Research Article
BibTex RIS Cite

Primary School Teachers' Opinions about the Content Area Reading

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 924 - 944, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.427529

Abstract

The forth grade primary school students will have a
difficult year since they will need to read in different content areas. In the
content areas, informative texts are used. Students who study on literary texts
and use very little informative texts in the first three years of primary
schoolare required to read texts related to different content areas in order to
acquire knowledge starting from the fourth grade. The content area reading
includes reading activities in different disciplines such as social sciences,
science, mathematics. Content area reading can be defined as having reading comprehension
skills which are essential to understand new content included in those
disciplines. With reference to a common saying which is "every teacher is
a reading teacher", it can be said that each lesson is a reading lesson.
For this reason, it is crucial to improve comprehension skills of each and
every student. The fact that content area teachers mostly focus on students'
knowledge of the area, do not perceive themselves as teachers of reading and do
not receive education in this field makes the reading practices of primary
school teachers more important. For this reason, in this research, it is aimed
to reveal the practices that primary school teachers are carrying out to teach reading
in their content area. The research was carried out with 20 teachers who worked
in Alaçam province of Samsun and determined by purposive sampling in 2015-2016
academic year. Qualitative research method was used in the study. The data of
the research was collected by the researchers through semi-structured interview
form which was formed by reviewing the literature. During the analysis of
qualitative data, descriptive analysis method was used. As a result of the
research, it was determined that the class teachers did not take any courses related
to reading apart from primary school reading-writing instruction. Additionally,
it was found out that classroom teachers ask questions before reading; identify
important points by underlining or make students take notes while reading;
assess students through tests or summarization activities after reading in the
content areas. As a result, it was figured out that content area reading
strategies were rarely used. 

References

 • Armbruster, B. B., Anderson, T. H. & Meyer, J. L. (1990). Improving content area reading using instructional graphics. Technical Report No. 508.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1).
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. bas.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cervetti, G. N., Barber, J., Dorph, R., Pearson, P. D. & Goldschmidt, P. G. (2012). The impact of an integrated approach to science and literacy in elementary school classrooms. Journal of research in science teaching, 49(5), 631-658.
 • Coşkun, E. (2002). Okumanın hayatımızdaki yeri ve okuma sürecinin oluşumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 11(11), 239.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dymock, S. & Nicholson, T. (2010). “High 5!” strategies to enhance comprehension of expository text. The Reading Teacher, 64(3), 166-178.
 • Ergin, İ., Akseki, B. & Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 42(42).
 • Grierson, S. & Daniel, L. (1995, November). Understanding Attitudes of Educators toward Content Area Reading in the Early Elementary Grades. Paper presented at the meeting of the Mid-South Educational Research Association, Biloxi, MS.
 • Güneş, F. (2012). Okuma ve Zihni Yönetme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 1-15.
 • Hall, L. A. (2005). Teachers and content area reading: Attitudes, beliefs and change. Teaching and Teacher Education, 21(4), 403-414.
 • Heller, R. & Greenleaf, C. L. (2007). Literacy instruction in the content areas: Getting to the core of middle and high school improvement. Alliance for Excellent Education.
 • Kaçan, G. (2004). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişime ilişkin isteklilik düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1).
 • Karadağ, R. & Çengelci, T. (2011). Sosyal bilgiler dersinde dil becerilerinin geliştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 2011(3).
 • Kinney‐Sedgwick, M. & Yochum, N. (1996). Content area literacy instruction: Viewpoints of elementary teachers and literacy professors. Literacy Research and Instruction, 35(4), 298-314.
 • Ozan Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s16m
 • Manzo, A. V., Manzo, U. C. & Estes, T. H. (2001). Content area literacy: Interactive teaching for active learning. John Wiley & Sons Incorporated.
 • McKenna, M. C. & Robinson, R. D. (1990). Content literacy: A definition and implications. Journal of reading, 34(3), 184-186.
 • Mraz, M., Rickelman, R.J. & Vacca, R.T. (2009). Content-area reading: Past, present, and future. In K.D. Wood & W.E. Blanton (Eds.), Literacy instruction for adolescents: Research-based practice (pp. 77–91). New York: Guilford.
 • National Reading Panel. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching to children to read. An evidence-based assessment of scientific research literature on reading and its implications for reading instruction: Reports of the subgroups. National Institute for Literacy. Jessup, MD
 • Ness, M. K. (2016). Reading comprehension strategies in secondary content area classrooms: Teacher use of and attitudes towards reading comprehension instruction. Reading Horizons (Online), 55(1), 58.
 • Park, T. D. & Osborne, E. (2006). Content area reading strategies and textbook use in agricultural education. Journal of agricultural education, 47(4), 1.
 • Sidekli, S. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğretici ve öyküleyici metinlere göre okuduğunu anlama becerilerinin sınanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taş, H. & Kıroğlu, K. (2018). Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarında ilk okuma yazma öğretimi. Journal of International Social Research, 11(56).
 • Tayşi, E. K. (2007). İlköğretim 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin hikaye ve deneme türü metinlerindeki okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması (Kütahya ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • Ulusoy, M. & Dedeoglu, H. (2011). Content area reading and writing: Practices and beliefs. Australian Journal of Teacher Education (Online), 36(4), 1.
 • Vacca, R. T. & Vacca, J. A. L. (2005). Content area reading. Boston: Little, Brown.
 • Williams, J. P., Stafford, K. B., Lauer, K. D., Hall, K. M. & Pollini, S. (2009). Embedding reading comprehension training in content-area instruction. Journal of Educational Psychology, 101(1), 1.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: SeçkinYayıncılık.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S. & Rasinski, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri. Elementary Education Online, 9, 44-51.

