Research Article
BibTex RIS Cite

An Examination of Teaching Writing in Turkish Teaching based on Foreign Students at Advanced Level

Year 2019, Volume: 7 Issue: 2, 436 - 449, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.525728

Abstract

Writing skill requires
production and occurs within a mental process. Students are expected to write
down their feelings and thoughts based on certain rules throughout this process
which is difficult. Students learning Turkish as a second language in Turkey
usually experience difficulties in writing skills. This study was conducted to
determine the mistakes of the students attending Academic Turkish course at Turkish
Language Teaching Application and Research Center (Sakarya TÖMER), Sakarya
University. The aim of the study is to find out the primary reason(s) of the
problem(s) by determining and classifying the mistakes of the students who are
attending Academic Turkish
(C1) courses. In
accordance with this aim the texts written by the students in the study group
were analyzed via content analysis method and the mistakes were classified
under some topics. It was observed that while semantic mistakes displayed the
highest rate (49.5%) with 113 mistakes, phonological mistakes displayed the
lowest rate (2.6%) with only 6 mistakes. Determining the rates of the mistakes
can propose new suggestions on the necessary changes in the regulation of the
content and curriculum of TÖMERs in Turkey.

References

 • Açık, F. (2008, Mart). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.
 • Başoğul, D. A. ve Can, F. S. (2014). Yabancı dil olarak türkçe öğrenen balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları hatalar üzerine tespitler. Dil ve Edebiyat Dergisi, (10), 100-119.
 • Boylu, E. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen temel seviyedeki İranlı öğrencilerin yazma problemleri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(2), 335-349.
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(3), 1357-1367.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur?. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(28), 165-176.
 • Çetinkaya, G. (2015). Yanlış çözümlemesi: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki öğrencilerin yazılı metinlerine ilişkin görünümler. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(1), 164-178.
 • Durgunoğlu, A. Y. (2002). Cross-linguistic transfer in literacy development and ımplications for language learners. Annals of Dyslexia, 52, 189-204.
 • Durgunoğlu, A.Y. (2006). How language characteristics influence Turkish literacy development. R. M. Joshi ve P. G. Aaron (Ed), Handbook of Orthography and Literacy. New Jersey: Lawrence Erlbauum Associates.
 • Ellis, N. C., Natsume, M., Stavropoulou, K., Hoxhalları, L., Van Daal, V. H.P., Polyzoe, N., Tsipa, M.-L., Petalas, M. (2004). The effects of orthographic depth on learning to read alphabetic, syllabic, and logographic scripts. Reading Research Quarterly, 39(4), 438–468.
 • Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. (2017). Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe. (2.Basım). Ankara: Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Grabe, W. (2009). Reading in a second language: Moving from theory to practice. New York: Cambridge University Press.
 • Güler, E. B. ve Eyüp, B. (2016). Hâl eklerinin ikinci dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler tarafından kullanılması. Turkish Studies, 11(14),. 295-312.
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Akçağ.
 • İnan, K. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlıların yazılı anlatımlarının hata analizi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9(9), 619-649.
 • Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi grameri: (Şekil bilgisi) (3. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Subaşı, D. A. (2010). Tömer'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. Dil Dergisi, 148, 7-16.
 • Trehearne, M. (2003). Comprehensive Literacy Resource for Kindergarten Teachers. ETA Cuisenaire.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. (2015). Tokat GOÜ TÖMER’de Türkçe öğrenen öğrencilerin yazım alanında yaptıkları hatalar. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 130-147.

Türkçe Öğretiminde Yazma Öğretimine Akademik Türkçe Aşamasında Yabancı Öğrenciler Üzerinden Bir Bakış

Year 2019, Volume: 7 Issue: 2, 436 - 449, 30.04.2019
https://doi.org/10.16916/aded.525728

