Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Abstracts of Papers in Terms of Academic Writing

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 410 - 426, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.690405

Abstract

Abstract paper is the text sent to the scientific board before the scientific meeting and the title, content and key words of the research are given. The purpose of this research is to examine the abstracts of papers in terms of academic writing. In this study, which is planned as qualitative research, the method of document analysis was used. The review object of the research was a summary of 150 papers presented at national and international meetings on the fields of Social Sciences and Educational Sciences. The data was collected with the help of a” Statement Summary Review form". Content analysis technique was applied in the analysis of data. It was found that the researchers made mistakes in writing the summary of the papers, creating the title, summary text, and keyword.

References

 • Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yayıncılık.
 • Aktaş, E. ve Yurt Uzuner, S. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi. Turkish Studies, 10 (7), 73-96.
 • Anita, C. & Judit, K. (2000). A brief guide to academic writing. Budapest: Muszaki Könyvkiado
 • APA Publication Manual. (2015). Amerikan Psikoloji Derneği yayım kılavuzu. (6. Baskı). (Çev. E. Karadağ). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Atmaca, Ç. (2016). Comparison of hedges in M. A. theses and PH.D. dissertations in ELT. Zeitschrift für die Welt der Türken, 8(2), 309-325.
 • Bahar. M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233.
 • Bailey, S. (2006). Academic writing. New York: Routledge.
 • Bailey, S. (2011). Academic writing (a handbook for international students). New York: Routledge.
 • Bowker, N. (2007). Academic writing: a guide to tertiary level writing. Massey: Massey University Student Life Palmerston North.
 • Butler, L. (2012). Fundamentals of academic writing. New York: Pearson Longman.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Pegem.
 • Chin, P., Koizumi, Y., Reid, S., Wray, S. & Yamazaki, Y. (2015). Academic writing skills. Singapore: Cambridge University.
 • Coffin, C., Curry, M., J., Goodman, S., Hewings, A. Lillis, T., M. & Swann, J. (2005). Teaching academic writing. New York: Routledge.
 • Coffin, C., Curry, M., J., Goodman, S., Hewings, A. Lillis, T., M. & Swann, J. (2005). Teaching academic writing. New York: Routledge.
 • Coşkun, E. & Kan, O. (2013). Lisansüstü tezlere ait özet metinlerinin yazım tekniği bakımından değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 299–313.
 • Deniz, K. & Karagöl, E. (2016). Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tez başlıklarının kelime sayısı ve söz dizimi bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.
 • Deniz, K. & Karagöl, E. (2017). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.
 • Gillet, A., Hammond, A. & Martala, M. (2009). Successful academic writing. London: Pearson Education Limited.
 • Güneş, F. & Çevik, A. (2016). Makale başlıklarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 1185-1202.
 • Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing a pratical handbook. New York: Routledge.
 • Hewings, M. (2001). Academic writing in context. Birmingham: University of Birmingham Press
 • Hinkel, E. (2004). Teaching academic ESL writing. USA: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Irvin, L., L. (2010). What is “academic” writing? Charles Lowe ve Pavel Zemliansky (Ed.), Writing spaces (ss. 3-17). Indiana: Parlor Press.
 • Karagöl, E. (2018). Akademik yazma açısından lisansüstü tezler. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Leki, I. (1998). Academic writing. Cambridge: Cambridge University.
 • Monippally, M., M. & Pawar, B., S. (2010). Academic writing. India: Response Books.
 • Murray, R. & Moore, S. (2006). The handbook of academic writing -a fresh approach-. England: Open University.
 • Murray, R. (2015). Tez nasıl yazılır (Çev. Ş. Çınkır). Ankara: Anı.
 • Oshima, A. & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson-Longman.
 • Paltridge, B. (2004). Academic writing. Language Teaching, 37 (2), 87-105.
 • Patton, Q., M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.) Ankara: Pegem.
 • Pecorari, D. (2008). Academic writing and plagiarism. London: Continuum.
 • Seggie, N. F, & Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma yöntemi. F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 11-22). Ankara: Anı.
 • Seggie, N. F., & Yıldırmış, A. M. (2015). Nitel araştırmaların desenlenmesi. F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 23-35). Ankara: Anı.
 • Sevim, O. & Erem, N. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3),174-186.
 • Sevim, O. & İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies, 7(1), 1863-1873.
 • Silvia, P. J. (2007). How to write a lot. Washington: American Psychological Association.
 • Swales, J. M. & Feak C. B. (2012). Academic writing for graduate students essentials and skills. Michigan: University of Michigan Press.
 • T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (2018). Eğitim Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Başvuru Şartları, 29.10.2018 tarihinde http://www.uak.gov.tr/?q=node/86#2018E sayfasından erişilmiştir.
 • Tatar, E. & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-1: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89-103.
 • Turan, L., Sevim, O. & Tunagür, M. (2018). Türkçe eğitimi alanındaki doktora tezlerinin özet bölümlerine yönelik bir içerik analizi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 29-44.
 • Türkiye Bilimler Akademisi. (2011). Türkçe bilim terimleri sözlüğü sosyal bilimler. Ankara: TÜBA.
 • ÜAK. (2018). Doçentlik başvuru şartları (2018 Nisan Dönemi). 08.12.2108 tarihinde http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo1_2018N_071217.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Zemach, D. & Rumisek, L. (2005). Academic writing from paragraph to essay. Oxford: Macmillan.

