Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluation of Authorship and Writing Skills Course Curriculum in line with the Opinions of Teachers

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 270 - 291, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.663448

Abstract

This research was carried out to evaluate the 2018 Authorship and Writing Skills Curriculum in line with the opinions of teachers. For this purpose, the research model was designed as a case study, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of fifteen Turkish teachers determined by maximum variation sampling method. In the research, a semi-structured interview form was used as a data collection tool. Content analysis method was used in the analysis of the data obtained in the research. As a result of the research, it was determined that creativity was not given importance in the curriculum, teachers did not use technology much while implementing the curriculum and they preferred more result-based evaluation methods. In addition, the teachers stated that they had problems in practice due to the existing examination system, absence of reading habits of their students and low wanting and motivation towards writing activities.

References

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım okuma-dinleme-konuşma-yazma. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Afrin, N. (2014). Reasons of problems in writing class in the tertiary level of Bangladesh. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 3(11), 41-48.
 • Aşılıoğlu, B. ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 83-111.
 • Bahşi, N. ve Sis, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin cümle, paragraf ve metin oluşturma düzeyi üzerinde etkili olan değişkenler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 553-573.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 3(1), 32-42.
 • Becel, A. (2013). Bilişim teknolojileri ekseninde yazarlık ve yazma becerileri dersine yönelik bir değerlendirme. Turkish Studies, 8(3), 61-81.
 • Beydoğan, H. Ö. (2012). Öğretmenlerin yazılı anlatıma ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimler, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13(2), 177-204.
 • Bolat, E. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile yazma öz yeterlilikleri arasındaki ilişki-Iğdır ili örneği-. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bümen, N. T., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G. ve Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 42(194), 31-50.
 • Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çarkıt, C. ve Karadüz, A. (2015). Ortaokul yazarlık ve yazma becerileri dersi bağlamında yazma becerisi öğretimi üzerine öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 364-381.
 • Defazio, J., Jones, J., Tennant, F. & Hook, S.A. (2010). Academic literacy: the importance and impact of writing across the curriculum–a cases tudy. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2), 34-47.
 • Deniz, E. (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişki. Malatya: İnönü Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Durga, S. S. & Rao, C. S. (2018). Developing Students' Writing Skills in English-A Process Approach. Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching, 6(2), 1-5.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çeviri Editörleri: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2016). Uygulamalı yazma eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Kaleağası, İ. (2009). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişişine etkisi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2015). Durum çalışması. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (ss. 261-285). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karakoç Öztürk, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.
 • Karatay, H. (2011). 4+ 1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(3), 1029-1047.
 • Kasap, D. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişki. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kasten, W. C. ve Yıldırım, K. (2013). Okuma ve yazma eğitimi: tek başıma öğrenemem ki. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • MEB (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu yazarlık ve yazma becerileri dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2018). Yazarlık ve yazma becerileri dersi öğretim programı (ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Oshchepkova, T. & Alkhaldi, A. A. (2018). How to develop writing skills in a foreign language?. European Journal of Foreign Language Teaching, 3(4), 174-185.
 • Özdemir, S. ve Çevik, A. (2018). Yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma ve yaratıcı yazma başarısına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 141-153.
 • Özonat, Z. ve Sis, N. (2016). Yazarlık ve yazma becerileri dersi üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 11(3). 1879-1902.
 • Sadiku, L. M. (2015). The importance of four skills reading, speaking, writing, listening in a lesson hour. European Journal of Language and Literature, 1(1), 29-31.
 • Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 319-337.
 • Tağa, T. ve Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 8(8). 1285-1299.
 • Temel, S., ve Katrancı, M. (2019). İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri, yazmaya yönelik tutumları ve yazma kaygıları arasındaki ilişki. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(17), 322-356.
 • Temur, T. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tok, M. ve Ünlü, S. (2014). Yazma becerisi sorunlarının ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50), 73-95.
 • Tok, M. ve Potur, Ö. (2015) Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461-472.
 • Uslu, A. (2019). İşbirlikli dijital hikaye anlatımının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma ve sosyal duygusal öğrenme becerilerine etkisi. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ürün Karahan, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma kaygıları ile yazma alışkanlıkları arasındaki ilişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5). 3065-3075.
 • Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. ve Yelok V. S. (2006). Yazılı anlatım. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Yaman, H. (2010). Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması, International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım Bilgili, G. ve Kana, F. (2018). Yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12(26), 544-561.
 • Yılmaz, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygısı düzeyleri ve nedenlerinin belirlenmesi (Elazığ örneği). Malatya: İnönü Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Younes, Z. & Albalawi, F. S. (2015). Exploring the most common types of writing problems among English language and translation major sophomore female students at Tabuk University. Asian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(2), 7-26.

Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 270 - 291, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.663448

Abstract

Bu araştırma, 2018 Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nı öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırma modeli, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen on beş Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, programda yaratıcılığa gereken önemin verilmediği, öğretmenlerin programı uygularken teknolojiden çok fazla yararlanmadıkları ve daha çok sonuç odaklı değerlendirme yöntemlerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler, mevcut sınav sistemi, öğrencilerin okuma alışkanlığının olmayışı ve öğrencilerin yazma etkinliklerine yönelik istek ve motivasyonlarının düşük olması gibi nedenlerden dolayı uygulamada sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir.

References

 • Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım okuma-dinleme-konuşma-yazma. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Afrin, N. (2014). Reasons of problems in writing class in the tertiary level of Bangladesh. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 3(11), 41-48.
 • Aşılıoğlu, B. ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 83-111.
 • Bahşi, N. ve Sis, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin cümle, paragraf ve metin oluşturma düzeyi üzerinde etkili olan değişkenler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 553-573.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 3(1), 32-42.
 • Becel, A. (2013). Bilişim teknolojileri ekseninde yazarlık ve yazma becerileri dersine yönelik bir değerlendirme. Turkish Studies, 8(3), 61-81.
 • Beydoğan, H. Ö. (2012). Öğretmenlerin yazılı anlatıma ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimler, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13(2), 177-204.
 • Bolat, E. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile yazma öz yeterlilikleri arasındaki ilişki-Iğdır ili örneği-. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bümen, N. T., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G. ve Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 42(194), 31-50.
 • Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Çarkıt, C. ve Karadüz, A. (2015). Ortaokul yazarlık ve yazma becerileri dersi bağlamında yazma becerisi öğretimi üzerine öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 364-381.
 • Defazio, J., Jones, J., Tennant, F. & Hook, S.A. (2010). Academic literacy: the importance and impact of writing across the curriculum–a cases tudy. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2), 34-47.
 • Deniz, E. (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişki. Malatya: İnönü Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Durga, S. S. & Rao, C. S. (2018). Developing Students' Writing Skills in English-A Process Approach. Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching, 6(2), 1-5.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çeviri Editörleri: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2016). Uygulamalı yazma eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Kaleağası, İ. (2009). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişişine etkisi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2015). Durum çalışması. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (ss. 261-285). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karakoç Öztürk, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.
 • Karatay, H. (2011). 4+ 1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(3), 1029-1047.
 • Kasap, D. (2019). Yedinci sınıf öğrencilerinin dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama düzeyleri ile yazma becerileri arasındaki ilişki. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Kasten, W. C. ve Yıldırım, K. (2013). Okuma ve yazma eğitimi: tek başıma öğrenemem ki. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • MEB (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu yazarlık ve yazma becerileri dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2018). Yazarlık ve yazma becerileri dersi öğretim programı (ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Oshchepkova, T. & Alkhaldi, A. A. (2018). How to develop writing skills in a foreign language?. European Journal of Foreign Language Teaching, 3(4), 174-185.
 • Özdemir, S. ve Çevik, A. (2018). Yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma ve yaratıcı yazma başarısına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 141-153.
 • Özonat, Z. ve Sis, N. (2016). Yazarlık ve yazma becerileri dersi üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 11(3). 1879-1902.
 • Sadiku, L. M. (2015). The importance of four skills reading, speaking, writing, listening in a lesson hour. European Journal of Language and Literature, 1(1), 29-31.
 • Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 319-337.
 • Tağa, T. ve Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 8(8). 1285-1299.
 • Temel, S., ve Katrancı, M. (2019). İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri, yazmaya yönelik tutumları ve yazma kaygıları arasındaki ilişki. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(17), 322-356.
 • Temur, T. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tok, M. ve Ünlü, S. (2014). Yazma becerisi sorunlarının ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(50), 73-95.
 • Tok, M. ve Potur, Ö. (2015) Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461-472.
 • Uslu, A. (2019). İşbirlikli dijital hikaye anlatımının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma ve sosyal duygusal öğrenme becerilerine etkisi. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ürün Karahan, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma kaygıları ile yazma alışkanlıkları arasındaki ilişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5). 3065-3075.
 • Yakıcı, A., Yücel, M., Doğan, M. ve Yelok V. S. (2006). Yazılı anlatım. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Yaman, H. (2010). Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması, International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım Bilgili, G. ve Kana, F. (2018). Yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12(26), 544-561.
 • Yılmaz, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygısı düzeyleri ve nedenlerinin belirlenmesi (Elazığ örneği). Malatya: İnönü Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Younes, Z. & Albalawi, F. S. (2015). Exploring the most common types of writing problems among English language and translation major sophomore female students at Tabuk University. Asian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(2), 7-26.
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Tarık Başar 0000-0002-2653-0435

Meral Yavaşlı 0000-0003-0276-9561

Publication Date April 27, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Başar, T., & Yavaşlı, M. (2020). Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 270-291. https://doi.org/10.16916/aded.663448