Research Article
BibTex RIS Cite

Polonya’daki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Türk Edebiyatı Bilgi Düzeyleri

Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 17 - 31, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.368164

Abstract

Yurtdışında gerçekleştirilen
Türk dili ve edebiyatı öğretimi dil öğretimi odaklı olarak
gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin Türk edebiyatı konusunda
da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Polonya
Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türk edebiyatı bilgi
düzeylerini tespit etmektir. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırma 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyıllarında
Polonya'da Jagiellon Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve Adam Mickiewicz
Üniversitesi Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinden
tabakalı seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 34 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar istatistikî olarak bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans
analizi (ANOVA) ile anlamlandırılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Çalışmada
ölçme aracı olarak Türk edebiyatı akademik başarı testi kullanılmıştır. İlgili
uygulamaya yönelik olarak test sonuçlarının güvenirlik katsayısı (Cronbach
alpha) 0,95 olarak bulunmuştur. Araştırma sonunda çalışma grubu öğrencilerinin
edebiyat başarılarının düşük düzeyde ve bölümler arasında anlamlı farklılıklar
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ilgili bölümlerdeki eğitim
programlarının gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

References

 • Abrahomowicz, Z. (1987). Polonya'da Türkoloji, başarıları ve gelecekteki gelişimi ile ilgili bazı sorunlar. Belleten, 1(200), 123-138.
 • Açık, F. (2011 Aralık). Türkçe öğretimi üzerine yabancı yazarların hazırladığı ders kitaplarında söz dağarcığı ve kültürel unsurlar. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Muğla.
 • Ağıldere T. S. (2010). 18. yy. Avrupa’sında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin önemi: Osmanlı imparatorluğunda İstanbul Fransız dil oğlanları okulu (1669- 1873). Turkish Studies International Periodical For theLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 693–704.
 • Arslan M. (2012). Tarihi süreçte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi-öğrenimi çalışmaları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 167-188.
 • Büyük Türkçe Sözlük, (2005). Ankara: Tdk Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. B.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Coşkun M. (2011). Batı'da Türkoloji Çalışacak Araştırmacılara Öneriler, Yunus Emre Bülteni, 21-23. 10-07.2014 tarihinde www. turkoloji.cu.edu.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Dilâçar, A. (1989). 1612’de Avrupa’da yayımlanan ilk Türkçe gramerin özellikleri. Tday Belleten. Ankara: TDK Yayınları, 197-210.
 • Ercilasun, A. B. (1983). Türkoloji'nin doğuşu, gelişmesi ve Türkoloji kongreleri, Töre Dergisi, 150, 40-45.
 • Erdem, C. (2015). Polonya Türkoloji bölümlerinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve öğrencilerin Türkçe becerileri, Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora tezi.
 • Karal, E. Z. (2001). Osmanlı tarihinde Türk dili sorunu (tarih açısından bir açıklama) Bilim kültür ve öğretim dili olarak Türkçe. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Köprülü, M. F. (1981). Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kwiatkowski, P. (2010 Mayıs). Polonya’daki Türkoloji Çalışmaları. 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Majda T. (2001Ekim). Polonya'da Türk dili öğretimi tarihçesi. Avrupa'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri 26.04.2014 tarihinde http://www.turkceogretimi.com/yabancilara-turkce-ogretimi/polonya-da-turk-dili-ogretimi-tarihcesi. sayfasından erişilmiştir.
 • Oral, M. (2004). Türkoloji tarihinde 1926 Bakû Türkiyat kongresi, Folklor/Edebiyat, 37, 17-37.
 • Özdemir, N. (2005). Almanya ve Berlin’deki Türkoloji araştırmaları tarihi ve freie unıversität Berlin - Türkoloji Enstitüsü, Milli Folklor Dergisi, 17(68), 32-39.

