Research Article
BibTex RIS Cite

Examining Reading Skills of Students with Specific Learning Disabilities

Year 2021, Volume: 9 Issue: 2, 330 - 342, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.806983

Abstract

The purpose of this study is to determine the performance of students with specific learning disabilities at specific grade and age level by examining their reading accuracy, reading comprehension, and reading rate. This study was conducted with 79 third grade students with specific learning disabilities who were receiving their education in special education and rehabilitation centers in Konya province. The Oral Reading Skill and Reading Comprehension Test, used to evaluate the reading accuracy, reading comprehension, and reading rate of students, was administered in this study. Findings of the study showed that students with specific learning disabilities performed below their chronological ages and grade levels in reading accuracy (98.73%), reading comprehension (100%), and reading rate (100%). Reading accuracy, reading comprehension, and reading rate were found to influence each other. The findings were discussed in the light of the relevant literature.

References

 • Akyol, H. (2012). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 978-605-364-001-1
 • Akyol, H. (2018). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. DOI: 10.14527/9789758792917
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı, DSM-V Tanı ölçütleri başvuru el kitabı. (E. Köroğlu Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Arlı, M. & Nazik, H. (2010). Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 97895757313908.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üst bilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301-319.
 • Betjemann, R. S. ve Keenan, J. M. (2008). Phonological and semantic priming in children with reading disability. Child Development, 79(4), 1068-1102. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2008.01177.x
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş, & Demirci F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carr, S. C. ve Thompson, B. (1996). The effects of prior knowledge and schema activation strategies on the inferential reading comprehension of children with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 19(1), 48-61.
 • Çakıroğlu, O. (2018). Özgül öğrenme güçlüğüne giriş. M.A. Melekoğlu ve O. Çakıroğlu (Ed.), Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar (s.39). Ankara: Vize Akademi. ISBN: 978605798208.
 • Çelik, C. Erden, G., Özmen, S., & Hesapçıoğlu, S.T. (2018). Okuma becerisi ve özgül öğrenme güçlüğü belirtilerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda değerlendirilmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 65-76.
 • Denton, C.A., Fletcher, J. M., Anthony, J.L., & Francis, D. J. (2006). An evaluation of intensive intervention for students with persistent reading difficulties. Journal of Learning Disabilities, 39(5), 447-466. DOI: 10.1177/00222194060390050601
 • Dündar, H. ve Akyol, H. (2014). Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine ilişkin örnek olay çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 361-377.
 • Ergül, M. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(3), 2033-2057. ISSN: 1303-0485 / 2148-7561.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2006). Educational research: Competencies for analysis and application. New York: Prentice Hall.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Miller. P. (2012). İyi ve zayıf okuyucuların kelime işlemlere ve okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(4), 2807-2828.
 • Harwell, J. M. ve Jackson, R. W. (2008). The complete learning disabilities handbook: Ready-to-use strategies and activities for teaching students with learning disabilities. San Francisco, CA: Joseey-Bass. ISBN-13: 978-0787997557.
 • Jenkins, J. R., Furhs, L. S., Van Den Broek, P., Espin, C. & Deno. S. L. (2003). Accuracy and fluency in list and context reading of skilled and RD groups: Absolute and relative performance levels. Learning Disabilities Research & Pratice, 18(4), 237-245. DOI: 10.1111/1540-5826.00078
 • Katzir, T., Kim, Y., Wolf, M., O’Brien, B., Kennedy, B., Lovett, M. ve ark. (2006). Reading fluency: The whole is more than the parts. Annals of Dyslexia, 56(1), 51-82. DOI: 10.1007/s11881-006-0003-5
 • Keskin, H. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 104-119. DOI: 10.16916/aded.09329
 • Kordan, H., ve Akyol H. (2018). Koro, tekrarlı ve yardımlı okuma yöntemlerinin zayıf okuyucuların okuma ve anlama becerileri üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 43(193), 159-179. DOI: 10.15390/EB.2018.7385.
 • Kuruyer, H., ve Çakıroğlu A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve eğitimsel müdahale sürecinde görüş ve uygulamaları. Turkish Studies, 12(28), 539-555. DOI: 10.7827/TurkishStudies.12494
 • Melekoğlu, M. A., Erden, H. G., & Çakıroğlu, O. (2019). Development of the oral reading skills and comprehension test- II (SOBAT-II) for assessment of Turkish children with specific learining disabilities: Pilot study results. Journal of Educational Issues, 5(2), 131-149. DOI: 10.5296/jei.v5i2.15379
 • Melekoğlu, O. (2018). Özgül öğrenme güçlüğüne giriş. M. Melekoğlu ve O. Çakıroğlu (Ed.), Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s.13). Ankara: Vize Akademi. ISBN: 978605798208.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliği. Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Ozel_Egitim_Hizmetleri_Yonetmeligi_son.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı. Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/14093220_dilvekonumagldestekeitimprogram.pdf
 • Orsolini, M., Fanari, R., Cerracchio, S., & Famiglietti, L. (2009). Phonological and lexical reading in İtalian children with dyslexia. Reading and Writing, 22(8), 933. DOI: 10.1007/s11145-008-9134-x
 • Pierangelo, R. ve Giuliani, G. A. (2006). Learning disabilities: A pratical approach to foundations, assesment, diagnosis and teaching. Boston, MA: Pearson College Division. ISBN-13: 978-0205459643.
 • Rasinski, T. V. (2004). Assessing reading fluency. Honolulu: Pacific Resources for Education and Learning.
 • Saraç, T. ve Çolak, A. (2012). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-28.
 • Sarıpınar, E.G. ve Erden, G. (2010). Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duygusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 25(26), 56-66.
 • Seçkin Yılmaz, S. Ş. ve Baydık, B. (2017). Okuma performansı düşük olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma akıcılıkları. İlköğretim Online, 16(4), 1652-1674. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.342983
 • Stanovich, K. E. (2009). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 189(1-2), 23-55.
 • The United States Department of Education (2016). 38th annual reportto congress on the implementation of the Individuals with Disabilities Education Act. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572027.pdf
 • Varol, H. (2017). Akıcılığı geliştirme programı ile okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., & Scarlon, D. M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(1), 2-40. DOI: 10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x
 • Vural, M. ve Yıkmış, A. (2008). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin öğretimin uyarlanmasına ilişkin yaptıkları çalışmaların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 141-159.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin İncelenmesi

