Research Article
BibTex RIS Cite

Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1138 - 1160, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.455362

Abstract

İletişim için önemli olan yazma becerisi
bireylere, ilkokulda sınıf öğretmenleri, ortaokulda ise Türkçe Öğretmenleri
tarafından kazandırılan anlatma becerisidir. Öğrencilerin Türkçe derslerinde
duygu, düşünce, izlenim ve yaşadıklarını doğru ve etkili bir biçimde
sunabilmesi onların anlatma becerisine bağlıdır. Bu bağlamda Türkçe
öğretmenlerinin, öğrencilerine neyi, nasıl yazacakları konusunda
bilgilendirmeleri ve verilen bilgilerin uygulama çalışmalarıyla beceriye
dönüşmesini sağlamaları gerekmektedir. Bu durumda bir Türkçe öğretmeninden
beklenen yazma becerisinin gelişmiş olmasıdır. Çünkü bir Türkçe öğretmeninin
yazma becerisi gelişmemişse öğrencilerinin de yazma becerisini geliştirebilmesi
beklenemez. Bu sebepten dolayı öğrencilere Türkçe dersi veren bir öğretmenin
yazma becerisinin gelişmiş ve yazma alışkanlığı kazanmış olması gerekmektedir.
Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarını ortaya koymayı amaçlayan bu
araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılarak Özdemir (2012) tarafından
geliştirilen Türkçe Öğretmenliği Adayları için Yazma Alışkanlığı Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda “Türkçe
öğretmeni adaylarının, yazma alışkanlık düzeylerinin orta seviyede
olduğu belirlenmiştir.  

References

 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatıma ve yazılı anlatım derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. TÜBAR, 21, 29-61.
 • Bülbül, R. A. (2000). Yazılı anlatım ve yazı türleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carter, C.; Bishop, J. ve Kravtes, L. (2002). Key to effective learning (3rd Ed.), New Jersey: Printice Hall.
 • Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenime yeni başlayan Türkçe Eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 503-518.
 • Erdem, İ. ve Özdemir N. H. (2012). Türkçe öğretmeni adayları için "Yazma Alışkanlığı Ölçeği" geliştirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1),171-194.
 • Güleryüz, H. (2007). Programlanmış ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • İslamoğlu, A. H. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Kavcar, C. (1998). Türkçe eğitimi ve sorunları. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, (65), 5-17.
 • Mete, F. (2015). Türkçe öğretmenliği bölümünde yazma eğitimi dersi: Bilme ve uygulama karşılaştırması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 81-91.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri. Ankara: Öncü Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdemir, H. ve Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 101-125.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, K. B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.
 • Tural, S. K. (1992). Sorulara cevaplarla kültür, edebiyat, dil. Ankara: Ecdad Yayınevi.
 • Yılmaz, Y. (2008). Yazma öğretimi, Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi (Editör: Cemal Yıldız). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

A Study on the Writing Habits of Turkish Teacher Candidates

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 1138 - 1160, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.455362

Abstract

The writing skill that is important for
communication is the speaking skill that is gained by the class teachers in the
primary school and the Turkish teachers in the secondary school. The ability of
the students to present feelings, thoughts, impressions, designs and
experiences in Turkish classes in a correct and effective way depends on their
skill of speaking. In this context, it is necessary for the Turkish teachers to
inform their students about what to write and how to make the given information
turned into a skill through practice studies. In this case, the writing skill
expected from a Turkish teacher is developed. Because, if the writing skill of
the Turkish teacher is not developed, it is unthinkable for the students to
improve their writing skills. For this reason, the writing skills of a teacher
who teaches Turkish to the students should have improved and become a writing
habit. In this research which aims to reveal the habits of Turkish teacher
candidates, descriptive research method was used for the Turkish Language
Teacher Candidates developed by Özdemir (2012). At the end of the research, it
was found out that "the level of writing habits of the Turkish teacher
candidates is at the middle level.

References

 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatıma ve yazılı anlatım derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. TÜBAR, 21, 29-61.
 • Bülbül, R. A. (2000). Yazılı anlatım ve yazı türleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carter, C.; Bishop, J. ve Kravtes, L. (2002). Key to effective learning (3rd Ed.), New Jersey: Printice Hall.
 • Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenime yeni başlayan Türkçe Eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 503-518.
 • Erdem, İ. ve Özdemir N. H. (2012). Türkçe öğretmeni adayları için "Yazma Alışkanlığı Ölçeği" geliştirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1),171-194.
 • Güleryüz, H. (2007). Programlanmış ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • İslamoğlu, A. H. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.
 • Kavcar, C. (1998). Türkçe eğitimi ve sorunları. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, (65), 5-17.
 • Mete, F. (2015). Türkçe öğretmenliği bölümünde yazma eğitimi dersi: Bilme ve uygulama karşılaştırması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 81-91.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe özel öğretim yöntemleri. Ankara: Öncü Yayıncılık.
 • Özbay, M. (2010). Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özdemir, H. ve Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 101-125.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, K. B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.
 • Tural, S. K. (1992). Sorulara cevaplarla kültür, edebiyat, dil. Ankara: Ecdad Yayınevi.
 • Yılmaz, Y. (2008). Yazma öğretimi, Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi (Editör: Cemal Yıldız). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hasan Bağcı

Dilek Baz

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Bağcı, H., & Baz, D. (2018). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1138-1160. https://doi.org/10.16916/aded.455362