/doğru anlamayı da beraberinde getirecektir. Sıralanan bu özellikler bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kullanılan yöntemlerin etkililiğinin araştırılmasını gerektirmektedir. Bu araştırmanın amacı bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kullanılan yöntemlerin etkililiğinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubu altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Karma yöntemin uygulandığı bu araştırmada tarama modeli ve betimsel analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin Türkçe derslerindeki bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kullanılan yöntemlere yönelik tutumlarının belirlenebilmesi için likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Burada elde edilen veriler frekans/yüzdelik dilim ve t-testi ile analiz edilmiştir. Açık uçlu soruların yer aldığı formlardan elde edilen sonuçlar doküman incelemesi yöntemi ve betimsel analiz yöntemleri vasıtasıyla yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen verilere göre öğrencilerin bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kullanılan yöntemleri genel olarak olumlu şekilde niteledikleri görülmüştür. Ayrıca bilinmeyen kelimelerin öğretim süreçlerinde sınıf düzeyi, cinsiyet değişkenlerinin bazı konu alanlarında p < 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir.

References

 • Ak, B. (2010). Parametrik hipotez testleri. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 73-82). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Aktaş, Ş., Gündüz, O. (2017). Yazılı ve sözlü anlatım okuma-dinleme-konuşma-yazma. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Akyol, H., Temur, T. (2007). Kelime hazinesinin geliştirilmesi. A. Kırkkılıç, H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde (s. 195-232). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akyüz Aru, S. ve Ertem, İ. S. (2014). Türkçe ders kitaplarında kelime hazinesini geliştirmeye yönelik planlamanın incelenmesi. Turkish Studies, 9(3), 575-694.
 • Bademci, V. (2006). Tartışmayı sonlandırmak: Cronbach'ın Alfa Katsayısı, iki değerli (0,1) ölçümlenmiş maddeler ile kullanılabilir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 438-446.
 • Biçer, N. ve Polatcan, F. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kelime öğrenme stratejilerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 54, 811-828.
 • Büker, M. ve Zeytinkaya, D. (2013). Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelime öğretiminin dil edinimindeki yeri ve önemi. Turkish Studies, 8(10), 185-191.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çapraz Baran, Ş., Diren, E. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 5. sınıf ders kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık.
 • Demirel, T. (2019). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu Türkçe 6. sınıf ders kitabı. Ankara: Ekoyay Yayıncılık.
 • Duran, E. ve Bitir, T. (2017). Bağlam temelli kelime öğretiminin kelime kazanımına katkısı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(11), 70-94.
 • Ehri, L. C. (1987). Learning to read and spell words. Journal of Reading Behavior, XIV (1), 5-31.
 • Erdem, A. R. (2005). Öğrenmede etkili yollar: öğrenme stratejileri ve öğretimi. İlköğretim-Online, 4(1), 1-6.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.
 • Göçer, A. (2018). Metin işleme süreçli – mikro öğretim uygulama örnekli Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Hsueh-chao, M. H. and Nation, P. (2000). Unknown vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreing Languagae, 13(1), 403-430.
 • İlter, İ. (2014). Kelime öğretiminde grafik düzenleyicileri (frayer modeli örneği). Turkish Studies, 9(3), 755-770.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Faktör analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kansızoğlu, H. B. (2017). Kelime öğretim yöntemlerinin kelime hazinesinin gelişimindeki etkisinin karşılaştırılması: meta analitik bir değerlendirme. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 821 – 841.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. TÜBAR, XXVII, 423-436.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 403-419). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kula Kartal, S. ve Mor Dirlik, E. (2016). Geçerlik kavramının tarihsel gelişimi ve güvenirlikte en çok tercih edilen yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1865-1879.
 • Maden, S. ve Demir, R. (2019). Ortaokul Türkçe dersi öğretim programlarında sözlük kullanma alışkanlığı kazandırmaya dair tespitler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 419-436.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. MEB Yayınları. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf
 • Memiş, M. R. (2019a). Kelime öğretim stratejileri ölçeği: geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 14(4), 2579-2593.
 • Memiş, M. R. (2019b). Yabancılara Türkçe öğretenlerin başvurdukları kelime öğretim stratejilerinin belirlenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(28), 275-300.
 • Na, L. and Nation, I.S.P. (1985). Factors affecting guessing vocabulary in context. RELC Journal, 16 (1), 33-42.
 • Nagy, W., Herman, P. and Anderson, R. (1985). Learning words from context. Reading Research Quarterly, 20(2), 233-253.
 • Okur, A. ve Dağtaş, A. (2014). Ortaokula yönelik kelime öğretimi çalışmaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 66-84.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008a). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2008b). Kelime öğretiminde örneklemenin önemi ve Divanü Lügat-it Türk. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 49-58.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2008). Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 323-350.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet FİDAN> (Primary Author)
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0002-9347-2992
Türkiye


Ahmet YILMAZ>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-4203-3367
Türkiye

Publication Date April 27, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Fidan, M. & Yılmaz, A. (2021). Bilinmeyen Kelimelerin Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkililiğinin Öğrencilerin Görüşleri Vasıtasıyla Değerlendirilmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (2) , 395-415 . DOI: 10.16916/aded.856911