Year 2021, Volume: 9 Issue: 2, 330 - 342, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.806983

Abstract

Araştırmanın genel amacı, özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızı becerilerini inceleyerek öğrencilerin sınıf ve yaş seviyesindeki performanslarını belirlemektir. Araştırma Konya ilinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören özgül öğrenme güçlüğü olan 79 üçüncü sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızı becerilerini değerlendirebilmek amacıyla kullanılan “Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi II” kullanılmıştır. Öğrencilerin %98.73’inin (n= 78) doğru okuma, %100’ünün (n= 79) okuduğunu anlama ve %100’ünün (n= 79) okuma hızı becerilerinde kronolojik yaş ve sınıf seviyesinin altında performans gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızı becerilerinin birbirlerini etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

References

 • Akyol, H. (2012). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 978-605-364-001-1
 • Akyol, H. (2018). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. DOI: 10.14527/9789758792917
 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı, DSM-V Tanı ölçütleri başvuru el kitabı. (E. Köroğlu Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Arlı, M. & Nazik, H. (2010). Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 97895757313908.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üst bilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301-319.
 • Betjemann, R. S. ve Keenan, J. M. (2008). Phonological and semantic priming in children with reading disability. Child Development, 79(4), 1068-1102. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2008.01177.x
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş, & Demirci F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carr, S. C. ve Thompson, B. (1996). The effects of prior knowledge and schema activation strategies on the inferential reading comprehension of children with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 19(1), 48-61.
 • Çakıroğlu, O. (2018). Özgül öğrenme güçlüğüne giriş. M.A. Melekoğlu ve O. Çakıroğlu (Ed.), Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar (s.39). Ankara: Vize Akademi. ISBN: 978605798208.
 • Çelik, C. Erden, G., Özmen, S., & Hesapçıoğlu, S.T. (2018). Okuma becerisi ve özgül öğrenme güçlüğü belirtilerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda değerlendirilmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 65-76.
 • Denton, C.A., Fletcher, J. M., Anthony, J.L., & Francis, D. J. (2006). An evaluation of intensive intervention for students with persistent reading difficulties. Journal of Learning Disabilities, 39(5), 447-466. DOI: 10.1177/00222194060390050601
 • Dündar, H. ve Akyol, H. (2014). Okuma ve anlama problemlerinin tespiti ve giderilmesine ilişkin örnek olay çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 361-377.
 • Ergül, M. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(3), 2033-2057. ISSN: 1303-0485 / 2148-7561.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2006). Educational research: Competencies for analysis and application. New York: Prentice Hall.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Miller. P. (2012). İyi ve zayıf okuyucuların kelime işlemlere ve okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(4), 2807-2828.
 • Harwell, J. M. ve Jackson, R. W. (2008). The complete learning disabilities handbook: Ready-to-use strategies and activities for teaching students with learning disabilities. San Francisco, CA: Joseey-Bass. ISBN-13: 978-0787997557.
 • Jenkins, J. R., Furhs, L. S., Van Den Broek, P., Espin, C. & Deno. S. L. (2003). Accuracy and fluency in list and context reading of skilled and RD groups: Absolute and relative performance levels. Learning Disabilities Research & Pratice, 18(4), 237-245. DOI: 10.1111/1540-5826.00078
