Research Article
BibTex RIS Cite

Frequency of the Words of Arabic Origin in the “Yedi İklim Türkçe“ Textbook Series

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 996 - 1009, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.604317

Abstract

The aim of this study was to
examine the number, frequency and types of the words of Arabic origin in the Yedi İklim Türkçe series, to compare the
meanings of the words of Arabic origin with their meanings in Turkish and Arabic
based on students’ views. The materials scrutinized were the reading texts in
the Yedi İklim Türkçe series (A1-A2)
and the study group was composed of 7 Arab students.  In this qualitative study, document analysis was
used and “word” was used as the unit of analysis. In addition, an interview
form was used to determine the semantic dimensions of the words. According to
the findings obtained from the study, the total word frequency in the reading
texts of the A1 and A2 levels of Yedi
İklim Türkçe
was 16876, among which 474 words of Arabic origin were used
2883 times (17.1%). It was determined that words of Arabic origin were included
in the A2 level textbook mostly, and in terms of word types, it was found that
the most used type was noun and the least used type was preposition. In addition,
according to the opinions of the Arabic students, words of Arabic origin that entered
Turkish showed a significant similarity in terms of their meanings with their Arabic
counterparts (70.5%).

References

 • Aksan, D. (2000). Türkiye Türkçesinin dünü, bugünü, yarını. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Alp M. (2017). Türklere Arapça öğretiminde hazırbulunuşluk if’âl vezninde Türkçeleşmiş Arapça asıllı mastar isimler ve örneklem kullanımları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 130-142.
 • Aytaç, B. (1994). Arap lehçelerindeki Türkçe kelimeler. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cheneb, M. B. (1966). Cezayir konuşma dilinde muhafaza edilen Türkçe ve Türkçe aracılığı ile gelen Farsça kelimeler. (Çev. Ahmed Ateş). Belleten-Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (1966), 158-213.
 • Dursunoğlu, H. (2014). Türkiye Türkçesindeki Arapça sözcükler ve bu sözcüklerdeki ses olayları. Turkish Studies, 9(9), 517-528.
 • Gökalp, Z. (1968). Türkçülüğün esasları. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Karaağaç, G. (2008). Türkçe verintiler sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Nation, P. (2005). Teaching vocabulary. The Asian EFL Journal Quarterly, 7(3): 47-54.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uğur, F. ve Azizoğlu N. İ. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1): 151-166.
 • URL 1: https://www.yee.org.tr/tr/birim/turkce-ogretim-setleri (Erişim Tarihi: 09.10.2018).
 • URL 2: https://www.goc.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.08.2019).
 • URL3: https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/08133210_01Nisan2019 internetSunusuGeciciKorumaAlOgr.pdf (Erişim Tarihi: 05.05.2019).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüce, N. (1999). Osmanlı Türkçesi. İstanbul: Osmanlı Medeniyeti Tarihi.

Yedi İklim Türkçe Setinde Arapça Kökenli Sözcüklerin Sıklığı

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 996 - 1009, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.604317

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Yedi İklim Türkçe setinde bulunan
Arapça kökenli sözcükleri sayı, sıklık ve türlerine göre incelemek; tespit edilen
Arapça kökenli sözcüklerin Türkçe ve Arapçada sahip oldukları anlamları öğrenci
görüşlerine göre karşılaştırmaktır. Çalışma materyalini, Yedi İklim Türkçe
setinde (A1-A2) yer alan okuma metinleri; çalışma grubunu 7 Arap öğrenci
oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntem ve teknikleri bağlamında doküman
incelemesi ile gerçekleştirilen çalışmada, analiz birimi olarak “sözcük”
kullanılmıştır. Ayrıca sözcüklerin anlamsal boyutlarının belirlenmesi amacıyla
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, A1 ve A2
düzeyi Yedi İklim Türkçe setinin okuma metinlerindeki toplam sözcük sıklığının
16876 olduğu, bunlar arasında Arapça kökenli 474 sözcüğün 2883 kez (%17,1)
kullanıldığı belirlenmiştir. Arapça kökenli sözcüklere en fazla A2 düzey ders
kitabında yer verildiği; sözcük türleri açısından en çok isim, en az ise edat
kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Arap öğrencilerin görüşlerine göre
dilimize girmiş Arapça kökenli sözcüklerin Arapça ile anlamsal açıdan büyük bir
oranda (%70,5) benzerlik gösterdiği saptanmıştır. 

References

 • Aksan, D. (2000). Türkiye Türkçesinin dünü, bugünü, yarını. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Alp M. (2017). Türklere Arapça öğretiminde hazırbulunuşluk if’âl vezninde Türkçeleşmiş Arapça asıllı mastar isimler ve örneklem kullanımları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 130-142.
 • Aytaç, B. (1994). Arap lehçelerindeki Türkçe kelimeler. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Cheneb, M. B. (1966). Cezayir konuşma dilinde muhafaza edilen Türkçe ve Türkçe aracılığı ile gelen Farsça kelimeler. (Çev. Ahmed Ateş). Belleten-Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (1966), 158-213.
 • Dursunoğlu, H. (2014). Türkiye Türkçesindeki Arapça sözcükler ve bu sözcüklerdeki ses olayları. Turkish Studies, 9(9), 517-528.
 • Gökalp, Z. (1968). Türkçülüğün esasları. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Karaağaç, G. (2008). Türkçe verintiler sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Nation, P. (2005). Teaching vocabulary. The Asian EFL Journal Quarterly, 7(3): 47-54.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uğur, F. ve Azizoğlu N. İ. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1): 151-166.
 • URL 1: https://www.yee.org.tr/tr/birim/turkce-ogretim-setleri (Erişim Tarihi: 09.10.2018).
 • URL 2: https://www.goc.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.08.2019).
 • URL3: https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/08133210_01Nisan2019 internetSunusuGeciciKorumaAlOgr.pdf (Erişim Tarihi: 05.05.2019).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüce, N. (1999). Osmanlı Türkçesi. İstanbul: Osmanlı Medeniyeti Tarihi.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hüseyin Özçakmak

Görkem Yılmaz Tutku

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 4

Cite

APA Özçakmak, H., & Tutku, G. Y. (2019). Yedi İklim Türkçe Setinde Arapça Kökenli Sözcüklerin Sıklığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 996-1009. https://doi.org/10.16916/aded.604317