Research Article
BibTex RIS Cite

Education during the Covid-19 Pandemic: Problems Encountered in Reading and Writing Instruction and Suggested Solutions

Year 2021, Volume: 9 Issue: 2, 360 - 380, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.851724

Abstract

This study aimed to examine the problems faced by first-grade teachers in teaching their students how to read and write via the government-mandated distance-learning program implemented during the Covid-19 pandemic and the strategies they followed to overcome these problems. The participants of this study consisted of 111 first-grade teachers serving in all seven of the Turkey’s geographical regions during the fall semester of the 2020-2021 academic year who had volunteered to complete the online form for this study. Following a qualitative research model, this study employed a survey form to collect data, which were then analyzed using the software suite MAXQDA. The findings revealed that the teachers found the following factors helpful: parents, Internet resources, technological devices, EBA, school administrators, ancillary materials, digital content, department colleagues, textbooks, social media, motivated students, foreign language knowledge, and the existence of university students able to help families. However, they cited following factors as causing them difficulties: Internet connection problems, inadequate Internet connectivity, lack of technological devices, indifferent parents, socio-economic issues, and inadequate interaction with students. Furthermore, the responses that teachers gave following the analysis revealed that they had trouble during the building-words-from-syllables phase of the sound-based sentence method used during distance learning.

References

 • Akkaş-Baysal, E. ve Ocak, G. (2020). Covid-19 salgını sonrasında okul kavramındaki paradigma değişimine ve okulların yeniden açılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 172-201. doi: 10.37217/tebd.787504
 • Akyol, H. (2015). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Altunkaynak, M. ve Çağımlar, Z. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 93-122.
 • Arslan, Y. ve Şumuer, E. (2020). Covid-19 döneminde sanal sınıflarda öğretmenlerin karşılaştıkları sınıf yönetimi sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 201-230. doi: 10.37669/milliegitim.791453
 • Aslan, S. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma yazma öğretiminde animasyon ve simülasyon kullanımına yönelik deneyimleri ile ilgili görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1133-1148. doi: 10.16916/aded.756564
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). Problems and solutions in literacy training process. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-284. doi: 10.17556/erziefd.334982
 • Babayiğit, Ö. ve Gültekin, M. (2019). İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi uygulamaları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 450-483. https://doi.org/10.18039/ajesi.577376
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. doi: 10.7827/TurkishStudies.43502
 • Başar, M. ve Tanış-Gürbüz, H. (2020). İlk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8 (1), 1-20. doi: 10.35233/oyea.666563
 • Bayat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma programının uygulanmasında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 13(3), 759-775.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. doi: 10.29065/usakead.777652
 • Bozkurt, A. ve Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. ve ark. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Creswell. J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Çiftçi, S., Temel, M., Yeganeh, E., Sari, B. ve Soydemir-Bor, S. (2020, Kasım). COVID-19 pandemi döneminin öğretmen, öğrenci ve velilere yansıması. M. Zhurba (Ed.), X. International Scientific and Practical Conference Kongre Kitabı (120-133). Ukraine: NGO Sobornist.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the Covid-19 pandemic. Prospects,49, 91-96.
 • Darling-Hammond, L. ve Hyler, M. E. (2020). Preparing educators for the time of COVID… and beyond. European Journal of Teacher Education, 43(4), 457-465. doi: 10.1080/02619768.2020.1816961
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. doi: 10.37669/milliegitim.775620
 • Duman, S. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi,49(1), 95-112. doi: 10.37669/milliegitim.768887
 • Eken, Ö., Tosun, N. ve Tuzcu-Eken, D. (2020). Covıd-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi,49(1), 113-128. doi: 10.37669/milliegitim.780722
 • Ekici-Calın, T. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma-Yazma Öğretimine İlişkin Görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fauzi, I. ve Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. doi: 10.25217/ji.v5i1.914
 • Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N. ve Cook, P. (2020). Parents’ experiences with remote education during COVID-19 school closures. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65. doi: 10.29333/ajqr/8471
 • Geçgel, H., Kana, F. ve Eren, D. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904. doi: 10.16916/aded.742352
 • Günbaş, N. ve Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about distance education during the Covid-19 pandemic. Sakarya University Journal of Education, 10 (3), 686-716. doi: 10.19126/suje.789705
 • Güneş, A. ve Özerbaş, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma sürecinde eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1775-1788.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. ve Bond, A. (2020, March 27). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. Erişim adresi: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote teaching-and-online-learning.
 • Kalaç, M. Ö., Telli, G. ve Erönal, Y. (2020). Covid-19 mücadelesi kapsamında uzaktan eğitim sürecinde engelli öğrencilerin durumu sorunlar ve çözüm önerileri. M.Ö. Kalaç; G. Telli ve Y. Erönal (Eds). Manisa: MCBÜ Rektörlük Basımevi.
 • Kartal, H., Baltacı-Göktalay, Ş. ve Sungurtekin, Ş. (2017). Okuma yazma öğretimine yönelik eğitsel yazılımların çok boyutlu değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1938-1956. doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363977
 • Keleş, H., Atay, D. ve Karanfil, F. (2020). Covid 19 pandemi sürecinde okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları. Milli Eğitim Dergisi ,49(1), 155-174. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787255
 • Korkmaz, G. ve Toraman, Ç. (2020). Are we ready for the post-COVID-19 educational practice? An investigation into what educators think as to online learning. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 293-309. doi: 10.46328/ijtes.v4i4.110
 • Korucu, A. ve Kabak, K. (2020). Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 2(2), 88-112.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. doi: 10.37669/milliegitim.787959
 • Külekçi-Akyavuz, E. ve Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. doi: 10.7827/TurkishStudies.44140
 • Orhan, H. G. (2007). Bilgisayar destekli öğretimin ilkokuma yazma başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özcan, A. F. ve Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yasadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: Nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 69-103.
 • Pınar, M. A. ve Dönel-Akgül, G., (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. Journal of Current Research on Social Sciences, 10(2), 461- 486. doi: 10.26579/jocress.377
 • Reimers, F. M. ve Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD Report. Erişim adresi: https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_126_126988-t63lxosohs.pdf.
 • Sarı, T. ve Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. doi: 10.7827/TurkishStudies.44335
 • Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009. doi: 10.7827/TurkishStudies.43346
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. Erişim adresi: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. Erişim adresi: https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge.
 • World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. Erişim adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
 • www.wordart.com
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yıldız, A. ve Vural, R. A. (2020). Covid-19 pandemisi ve derinleşen eğitim eşitsizlikleri. TTB Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu (556-565).
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. doi: 10.7827/TurkishStudies.43780