Akademik Yazma Açısından Bildiri Özetleri

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 410 - 426, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.690405

Abstract

Bilimsel toplantılarda bir konu üzerinde yapılan açıklama, görüş ve raporun sözlü veya poster şeklinde sunumuna bildiri denir. Poster, özet ve tam metin olmak üzere üç çeşit bildiri vardır. Özet bildiri; bilimsel toplantıdan önce bilim kuruluna gönderilen, araştırmanın başlığı, içeriği ve anahtar kelimelerine yer verilen metindir. Bu araştırmanın amacı, bildiri özetlerini akademik yazma açısından incelemektir. Nitel araştırma olarak planlanan bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme nesnesini, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarına yönelik ulusal ve uluslararası statüdeki toplantılarda sunulmuş 150 bildiri özeti oluşturmuştur. Veriler, “Bildiri Özeti İnceleme Formu” yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Araştırmacıların bildiri özeti yazarken; başlık, özet metni ve anahtar kelime oluşturma hususlarında hata yaptıkları tespit edilmiştir. Araştırmada ulaşılan bulgu ve sonuçların akademik yazmanın içeriğine ve bilimsel toplantılara başvuracak araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yayıncılık.
 • Aktaş, E. ve Yurt Uzuner, S. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik analizi. Turkish Studies, 10 (7), 73-96.
 • Anita, C. & Judit, K. (2000). A brief guide to academic writing. Budapest: Muszaki Könyvkiado
 • APA Publication Manual. (2015). Amerikan Psikoloji Derneği yayım kılavuzu. (6. Baskı). (Çev. E. Karadağ). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Atmaca, Ç. (2016). Comparison of hedges in M. A. theses and PH.D. dissertations in ELT. Zeitschrift für die Welt der Türken, 8(2), 309-325.
 • Bahar. M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233.
 • Bailey, S. (2006). Academic writing. New York: Routledge.
 • Bailey, S. (2011). Academic writing (a handbook for international students). New York: Routledge.
 • Bowker, N. (2007). Academic writing: a guide to tertiary level writing. Massey: Massey University Student Life Palmerston North.
 • Butler, L. (2012). Fundamentals of academic writing. New York: Pearson Longman.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Pegem.
 • Chin, P., Koizumi, Y., Reid, S., Wray, S. & Yamazaki, Y. (2015). Academic writing skills. Singapore: Cambridge University.
 • Coffin, C., Curry, M., J., Goodman, S., Hewings, A. Lillis, T., M. & Swann, J. (2005). Teaching academic writing. New York: Routledge.
 • Coffin, C., Curry, M., J., Goodman, S., Hewings, A. Lillis, T., M. & Swann, J. (2005). Teaching academic writing. New York: Routledge.
 • Coşkun, E. & Kan, O. (2013). Lisansüstü tezlere ait özet metinlerinin yazım tekniği bakımından değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 299–313.
 • Deniz, K. & Karagöl, E. (2016). Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tez başlıklarının kelime sayısı ve söz dizimi bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.
 • Deniz, K. & Karagöl, E. (2017). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.
 • Gillet, A., Hammond, A. & Martala, M. (2009). Successful academic writing. London: Pearson Education Limited.
 • Güneş, F. & Çevik, A. (2016). Makale başlıklarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 1185-1202.
 • Hartley, J. (2008). Academic writing and publishing a pratical handbook. New York: Routledge.
