Research Article
BibTex RIS Cite

Dik Temel Yazı ve Bitişik Eğik Yazı Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 861 - 879, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.338579

Abstract

Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni
adaylarının dik temel yazı ve bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin görüşlerini
ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu
bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 öğretim
yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim
Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki öğretmen adayları (15 erkek, 15 kız)oluşturmaktadır.
Araştırmada amaçlı örnekleme türlerinden biri olan ölçüt örnekleme türü
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış ve yönlendirici
olmayan görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin modelleştirilmesinde
ise NVivo nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularının
analizinde katılımcıların dik temel yazı kullanımına yönelik görüşlerinin
bitişik eğik yazıya göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

References

 • Akbayır, S. (2006). Türkçe Öğretim Programı. Kasım Kıroğlu (Ed.) İlköğretim Programları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akman, E. ve Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32(1). 1-18.
 • Aktaş, E. ve Baki, Y. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin görüşleri. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 2. 56-80.
 • Aktürk, Y. ve Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde “ses temelli cümle yönteminin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(1). 27-37.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi. 2(3). 1-15.
 • Arslan, M. (2006). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Uygulanması, İlköğretim Eğitimci Dergisi, 4, 25-31.
 • Arslan, D., ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 2, 69-92.
 • Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(4). 2829-2846.
 • Bayat, S. (2016). Evaluation of eighth graders' handwriting skills. Kastamonu Education Journal, 24(3), 1309-1326.
 • Baydık, B. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yönteminin Etkilerine ve Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45,1, 1-22.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Belet, S. ve Yaşar, S. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, Cilt:3, Sayı:1,69-86.
 • Beyazıt, N. (2007). İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Binbaşıoğlu, C. (1999). Cumhuriyet döneminde ilkokul programları, 75. Yılda Eğitim Dergisi, F. Gök (Ed). Tarih Vakfı Yayınları, 145-170.
 • Cemaloğlu, N. (2000). İlkokuma yazma öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Cemaloğlu, N. ve Yıldırım, K. (2005). İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2014). İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11(26). 209-223.
 • Çakır, Y. (2012). İlköğretim ikinci kademedeki (6-7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hatay.
 • Çınar, İ., (2004). “Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma. ”İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7):31-45.
 • Duran, E. (2011). Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1(5). 274-289.
 • Erdem, İ., Yılmaz, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1). 1-26.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 37. 165. 93-103.
 • Gelişli, Y. (2005). Türkiye’de İlköğretimin Gelişimi, Ankara: Sistem Ofset.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy & Pelin Yalçınoğlu). 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güleryüz, H. (1991). Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi Öğretmen El Kitabı, Ankara: Semih Eğitim Kültür Yayınları.
 • Güneş, F. (2006). “Niçin Bitişik Eğik Yazı?”. MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71 (1), 17-19.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • https://www.ogretmenlericin.com/meb/meb-haber/bitisik-egik-el-yazisi-kaldirildi-mebden-aciklama-geldi-seneye-el-yazisi-yok-16363.html
 • http://www.hurriyet.com.tr/12-yillik-bitisik-egik-el-yazisi-kalkti-40467288
 • http://www.ntv.com.tr/egitim/ilkokul-birinci-sinifta-bitisik-el-yazisi-tercihe-birakildi,r7kE6MXL0k-Hk2Mk8biPCg
 • https://www.ogretmenlericin.com/meb/meb-personel/birinci-sinif-ogretmenlerine-bitisik-egik-el-yazisi-dik-temel-yazi-anketi-18693.html
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Nicel, Nitel ve Karma Araştırma.(çev. ed. Selçuk Beşir Demir). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (4th edit.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kadıoğlu, H. (2012).Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi. 31, 110.
 • Köksal, K. (1999). Okuma yazmanın öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Maviş, F.Ö., Özel, Ö. Ve Arslan, M. (2014). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Cümle Çözümleme Ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması, İnternational Journal of Social Science, 28, 481-494.
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya T. (2012). İlköğretim okulu 1.sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 136, 19. 136-150.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Edition). California: SAGE.
 • Özgün, S. (2010) Eski ve Yeni İlköğretim Programlarında İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi.
 • Sağırlı, M. (2006). Ses Temelli Cümle Yönteminin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Süreç ve Etkinlikler Üzerindeki Başarısının Uygulama Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 269-287.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. (4.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Susar Kırmızı, F. ve Kasap, D. (2013). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8). 1167-1186.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim Dergisi. 37(165). 168-179).
 • Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tekışık, H. H. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına Öğretmenlerin Hazırlanması. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu 14-16 Kasım 2005 Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri. 11-16. Ankara: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları.
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 53. 123-144.
 • Tosunoğlu, M. ve Melanlıoğlu, D. (2006). Türkçe müfredat programlarının değerlendirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 86-99.
 • Uysal, S. (2013). İlkokuma yazma öğretimine doğrudan bitişik yazı ile başlayan ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin bitişik yazı örneklerindeki genel hatalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 31-56.
 • Yıldırım, M. C. (2006). Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 261-268.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2006). Yeni İlköğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. & Ateş, S. (2009). Pupil modeling of the legibility of class teachers’ board writing. International Journal of Human Sciences, 6(2), 75-88.
 • Yılmaz, F. ve Cımbız, A. (2016) Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 1.567-592.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 861 - 879, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.338579

