Research Article
BibTex RIS Cite

Teachers' Views on the Teaching of Culture in Teaching Turkish as a Foreign Language

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 1115 - 1129, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.609340

Abstract

Teaching Turkish as a foreign
language is a multidimensional process. In this process, teaching of the
language becomes prominent. However, various other components are involved in
the process as well. One of these components is culture. The aim of this study
is to examine teachers' views on teaching culture in teaching of Turkish as a foreign
language. In the study which was conducted using one of the qualitative
research methods, namely, the interview method, data which were obtained
through interview forms and consisted of teachers’ views were analyzed. Miles
and Huberman's (2015) interactive model was used in the analysis of the data.
According to the findings of the study, it was found that teachers had
different opinions on the adequacy of the materials in terms of teaching
culture, that they adopted different ways in teaching culture, that the
students in classes were willing to learn the Turkish culture, that the
students’ approach to the Turkish culture was generally positive and that the
teaching of culture should be included more in course books. Based on the
findings, it is recommended that, in teaching Turkish as a foreign language,
cultural elements in course books should primarily be enriched.

References

 • Bayraktar, S. (2015). Yeni Hitit 1 yabancılar için Türkçe ders kitabının kültür aktarımı açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 2, 7-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/huydotad/issue/37784/436227
 • Bölükbaş, F., & Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. Turkish Studies, 5(4), 221-235.
 • Demir, A., & Açık, F. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 30, 51-72.
 • Elbi̇r, B., & Aka, F. N. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10(12), 371-386.
 • Erdem, B. (2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişim yeteneklerinin geliştirilmesine etkileşimsel toplumdilbilimsel bir yaklaşım. D. Yaylı ve Y. Bayyurt (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi politika yöntem ve beceriler (2. bs.) içinde (ss. 115-142). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdem, M. D., Gün, M., & Karateke, B. (2015). İleri seviye için hazırlanan İstanbul yabancılara Türkçe öğretim setinin kültür aktarımı açısından incelenmesi. International Journal of Language Academy, 3(1), 8-17.
 • Erdil, M. (2018). Türkçe okutmanlarına ve yabancı öğrencilere göre İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitaplarında (A1-A2) kültür aktarımı. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 6(1), 337-357.
 • Eryaman, M. Y., & Kana, F. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde program sorunu. A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/Kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler içinde (ss. 207-226). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güleç, İ., & İnce, B. (2013). Türkçe öğrenen yabancıların günlük yaşama ilişkin kültürel algıları üzerine bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 95-106.
 • Gün, M. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi veren öğretim elemanlarının Adıyaman ili çadır kent bölgesinde Türkçe öğrenen Suriyeli mültecilere Türk kültürü aktarımına ilişkin görüşleri. Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 5, 119-138. http://dx.doi.org/10.18299/cahij.61
 • Güngör, E. (1999). Türk kültürü ve milliyetçilik (14. bs.). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • İşcan, A. (2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Turkish Studies, 6(3), 939-948.
 • İşcan, A. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak filmlerden yararlanma. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 58, 437-452.
 • İşcan, A., & Yassıtaş, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi iklim Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 düzeyi). Aydın TÖMER Dil Dergisi, 3(1), 47-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/aydintdd/issue/36339/400678
 • Kalenderoğlu, İ. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey (A1, A2) ders kitaplarında kültür aktarımı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 4(12), 73-83. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egitimvetoplum/issue/32107/355906
 • Kalfa, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde sözlü kültür unsurlarının kullanımı. Millî Folklor, 25(97), 167-177.
 • Karababa, Z. C., & Üstünsoy Taşkın, S. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Dil Dergisi, 157, 65-80.
 • Kırbaş, G., & Doğanay, H. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/öğreniminde dizi ve filmler. International Journal of Languages’ Education and Teaching, UDES 2015, 1052-1061.
 • Kutlu, A. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürün araç olarak kullanımı: Gazi yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 Seviyesi). Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 697-710.
 • Jiang, W. (2000). The relationship between culture and language. ELT journal, 54(4), 328-334.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi (Çev. Ed., S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Okur, A., & Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1619-1640.
 • Ökten, C. E., & Kavanoz, S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimini hedefleyen ders kitaplarında kültür aktarımı. Turkish Studies, 9(3), 845-862.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş (Çev. D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Seçkin Polat, Ö., & Dilidüzgün, Ş. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şiir etkinliklerinin kültürel işlevi. Turkish Studies, 10(7), 815-834.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük (10. bs.). Ankara: TDK Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. (2012). Cultural transmission through teaching Turkish as a foreign language course books. Turkish Studies, 7(3), 2751-2759.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Paylaşımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 1115 - 1129, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.609340

Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, çok boyutlu bir
süreçtir. Bu süreçte öncelikle dilin öğretimi 
ön plana çıkmaktadır. Ancak bu sürece dâhil olan farklı bileşenler de
bulunmaktadır. Bu bileşenlerden biri de kültürdür. Bu bağlamda çalışmanın
amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmenlerin kültür aktarımına
yönelik görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde
gerçekleştirilen çalışmada,  görüşme formlarıyla
elde edilen ve öğretmen görüşlerini yansıtan veriler incelenmiştir. Verilerin
analizinde Miles ve Huberman’ın (2015) etkileşimli modeli kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin kültür aktarımında
materyal yeterliği konusunda farklı görüşlere sahip oldukları, derslerinde
çeşitli kültür aktarım yollarını benimsedikleri, sınıf içi öğrenme boyutunda
öğrencilerin Türk kültürünü öğrenmeye istekli oldukları, Türk kültürüne
yaklaşımlarının genellikle olumlu olduğu, kitaplarda ise kültür aktarımına daha
fazla yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öncelikli olarak ders kitaplarındaki
kültürel unsurların zenginleştirilmesi önerilmektedir.

References

 • Bayraktar, S. (2015). Yeni Hitit 1 yabancılar için Türkçe ders kitabının kültür aktarımı açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 2, 7-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/huydotad/issue/37784/436227
 • Bölükbaş, F., & Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. Turkish Studies, 5(4), 221-235.
 • Demir, A., & Açık, F. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 30, 51-72.
 • Elbi̇r, B., & Aka, F. N. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültür aktarımına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10(12), 371-386.
 • Erdem, B. (2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde iletişim yeteneklerinin geliştirilmesine etkileşimsel toplumdilbilimsel bir yaklaşım. D. Yaylı ve Y. Bayyurt (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi politika yöntem ve beceriler (2. bs.) içinde (ss. 115-142). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdem, M. D., Gün, M., & Karateke, B. (2015). İleri seviye için hazırlanan İstanbul yabancılara Türkçe öğretim setinin kültür aktarımı açısından incelenmesi. International Journal of Language Academy, 3(1), 8-17.
 • Erdil, M. (2018). Türkçe okutmanlarına ve yabancı öğrencilere göre İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitaplarında (A1-A2) kültür aktarımı. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 6(1), 337-357.
 • Eryaman, M. Y., & Kana, F. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde program sorunu. A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/Kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler içinde (ss. 207-226). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güleç, İ., & İnce, B. (2013). Türkçe öğrenen yabancıların günlük yaşama ilişkin kültürel algıları üzerine bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 3(3), 95-106.
 • Gün, M. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi veren öğretim elemanlarının Adıyaman ili çadır kent bölgesinde Türkçe öğrenen Suriyeli mültecilere Türk kültürü aktarımına ilişkin görüşleri. Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 5, 119-138. http://dx.doi.org/10.18299/cahij.61
 • Güngör, E. (1999). Türk kültürü ve milliyetçilik (14. bs.). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • İşcan, A. (2011). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Turkish Studies, 6(3), 939-948.
 • İşcan, A. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak filmlerden yararlanma. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 58, 437-452.
 • İşcan, A., & Yassıtaş, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarında kültür aktarımı: Yedi iklim Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 düzeyi). Aydın TÖMER Dil Dergisi, 3(1), 47-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/aydintdd/issue/36339/400678
 • Kalenderoğlu, İ. (2015). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey (A1, A2) ders kitaplarında kültür aktarımı. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 4(12), 73-83. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egitimvetoplum/issue/32107/355906
 • Kalfa, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde sözlü kültür unsurlarının kullanımı. Millî Folklor, 25(97), 167-177.
 • Karababa, Z. C., & Üstünsoy Taşkın, S. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Dil Dergisi, 157, 65-80.
 • Kırbaş, G., & Doğanay, H. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/öğreniminde dizi ve filmler. International Journal of Languages’ Education and Teaching, UDES 2015, 1052-1061.
 • Kutlu, A. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürün araç olarak kullanımı: Gazi yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği (B1-B2 Seviyesi). Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 697-710.
 • Jiang, W. (2000). The relationship between culture and language. ELT journal, 54(4), 328-334.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi (Çev. Ed., S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Okur, A., & Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1619-1640.
 • Ökten, C. E., & Kavanoz, S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimini hedefleyen ders kitaplarında kültür aktarımı. Turkish Studies, 9(3), 845-862.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş (Çev. D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Seçkin Polat, Ö., & Dilidüzgün, Ş. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şiir etkinliklerinin kültürel işlevi. Turkish Studies, 10(7), 815-834.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük (10. bs.). Ankara: TDK Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. (2012). Cultural transmission through teaching Turkish as a foreign language course books. Turkish Studies, 7(3), 2751-2759.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gürkan Moralı 0000-0002-8539-7507

Ali Göçer

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 4

Cite

APA Moralı, G., & Göçer, A. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Paylaşımına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1115-1129. https://doi.org/10.16916/aded.609340

Cited By