 • Hewings, M. (2001). Academic writing in context. Birmingham: University of Birmingham Press
 • Hinkel, E. (2004). Teaching academic ESL writing. USA: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Irvin, L., L. (2010). What is “academic” writing? Charles Lowe ve Pavel Zemliansky (Ed.), Writing spaces (ss. 3-17). Indiana: Parlor Press.
 • Karagöl, E. (2018). Akademik yazma açısından lisansüstü tezler. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi nedir? Nasıl oluşmuştur? F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 253-266). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Leki, I. (1998). Academic writing. Cambridge: Cambridge University.
 • Monippally, M., M. & Pawar, B., S. (2010). Academic writing. India: Response Books.
 • Murray, R. & Moore, S. (2006). The handbook of academic writing -a fresh approach-. England: Open University.
 • Murray, R. (2015). Tez nasıl yazılır (Çev. Ş. Çınkır). Ankara: Anı.
 • Oshima, A. & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson-Longman.
 • Paltridge, B. (2004). Academic writing. Language Teaching, 37 (2), 87-105.
 • Patton, Q., M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.) Ankara: Pegem.
 • Pecorari, D. (2008). Academic writing and plagiarism. London: Continuum.
 • Seggie, N. F, & Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma yöntemi. F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 11-22). Ankara: Anı.
 • Seggie, N. F., & Yıldırmış, A. M. (2015). Nitel araştırmaların desenlenmesi. F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (ss. 23-35). Ankara: Anı.
 • Sevim, O. & Erem, N. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3),174-186.
 • Sevim, O. & İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies, 7(1), 1863-1873.
 • Silvia, P. J. (2007). How to write a lot. Washington: American Psychological Association.
 • Swales, J. M. & Feak C. B. (2012). Academic writing for graduate students essentials and skills. Michigan: University of Michigan Press.
 • T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (2018). Eğitim Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Başvuru Şartları, 29.10.2018 tarihinde http://www.uak.gov.tr/?q=node/86#2018E sayfasından erişilmiştir.
 • Tatar, E. & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-1: Anahtar Kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89-103.
 • Turan, L., Sevim, O. & Tunagür, M. (2018). Türkçe eğitimi alanındaki doktora tezlerinin özet bölümlerine yönelik bir içerik analizi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 29-44.
 • Türkiye Bilimler Akademisi. (2011). Türkçe bilim terimleri sözlüğü sosyal bilimler. Ankara: TÜBA.
 • ÜAK. (2018). Doçentlik başvuru şartları (2018 Nisan Dönemi). 08.12.2108 tarihinde http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo1_2018N_071217.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi, Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
 • Zemach, D. & Rumisek, L. (2005). Academic writing from paragraph to essay. Oxford: Macmillan.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Efecan KARAGÖL
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0331-8009
Türkiye

Publication Date April 27, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA
KARAGÖL, E. (2020). Akademik Yazma Açısından Bildiri Özetleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 410-426. https://doi.org/10.16916/aded.690405