Research Article
BibTex RIS Cite

Makedonya’da İlköğretim 7. Sınıfta Öğrenim Gören Türk Öğrencilerin Konuşma Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 220 - 237, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.359639

Abstract

Tarih boyunca Makedonya, değişik
isimlerle tanınmış ve bir kültür mozaiği görünümü sergilemiştir. Coğrafi
sınırları, sosyolojik yapısı, dini çeşitliliği ile her daim dikkat çeken ve
karışık bir bölge olan Makedonya, Türk tarihi açısından da önem arz etmektedir.
Makedonya’da günümüzde azımsanmayacak sayıda Türk soylu yaşamaktadır. 1991
yılında bağımsızlığına kavuşan Makedonya Cumhuriyeti’nde Türklerin anayasal
hakları korunmuştur. Bu haklardan en önemlisi de hiç kuşkusuz ana dilinde
eğitim hakkıdır. Bu topraklarda tarihî süreç içerisinde inişli çıkışlı bir
tablo sergileyen Türkçe eğitimi, bugün çeşitli sıkıntılarla birlikte devam
etmektedir. Araştırmada Makedonya Cumhuriyeti’nde ilköğretim okulları 7.
sınıfta öğrenim gören Türk öğrencilerin konuşma beceri seviyelerini tespit
etmek amaçlanmıştır. Öğrencilerin konuşma becerileri farklı değişkenler
açısından da ele alınmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Makedonya’da
devlet okullarının ilköğretim 7. sınıfında öğrenim gören 310 Türk öğrenci ile
çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin konuşma becerilerinin düşük
seviyede olduğu belirlenmiştir. “Konuşmaya başlama” düzeylerinin diğer
içeriklere göre daha yüksek olduğu, “dil ve anlatım”, “ses, vurgu ve tonlama”
ve “Konuşmanın gelişme bölümü” boyutlarının ortalama düzeye sahip olduğu
belirlenmiştir. “Konuşmanın sonuç bölümü”nün ise çok düşük seviyede olduğu
tespit edilmiştir. 

References

 • Achmet, İ. K. (2005). Yunanistan’da (Batı Trakya’da) iki dilli eğitim veren azınlık okullarında Türkçe ve Yunanca öğrenim gören öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Özcan E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Gündüz, O. (2009). Konuşma eğitimi. Kırkkılıç A. & Akyol H. (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde (93-133), Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel, A. (2010). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: Öncü Kitabevi.
 • İnal, K. (2012). Dil ve politika. Ankara: Ütopya.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. & Karakaya, İ. (2008). Öğrenci başarısının belirlenmesi: performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: PegemA.
 • Nuredin, A. (2008). Dünden bugüne Makedonya Türkleri. Hikmet Dergisi, 11, 172-195.
 • Owens, R. E. (2005). Language development. Boston: Pearson Education.
 • Pomeroy, R. S. (1977). Speaking from experience: a rhetoric for extemporaneous speaking. New York: Harper&Row.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin.
 • Temizyürek, F. (2007). İlköğretim ikinci kademede konuşma becerisinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 40 (2), 113-131.
 • Ünalan, Ş. (1999). Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Assessment of the Speaking Skills of Turkish Students Studying in the 7th Grade of Elementary in Macedonia in Terms of Different Variables

Year 2018, Volume: 6 Issue: 1, 220 - 237, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.359639

Abstract

Throughout
history, Macedonia has been referred to by various names and has exhibited a
cultural mosaic appearance.  Macedonia,
which has always attracted attention because of its geographical location,
sociological structure and religious diversity, is also important in terms of
Turkish history. A significant number of Turkish descendants live in
Macedonia.  The constitutional rights of
the Turks were protected in the Republic of Macedonia when it became
independent in 1991. The most important of these rights is undoubtedly the
right to education in the mother tongue. Turkish education in the country
continues today, facing some challenges. This research aimed to determine the
speaking levels of the Turkish students who studied in the 7th grade
of elementary schools in Macedonia. The speaking skill levels of the students
were analyzed in terms of various
variables. Survey model was
used in the study. The participants were 310 7th grade Turkish
students in public elementary schools in the Republic of Macedonia. The results
showed that the students’ speaking skill levels were low. It was found out that
the students’ "beginning of speech” levels were higher than other
variables; the students’ levels in terms of the variables of “language and
expression", "emphasis and intonation" and "development
part of speech" were average, and their levels in terms of the variable of
"conclusion of speech" was much lower than the other levels.

References

 • Achmet, İ. K. (2005). Yunanistan’da (Batı Trakya’da) iki dilli eğitim veren azınlık okullarında Türkçe ve Yunanca öğrenim gören öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Özcan E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Gündüz, O. (2009). Konuşma eğitimi. Kırkkılıç A. & Akyol H. (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde (93-133), Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel, A. (2010). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: Öncü Kitabevi.
 • İnal, K. (2012). Dil ve politika. Ankara: Ütopya.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. & Karakaya, İ. (2008). Öğrenci başarısının belirlenmesi: performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: PegemA.
 • Nuredin, A. (2008). Dünden bugüne Makedonya Türkleri. Hikmet Dergisi, 11, 172-195.
 • Owens, R. E. (2005). Language development. Boston: Pearson Education.
 • Pomeroy, R. S. (1977). Speaking from experience: a rhetoric for extemporaneous speaking. New York: Harper&Row.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin.
 • Temizyürek, F. (2007). İlköğretim ikinci kademede konuşma becerisinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 40 (2), 113-131.
 • Ünalan, Ş. (1999). Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.
There are 14 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Nuray Kayadibi

Necati Demir

Publication Date January 30, 2018
Published in Issue Year 2018Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Kayadibi, N., & Demir, N. (2018). Makedonya’da İlköğretim 7. Sınıfta Öğrenim Gören Türk Öğrencilerin Konuşma Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 220-237. https://doi.org/10.16916/aded.359639

Cited By

KUZEY MAKEDONYA'DA TÜRKÇE EĞİTİMİ
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.32321/cutad.1098063