Sınıf Öğretmenlerinin İçerik Okuma ile İlgili Görüşleri

Year 2018, Volume: 6 Issue: 4, 924 - 944, 28.10.2018
https://doi.org/10.16916/aded.427529

Abstract

İlkokul üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrencileri
zorlu bir yıl beklemektedir. Artık alan derslerinde okuma yapmaları
gerekecektir. Alan derslerinde ise ilk üç yılda fazla alışık olmadıkları farklı
içeriklerde metinler kullanılmaktadır. İlkokulun ilk yıllarında daha çok
yazınsal metinler üzerinde çalışan, bilgilendirici metinleri çok az kullanan
öğrencilerden, dördüncü sınıf itibari ile farklı alanlar ile ilgili metinleri
okuyup bilgiye ulaşmaları istenmektedir. İçerik okuma, sosyal bilgiler, fen
bilimleri, matematik gibi farklı disiplinlerdeki okuma faaliyetlerini
içermektedir. Bir nevi bu derslerde verilen yeni içeriği kazanabilmek için
gerekli olan okuma becerisi olarak tanımlanabilmektedir. “Her öğretmen bir
okuma öğretmenidir.” sözünden hareketle her ders bir anlamda okuma dersidir,
denilebilir. Bunun için her derste öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini
geliştirmek için çalışmaların yapılması bir zorunluluk haline gelmektedir. Alan
öğretmenlerinin daha çok öğrencilerin alan bilgisi üzerinde durmaları,
kendilerini okuma öğretmeni olarak görmemeleri ve bu alanda eğitim de
almamaları, sınıf öğretmenlerinin bu alanlarda yaptıkları okuma uygulamalarını
daha önemli hale getirmektedir. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin alan
derslerinde okuma öğretimi ile ilgili neler yaptıklarının ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Samsun ilinin Alaçam
ilçesinde görev yapan ve amaçlı örnekleme yolu ile belirlenen 20 öğretmen ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından ilgili
alanyazın incelenerek oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin okuma ile ilgili
ilkokuma yazma öğretimi dışında herhangi bir kurs almadıkları görülmüştür.
Sınıf öğretmenlerinin içerik metinlerini okumadan önce soru sorma; okurken
önemli yerleri belirtme ya da not aldırma; okuma bittikten sonra ise özetleme
ya da test çözme gibi uygulamalar yaptıkları belirlenmiştir. İlkokul dördüncü
sınıflarda içerik okuma stratejilerinin nadiren kullanıldığı sonucuna
ulaşılmıştır.