 • Katzir, T., Kim, Y., Wolf, M., O’Brien, B., Kennedy, B., Lovett, M. ve ark. (2006). Reading fluency: The whole is more than the parts. Annals of Dyslexia, 56(1), 51-82. DOI: 10.1007/s11881-006-0003-5
 • Keskin, H. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 104-119. DOI: 10.16916/aded.09329
 • Kordan, H., ve Akyol H. (2018). Koro, tekrarlı ve yardımlı okuma yöntemlerinin zayıf okuyucuların okuma ve anlama becerileri üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 43(193), 159-179. DOI: 10.15390/EB.2018.7385.
 • Kuruyer, H., ve Çakıroğlu A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve eğitimsel müdahale sürecinde görüş ve uygulamaları. Turkish Studies, 12(28), 539-555. DOI: 10.7827/TurkishStudies.12494
 • Melekoğlu, M. A., Erden, H. G., & Çakıroğlu, O. (2019). Development of the oral reading skills and comprehension test- II (SOBAT-II) for assessment of Turkish children with specific learining disabilities: Pilot study results. Journal of Educational Issues, 5(2), 131-149. DOI: 10.5296/jei.v5i2.15379
 • Melekoğlu, O. (2018). Özgül öğrenme güçlüğüne giriş. M. Melekoğlu ve O. Çakıroğlu (Ed.), Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s.13). Ankara: Vize Akademi. ISBN: 978605798208.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmenliği. Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Ozel_Egitim_Hizmetleri_Yonetmeligi_son.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2008). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı. Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/14093220_dilvekonumagldestekeitimprogram.pdf
 • Orsolini, M., Fanari, R., Cerracchio, S., & Famiglietti, L. (2009). Phonological and lexical reading in İtalian children with dyslexia. Reading and Writing, 22(8), 933. DOI: 10.1007/s11145-008-9134-x
 • Pierangelo, R. ve Giuliani, G. A. (2006). Learning disabilities: A pratical approach to foundations, assesment, diagnosis and teaching. Boston, MA: Pearson College Division. ISBN-13: 978-0205459643.
 • Rasinski, T. V. (2004). Assessing reading fluency. Honolulu: Pacific Resources for Education and Learning.
 • Saraç, T. ve Çolak, A. (2012). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-28.
 • Sarıpınar, E.G. ve Erden, G. (2010). Okuma güçlüğünde akademik beceri ve duygusal-motor işlevleri değerlendirme testlerinin kullanılabilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 25(26), 56-66.
 • Seçkin Yılmaz, S. Ş. ve Baydık, B. (2017). Okuma performansı düşük olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma akıcılıkları. İlköğretim Online, 16(4), 1652-1674. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.342983
 • Stanovich, K. E. (2009). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 189(1-2), 23-55.
 • The United States Department of Education (2016). 38th annual reportto congress on the implementation of the Individuals with Disabilities Education Act. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572027.pdf
 • Varol, H. (2017). Akıcılığı geliştirme programı ile okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., & Scarlon, D. M. (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(1), 2-40. DOI: 10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x
 • Vural, M. ve Yıkmış, A. (2008). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin öğretimin uyarlanmasına ilişkin yaptıkları çalışmaların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 141-159.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Articles
Authors

Mert Gökdemir 0000-0003-4717-6583

Ayşe Dilşad Yakut 0000-0001-8277-6213

Publication Date April 27, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Gökdemir, M., & Yakut, A. D. (2021). Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerinin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 330-342. https://doi.org/10.16916/aded.806983