Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Effects of Parent Involvement in First-Grade Students’ Learning Reading and Writing: Views of Elementary School Classroom Teachers

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 447 - 468, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.693167

Abstract

The research was used qualitative case study in order to evaluate the effect of parent involvement in the first graders’ learning reading and writing skills from the views of elementary school classroom teachers. A total of 43 first grade teachers working in Kars province participated in the study. The questionnaire consisting of open-ended questions formed by the researchers was used as a measurement tool. Descriptive analysis was employed on the obtained data. It was seen that family involvement was insufficient according to results obtained from findings of the research. It was found that the effect of the studies on family involvement was insufficient for the families. Expectations and priorities of parents were seen as the biggest effect of insufficient family involvement. It was observed that the differences between the students having family support and the other friends in the class were noticeable. It was come into agreement that first reading and writing process is not limited to school and it will be more useful to continue and integrate at home

References

 • Aktepe, V. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin özgüvenlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 757- 772.
 • Akyol, H. (2007). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Atabey, D. ve Tezel Şahin, F. (2011). Aile öğretmen iletişim ve işbirliği ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 793-804.
 • Balcı, A. (2017). Sosyal medya temelli anne katılım programının anne çocuk ilişkisine ve anne öğretmen işbirliği-iletişimine etkisinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Balcı, A. ve Tezel-Şahin, F. (2018). Öğretmen-aile iletişiminde WhatsApp uygulamasının kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 749-776.
 • Creswell, J.W. ve Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative injury. Theory into Practice, 39, 124-130.
 • Çağdaş, A. ve Şahin Seçer, Z. (2011). Anne baba eğitimi. Ankara: Eğiten.
 • Çağdaş, A., Özel, E. ve Konca, A. S. (2016). İlkokul başlangıcında velilerin aile katılım düzeylerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 12(4), 891-908.
 • Çamlıbel-Çakmak, Ö. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 1-18.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim Online Dergisi, 2(2), 28-34.
 • Gül, G. (2007). Okuryazarlık sürecinde aile katılımının rolü. Özel Eğitim Dergisi, 8(1), 17-32.
 • Güler, T. (2007). Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği. Haktanır G. (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş içinde (s. 295-322) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hacısalihoğlu-Karadeniz, M., Aksu, H. H. ve Topal, T. (2012). Aile katılım sürecinin ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin matematik başarısına yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 42(196), 232-245.
 • Ilgar, M. Z. ve Coşkun Ilgar, S. (2018). Eğitime aile odaklı yaklaşmak. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, 2(1), 22-49.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69-83.
 • Kurtulmuş, Z. (2016). Okul öncesi eğitimde uygulanan etkinlik planlarında aile katılımı boyutunun incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5(1), 71-84.
 • Linberg, E. N. (2017). Aile katılımı: bir kavramsal ve durumsal analiz çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 51-72.
 • Oğuz, K. (2012). İlköğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kastamonu.
 • Ömeroğlu, E. ve Can Yaşar, M. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığı Eğitim Dergisi. 2010-1(20), 1-17.
 • Özbaş, M. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin ilköğretim birinci sınıf öğrenci ailelerinin okul yaşamına katılım eğitimi konusundaki görevlerine ilişkin veli algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(170), 61-78.
 • Özcan, A. ve Özcan, A. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: Nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 69-103.
 • Özcan, Ç. ve Aydoğan, Y. (2014). Aile katılımı ile çocukların akademik benlik saygısı arasındaki ilişkinin anne-baba görüşlerine göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 44(202), 19-36.
 • Özenç, E. (2007). İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Selanik Ay, T. ve Aydoğdu, B. (2016). Sınıf öğretmenlerinin aile katılımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(23), 562-590.
 • Şimşek, H. ve Tanaydın, D. (2002). Öğretmen ve veli katılımı: öğretmen-veli psikolojik danışma üçgeni, İlköğretim Online, 1(1), 12-16.
 • Tok, Ş., Tok, T. ve Mazı, A. (2008). İlk okuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses Temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 53, 123-144.
 • Tümkaya, S. (2017). Velilerin okulda eğitime katılım türlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 83-98.
 • Ünlü, H. (2005). Anne babalar için eğitim rehberi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ünüvar, P. (2010). Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 719-730.
 • Yıldız, H. (2017). İlkokula devam eden özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin çocuklarının eğitimlerine katılımlarının incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 2(2), 82-94.
 • Yoleri, S. ve Taşdelen Karçkay, A. (2015). Okul öncesi aile katılımının ebeveyn tutumlarını yordayıcı etkisi. Millli Eğitim Dergisi, 45(206), 121-134.