References

 • Armbruster, B. B., Anderson, T. H. & Meyer, J. L. (1990). Improving content area reading using instructional graphics. Technical Report No. 508.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1).
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. bas.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cervetti, G. N., Barber, J., Dorph, R., Pearson, P. D. & Goldschmidt, P. G. (2012). The impact of an integrated approach to science and literacy in elementary school classrooms. Journal of research in science teaching, 49(5), 631-658.
 • Coşkun, E. (2002). Okumanın hayatımızdaki yeri ve okuma sürecinin oluşumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 11(11), 239.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dymock, S. & Nicholson, T. (2010). “High 5!” strategies to enhance comprehension of expository text. The Reading Teacher, 64(3), 166-178.
 • Ergin, İ., Akseki, B. & Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 42(42).
 • Grierson, S. & Daniel, L. (1995, November). Understanding Attitudes of Educators toward Content Area Reading in the Early Elementary Grades. Paper presented at the meeting of the Mid-South Educational Research Association, Biloxi, MS.
 • Güneş, F. (2012). Okuma ve Zihni Yönetme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 1-15.
 • Hall, L. A. (2005). Teachers and content area reading: Attitudes, beliefs and change. Teaching and Teacher Education, 21(4), 403-414.
 • Heller, R. & Greenleaf, C. L. (2007). Literacy instruction in the content areas: Getting to the core of middle and high school improvement. Alliance for Excellent Education.
 • Kaçan, G. (2004). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişime ilişkin isteklilik düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1).
 • Karadağ, R. & Çengelci, T. (2011). Sosyal bilgiler dersinde dil becerilerinin geliştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 2011(3).
 • Kinney‐Sedgwick, M. & Yochum, N. (1996). Content area literacy instruction: Viewpoints of elementary teachers and literacy professors. Literacy Research and Instruction, 35(4), 298-314.
 • Ozan Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s16m
 • Manzo, A. V., Manzo, U. C. & Estes, T. H. (2001). Content area literacy: Interactive teaching for active learning. John Wiley & Sons Incorporated.
 • McKenna, M. C. & Robinson, R. D. (1990). Content literacy: A definition and implications. Journal of reading, 34(3), 184-186.
 • Mraz, M., Rickelman, R.J. & Vacca, R.T. (2009). Content-area reading: Past, present, and future. In K.D. Wood & W.E. Blanton (Eds.), Literacy instruction for adolescents: Research-based practice (pp. 77–91). New York: Guilford.
 • National Reading Panel. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching to children to read. An evidence-based assessment of scientific research literature on reading and its implications for reading instruction: Reports of the subgroups. National Institute for Literacy. Jessup, MD
 • Ness, M. K. (2016). Reading comprehension strategies in secondary content area classrooms: Teacher use of and attitudes towards reading comprehension instruction. Reading Horizons (Online), 55(1), 58.
 • Park, T. D. & Osborne, E. (2006). Content area reading strategies and textbook use in agricultural education. Journal of agricultural education, 47(4), 1.
 • Sidekli, S. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğretici ve öyküleyici metinlere göre okuduğunu anlama becerilerinin sınanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taş, H. & Kıroğlu, K. (2018). Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarında ilk okuma yazma öğretimi. Journal of International Social Research, 11(56).
 • Tayşi, E. K. (2007). İlköğretim 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin hikaye ve deneme türü metinlerindeki okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması (Kütahya ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • Ulusoy, M. & Dedeoglu, H. (2011). Content area reading and writing: Practices and beliefs. Australian Journal of Teacher Education (Online), 36(4), 1.
 • Vacca, R. T. & Vacca, J. A. L. (2005). Content area reading. Boston: Little, Brown.
 • Williams, J. P., Stafford, K. B., Lauer, K. D., Hall, K. M. & Pollini, S. (2009). Embedding reading comprehension training in content-area instruction. Journal of Educational Psychology, 101(1), 1.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: SeçkinYayıncılık.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S. & Rasinski, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri. Elementary Education Online, 9, 44-51.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yusuf Özdemir

Kasım Kıroğlu

Publication Date October 28, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 4

Cite

APA Özdemir, Y., & Kıroğlu, K. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin İçerik Okuma ile İlgili Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 924-944. https://doi.org/10.16916/aded.427529