Research Article
BibTex RIS Cite

Emotional Expressions Acquisition Level in Teaching Turkish as a Foreign Language

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 877 - 893, 24.05.2018
https://doi.org/10.16916/aded.420963

Abstract

Emotions are the essence of
subjective and social experiences of an individual. In every language there are
words for emotions which reflect the inner world of human. It is necessary for
foreigners to learn the language elements (exclamation, phrases, idioms,
proverbs, reduplications) which are frequently used in the declaration of
emotions to gain dominance in the target language. In this study, it was aimed
to determine the learning level of the expressions regarding the emotions of
the students who are learning Turkish as a foreign language at intermediate (B1-B2)
level. In this respect, a multiple-choice success test including emotional
expressions was applied to 82 B1-B2 level students studying at Gazi University
TÖMER. The data of the study in which the quantitative research design was used
was obtained by the scanning model. As for the results of the research, it was
determined that the success level of the students at B2 level was higher than the
success level of the B1 level students. In the study, it has been stated that
using language tools which express feelings will improve the communicative and
cultural competence of foreign students.

References

 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin söz denizinde. Ankara: Bilgi Kitabevi.
 • Aksoy, Ö. A. (1988). Atasözleri ve deyimler sözlüğü 1-2. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Banguoğlu, T. (1986). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve davranış. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakar, U. ve Y. Arbak (2004). Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu zeka ilişkisi ve duygusal zeka. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, (3), 23-48.
 • Hatiboğlu, V. (1981). Türk dilinde ikileme. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gencan, T. N. (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Kitabevi.
 • Goleman, D. (2010). Duygusal zekâ neden IQ’dan daha önemlidir? (Çev.B. Seçkin Yüksel). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gökdayı, H. (2011). Türkçede kalıp sözler. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Hacızade, N. (2012). Duyguların dili. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Langelier, C. A. (2006). Duygu yönetimi beceri çalışma kitabı. (Çev. M. Bilgin ve R. Çeçen). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Lupton, D. (2002). Duygusal yaşantı. Sosyo-kültürel bir inceleme (Çev.M. Cemal). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni. Öğrenme Öğretme Değerlendirme 5 Ocak 2017’dehttp://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf. sayfasından alınmıştır.
 • Parrott, W. G. (2001). Emotions by groups 2 Şubat 2017’de http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emotions adresinden alınmıştır.
 • Shakin, Z. (2012). Türkçede ve Rusçada ünlemler. Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadaş,N.(2013). Sözlü ve sözsüz iletişim. C.Uluyağcı (Ed.),Sözsüz iletişim (1.Baskı) (ss.88-101). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Uyar, Y. (2007). Türkçe öğretiminde kültür aktarımı ve kültürel kimlik geliştirme. Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Wierzbicka, A. (1999). Emotion, language, and cultural scripts. S. Kitayama, H. R. Markus (Eds.), Emotion and culture (pp. 13-196). American Psychological Association Press. [Electronic version].5 Şubat 2017’de http://dx.doi.org/10.1037/10152-004 adresinden alınmıştır.
 • Yazıcı, A. (2006).William James’in Descartes’in duygu kuramına eleştirisi. Felsefe Dünyası Dergisi,2 (44), 146-158.İnternet’ten 8 Nisan 2017’de http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/922/11500.pdf sayfasından alınmıştır.
 • Yeşilyurt, Ş. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kısa filmlerin oluşturulması ve öğrenci başarısına etkisi. Ankara Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Duygu Durumu Bildiren İfadelerin Öğrenilme Düzeyi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 3, 877 - 893, 24.05.2018
https://doi.org/10.16916/aded.420963

Abstract

Duygular
bireyin bireysel ve sosyal yaşantısının özünü oluşturmaktadır. Her dilde
insanın iç dünyasını yansıtan duygu sözcükleri mevcuttur. Yabancı uyruklu
bireylerin hedef dile hâkimiyet kazanmaları açısından duygu bildiriminde sıkça
kullanılan dil unsurlarını (ünlem, kalıp
sözler, deyim, atasözü, ikilemeler)
öğrenmeleri gerekmektedir. Bu
araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen orta (B1-B2) seviyedeki bireylerin
duygu durumu ifadelerini öğrenme düzeyinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda duygu ifadelerinin yer aldığı çoktan seçmeli bir başarı testi
Gazi Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören B1-B2 düzeyindeki
82 öğrenciye uygulanmıştır.
Nicel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmanın verileri
tarama modeliyle elde edilmiştir.

Araştırma sonunda B2 seviyesindeki öğrencilerin
başarı düzeyinin B1
seviyesindeki öğrencilerin başarı düzeyinden daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Çalışmada duygu bildiren dil unsurlarından yararlanmanın yabancı uyruklu
öğrencilerin iletişimsel ve kültürel yeterliğini geliştireceği belirtilmiştir
.

References

 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin söz denizinde. Ankara: Bilgi Kitabevi.
 • Aksoy, Ö. A. (1988). Atasözleri ve deyimler sözlüğü 1-2. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Banguoğlu, T. (1986). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve davranış. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakar, U. ve Y. Arbak (2004). Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu zeka ilişkisi ve duygusal zeka. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, (3), 23-48.
 • Hatiboğlu, V. (1981). Türk dilinde ikileme. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Gencan, T. N. (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Kitabevi.
 • Goleman, D. (2010). Duygusal zekâ neden IQ’dan daha önemlidir? (Çev.B. Seçkin Yüksel). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gökdayı, H. (2011). Türkçede kalıp sözler. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Hacızade, N. (2012). Duyguların dili. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Langelier, C. A. (2006). Duygu yönetimi beceri çalışma kitabı. (Çev. M. Bilgin ve R. Çeçen). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Lupton, D. (2002). Duygusal yaşantı. Sosyo-kültürel bir inceleme (Çev.M. Cemal). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni. Öğrenme Öğretme Değerlendirme 5 Ocak 2017’dehttp://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf. sayfasından alınmıştır.
 • Parrott, W. G. (2001). Emotions by groups 2 Şubat 2017’de http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_emotions adresinden alınmıştır.
 • Shakin, Z. (2012). Türkçede ve Rusçada ünlemler. Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadaş,N.(2013). Sözlü ve sözsüz iletişim. C.Uluyağcı (Ed.),Sözsüz iletişim (1.Baskı) (ss.88-101). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Uyar, Y. (2007). Türkçe öğretiminde kültür aktarımı ve kültürel kimlik geliştirme. Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Wierzbicka, A. (1999). Emotion, language, and cultural scripts. S. Kitayama, H. R. Markus (Eds.), Emotion and culture (pp. 13-196). American Psychological Association Press. [Electronic version].5 Şubat 2017’de http://dx.doi.org/10.1037/10152-004 adresinden alınmıştır.
 • Yazıcı, A. (2006).William James’in Descartes’in duygu kuramına eleştirisi. Felsefe Dünyası Dergisi,2 (44), 146-158.İnternet’ten 8 Nisan 2017’de http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/922/11500.pdf sayfasından alınmıştır.
 • Yeşilyurt, Ş. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kısa filmlerin oluşturulması ve öğrenci başarısına etkisi. Ankara Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nezir Temur

Hatice Arslan

Publication Date May 24, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA Temur, N., & Arslan, H. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Duygu Durumu Bildiren İfadelerin Öğrenilme Düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 877-893. https://doi.org/10.16916/aded.420963