Research Article
BibTex RIS Cite

The Development of the Turkish Teachers' Dependence on Textbooks Scale: A Validity and Reliability Study

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 876 - 897, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.578034

Abstract

The purpose of this study was to develop a valid and
reliable scale that could assess the dependence of Turkish teachers on
textbooks. In order to develop the item pool in the study, relevant literature
was reviewed, expert opinions were sought and focus group interviews were
conducted with teachers. The Kaiser-Meyer-Olkin value of the scale was ,959 and
the Bartlett’s Test value was found to be significant at 5% significance level
(p <.05). After piloting of the scale, exploratory factor analysis was
conducted and 4 subdimensions were identified. Afterwards, confirmatory factor analysis
was performed to confirm the structure yielded by the exploratory factor analysis.
Based on the results of that analysis, it was determined that the scale had
goodness of fit and was validated (RMSEA =, 065, GFI =, 88, AGFI =, 845, CFI =,
953, NFI =, 913). Thus, a valid and reliable scale was developed.

References

 • Aslan, E. (2010). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ders kitapları. Eğitim ve Bilim, 35(158), 215-231.
 • Awang, Z. (2012). A handbook on SEM, structure equation modeling. Universiti Tegnologi MARA, Kelantan: Malaysia Press.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (21. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güneş, F. (2002). Ders kitaplarının incelenmesi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2017). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2018). Yayın aldırılmaması. Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları (2. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Schumacher, R. ve Lomax, R. (2004). A beginner’s guide to structual equation modelling. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Seçer, İ. (2015a). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve LISREL uygulamaları (1. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Seçer, İ. (2015b). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi analiz ve raporlaştırma (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları,3(6), 49-74.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivaria testatistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (5. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tertemiz, N., Ercan, L. & Kayabaşı, Y. (2011). Ders kitabı ve eğitimdeki önemi. L. Küçükahmet, (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (3. baskı) içinde (s.34). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Ülker, M. (2012). Medya okuryazarlığı dersi öğretmen kılavuz kitabının öğretim programı ile tutarlılığının değerlendirilmesi.Ankara: Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 876 - 897, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.578034

Abstract

Bu
çalışmada, Türkçe öğretmenlerinin ders kitaplarına bağlılıklarını ölçebilecek
geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmada, madde
havuzunu oluşturmak amacıyla ilgili alanyazından yararlanılmış, uzman görüşü
alınmış ve öğretmenlerle odak grup görüşmesi yapılmıştır. Ölçeğin
Kaiser-Meyer-Olkin değeri ,959, Bartlett’s Test değeri de %5 anlamlılık
düzeyinde (p<,05) anlamlı çıkmıştır. Pilot uygulama gerçekleştirilmiş ve sonrasında
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış ve ölçekte 4 alt boyut belirlenmiştir.
Ardından AFA’da ortaya çıkan yapıyı doğrulamak için Doğrulayıcı Faktör Analizi
(DFA) yapılmıştır.  Analiz sonucunda
ölçeğin iyi uyuma sahip olduğu ve modelin doğrulandığı belirlenmiştir (RMSEA=,065,
GFI=,88, AGFI=,845, CFI=,953, NFI=,913). Böylelikle geçerli ve güvenilir bir
ölçek elde edilmiştir.

References

 • Aslan, E. (2010). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ders kitapları. Eğitim ve Bilim, 35(158), 215-231.
 • Awang, Z. (2012). A handbook on SEM, structure equation modeling. Universiti Tegnologi MARA, Kelantan: Malaysia Press.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (21. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güneş, F. (2002). Ders kitaplarının incelenmesi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2017). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2018). Yayın aldırılmaması. Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları (2. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Schumacher, R. ve Lomax, R. (2004). A beginner’s guide to structual equation modelling. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Seçer, İ. (2015a). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve LISREL uygulamaları (1. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Seçer, İ. (2015b). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi analiz ve raporlaştırma (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları,3(6), 49-74.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivaria testatistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (5. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tertemiz, N., Ercan, L. & Kayabaşı, Y. (2011). Ders kitabı ve eğitimdeki önemi. L. Küçükahmet, (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu (3. baskı) içinde (s.34). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Ülker, M. (2012). Medya okuryazarlığı dersi öğretmen kılavuz kitabının öğretim programı ile tutarlılığının değerlendirilmesi.Ankara: Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ahmet Tayfun Öztürk

Arif Çerçi

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 4

Cite

APA Öztürk, A. T., & Çerçi, A. (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 876-897. https://doi.org/10.16916/aded.578034