Research Article
BibTex RIS Cite

Teachers’ Opinions and Practices on the Secondary School Reading Skills Course

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 841 - 856, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.569845

Abstract

In this study, it was aimed to determine
the classroom practices of teachers in secondary school Reading Skills course.
In addition, teachers 'opinions about the effect of the course on students'
reading habits were received. Case study design was used in this study which
was prepared according to qualitative research model. The research was carried
out with 11 Turkish teachers working in central districts of Kayseri, selected
by purposive sampling method and had taught Reading Skills course for at least
one school year since 2012. The research data were collected with a
semi-structured interview form and analyzed with content analysis.
According to the results of the study, teachers found
the course effective. Reading and comprehension of the different types of texts
and reviving the read texts are determined as the main in-class practices in
the Reading Skills course. 

References

 • Akpınar, B. (2009). İlköğretim 1–5. sınıflar Türkçe öğretim programları görsel okuma ve sunu öğrenme alanının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim. 34 (154), 37-49.
 • Akyol, H. (2003). Metinlerden anlam kurma. Türklük Bilimi Araştırmaları. 13, 49-58.
 • Akyol, H., (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2016). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem akademi.
 • Braden, R. (1996). Visual literacy McIsaac and Vrasidas (Ed) handbook of research in educational communications (502-503). reprinted in EBSCOhost database.
 • Budak, Y. (2000). Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi. Dil Dergisi. 92, 19-26.
 • Coşkun, E.(2002). Okumanın hayatımızdaki yeri ve okuma sürecinin oluşumu. TÜBAR-XI, Bahar, 231-244.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S.B. Demir Çev. Edt.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çarkıt, C. (2018). Ortaokul Türkçe derslerinde eleştirel dinleme/ İzleme uygulamaları üzerine bir eylem araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Çelen, N. (1993). Ailenin dil gelişimine etkisi F. Oğuzkan (Ed.), İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi ve sorunları, (s.77-93) içinde. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Çiftçi, M. (2006). Eleştirel okuma. Belleten. I, 55-80.
 • Çiftçi, Ö., Temizyürek, F. (2008) İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 109-129.
 • Demir, T. (2010). Türkçe öğretiminde anlama ve zihinde yeniden yapılandırma. Türklük Bilimi Araştırmaları. 27, 185-200.
 • Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds) (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oas, CA: Sage Publications.
 • Geers A. E. (2003). Predictors of reading skill development in children with early cochlear implantation. Ear Hear. 24, 59S-68.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel yayınları.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem akademi.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies. 4(4), 1025-1055.
 • Göçer, A. (2014). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hoody, M. L. (2008). Critical literacy in primary education: Policy, praxis and the postmodern. PhD. Thesis. Minnesota: University of Minnesota.
 • Kaya, D. (2008). Öğrencilerin okuduğunu anlamalarının çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemine göre karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
 • Kaya, M. (2014). Okuma kültürü ve çocuk edebiyatı. Türk Dili. 756, 608-622.
 • Koçak, N., Ergin, B., ve Yalçın, H. (2014). 60-72 aylık çocukların Türkçe dil kullanımı düzeyleri ve etki eden faktörlerin incelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, 100- 106.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Basımevi belirtilmemiş.
 • MEB (2018). Okuma becerileri dersi öğretim programı. Ankara: MEB yayınları.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. London: SAGE Publications.
 • Norton, D. E. (2011). Through the eyes of a child ( 8th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Ortaş, İ. (2014). Türkiye ve dünyada kitap okuma değerlerinin karşılaştırması ve sosyal yaşamımıza etkileri. Türk Kütüphaneciliği. 28 (3), 323-337.
 • Özen, M., Ertem, İ. S. (2014). Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies. 24, 319-350.
 • Paris, S. G., Carpenter, R. D., Paris, A. H., Hamilton, E. E. (2005). Spurious and genuine correlates of children’s reading comprehension In S. G. Paris & S. A. Stahl (Eds.). Children’s reading comprehension and assessment (pp. 131-160). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Persad, B. M. (2002) The effects of the linguistic experiences reading habits, involvement between Latino parents and their student children, and native language use in the home-on academic performance through high school (Unpublished Doctoral Thesis), Alliant International University, San Diego, USA.
 • Rupley, W. H., Nichols, W. D., Blair, T. R. (2008) Language and culture in literacy instruction: Where have they gone?. The Teacher Educator. 43, 238-248.
 • Samuels, S. J. (2006). Toward a model of reading fluency. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (pp. 24-46). Newark, Del.: International Reading Association.
 • Samur, Ö. İ. (2014). Türkiye’deki ve Dünya’daki çalışmaların tanıklığında okuma kültürü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (22), 157-188.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Sever, S. (2007). Okuma kültürü edinme sürecinde Türkçe öğretiminin sorumluluğu. Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı. Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Şahinel, S. (2002). Eleştirel düşünme. Ankara: Pegema Yayınları.
 • TDK. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay.
 • Ungan, S. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 218-228.
 • White, M. A. (1987). Information and imagery education. In M. A. White (Ed.), What Curriculum for the Information Age? Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yin,R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA.:Sage.

Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 841 - 856, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.569845

Abstract

Bu çalışmada
ortaokul Okuma Becerileri dersine yönelik öğretmenlerin gerçekleştirdiği sınıf
içi uygulamaların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca dersin öğrencilerin
okuma alışkanlıkları üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri alınmıştır.