Öğretmenlerin Gözünden İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerin Okuma Yazma Becerilerini Öğrenme Süreçlerine Ailelerin Katılımı

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 447 - 468, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.693167

Abstract

Bu araştırma, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma ve yazma becerilerinin öğrenim süreçlerine aile katılımının etkisinin birinci sınıf öğretmenleri gözünden değerlendirmeyi amaçlayan nitel bir durum araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Kars ilinde görev yapmakta olan 43 birinci sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş açık uçlu sorulardan oluşan anket formu ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinden betimsel analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlarda aile katılımının yetersiz olduğu görülmüştür. Aile katılımının sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaların aileler üzerindeki etkisinin yetersiz kaldığına dair görüşlere ulaşılmıştır. Aile katılımının yetersiz kalmasının en büyük etkisi olarak ailelerin beklentilerinin, önceliklerinin olduğu görülmüştür. Aile desteği gören öğrencilerin ise sınıftaki diğer arkadaşları ile arasında olan farklılıkların gözle görülür bir şekilde olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgular yanında ilk okuma ve yazma sürecinin okul ile sınırlı kalmaması, evde de aile tarafından gerekli desteğin verilmesinin daha yararlı olduğu konusunda görüş birliği olduğu anlaşılmıştır.

References

 • Aktepe, V. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin özgüvenlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 757- 772.
 • Akyol, H. (2007). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Atabey, D. ve Tezel Şahin, F. (2011). Aile öğretmen iletişim ve işbirliği ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 793-804.
 • Balcı, A. (2017). Sosyal medya temelli anne katılım programının anne çocuk ilişkisine ve anne öğretmen işbirliği-iletişimine etkisinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Balcı, A. ve Tezel-Şahin, F. (2018). Öğretmen-aile iletişiminde WhatsApp uygulamasının kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 749-776.
 • Creswell, J.W. ve Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative injury. Theory into Practice, 39, 124-130.
 • Çağdaş, A. ve Şahin Seçer, Z. (2011). Anne baba eğitimi. Ankara: Eğiten.
 • Çağdaş, A., Özel, E. ve Konca, A. S. (2016). İlkokul başlangıcında velilerin aile katılım düzeylerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 12(4), 891-908.
 • Çamlıbel-Çakmak, Ö. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 1-18.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim Online Dergisi, 2(2), 28-34.
 • Gül, G. (2007). Okuryazarlık sürecinde aile katılımının rolü. Özel Eğitim Dergisi, 8(1), 17-32.
 • Güler, T. (2007). Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği. Haktanır G. (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş içinde (s. 295-322) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hacısalihoğlu-Karadeniz, M., Aksu, H. H. ve Topal, T. (2012). Aile katılım sürecinin ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin matematik başarısına yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 42(196), 232-245.
 • Ilgar, M. Z. ve Coşkun Ilgar, S. (2018). Eğitime aile odaklı yaklaşmak. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, 2(1), 22-49.
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69-83.
 • Kurtulmuş, Z. (2016). Okul öncesi eğitimde uygulanan etkinlik planlarında aile katılımı boyutunun incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5(1), 71-84.
 • Linberg, E. N. (2017). Aile katılımı: bir kavramsal ve durumsal analiz çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 51-72.
 • Oğuz, K. (2012). İlköğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kastamonu.
 • Ömeroğlu, E. ve Can Yaşar, M. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığı Eğitim Dergisi. 2010-1(20), 1-17.
 • Özbaş, M. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin ilköğretim birinci sınıf öğrenci ailelerinin okul yaşamına katılım eğitimi konusundaki görevlerine ilişkin veli algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(170), 61-78.
 • Özcan, A. ve Özcan, A. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: Nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 69-103.
 • Özcan, Ç. ve Aydoğan, Y. (2014). Aile katılımı ile çocukların akademik benlik saygısı arasındaki ilişkinin anne-baba görüşlerine göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 44(202), 19-36.
 • Özenç, E. (2007). İlk okuma ve yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Selanik Ay, T. ve Aydoğdu, B. (2016). Sınıf öğretmenlerinin aile katılımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(23), 562-590.
 • Şimşek, H. ve Tanaydın, D. (2002). Öğretmen ve veli katılımı: öğretmen-veli psikolojik danışma üçgeni, İlköğretim Online, 1(1), 12-16.
 • Tok, Ş., Tok, T. ve Mazı, A. (2008). İlk okuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses Temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 53, 123-144.
 • Tümkaya, S. (2017). Velilerin okulda eğitime katılım türlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 83-98.
 • Ünlü, H. (2005). Anne babalar için eğitim rehberi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ünüvar, P. (2010). Aile katılımı çalışmalarına yönelik ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 719-730.
 • Yıldız, H. (2017). İlkokula devam eden özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin çocuklarının eğitimlerine katılımlarının incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 2(2), 82-94.
 • Yoleri, S. ve Taşdelen Karçkay, A. (2015). Okul öncesi aile katılımının ebeveyn tutumlarını yordayıcı etkisi. Millli Eğitim Dergisi, 45(206), 121-134.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Zehra ÇINAR
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1406-709X
Türkiye


Kasım YILDIRIM
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1406-709X
Türkiye

Publication Date April 27, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA
ÇINAR, Z., & YILDIRIM, K. (2020). Öğretmenlerin Gözünden İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerin Okuma Yazma Becerilerini Öğrenme Süreçlerine Ailelerin Katılımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 447-468. https://doi.org/10.16916/aded.693167