Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Preservice Teachers’ Views on the Roles They Took in Literature Circles

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 141 - 157, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.482428

Abstract

Literature circles are groups
formed by students who get together to read the same story, poem or book. In
these groups, students discuss and share what they have read. As required by
the roles they assume in groups, students perform many activities in literature
circles. These roles may be divided into two groups as basic and optional
roles. The main roles are questioner, connector, literary luminary, and
illustrator. The optional roles are roles such as summarizer, vocabulary
enricher (word wizard), scene setter, character sketcher, and predictor.
Literature circle activities that are done in classes contribute to students’
cognitive, affective and social development. This research aimed to explore the
preservice teachers’ views on the roles they took in literature circles
activities. A total of 21 preservice teachers constituted the research sample.
After every three literature circles lasting three months, the preservice
teachers’ views were obtained. The data was analyzed by using content analysis.
The findings and their implications were discussed through the related
scientific literature. 

References

 • Avalos, M.A., Plasencia, A., Chavez, C. ve Rasco ́n, J. (2007/2008). Modified guided reading: Gateway to English as a second language and literacy learning. The Reading Teacher, 61(4), 318–329.
 • Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings. UK: Open University Press.
 • Brabham, E., G. ve Willaume, S., K. (2000). Continuing conversations about literature circles, The Reading Teacher, 54(3). 278-280.
 • Byrman, A. (2012). Social research methods. UK: Oxford University Press.
 • Calzada, S., M. (2013). Reading as a means of promoting social interaction. An analysis of the use of literature circles in EFL teaching. Encuentro: Revista De Investigación e Innovación En La Clase De Idiomas, 22, 84-97.
 • Creswell, J. W. (2003) Research design. London: Sage Publication.
 • DaLie, S.O. (2001). Students becoming real readers: Literature circles in high school English classes, in Ericson, B.O. (Ed.), Teaching reading in high school english classes. Urbana: NCTE.
 • Daniels, H. (2002). Literature circles: Voice and choice in book clubs and reading groups. Portland, ME: Stenhouse Publishers.
 • Doğan, B. (2006). Strateji öğretiminin, iş birlikli ve geleneksel sınıflarda okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(23), 82-93.
 • Doğan, B. ve Çermik, H. (2016). Kitap okumaya yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences. NWSAES, 11 (3), 168-183.
 • Doğan, B , Yıldırım, K , Çermik, H ve Ateş, S . (2018a). Okuma Çemberleri: Niçin ve Nasıl? Örnek Bir Uygulama. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (3), 747-765.
 • Doğan, B., Ateş, S., Çermik, H. ve Yıldırım, K. (2018b). Okuma göstergeleri zayıf! İyileştirmek için bir adım atalım. TAY Journal, 2(1), 46-62.
 • Furr, M. (2004). Literature circles for the EFL classroom. http://eflliteraturecircles.com/litcirclesforEFL.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Gay, L.R., Mills, G.E. ve Airasian, P. (2009). Educational research. Competencies for analysis and applications. New Jersey: Pearson Education.
 • Griffith, G. (2018). Literature circles effect on overall achievement (Unpublished Master dissertation). Education Goucher College, Baltimore.
 • Guthrie, J. T. ve Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson ve R. Barr (Eds.), Handbook of reading research: Volume III (pp. 403-419). New York, NY: Routledge.
 • Kaya-Tosun, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Lyons, C. ve Pinnell, G. S. (2001). Systems for change in literacy education: A guide to professional development. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Madhuri, M., Walker, N., Landmann-Johnsey, E. ve Laughter, J. (2015). Using literature circles to discuss social justice in teacher education. Penn GSE Perspectives on Urban Education, 12(1), 67-70.
 • Marchiando, K. (2013). Creating lifelong readers: Student ownership and peer interaction in literature circles, Illinois Reading Council Journal, 41(3), 13-21.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Pearson, P. D., Cervetti, G. N. ve Tilson, J. L. (2008). Reading for understanding. In L. Darling-Hammond (Ed.), Powerful Learning: What we know about teaching for understanding (pp. 71-111). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Raphael, T.E. ve Au, K.H. (2005). QAR: Enhancing comprehension and test taking across grades and content areas. The Reading Teacher, 59(3), 206-221.
 • Rich, R.Z. ve Blake, S. (1994). Using pictures to assist in comprehension and recall. Intervention in School and Clinic, 29, (5) 271-275.
 • Sarantakos, S. (2005). Social research. New York: Palgrave Macmillian.
 • Seidman, I. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences.
 • Straits, W. ve Nichols, S. (2006). Literature circles for science. Science and Children, 44(3), 52-55.
 • Tracey, D. ve Morrow, L.M. (2006). Lenses on reading: An introduction to theories and models. New York, NY: Guilford Press.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. USA: Sage Publications.

Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri

Year 2019, Volume: 7 Issue: 1, 141 - 157, 28.01.2019
https://doi.org/10.16916/aded.482428

Abstract

Okuma çemberleri, aynı öykü, şiir ya da kitabı okumak
için bir araya gelen öğrencilerin oluşturdukları gruplardır. Gruplarda
üstlendikleri rollerin gereği olarak öğrenciler, okuma çemberlerinde pek çok
etkinlik yapmaktadırlar. Bu roller, temel ve seçimlik roller olmak üzere iki
grupta toplanabilir. Temel roller, sorgulayıcı, bağ kurucu, okuma
aydınlatıcısı, ressamdır. Seçimlik roller ise özetleyici, sözcük avcısı,
hareket izcisi, karakter çözümleyici ve tahmin edici gibi rollerdir. Rollerin
gereği olarak yapılan işler, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönlerinin
gelişimini sağlamaktadır. Bu çalışmada öğretmen adaylarının okuma çemberlerinde
üstlenmiş oldukları rollere ilişkin görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Araştırma
bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin sınıf eğitimi anabilim dalında
öğenim gören toplam 21 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Üç aylık süreler
ve altı kitabı içeren okuma çemberleri uygulamalarından sonra olmak üzere dokuz
ayda toplam üç defa öğretmen adaylarının belirttikleri görüşlerden elde edilen
veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Ulaşılan bulgular ilgili literatür
bağlamında tartışılmıştır.

References

 • Avalos, M.A., Plasencia, A., Chavez, C. ve Rasco ́n, J. (2007/2008). Modified guided reading: Gateway to English as a second language and literacy learning. The Reading Teacher, 61(4), 318–329.
 • Bassey, M. (1999). Case Study Research in Educational Settings. UK: Open University Press.
 • Brabham, E., G. ve Willaume, S., K. (2000). Continuing conversations about literature circles, The Reading Teacher, 54(3). 278-280.
 • Byrman, A. (2012). Social research methods. UK: Oxford University Press.
 • Calzada, S., M. (2013). Reading as a means of promoting social interaction. An analysis of the use of literature circles in EFL teaching. Encuentro: Revista De Investigación e Innovación En La Clase De Idiomas, 22, 84-97.
 • Creswell, J. W. (2003) Research design. London: Sage Publication.
 • DaLie, S.O. (2001). Students becoming real readers: Literature circles in high school English classes, in Ericson, B.O. (Ed.), Teaching reading in high school english classes. Urbana: NCTE.
 • Daniels, H. (2002). Literature circles: Voice and choice in book clubs and reading groups. Portland, ME: Stenhouse Publishers.
 • Doğan, B. (2006). Strateji öğretiminin, iş birlikli ve geleneksel sınıflarda okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(23), 82-93.
 • Doğan, B. ve Çermik, H. (2016). Kitap okumaya yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Education Sciences. NWSAES, 11 (3), 168-183.
 • Doğan, B , Yıldırım, K , Çermik, H ve Ateş, S . (2018a). Okuma Çemberleri: Niçin ve Nasıl? Örnek Bir Uygulama. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (3), 747-765.
 • Doğan, B., Ateş, S., Çermik, H. ve Yıldırım, K. (2018b). Okuma göstergeleri zayıf! İyileştirmek için bir adım atalım. TAY Journal, 2(1), 46-62.
 • Furr, M. (2004). Literature circles for the EFL classroom. http://eflliteraturecircles.com/litcirclesforEFL.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Gay, L.R., Mills, G.E. ve Airasian, P. (2009). Educational research. Competencies for analysis and applications. New Jersey: Pearson Education.
 • Griffith, G. (2018). Literature circles effect on overall achievement (Unpublished Master dissertation). Education Goucher College, Baltimore.
 • Guthrie, J. T. ve Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson ve R. Barr (Eds.), Handbook of reading research: Volume III (pp. 403-419). New York, NY: Routledge.
 • Kaya-Tosun, D. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Lyons, C. ve Pinnell, G. S. (2001). Systems for change in literacy education: A guide to professional development. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Madhuri, M., Walker, N., Landmann-Johnsey, E. ve Laughter, J. (2015). Using literature circles to discuss social justice in teacher education. Penn GSE Perspectives on Urban Education, 12(1), 67-70.
 • Marchiando, K. (2013). Creating lifelong readers: Student ownership and peer interaction in literature circles, Illinois Reading Council Journal, 41(3), 13-21.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Pearson, P. D., Cervetti, G. N. ve Tilson, J. L. (2008). Reading for understanding. In L. Darling-Hammond (Ed.), Powerful Learning: What we know about teaching for understanding (pp. 71-111). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Raphael, T.E. ve Au, K.H. (2005). QAR: Enhancing comprehension and test taking across grades and content areas. The Reading Teacher, 59(3), 206-221.
 • Rich, R.Z. ve Blake, S. (1994). Using pictures to assist in comprehension and recall. Intervention in School and Clinic, 29, (5) 271-275.
 • Sarantakos, S. (2005). Social research. New York: Palgrave Macmillian.
 • Seidman, I. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences.
 • Straits, W. ve Nichols, S. (2006). Literature circles for science. Science and Children, 44(3), 52-55.
 • Tracey, D. ve Morrow, L.M. (2006). Lenses on reading: An introduction to theories and models. New York, NY: Guilford Press.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. USA: Sage Publications.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Birsen DOĞAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
The Netherlands


Hülya ÇERMİK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ


Seyit ATEŞ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ


Kasım YILDIRIM
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 28, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA
DOĞAN, B., ÇERMİK, H., ATEŞ, S., YILDIRIM, K. (2019). Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 141-157. https://doi.org/10.16916/aded.482428