Covid-19 Salgını Döneminde Eğitim: İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Year 2021, Volume: 9 Issue: 2, 360 - 380, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.851724

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 salgını döneminde uygulamaya konan acil uzaktan eğitim modelinde birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi sırasında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini incelemektir. Bu çalışmanın katılımcıları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde sınıf öğretmenliğine halen devam eden, oluşturulan çevrimiçi formu gönüllü olarak doldurmayı kabul eden, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde görev yapmakta olan 111 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmış olup, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada veriler MAXQDA programı kullanılarak içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre veliler, internet kaynakları, teknolojik araçlar, EBA, okul idaresi, yardımcı kaynak kitaplar, dijital içerikler, zümre öğretmenler, ders kitapları, sosyal medya, güdülenmiş öğrenci, yabancı dil bilgisi ve ailelere yardımcı olan üniversitelilerin varlığı birinci sınıf öğretmenlerine yardımcı olmuştur. Bunların dışında, İnternet bağlantı sorunları, internet yetersizliği, teknolojik araçlara sahip olmada eksiklik, ilgisiz veliler, sosyo-ekonomik durumlar ve öğrenci ile yeterli etkileşimin olmaması gibi nedenler birinci sınıf öğretmenlerine bu süreçte zorluk yaşatan durumlar olarak tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin vermiş olduğu yanıtların analizi sonucunda acil uzaktan eğitim modeliyle kullandıkları ses temelli cümle yönteminin hecelerden kelimeler oluşturma basamağında çok zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akkaş-Baysal, E. ve Ocak, G. (2020). Covid-19 salgını sonrasında okul kavramındaki paradigma değişimine ve okulların yeniden açılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 172-201. doi: 10.37217/tebd.787504
 • Akyol, H. (2015). Türkçe ilk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Altunkaynak, M. ve Çağımlar, Z. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 93-122.
 • Arslan, Y. ve Şumuer, E. (2020). Covid-19 döneminde sanal sınıflarda öğretmenlerin karşılaştıkları sınıf yönetimi sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 201-230. doi: 10.37669/milliegitim.791453
 • Aslan, S. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının ilkokuma yazma öğretiminde animasyon ve simülasyon kullanımına yönelik deneyimleri ile ilgili görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1133-1148. doi: 10.16916/aded.756564
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). Problems and solutions in literacy training process. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-284. doi: 10.17556/erziefd.334982
 • Babayiğit, Ö. ve Gültekin, M. (2019). İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi uygulamaları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 450-483. https://doi.org/10.18039/ajesi.577376
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. doi: 10.7827/TurkishStudies.43502
 • Başar, M. ve Tanış-Gürbüz, H. (2020). İlk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8 (1), 1-20. doi: 10.35233/oyea.666563
 • Bayat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma programının uygulanmasında karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 13(3), 759-775.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. doi: 10.29065/usakead.777652
 • Bozkurt, A. ve Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. ve ark. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Creswell. J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Çiftçi, S., Temel, M., Yeganeh, E., Sari, B. ve Soydemir-Bor, S. (2020, Kasım). COVID-19 pandemi döneminin öğretmen, öğrenci ve velilere yansıması. M. Zhurba (Ed.), X. International Scientific and Practical Conference Kongre Kitabı (120-133). Ukraine: NGO Sobornist.
 • Daniel, S. J. (2020). Education and the Covid-19 pandemic. Prospects,49, 91-96.
 • Darling-Hammond, L. ve Hyler, M. E. (2020). Preparing educators for the time of COVID… and beyond. European Journal of Teacher Education, 43(4), 457-465. doi: 10.1080/02619768.2020.1816961
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. doi: 10.37669/milliegitim.775620
 • Duman, S. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi,49(1), 95-112. doi: 10.37669/milliegitim.768887