Nitel araştırma modeline göre hazırlanmış bu
çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Araştırma Kayseri ili merkez
ilçelerinde görev yapan, amaçlı olarak seçilen ve 2012 yılından itibaren en az
bir eğitim öğretim yılı Okuma Becerileri dersi okutmuş 11 Türkçe öğretmeni ile
yürütülmüştür. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre,
öğretmenler dersi etkili bulmaktadır. Farklı metin türlerinin okunup
anlamlandırılması ve okunan metinlerin canlandırılması Okuma Becerileri
dersinde gerçekleştirilen başlıca sınıf içi uygulamalar olarak tespit
edilmiştir

References

 • Akpınar, B. (2009). İlköğretim 1–5. sınıflar Türkçe öğretim programları görsel okuma ve sunu öğrenme alanının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim. 34 (154), 37-49.
 • Akyol, H. (2003). Metinlerden anlam kurma. Türklük Bilimi Araştırmaları. 13, 49-58.
 • Akyol, H., (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2016). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem akademi.
 • Braden, R. (1996). Visual literacy McIsaac and Vrasidas (Ed) handbook of research in educational communications (502-503). reprinted in EBSCOhost database.
 • Budak, Y. (2000). Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi. Dil Dergisi. 92, 19-26.
 • Coşkun, E.(2002). Okumanın hayatımızdaki yeri ve okuma sürecinin oluşumu. TÜBAR-XI, Bahar, 231-244.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S.B. Demir Çev. Edt.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çarkıt, C. (2018). Ortaokul Türkçe derslerinde eleştirel dinleme/ İzleme uygulamaları üzerine bir eylem araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Çelen, N. (1993). Ailenin dil gelişimine etkisi F. Oğuzkan (Ed.), İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi ve sorunları, (s.77-93) içinde. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Çiftçi, M. (2006). Eleştirel okuma. Belleten. I, 55-80.
 • Çiftçi, Ö., Temizyürek, F. (2008) İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 109-129.
 • Demir, T. (2010). Türkçe öğretiminde anlama ve zihinde yeniden yapılandırma. Türklük Bilimi Araştırmaları. 27, 185-200.
 • Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds) (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oas, CA: Sage Publications.
 • Geers A. E. (2003). Predictors of reading skill development in children with early cochlear implantation. Ear Hear. 24, 59S-68.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel yayınları.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem akademi.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies. 4(4), 1025-1055.
 • Göçer, A. (2014). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hoody, M. L. (2008). Critical literacy in primary education: Policy, praxis and the postmodern. PhD. Thesis. Minnesota: University of Minnesota.
 • Kaya, D. (2008). Öğrencilerin okuduğunu anlamalarının çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemine göre karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
 • Kaya, M. (2014). Okuma kültürü ve çocuk edebiyatı. Türk Dili. 756, 608-622.
 • Koçak, N., Ergin, B., ve Yalçın, H. (2014). 60-72 aylık çocukların Türkçe dil kullanımı düzeyleri ve etki eden faktörlerin incelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, 100- 106.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Basımevi belirtilmemiş.
 • MEB (2018). Okuma becerileri dersi öğretim programı. Ankara: MEB yayınları.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. London: SAGE Publications.
 • Norton, D. E. (2011). Through the eyes of a child ( 8th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Ortaş, İ. (2014). Türkiye ve dünyada kitap okuma değerlerinin karşılaştırması ve sosyal yaşamımıza etkileri. Türk Kütüphaneciliği. 28 (3), 323-337.
 • Özen, M., Ertem, İ. S. (2014). Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies. 24, 319-350.
 • Paris, S. G., Carpenter, R. D., Paris, A. H., Hamilton, E. E. (2005). Spurious and genuine correlates of children’s reading comprehension In S. G. Paris & S. A. Stahl (Eds.). Children’s reading comprehension and assessment (pp. 131-160). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Persad, B. M. (2002) The effects of the linguistic experiences reading habits, involvement between Latino parents and their student children, and native language use in the home-on academic performance through high school (Unpublished Doctoral Thesis), Alliant International University, San Diego, USA.
 • Rupley, W. H., Nichols, W. D., Blair, T. R. (2008) Language and culture in literacy instruction: Where have they gone?. The Teacher Educator. 43, 238-248.
 • Samuels, S. J. (2006). Toward a model of reading fluency. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (pp. 24-46). Newark, Del.: International Reading Association.
 • Samur, Ö. İ. (2014). Türkiye’deki ve Dünya’daki çalışmaların tanıklığında okuma kültürü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (22), 157-188.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Sever, S. (2007). Okuma kültürü edinme sürecinde Türkçe öğretiminin sorumluluğu. Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Sorunları Toplantısı. Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü
 • Şahinel, S. (2002). Eleştirel düşünme. Ankara: Pegema Yayınları.
 • TDK. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay.
 • Ungan, S. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 218-228.
 • White, M. A. (1987). Information and imagery education. In M. A. White (Ed.), What Curriculum for the Information Age? Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10.Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Yin,R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA.:Sage.
There are 42 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Cafer Çarkıt

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 4

Cite

APA Çarkıt, C. (2019). Ortaokul Okuma Becerileri Dersine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 841-856. https://doi.org/10.16916/aded.569845