Abstract

References

 • Akbayır, S. (2006). Türkçe Öğretim Programı. Kasım Kıroğlu (Ed.) İlköğretim Programları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akman, E. ve Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32(1). 1-18.
 • Aktaş, E. ve Baki, Y. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazı kullanımına ilişkin görüşleri. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 2. 56-80.
 • Aktürk, Y. ve Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde “ses temelli cümle yönteminin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(1). 27-37.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi. 2(3). 1-15.
 • Arslan, M. (2006). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Uygulanması, İlköğretim Eğitimci Dergisi, 4, 25-31.
 • Arslan, D., ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 2, 69-92.
 • Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(4). 2829-2846.
 • Bayat, S. (2016). Evaluation of eighth graders' handwriting skills. Kastamonu Education Journal, 24(3), 1309-1326.
 • Baydık, B. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yönteminin Etkilerine ve Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45,1, 1-22.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. Belet, S. ve Yaşar, S. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, Cilt:3, Sayı:1,69-86.
 • Beyazıt, N. (2007). İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Binbaşıoğlu, C. (1999). Cumhuriyet döneminde ilkokul programları, 75. Yılda Eğitim Dergisi, F. Gök (Ed). Tarih Vakfı Yayınları, 145-170.
 • Cemaloğlu, N. (2000). İlkokuma yazma öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Cemaloğlu, N. ve Yıldırım, K. (2005). İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2014). İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11(26). 209-223.
 • Çakır, Y. (2012). İlköğretim ikinci kademedeki (6-7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hatay.
 • Çınar, İ., (2004). “Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma. ”İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7):31-45.
 • Duran, E. (2011). Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1(5). 274-289.
 • Erdem, İ., Yılmaz, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1). 1-26.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi. 37. 165. 93-103.
 • Gelişli, Y. (2005). Türkiye’de İlköğretimin Gelişimi, Ankara: Sistem Ofset.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy & Pelin Yalçınoğlu). 2. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güleryüz, H. (1991). Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi Öğretmen El Kitabı, Ankara: Semih Eğitim Kültür Yayınları.
 • Güneş, F. (2006). “Niçin Bitişik Eğik Yazı?”. MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71 (1), 17-19.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • https://www.ogretmenlericin.com/meb/meb-haber/bitisik-egik-el-yazisi-kaldirildi-mebden-aciklama-geldi-seneye-el-yazisi-yok-16363.html
 • http://www.hurriyet.com.tr/12-yillik-bitisik-egik-el-yazisi-kalkti-40467288
 • http://www.ntv.com.tr/egitim/ilkokul-birinci-sinifta-bitisik-el-yazisi-tercihe-birakildi,r7kE6MXL0k-Hk2Mk8biPCg
 • https://www.ogretmenlericin.com/meb/meb-personel/birinci-sinif-ogretmenlerine-bitisik-egik-el-yazisi-dik-temel-yazi-anketi-18693.html
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Nicel, Nitel ve Karma Araştırma.(çev. ed. Selçuk Beşir Demir). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (4th edit.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Kadıoğlu, H. (2012).Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi. 31, 110.
 • Köksal, K. (1999). Okuma yazmanın öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Maviş, F.Ö., Özel, Ö. Ve Arslan, M. (2014). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Cümle Çözümleme Ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Karşılaştırılması, İnternational Journal of Social Science, 28, 481-494.
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya T. (2012). İlköğretim okulu 1.sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 136, 19. 136-150.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Edition). California: SAGE.
 • Özgün, S. (2010) Eski ve Yeni İlköğretim Programlarında İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi.
 • Sağırlı, M. (2006). Ses Temelli Cümle Yönteminin İlk Okuma-Yazma Öğretimi Süreç ve Etkinlikler Üzerindeki Başarısının Uygulama Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 269-287.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. (4.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Susar Kırmızı, F. ve Kasap, D. (2013). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8). 1167-1186.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim Dergisi. 37(165). 168-179).
 • Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tekışık, H. H. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına Öğretmenlerin Hazırlanması. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu 14-16 Kasım 2005 Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri. 11-16. Ankara: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları.
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 53. 123-144.
 • Tosunoğlu, M. ve Melanlıoğlu, D. (2006). Türkçe müfredat programlarının değerlendirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 86-99.
 • Uysal, S. (2013). İlkokuma yazma öğretimine doğrudan bitişik yazı ile başlayan ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin bitişik yazı örneklerindeki genel hatalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 31-56.
 • Yıldırım, M. C. (2006). Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 261-268.
 • Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2006). Yeni İlköğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K. & Ateş, S. (2009). Pupil modeling of the legibility of class teachers’ board writing. International Journal of Human Sciences, 6(2), 75-88.
 • Yılmaz, F. ve Cımbız, A. (2016) Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 1.567-592.
There are 52 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Kaan Demir

Serdar Arcagök

Gizem Kobak

Çavuş Şahin

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Demir, M. K., Arcagök, S., Kobak, G., Şahin, Ç. (2017). Dik Temel Yazı ve Bitişik Eğik Yazı Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 861-879. https://doi.org/10.16916/aded.338579