 • Eken, Ö., Tosun, N. ve Tuzcu-Eken, D. (2020). Covıd-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi,49(1), 113-128. doi: 10.37669/milliegitim.780722
 • Ekici-Calın, T. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma-Yazma Öğretimine İlişkin Görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fauzi, I. ve Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. doi: 10.25217/ji.v5i1.914
 • Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N. ve Cook, P. (2020). Parents’ experiences with remote education during COVID-19 school closures. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65. doi: 10.29333/ajqr/8471
 • Geçgel, H., Kana, F. ve Eren, D. (2020). Türkçe eğitiminde dijital yetkinlik kavramının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 886-904. doi: 10.16916/aded.742352
 • Günbaş, N. ve Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about distance education during the Covid-19 pandemic. Sakarya University Journal of Education, 10 (3), 686-716. doi: 10.19126/suje.789705
 • Güneş, A. ve Özerbaş, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma sürecinde eğitim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1775-1788.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. ve Bond, A. (2020, March 27). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. Erişim adresi: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote teaching-and-online-learning.
 • Kalaç, M. Ö., Telli, G. ve Erönal, Y. (2020). Covid-19 mücadelesi kapsamında uzaktan eğitim sürecinde engelli öğrencilerin durumu sorunlar ve çözüm önerileri. M.Ö. Kalaç; G. Telli ve Y. Erönal (Eds). Manisa: MCBÜ Rektörlük Basımevi.
 • Kartal, H., Baltacı-Göktalay, Ş. ve Sungurtekin, Ş. (2017). Okuma yazma öğretimine yönelik eğitsel yazılımların çok boyutlu değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1938-1956. doi: 10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363977
 • Keleş, H., Atay, D. ve Karanfil, F. (2020). Covid 19 pandemi sürecinde okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları. Milli Eğitim Dergisi ,49(1), 155-174. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787255
 • Korkmaz, G. ve Toraman, Ç. (2020). Are we ready for the post-COVID-19 educational practice? An investigation into what educators think as to online learning. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 293-309. doi: 10.46328/ijtes.v4i4.110
 • Korucu, A. ve Kabak, K. (2020). Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 2(2), 88-112.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322. doi: 10.37669/milliegitim.787959
 • Külekçi-Akyavuz, E. ve Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. doi: 10.7827/TurkishStudies.44140
 • Orhan, H. G. (2007). Bilgisayar destekli öğretimin ilkokuma yazma başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özcan, A. F. ve Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yasadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: Nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 69-103.
 • Pınar, M. A. ve Dönel-Akgül, G., (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the Covid-19 pandemic. Journal of Current Research on Social Sciences, 10(2), 461- 486. doi: 10.26579/jocress.377
 • Reimers, F. M. ve Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD Report. Erişim adresi: https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_126_126988-t63lxosohs.pdf.
 • Sarı, T. ve Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. doi: 10.7827/TurkishStudies.44335
 • Sirem, Ö. ve Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Turkish Studies, 15(4), 993-1009. doi: 10.7827/TurkishStudies.43346
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. Erişim adresi: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. Erişim adresi: https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge.
 • World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. Erişim adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
 • www.wordart.com
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yıldız, A. ve Vural, R. A. (2020). Covid-19 pandemisi ve derinleşen eğitim eşitsizlikleri. TTB Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu (556-565).
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. doi: 10.7827/TurkishStudies.43780
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Yahya Han Erbaş 0000-0003-0802-4536

Publication Date April 27, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 Salgını Döneminde Eğitim: İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380. https://doi.org/10.16916/aded.851724

Cited By