Turkish Literature Knowledge Levels of Students Studying at Turkish Language and Literature Departments in Poland

Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 17 - 31, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.368164

Abstract

Turkish language
and literature education
carried out abroad
is realized
with a focus
on language teaching. However, it is also intended for students to have knowledge of the
Turkish literature. The purpose
of this study was to
determine the Turkish literature knowledge level of the students in the Turkology
departments in Poland. Survey model was used in this study. The survey was
carried out in the Spring semesters of the academic years 2012-2013 and
2013-2014 with thirty-four third year students in the Turkology departments of
Jagiellon University, Warsaw University and Adam Mickiewicz University in
Poland who were selected using stratified random sampling method. The data were
analyzed, using independent samples t-test and single factor analysis of
variance (ANOVA) and the results were tabulated. The Turkish literature
academic achievement test was used as the measurement tool in the study. The
reliability coefficient of the test results (Cronbach alpha) was found to be
0.95. At the end of the study,
it was determined that literature achievement of the
study group students was at a low level and that there were significant
differences among the departments.
The findings indicated the necessity of
revising the curricula in those departments.

References

 • Abrahomowicz, Z. (1987). Polonya'da Türkoloji, başarıları ve gelecekteki gelişimi ile ilgili bazı sorunlar. Belleten, 1(200), 123-138.
 • Açık, F. (2011 Aralık). Türkçe öğretimi üzerine yabancı yazarların hazırladığı ders kitaplarında söz dağarcığı ve kültürel unsurlar. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Muğla.
 • Ağıldere T. S. (2010). 18. yy. Avrupa’sında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin önemi: Osmanlı imparatorluğunda İstanbul Fransız dil oğlanları okulu (1669- 1873). Turkish Studies International Periodical For theLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 693–704.
 • Arslan M. (2012). Tarihi süreçte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi-öğrenimi çalışmaları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 167-188.
 • Büyük Türkçe Sözlük, (2005). Ankara: Tdk Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. B.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Coşkun M. (2011). Batı'da Türkoloji Çalışacak Araştırmacılara Öneriler, Yunus Emre Bülteni, 21-23. 10-07.2014 tarihinde www. turkoloji.cu.edu.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Dilâçar, A. (1989). 1612’de Avrupa’da yayımlanan ilk Türkçe gramerin özellikleri. Tday Belleten. Ankara: TDK Yayınları, 197-210.
 • Ercilasun, A. B. (1983). Türkoloji'nin doğuşu, gelişmesi ve Türkoloji kongreleri, Töre Dergisi, 150, 40-45.
 • Erdem, C. (2015). Polonya Türkoloji bölümlerinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve öğrencilerin Türkçe becerileri, Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora tezi.
 • Karal, E. Z. (2001). Osmanlı tarihinde Türk dili sorunu (tarih açısından bir açıklama) Bilim kültür ve öğretim dili olarak Türkçe. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Köprülü, M. F. (1981). Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kwiatkowski, P. (2010 Mayıs). Polonya’daki Türkoloji Çalışmaları. 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Majda T. (2001Ekim). Polonya'da Türk dili öğretimi tarihçesi. Avrupa'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri 26.04.2014 tarihinde http://www.turkceogretimi.com/yabancilara-turkce-ogretimi/polonya-da-turk-dili-ogretimi-tarihcesi. sayfasından erişilmiştir.
 • Oral, M. (2004). Türkoloji tarihinde 1926 Bakû Türkiyat kongresi, Folklor/Edebiyat, 37, 17-37.
 • Özdemir, N. (2005). Almanya ve Berlin’deki Türkoloji araştırmaları tarihi ve freie unıversität Berlin - Türkoloji Enstitüsü, Milli Folklor Dergisi, 17(68), 32-39.
There are 16 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Cem Erdem

Publication Date January 30, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Erdem, C. (2018). Polonya’daki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Türk Edebiyatı Bilgi Düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 17-31. https://doi.org/10.16916/aded.368164