Abstract

Anlatma becerilerilerinden birisi olan yazma becerisi
bireyin üretmesini gerekli kılar ve zihinsel bir süreç içerisinde ortaya çıkar.
Bu süreçte bireyin duygu ve düşüncelerini belirli kurallara uygun bir şekilde
yazıya dökmesi beklenir. Dolayısıyla bu öğrencileri zorlayıcı bir süreçtir. Türkçeyi
Türkiye’de ikinci dil olarak öğrenen öğrenciler de yazma gerektiren derslerde
zorlanmaktadır. Bu çalışmada, Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nde (Sakarya TÖMER) Akademik Türkçe dersine giren
öğrencilerin derslerde çeşitli konu başlıklarında yazdıkları metinler
incelenerek yaptıkları hatalar belirlenmiştir. Çalışmanın temel amacı incelenen
metinlerde karşılaşılan hataları belirlemek, belirli başlıklar altında
sınıflandırmak, oranlarını hesaplamak ve elde edilen sonuçlara bakarak Akademik
Türkçe (C1) seviyesine gelmiş öğrencilerin yazma becerisi ile ilgili
yaşadıkları problemlerin kaynağını belirlemeye çalışmaktır. Bu amaç
doğrultusunda Türkçe öğrenen C1 seviyesindeki öğrencilerin Akademik Türkçe
derslerinde belirlenmiş konular üzerinde yazdıkları metinler, içerik analizi
yöntemiyle incelemiş ve yapılan hatalar belirli başlıklar altında
sınıflandırılmıştır. Çıkan sonuçlara bakıldığında en fazla hatanın 113 hata ile
anlamsal alanda (%49.5) ve en az hatanın ise 6 hata ile ses bilgisel  alanda (%2.6) yapıldığı görülmektedir.
Hataların ve sıklık oranlarının belirlenmesi ilerleyen dönemlerde Türkiye’de eğitim
veren TÖMER’lerde uygulanan ders içeriklerinin düzenlenmesine ve
müfredatlarında gerekli değişikliklerin yapılmasına ışık tutabilir.

References

 • Açık, F. (2008, Mart). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs.
 • Başoğul, D. A. ve Can, F. S. (2014). Yabancı dil olarak türkçe öğrenen balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları hatalar üzerine tespitler. Dil ve Edebiyat Dergisi, (10), 100-119.
 • Boylu, E. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen temel seviyedeki İranlı öğrencilerin yazma problemleri. Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(2), 335-349.
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6(3), 1357-1367.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur?. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(28), 165-176.
 • Çetinkaya, G. (2015). Yanlış çözümlemesi: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki öğrencilerin yazılı metinlerine ilişkin görünümler. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(1), 164-178.
 • Durgunoğlu, A. Y. (2002). Cross-linguistic transfer in literacy development and ımplications for language learners. Annals of Dyslexia, 52, 189-204.
 • Durgunoğlu, A.Y. (2006). How language characteristics influence Turkish literacy development. R. M. Joshi ve P. G. Aaron (Ed), Handbook of Orthography and Literacy. New Jersey: Lawrence Erlbauum Associates.
 • Ellis, N. C., Natsume, M., Stavropoulou, K., Hoxhalları, L., Van Daal, V. H.P., Polyzoe, N., Tsipa, M.-L., Petalas, M. (2004). The effects of orthographic depth on learning to read alphabetic, syllabic, and logographic scripts. Reading Research Quarterly, 39(4), 438–468.
 • Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. (2017). Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe. (2.Basım). Ankara: Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Grabe, W. (2009). Reading in a second language: Moving from theory to practice. New York: Cambridge University Press.
 • Güler, E. B. ve Eyüp, B. (2016). Hâl eklerinin ikinci dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler tarafından kullanılması. Turkish Studies, 11(14),. 295-312.
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Ankara: Akçağ.
 • İnan, K. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlıların yazılı anlatımlarının hata analizi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9(9), 619-649.
 • Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi grameri: (Şekil bilgisi) (3. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Subaşı, D. A. (2010). Tömer'de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen arap öğrencilerin kompozisyonlarında hata analizi. Dil Dergisi, 148, 7-16.
 • Trehearne, M. (2003). Comprehensive Literacy Resource for Kindergarten Teachers. ETA Cuisenaire.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. (2015). Tokat GOÜ TÖMER’de Türkçe öğrenen öğrencilerin yazım alanında yaptıkları hatalar. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 130-147.
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

H. Neslihan Demiriz

Alpaslan Okur

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Demiriz, H. N., & Okur, A. (2019). Türkçe Öğretiminde Yazma Öğretimine Akademik Türkçe Aşamasında Yabancı Öğrenciler Üzerinden Bir Bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 436-449. https://doi.org/10.16916/aded.525728